Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Інститут працевлаштування та забезпечення зайнятості

Правове регулювання забезпечення залучення громадян України у сферу трудової діяльності та система гарантій права на працю

ПЛАН

ЛЕКЦІЯ 9. Правова організація працевлаштування

9.1. Правове регулювання забезпечення залучення громадян України у сферу трудової діяльності та система гарантій права на працю.

9.2. Інститут працевлаштування та забезпечення зайнятості.

9.3.Права безробітного.

9.4. Обов’язки осіб, які шукають роботу, та безробітних.

9.5. Порядок виплати допомоги з безробіття.

Правове забезпечення залучення громадян України у сферу тру­дової діяльності здійснюється за допомогою системи норм відпов­ідних нормативно-правових актів, до яких належить Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закон України "Про зай­нятість населення", Закон України "Про загальнообов'язкове держав­не соціальне страхування на випадок безробіття", Положення про державну службу зайнятості, Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги у зв'язку з безробіттям, а також умови надання матеріальної допомоги в період професійної підготов­ки та перепідготовки, Положення про інспекцію по контролю за до­держанням законодавства про зайнятість населення та інші правові акти.

Демократичність конституційних норм про працю забезпечується можливістю вибору професії і роду трудової діяльності та заборо­ною примусової праці (ст. 43 Конституції України).

Законодавство передбачає систему гарантій забезпечення права громадян на працю. Так, держава гарантує працездатним громадя­нам, які постійно проживають на території України:

ü вільний вибір виду діяльності;

ü безплатне сприяння державних служб зайнятості в наданні відповідної роботи й упрацевлаштуванні згідно з покликан­ням, здібностями, професійною підготовкою, освітою з урахуванням суспільних потреб, у наданні підприємствами, установами, організаціями роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних, про­фесійно-технічних закладів за попередньо поданими заявами;

ü безплат­не навчання безробітних громадян новим професіям, їхню перепідго­товку в навчальних закладах або в системі державної служби зайня­тості з виплатою стипендії;

ü компенсацію відповідно до законодав­ства матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість;

ü правовий захист від необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу та незаконного звільнення, а також у збереженні роботи.

Працевлаштування- це передумова зайнятості та її гарантія. Це процес підшукування необхідної роботи, підготовки до неї та влаш­тування на цю роботу. Розрізняють працевлаштування в широко­му й вузькому розумінні.

У широкому розумінні працевлаштування - це процес будь-якого влаштування на роботу, у тому числі й самостійного, і за допомо­гою служби зайнятості. Сюди входить й переведення працівників за умови їх вивільнення на іншу роботу на тому ж підприємстві чи в організації.

У вузькому розумінні працевлаштування - це діяльність відповід­них державних органів, що здійснюють сприяння громадянам Ук­раїни у пошуку потрібної роботи й улаштуванні на неї, включаючи й процеси професійної підготовки, перепідготовки тощо.

Зайнятість- це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, і така, що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або іншій формі. Це визначення вказує на фактичну реалізацію права на працю без будь-якого примусу, оскільки незайнятість не може бути підставою для правової відповідальності.

Правовий інститут забезпечення зайнятості включає комплекс юридичних та соціально-економічних гарантій, спрямованих на боротьбу з безробіттям, реалізацію всіма бажаючими права на пра­цю, допомогу у працевлаштуванні.

Основні принципи державної політики зайнятості населення – це головні напрями такої політики, в яких відображається сутність законодавства щодо забезпечення зайнятості населення України. Вони знаходять своє закріплення в ст. З Закону України "Про зай­нятість населення".

Основні принципи державної політики зайнятості населення:

üпринцип забезпечення всім громадянам рівних можливостей у реа­лізації права на вільний вибір виду діяльності відповідно до здібнос­тей та професійної підготовки з урахуванням особистих інтересів і суспільних потреб незалежно від походження, майнового стану, на­ціональності, статі, віку, політичних переконань, ставлення до релігії;

üпринцип сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобіган­ню безробіттю;

üпринцип створення нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва;

üпринцип координації діяльності у сфері зайнятості з іншими на­прямами економічної та соціальної політики на основі державної і регіональних програм зайнятості;

üпринцип співробітництва професійних спілок, асоціацій, підприємств тощо з органами державного управління в розробці, ре­алізації та контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайня­тості населення;

üпринцип міжнародного співробітництва у вирішенні проблем зай­нятості населення, у тому числі й праця громадян України за кордо­ном та іноземних громадян в Україні.

Закон України "Про зайнятість населення" надає підприємствам, що активно сприяють зайнятості, пільги щодо податків та інших платежів до бюджету (ст. 20).

Практична допомога у працевлаштуванні громадян надається державною службою зайнятості, до складу якої входять Державний центр зайнятості Міністерства праці і соціальної політики Ук­раїни, Республіканський (Автономної Республіки Крим) центр зай­нятості, обласні, районні, міжрайонні, міські та районні в містах центри зайнятості.

Безробітні - працездатні громадяни працездатного віку (жінки від 16 до 55 років, чоловіки від 16 до 60 років), котрі через відсутність роботи не мають заробітку або інших, передбачених чинним законодавством, доходів і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що дійсно шукають роботу, готові та здатні виконувати прийнятну роботу.

Громадяни, зареєстровані у державній службі зайнятості як особи, котрі шукають роботу, мають право на одержання допомоги у працевлаштуванні упродовж семи календарних днів від дня реєстрації, а працівники служби допомагатимуть їм знайти прийнятне місце праці. У разі відсутності прийнятної роботи рішення про надання гро­мадянину статусу безробітного за його особистою заявою приймається директором центру зайнятості з восьмого дня після реєст­рації громадянина у центрі зайнятості за місцем проживання (реє­страції) як особи, котра шукає роботу.

Не можуть бути визнані безробітними незайняті громадяни:

üвіком до 16років, за винятком тих, котрі працювали і були вивіль­нені у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, реорганіза­цією, перепрофілюванням і ліквідацією підприємства, установи чи орга­нізації або скороченням чисельності (штату);

üкотрі вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), в тому числі випускники загальноосвітніх шкіл, у разі їхньої відмови від про­ходження професійної підготовки або від оплачуваної роботи, включаючи роботу тимчасового характеру, яка не потребує професійної підготовки;

üкотрі відмовились від двох пропозицій прийнятної роботи з момен­ту реєстрації їх у службі зайнятості як осіб, котрі шукають роботу;

üкотрі мають право на пенсію відповідно до законодавства України (крім осіб, котрі не бажають використати своє право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством терміну згідно з пунктом І "г" ст. 26 Закону України "Про зайнятість населення").

Прийнятною вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника і надається в тій місцевості, де він проживає. Заробітна плата повинна відповідати рівню, який особа мала за попередньою роботою, з урахуванням її середнього рівня, що склався в галузі області за минулий місяць. Під час пропонування прийнятної роботи враховується:

ü тру­довий стаж громадянина за професією (спеціальністю);

ü його по­передня діяльність;

ü вік;

ü досвід;

ü ситуація на ринку праці;

ü тривалість періоду безробіття.

Для громадян, котрі вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), прийнятною вважається робота, яка потребує попе­редньої професійної підготовки, або оплачувана робота, включаючи роботу тимчасового характеру, яка не потребує професійної підго­товки, а для громадян, котрі бажають відновити трудову діяльність після перерви понад 6 місяців, робота за професією (спеціальністю), що потребує попередньої перепідготовки чи підвищення кваліфікації, а в разі неможливості її надання - інша оплачувана робота за спорі­дненою професією (спеціальністю). Для громадян, котрі працювали не за професією (спеціальністю) понад 6 місяців, прийнятною вважається робота, яку вони виконували за останнім місцем праці, а робота за основною профе­сією (спеціальністю) може бути прийнятною за умови попередньої перепідготовки чи підвищення кваліфікації з урахуванням потреб ринку праці у цій професії (спеціальності). У разі неможливості надання громадянинові роботи за професією (спеціальністю) упродовж 6 місяців безробіття прийнятною вва­жається робота, яка потребує зміни професії (спеціальності) з ура­хуванням здібностей, здоров'я громадянина і раніше набутого дос­віду, доступних для нього видів навчання та потреб ринку праці у цій професії (спеціальності).

Реєстрація та облікгромадян, котрі звертаються за сприянням у працевлаштуванні, здійснюється державною службою зайнятості за місцем проживання (реєстрації) за умови подання паспорта і тру­дової книжки, а у разі потреби - військового квитка, документа про освіту або документів, які їх замінюють.

Право на отримання соціальних послуг та матеріального забез­печення на випадок безробіття мають:


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II.1 Програмне забезпечення
 3. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 4. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 5. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 6. Активна політика зайнятості
 7. Аналіз програмного забезпечення з управління проектами.
 8. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави Апарат держави - частина механізму держави.
 9. Апаратне забезпечення USB
 10. Апаратне забезпечення мереж
 11. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань.
 12. Біохімічний контроль за розвитком систем енергозабезпечення
Переглядів: 981

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Правове регулювання проведення страйків | Права безробітного

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.