Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аудиторська палата України

Незалежним самостійним органом, який здійснює організаційне і методологічне керівництво аудиторською діяльністю в Україні є Аудиторська палата України (АПУ). Вона створена відповідно до Закону України “Про аудиторську діяльність” і функціонує як незалежний самостійний орган на засадах самоврядування з 1993 року.

АПУ є юридичною особою, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в банку. Діяльність АПУ регламентується Статутом, прийнятим на засіданні АПУ 28 жовтня 1993 р. зі змінами і доповненнями.

Метою діяльності АПУ є сприяння розвитку, удосконаленню та уніфікації аудиторської справи в країні. Основними завданнями діяльності АПУ є:

Ä сприяння розвитку аудиту в державі;

Ä вирішення принципових питань аудиторської діяльності в Україні на єдиній методологічній основі;

Ä сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів.

АПУ виконує наступні функції:

Ä затверджує нормативи і стандарти аудиту, програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації аудиторів;

Ä здійснює сертифікацію громадян України, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, пересертифікацію практикуючих аудиторів;

Ä веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, оприлюднює дані Реєстру;

Ä встановлює розмір плати за проведення сертифікації осіб, які претендують на отримання сертифіката, та за включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги;

Ä організовує та здійснює перевірку дотримання суб’єктами аудиторської діяльності Міжнародних стандартів аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів України;

Ä створює на території України регіональні відділення, визначає їх повноваження і контролює діяльність;

Ä сприяє виданню нормативних, методологічних та інших матеріалів з питань аудиторської діяльності;

Ä готує пропозиції з питань розвитку аудиту в Україні та вносить їх на розгляд відповідних інстанцій;

Ä розглядає скарги на діяльність окремих аудиторів та аудиторських фірм з питань їх компетенції;

Ä застосовує до аудиторів стягнення за неналежне виконання своїх професійних обов’язків у вигляді попередження, зупинення дії сертифікату та виключення з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги на строк до одного року, або анулювання сертифікату та виключення з Реєстру;

Ä бере участь у роботі міжнародних організацій з питань аудиту;

Ä веде облік та здійснює контроль постійного удосконалення знань аудиторами України.

Для виконання своїх повноважень АПУ створює постійно діючі комісії, тимчасові комісії та робочі групи з питань, віднесених до її компетенції (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Структура Аудиторської палати України

 

Напрями та обсяги використання майна і коштів АПУ визначаються відповідними кошторисами та планами, які складаються завідуючим Секретаріатом і затверджуються рішенням АПУ. Порядок формування та витрачання її коштів наведено на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Доходи та витрати АПУ

АПУ має 16 регіональних відділень, повноваження яких визначаються “Положенням про регіональні відділення”.

АПУ формується шляхом делегування до її складу п’яти представників від професійної громадської організації аудиторів України, по одному представникові від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Державного комітету статистики України, Міністерства юстиції України та окремих фахівців від навчальних, наукових та інших організацій.

Фахівці від навчальних, наукових та інших організацій делегуються за їх згодою професійною громадською організацією аудиторів України в кількості п'яти представників і по одному представнику за пропозицією Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Державного комітету статистики України та Міністерства юстиції України.

Члени АПУ мають право:

Ä приймати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях АПУ;

Ä вносити пропозиції та проекти рішень для розгляду на засіданнях АПУ;

Ä одержувати від Секретаріату АПУ інформацію про діяльність АПУ;

Ä користуватися матеріально-технічною базою АПУ для виконання своїх функціональних обов'язків;

Ä здійснювати науково-методологічні розробки з аудиту за програмою АПУ;

Ä брати участь у підготовці та перепідготовці, сертифікації та пересертифікації аудиторів, експертизі проектів законоположень, перевірці дотримання суб’єктами аудиторської діяльності Міжнародних стандартів аудиту;

Ä отримувати винагороду за науково-методологічну, педагогічну, експертну та перевірочну роботу, виконану відповідно до затвердженої програми та кошторису Аудиторської палати України;

Ä мати інші права на підставі відповідних рішень АПУ.

Члени АПУ зобов’язані:

Ä дотримуватись Закону України “Про аудиторську діяльність”, інших Законів України, положень Статуту та рішень АПУ;

Ä бути присутніми на засіданнях АПУ. Пропуск більше трьох засідань підряд розглядається як підстава для клопотання про дострокове припинення повноважень члена АПУ;

Ä мати інші обов’язки на підставі відповідних рішень АПУ.

Персональний склад АПУ підлягає щорічній ротації (призначення нових членів АПУ на заміну членів АПУ, що вибули) в кількості не менше трьох членів. Ротація здійснюється щороку в період з 1 по 31 жовтня на підставі визначення особистого рейтингу членів АПУ шляхом таємного анкетування аудиторів України.

Для проведення анкетування Аудиторська палата України та Рада Спілки аудиторів України на спільному розширеному засіданні створюють комісію з анкетування у складі 8 осіб, в тому числі 4 членів АПУ і 4 представників САУ. Для забезпечення таємності анкетування АПУ затверджує єдину форму бланку анкети та журнал видачі анкет, які є документами суворої звітності.

Призначення нових членів АПУ замість вибулих здійснюється у встановленому порядку з дотриманням вимог Закону України “Про аудиторську діяльність” та положень Статуту АПУ.

Рішення з питань затвердження Статуту, внесення змін і доповнень до нього приймається двома третинами голосів від загальної кількості членів АПУ. Всі інші рішення АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за умови наявності двох третин її членів. При рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував головуючий.

Засідання АПУ веде головуючий, функції якого виконують по черзі усі члени АПУ в алфавітному порядку їх прізвищ. Порядок проведення засідань АПУ визначається регламентом, який затверджується АПУ.

Ведення поточних справ в АПУ здійснює Секретаріат, який очолює завідувач. Завідувач Секретаріату АПУ призначається рішенням АПУ. Повноваження завідувача Секретаріату АПУ, його права та обов’язки, визначаються Положенням про Секретаріат АПУ, який затверджується АПУ. Завідувач Секретаріату несе персональну відповідальність за ефективне використання майна та коштів АПУ і створення належних умов для виконання функціональних обов’язків її членів. Діловодство, бухгалтерський облік та інші види робіт із забезпечення діяльності АПУ можуть виконувати окремі особи на договірних засадах.

Основними завданнями Секретаріату АПУ є:

Ä реалізація державної політики в галузі аудиту, всесторонній аналіз інформації про процеси, що відбуваються в аудиторській діяльності, і інформування членів АПУ;

Ä створення належних умов для роботи АПУ, її комісій і виконання функціональних обов’язків її членами;

Ä організація фінансово-економічної, бухгалтерської, контрольно-ревізійної роботи, матеріально-технічного забезпечення діяльності АПУ;

Ä організація та здійснення загального керівництва бухгалтерським обліком і звітністю АПУ та Регіональних відділень АПУ;

Ä забезпечення операцій на розрахунковому рахунку АПУ в банку, складання балансу АПУ і фінансової звітності. При здійсненні операцій Секретаріат користується печаткою і бланками АПУ;

Ä забезпечення проведення і суворого дотримання податкової політики в АПУ та РВ АПУ;

Ä організаційне забезпечення: сертифікації аудиторів, ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, та розробки нормативних документів з питань аудиту;

Ä забезпечення ведення діловодства в АПУ.

АПУ створює Спостережну Раду, на яку покладається здійснення контролю за діяльністю Секретаріату АПУ, виконання представницьких та організаційних функцій відповідно до Положення про Спостережну Раду і рішень АПУ.

Спостережна Рада формується у складі трьох членів АПУ. Персональний склад Спостережної Ради затверджується рішенням АПУ. Повноваження Спостережної Ради визначаються Положенням про Спостережну Раду, яке затверджує АПУ. Спостережна Рада виконує наступні функції:

Ä здійснює контроль за діяльністю Секретаріату АПУ;

Ä готує пропозиції із забезпечення ефективної роботи АПУ;

Ä розглядає проекти матеріалів, підготовлених на засіданнях АПУ;

Ä затверджує проект порядку денного чергового засідання АПУ;

Ä виконує представницькі та організаційні функції АПУ;

Ä забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень АПУ.

Комісія зі стандартів і практики аудиту у своїй діяльності керується Законом України “Про аудиторську діяльність”, Статутом Аудиторської палати України та Положенням “Про Комісію з стандартів і практики аудиту Аудиторської палати України”.

Рішення про створення Комісії, її кількісний і персональний склад приймається Аудиторською палатою України.

Комісія має наступні повноваження:

Ä організовує розробку, затвердження та впровадження у практику аудиту коментарів до МСА;

Ä розробляє і сприяє впровадженню єдиної методологічної бази аудиту в Україні;

Ä бере участь в розробці та експертній оцінці законодавчих і нормативних актів з питань аудиту, програм професійної підготовки та перепідготовки аудиторів, встановленні вимог до кваліфікаційного рівня представників професії;

Ä сприяє залученню до розробки Коментарів МСА аудиту кращих науковців та практиків, запроваджує різні форми їх морального і матеріального стимулювання;

Ä погоджує методики проведення різних напрямів аудиту, які розробляються та використовуються в Україні, запроваджує рекомендації з удосконалення існуючих методик проведення аудиторських перевірок;

Ä сприяє впровадженню та дотриманню аудиторами принципів Кодексу професійної етики аудиторів;

Ä сприяє розробці та впровадженню нового програмного забезпечення, комп’ютерних технологій у практику аудиту.

Комісія з питань зв’язків з громадськістю інформує аудиторів, ділові кола та громадськість про діяльність АПУ, встановлює і підтримує зв’язки з органами законодавчої та виконавчої влади, громадськими організаціями, засобами масової інформації, аудиторською спільнотою для популяризації інтересів аудиторів і сприяння у вирішенні тих чи інших питань аудиторської діяльності, пов’язаних з інтересами держави та суспільства. Комісія з питань зв’язків з громадськістю у своїй діяльності керується Законом України “Про аудиторську діяльність”, Статутом Аудиторської палати України та Положенням “Про Комісію з питань зв’язків з громадськістю”. Комісія діє у складі п’яти чоловік – членів Аудиторської палати України. Склад Комісії обирають на засіданні АПУ в порядку, передбаченому Статутом АПУ. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: Ä здійснює зв’язок із засобами масової інформації, органами законодавчої та виконавчої влади, громадськими організаціями України; Ä оприлюднює діяльність АПУ; Ä здійснює нагляд за призначенням та діяльністю регіональних представників;

Ä готує статті відносно аудиторської діяльності, тематика яких викликає зацікавленість, для публікації у відповідних ділових виданнях;

Ä здійснює зв’язок з групами, які мають спільні з Аудиторською палатою України цілі (Національний центр обліку та аудиту, Інститут розвитку фондового ринку, університети та інші);

Ä проводить семінари для редакторів ділових видань і репортерів для ознайомлення із завданням та статусом Аудиторської палати України, всієї аудиторської спільноти, економічного огляду розвитку України, змін в оподаткуванні або пропозицій з інших питань, в яких члени Аудиторської палати є обізнаними експертами;

Ä здійснює координування та допомогу регіональним представникам Комісії у вирішенні питань зв’язку з громадськістю;

Ä допомагає розвитку власного періодичного видання АПУ.

Дисциплінарна Комісія АПУ у своїй діяльності керується Законом України “Про аудиторську діяльність”, Статутом Аудиторської палати України та Положенням “Про дисциплінарну комісію Аудиторської палати України”. Комісія створюється за рішенням Аудиторської палати України, яка визначає кількісний та персональний склад Комісії. Членами Комісії можуть бути тільки члени АПУ.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань: розглядає матеріали дисциплінарного провадження за фактами порушень аудиторами України вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, стандартів аудиту та норм професійної етики, які надходять від Комісій АПУ; за наслідками розгляду матеріалів дисциплінарного провадження вносить на засідання АПУ відповідні проекти рішень.

Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ створена з метою координації всіх організаційних процедур, які необхідні для організації та проведення кваліфікаційного іспиту, а також узагальнення його результатів, продовження терміну чинності сертифікатів аудиторів, координації роботи Комісій з сертифікації регіональних відділень АПУ. Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ у своїй діяльності керується Законом України “Про аудиторську діяльність”, стандартами аудиту, прийнятими в якості національних, Статутом АПУ, Положеннями “Про сертифікацію аудиторів”, “Про Комісію з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України”.

Рішення про створення Комісії, її персональний склад приймається Аудиторською палатою України. Комісія створюється у складі 5-ти осіб-членів АПУ.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

Ä розробляє програми курсової підготовки аудиторів;

Ä розробляє програми основних напрямів щорічного удосконалення професійної кваліфікації аудиторів;

Ä розглядає документи, подані кандидатами на отримання сертифікату аудитора України, для підтвердження освіти та досвіду практичної роботи, а також отримання дозволу на участь у кваліфікаційних іспитах;

Ä розглядає документи, подані аудиторами на продовження терміну чинності сертифікатів;

Ä затверджує склад учасників кваліфікаційного іспиту;

Ä здійснює добір укладачів екзаменаційних завдань;

Ä затверджує завдання кваліфікаційного іспиту;

Ä здійснює добір незалежних фахівців, що здійснюватимуть перевірку екзаменаційних робіт;

Ä узагальнює результати кваліфікаційного іспиту;

Ä проводить співбесіди для продовження терміну чинності сертифікатів;

Ä готує запити на отримання від аудиторів необхідної інформації для здійснення своїх повноважень;

Ä надає в межах своєї компетенції рекомендації аудиторам з питань, які стосуються повноважень Комісії.

Комісія АПУ з контролю якості здійснює політику і процедури забезпечення високої якості аудиторських послуг та відповідності їх вимогам Закону України “Про аудиторську діяльність”, стандартам аудиту. Комісія АПУ з контролю якості у своїй діяльності керується Законом України “Про аудиторську діяльність”, Статутом Аудиторської палати України, Положенням “Про комісію Аудиторської палати України з контролю якості” та рішеннями АПУ. Комісія створюється за рішенням Аудиторської палати України.

До повноважень комісії належать:

Ä здійснення моніторингу якості аудиту та супутніх послуг шляхом отримання звітів суб’єктів аудиторської діяльності, їх анкетування, тестування та безпосередньо здійснення перевірки діяльності;

Ä розробка та подання на затвердження плану перевірок суб’єктів аудиторської діяльності;

Ä розгляд скарг та звернень і перевірка викладених у них фактів щодо виконання суб’єктами аудиторської діяльності вимог законодавства та стандартів аудиту;

Ä застосовування у разі необхідності за наслідками розгляду матеріалів до суб’єктів аудиторської діяльності стягнень, передбачених ст. 26 Закону України “Про аудиторську діяльність“;

Ä внесення подання та відповідних матеріалів на розгляд Дисциплінарної Комісії АПУ.

Регіональні відділення АПУ (РВ АПУ) створюються на території України рішенням АПУ. Порядок формування та обсяг повноважень регіональних відділень АПУ визначається Положенням про регіональні відділення, яке затверджується АПУ.

Регіональні відділення АПУ створюються Аудиторською палатою України в Республіці Крим, областях і містах Києві та Севастополі.

Рішення про створення регіонального відділення приймають за наявності клопотання професійної громадської організації аудиторів регіону, регіональних органів Міністерства фінансів України, Головної Державної податкової інспекції України, Національного банку України, Міністерства статистики України, Міністерства юстиції України, а також за наявності в регіоні територіального відділення Спілки аудиторів України, яке налічує не менше 20 членів.

РВ АПУ можуть бути створені на базі однієї або декількох зазначених адміністративно-територіальних одиниць. РВ АПУ здійснюють свою діяльність на підставі Закону України “Про аудиторську діяльність”, інших законодавчих актів, Статуту Аудиторської палати України та Положення “Про регіональні відділення Аудиторської палати України”. РВ АПУ є структурними підрозділами АПУ, підзвітні їй і здійснюють свою діяльність відповідно до рішень і наданих їм повноважень АПУ.

РВ АПУ створює АПУ без надання їм статусу юридичної особи. РВ АПУ створюють Спостережну раду, на яку покладено здійснення контролю за діяльністю Секретаря, виконання представницьких і організаційних функцій відповідно до Положення про Спостережну раду і рішень РВ АПУ. Головним завданням РВ АПУ є сприяння розвитку в регіонах, виконання та впровадження рішень АПУ на місцях.

До функцій регіональних відділень АПУ належать:

Ä розгляд відповідно до Положення про сертифікацію документів громадян, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, здійснення прийняття у них кваліфікаційного іспиту, а також розгляд матеріалів щодо продовження дії сертифікатів аудиторів за серією “А”, включаючи проведення з ними співбесіди;

Ä надання пропозицій з питань розвитку аудиту в Україні та винесення їх на розгляд АПУ.

Члени РВ АПУ виконують свої обов’язки на громадських засадах. Витрати членів РВ АПУ на службові відрядження покривають на підставі рішень РВ АПУ.

Загальна кількість членів РВ АПУ становить 10 осіб. РВ АПУ формується шляхом делегування до його складу п’яти представників від регіонального відділення (відділень) професійної громадської організації аудиторів України та по одному представникові від регіональних органів: Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Державного комітету статистики України, Міністерства юстиції України.

Рішення про делегування, відкликання та призупинення повноважень членів РВ АПУ приймається Зборами аудиторів, членів Територіального відділення Спілки Аудиторів України, і відповідними установами та організаціями в регіонах, які уповноважені на це Законом України “Про аудиторську діяльність”.

При формуванні регіональних відділень на базі кількох адміністративно-територіальних одиниць та наявності кількох кандидатур від державних установ і організацій, рішення стосовно кандидатур до РВ АПУ приймає АПУ за поданням представників від цих установ і організацій.

Персональний склад РВ АПУ підлягає щорічній ротації в кількості не менше двох членів. Ротацію здійснюють на підставі визначення особистого рейтингу членів РВ АПУ шляхом таємного анкетування аудиторів регіону відповідно до Положення про ротацію. Всі рішення РВ АПУ приймають на його засіданнях простою більшістю голосів при наявності двох третин його членів. При рівності голосів перевагу надають рішенню, за яке проголосував головуючий. Ведення поточних справ РВ АПУ здійснює Секретар, якого призначають рішенням РВ АПУ.

 


Читайте також:

 1. Http://www.minjust.gov.ua Міністерство юстиції України
 2. I. Флот древньої України
 3. II. Флот княжої України-Руси
 4. III. Козацький флот України
 5. IV. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVI-XVIII ст.
 6. IV. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVI-XVIII ст.
 7. Q Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141
 8. V. Постанови Пленуму Верховного Суду України
 9. VI. Накази Генерального прокурора України
 10. XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
 11. А/. Верховна Рада України.
 12. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аудиторська палата України. Спілка аудиторів України. | Спілка аудиторів України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.