Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основні ознаки та принципи місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування є важливим елементом основ конституційного демократичного устрою країни, самостійна форма здійснення народом влади на місцях. Вперше в Україні визнання місцевого самоврядування на конституційному рівні було закріплено ще в Конституції гетьмана П. Орлика - 1710 р., пізніше в Конституції УНР 1918 р., положення яких так і не були реалі­зовані [ 47].

Тільки Конституція України 1996 р., (ст. 7) закріпила принцип місцевого самоврядування. Згідно Конституції (ст. 140) суть місцевого самоврядування зводиться до гарантованого державою права територіальних громад (жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста) та їх виборчих органів самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України [48]. Згідно Конституції України органи місцевого самоврядування є самостійним елементом системи управління суспільними справами на територіальному рівні та не входять до системи державної влади [48]. Закріплення цього принципу на законодавчому конституційному рівні, а також прийняття 21 травня1997 р.Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» [83], ратифікація Європейської Хартії місцевого самоврядування 15 липня 1997 р. [92], стали значним досягненням українського суспільства на шляху його демократизації і наближення даної галузі законодавства до європейських стандартів.

Однак для того, щоб зрозуміти роль місцевого самоврядування у державі, треба знати базові (основні) принципи місцевого самоврядування, які “лежать в основі організації й діяльності населення, формованих їм органів, що самостійно здійснюють управління місцевими справами” [56].

В принципах місцевого самоврядування знаходять висвітлення вимоги об'єктивних закономірностей і тенденцій розвитку місцевої влади.

Риси принципів місцевого самоврядування:

- принципи визначають побудову й функціонування муніципальної влади;

- будучи теоретичною основою муніципального будівництва, принципи допомагають усвідомити сутність місцевого самоврядування, його відмітні риси й ознаки;

- принципи виступають як критерій оцінки реальної системи місцевого самоврядування, дозволяючи визначити, наскільки вона відповідає началам й ідеям, вираженим в принципах місцевого самоврядування;

- принципи місцевого самоврядування відбивають сутнісні ознаки й риси місцевого самоврядування, чим сприяють збереженню наступності в розвитку інститутів місцевого самоврядування [117].

Основні принципи місцевого самоврядування було викладено в Європейській Хартії місцевого самоврядування, що схвалена Комітетом міністрів країн Ради Європи 1985 р. [31] і ратифікована Україною 15 липня 1997 р. [92], яка є правовим фундаментом для муніципального законодавства країн - членів Ради Європи.

Фундаментальними принципами викладеними у Хартії є правова, організаційна та фінансова автономії органів місцевого самоврядування.

Автономія (грец. autonomia – самоуправління, незалежність) – у широкому розумінні означає надання деяким частинам держави (областям, департаментам, префектурам, провінціям та ін.) прав на самоврядування в адміністративній сфері; у вузькому, спеціальному розумінні цього слова автономія означає широке внутрішнє самоврядування політико-національного або національно-територіального утворення в рамках єдиної держави, і стосується не лише адміністративної, а й інших сфер життя і діяльності, а також деяких питань законодавства. [74, с. 7]. Тобто автономія – це право територіальних громад та органів місцевого самоврядування на самостійне вирішення проблем місцевого значення. Автономія – це право здійснювати власний розвиток та управляти процесами суспільного життя, свобода впровадження на відповідній території самоврядування в обсязі, визначеному державними структурами.

Існують такі види автономії органу місцевого самоврядування :

Правова автономіяоргану місцевого самоврядування – це наявність в органа місцевого самоврядування власних повноважень, визначених законом і Конституцією (ст.2), а також права на судовий захист для забезпечення своїх повноважень та дотримання конституційних принципів самоврядності (ст. 11) [48].

Організаційна автономія– це можливість органу місцевого самоврядування самому визначати свою власну внутрішню структуру, яка відповідала б місцевим запитам і одночасно забезпечувала б ефективне управління (ст. 6, 7, 10) [48], тому органи місцевого самоврядування не підпорядковані ієрархічно іншим суб'єктам влади і будь-який адміністративний контроль за його діями можливий для забезпечення законності та конституційних принципів місцевого самоврядування.

Фінансова автономіямісцевого самоврядування – це право його інституцій володіти та розпоряджатись власними коштами, достатніми для здійснення їх функцій та повноважень (ст. 9). Формування та використання місцевих фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні органів місцевого самоврядування, здійснюються ними самостійно.

Принципи місцевого самоврядування в Україні здійснюються відповідно ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Основні принципи місцевого самоврядування в Україні:

- народовладдя (ст. 5 Конституції України) – носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, що здійснює її безпосередньо та через органи державної влади і місцевого самоврядування [48]. Це означає, що народ, не поділяючи ні з ким своєї влади, здійснює її самостійно і незалежно, виключно у своїх інтересах. Право народу на встановлення і здійснення влади є його природним правом, а народний суверенітет – невідчужуваний і недоторканий;

­ законності – система місцевого самоврядування функціонує у точній відповідності із законодавством України. Принцип законності виявляється у двох формах:

· перша пов'язана із забезпеченням вимог законності в роботі територіальних сільських, селищних, міських громад, їх представницьких та виконавчих органів;

· друга пов'язана із забезпеченням законності на їхній території (ст. 38), зокрема: сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури; внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийнятих у межах їхніх повноважень; звернення до суду про визнання незаконних актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

­ гласності – відкритий (публічний) характер діяльності органів місцевого самоврядування і систематичне інформування населення про цю діяльність для залучення широких народних мас до активної діяльності територіальних сільських, селищних, міських громад та їх виконавчих органів;

­ колегіальності – питання, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування вирішуються більшістю голосів на засадах колективного обговорення;

­ поєднання місцевих і державних інтересівзбігаються державні і місцеві інтереси;

­ виборності – органи місцевого самоврядування формуються шляхом вільних виборів, що здійснюються на основі загального, рівного і прямого виборчого права таємним голосуванням. Виборами формуються сільські, селищні, міські, районні в містах, районні та обласні ради; заміщуються посади сільських, селищних і міських голів;

­ правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами;

­ підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

­ державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування - надання територіальним громадам та їхнім органам владно-управлінських повноважень, згідно із ст. 7 Основного Закону [48];

­ судового захиступрав місцевого самоврядування (ст. 145 Основного Закону [48]).

Однак, що стосується практичної реалізації принципів місцевого самоврядування закладених в Європейської хартії місцевого самоврядування існують певні проблеми.

Проблеми практичної реалізації принципів місцевого самоврядування закладених в Європейської хартії місцевого самоврядування для України:

1. Складність реалізації принципів Хартії зумовлена тим, що, з одного боку, вони є нормами безпосередньо діючого права, а з іншого – їх впровадження в життя неможливе без деталізації у національному законодавстві України. Так, згідно із ст.9 Конституції України, Хартія є частиною національного законодавства України.

2. Під час ратифікації Хартії Україна не внесла жодних застережень (хоча така можливість передбачена в особливих положеннях цього міжнародно-правового акта), а отже, взяла на себе обов’язок виконання усіх без винятку вміщених у ній норм. Незважаючи на це, ціла низка принципів Хартії не реалізуються в Україні, а деякі з них вступають у суперечність із конституційними засадами місцевого самоврядування, передбаченими національним законодавством» [11, с. 188]. Наприклад, це стосується спеціально-дозвільного принципу діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, передбаченого ст.19 Конституції України, а також позбавлення можливості чинним національним законодавством районних та обласних рад мати свої власні виконавчі органи.

3. Самоврядування фактично на районному та обласному рівнях відсутнє. Так, проголосивши в Конституції такі принципи основ конституційного ладу як народовладдя і визнання та гарантування місцевого самоврядування, на основі яких сформувалася система конституційно-правових засад місцевого самоврядування, Україна задекларувала перехід до побудови якісно нових відносин владарювання. Мова йде про перебудову відносин влади і управління на основі застосування нових для України підходів, які ґрунтуються на демократичній традиції країн Західної Європи. Та реально впровадити в життя ці принципи поки ще не вдалося [11, с. 189].

4. В Україні і досі не визначено місце місцевого самоврядування у системі влади України. Модель територіальної організації влади в Україні реалізується через систему "політичного та економічного двовладдя": діють призначені з центру державні адміністрації і обрані населенням місцеві органи влади. Фактично штучно створено "соціально шкідливу ситуацію конкуренції, коли обидві структури змагаються за і без того обмежені фінансові ресурси, за контроль над власністю" [25].


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 4. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 5. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 7. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 8. Аксіоми. Теореми. Ознаки.
 9. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 10. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 11. Аналіз однієї ознаки
 12. Антикорупційні принципи
Переглядів: 3001

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Державна влада й місцеве самоврядування | Історичний розвиток місцевого самоврядування в Україні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.