Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Газонебезпечні роботи

Газонебезпечними вважаються роботи, які виконуються в загазованому середовищі або при виконанні яких можливий витік газу.

До газонебезпечних робіт належать:

1. приєднання новозбудованих газопроводів до діючої системи газопостачання (врізка);

2. пуск газу в системи газопостачання об’єктів при введенні в експлуатацію, після ремонту їх реконструкції; виконання пусконалагоджувальних робіт; введення в експлуатацію ГРП, ГНС, ГНП, АГЗП, резервуарів СВГ;

3. техобслуговування і ремонт діючих зовнішніх і внутрішніх газопроводів, споруд систем газопостачання, будинкових регуляторів тиску, газового обладнання ГРП (ГРУ), газоспоживаючих установок і т.д, резервуарів СВГ, а також вибухозахищеного ел.обладнання;

4. робота на байпасі ГРП (ГРУ);

5. усунення закупорень, установка і зняття заглушок на діючих газопроводах, а також від’єднання від газопроводів агрегатів, обладнання, окремих вузлів;

6. відключення від діючих газопроводів, консервація (розконсервування), і реконструкція газопроводів і обладнання сезонної дії;

7. виконання зливно-наливних операцій на резервуарних установках ГНС, ГНП, АГЗС, АЦЖГ, заповнення СВГ резервуарних установок, злив СВГ з несправних і переповнених балонів, злив невипарних залишків, заправка газобалонних автомашин і балонів;

8. ремонт і огляд колодязів, видалення води і конденсату з газопроводів і конденсатозбірників;

9. підготовка до техогляду резервуарів і балонів СВГ і його проведення;

10. розкопка грунту в місцях витоку газу до його усунення;

11. всі види робіт, які пов’язані з виконанням вогневих і зварювальних робіт на діючих газопроводах ГРП, установках СВГ і виробничих зонах ГНС, ГНП, АГЗС і АГЗП;

12. техобслуговування і ремонт побутових газоспоживаючих приладів і апаратів.

Газонебезпечні роботи повинні виконуватись під керівництвом спеціаліста, за винятком:

- приєднання без застосування зварювання до діючих газопроводів низького тиску, вводів у будинки Ø не більше 50мм;

- приєднання або від’єднання без застосування зварювання окремих побутових газових приладів і апаратів;

- введення в експлуатацію індивідуальних ГБУ;

- проведення ремонтних робіт без застосування зварювання і газового різання на газопроводах низького і середнього тиску Ø < 50мм;

- наповнення СВГ резервуарів і балонів у процесі їх експлуатації;

- огляду, ремонту і вентиляції колодязів;

- перевірки і видалення конденсату з конденсатозбірників;

- зливу невипарних залишків СВГ з резервуарів і балонів;

- заправки газобалонних автомобілів;

- техобслуговування внутрішніх газопроводів і газоспоживаючих установок, у тому числі ГРП, ГНС, АГЗС і установок СВГ;

- обслуговування діючих приладів і апаратів у житлових і громадських будинках.

Керівництво вказаними роботами доручається найбільш кваліфікованому працівнику

Газонебезпечні роботи повинні виконуватись бригадою в складі не менше двох працівників. Введення в експлуатацію ІГБУ, техобслуговування газового обладнання житлових і громадських будинків (у тому числі і будинкових регуляторів тиску), а також окремих газових приладів і апаратів у житлових будинках можуть виконуватись одним працівником.

Допускається СПГГ проводити техогляд ГРП, які розміщені в окремих будівлях, вбудованих і прибудованих до будівель з відокремленим входом, одним працюючим за інструкцією, яка містить додаткові заходи безпеки.

Огляд ГРП, розташованих в шафах, на відкритих площадках, а також ГРУ може проводитись одним працівником.

Ремонтні роботи в колодязях, тунелях, траншеях і котлованах глибиною>1м, резервуарах повинні виконуватись бригадою не менше як із трьох працівників.

На виконання газонебезпечних робіт видається наряд-допуск з додатком інструкції із заходів безпеки.

Особи, які мають право видавати наряди, визначаються наказом по підприємству і призначаються з керівних працівників і спеціалістів, які здали екзамен і отримали допуск до виконання газонебезпечних робіт.

Газонебезпечні роботи, які періодично повторюються і виконуються в аналогічних умовах, як правило, постійним складом працюючих, можуть проводитись без оформлення наряду-допуску, за затвердженими для кожного виду робіт виробничими інструкціями та безпечних методів робіт.

До таких належать роботи, перелічені в п.7 і 8, а також техобслуговування газопроводів і газ.обладнання без відключення газу, техобслуговування запірної арматури і компенсаторів, злив СВГ з залізничних цистерн і АЦЖГ, наповнення СВГ резервуарів і балонів, роботи на газоспоживаючих установках, котлах і агрегатах.

На кожному підприємстві повинен бути перелік газонебезпечних робіт, які виконуються без керівництва спеціаліста.

Первинне виконання вищезазначених робіт проводиться з оформленням наряду-допуску.

Пуск газу в газові мережі населених пунктів, у газопроводи середнього і високого тисків, роботи з приєднання газопроводів середнього і високого тисків; ремонтні роботи в ГРП (ГРУ); у виробничій зоні ГНС, ГНП, АЗГС, АЗГП із застосуванням зварювання і газового різання; ремонтні роботи на діючих газопроводах середнього і високого тисків із застосуванням зварювання і газового різання; зниження і відновлення робочого тиску в газопроводах середнього і високого тисків, пов’язані з відключенням споживачів; відключення і наступне включення подачі газу в цілому на підприємство; первинне заповнення резервуарів СВГ на ГНС, ГНП, АЗГС, АЗГП виконуються за нарядом-допуском і за спеціальним планом, затвердженим керівником СПГГ.

Особі, відповідальній за виконання газонебезпечних робіт, видається наряд-допуск відповідно до плану робіт.

В плані робіт вказуються: послідовність проведення робіт; розташування працівників; потреба в механізмах і пристроях; заходи, які б забезпечували безпеку проведення робіт; особи, відповідальні за проведення кожної газонебезпечної роботи, за загальне керівництво і координацію робіт.

Роботи з локалізації і ліквідації аварій проводиться без наряду-допуску до усунення прямої загрози життю людей і пошкодженню матеріальних цінностей. Після усунення загрози роботи з приведення газопроводів і газ.обладнання до технічно справного стану повинні проводитись за нарядом-допуском. Якщо аварія від початку до кінця ліквідується аварійною службою, складання наряду-допуску не вимагається.

В наряді-допуску вказується термін його дії, час початку і закінчення роботи. При неможливості закінчити роботу до встановленого терміну наряд-допуск підлягає продовженню особою, яка його видала.

Наряди-допуски повинні зберігатись не менше одного року. Наряди-допуски, які видаються на врізання в діючі газопроводи, на первинний пуск газу, виконання ремонтних робіт на підземних газопроводах із застосуванням зварювання, зберігаються постійно у виконавчо-технічній документації. Перед початком газонебезпечної роботи, яка проводиться за нарядом-допуском, відповідальний за її проведення зобов’язаний проінструктувати всіх працівників на робочому місці про заходи безпеки.

Після цього кожен член бригади, який отримав інструктаж, повинен розписатися в наряді-допуску.

В процесі проведення газонебезпечної роботи всі розпорядження повинні видаватися особою, відповідальною за роботу. Інші посадові особи і керівники, які беруть участь у проведенні роботи, можуть давати вказівки працівникам тільки через відповідального за проведення даної роботи.

Газонебезпечні роботи виконуються, як правило, вдень. Роботи з локалізації аварій виконуються в будь-який час у присутності і під безпосереднім наглядом керівника або спеціаліста.

При ремонтних роботах в загазованому середовищі повинні застосовуватися інструменти з кольорового металу, який би унеможливлював іскроутворення.

Інструменти і пристрої з чорного металу повинні бути обміднені або їх робоча частина змащується солідолом.

Працівники, які виконують газонебезпечну роботу в колодязі резервуарі, в приміщеннях ГРП, ГНС, ГНП, АЗГС повинні бути у вогнетривкому спецодязі і взутті без сталевих підківок і цвяхів.

При виконанні газонебезпечної роботи повинні застосовуватись переносні вибухозахищені світильники напругою не більше 12В.

У газових колодязях зварювання, різання, а також заміна арматури, компенсаторів та ізолюючих фланців допускається тільки після повного зняття перекриття.

Перед початком зварювання або газового різання в колодязях, котлованах повинна проводитись перевірка повітря на наявність горючого газу, об’ємна доля якого в повітрі не повинна перевищувати 1/5НКМВ. Проби повинні відбиратися з невентильованих зон. Протягом всього часу проведення вогневих робіт на газопроводах скрапленого газу колодязі і котловани повинні вентилюватися нагнітанням повітря вентилятором.

При внутрішньому огляді і ремонті котли та інші газифіковані агрегати повинні відключатися від газопроводів за допомогою заглушок.

Робота в топці котла дозволяється тільки після провітрювання топки і перевірки на загазованість.

Перед спуском в колодязь необхідно перевірити його на наявність горючого газу. В колодязях з не відключеним газопроводом дозволяється одночасне перебування не більше двох працівників, при цьому роботи повинні виконуватися ними в рятувальних поясах і протигазах.

На поверхні землі з навітряного боку, а також біля люка резервуара повинні бути двоє працівників, які зобов’язані тримати кінці мотузків від рятувальних поясів працівників, що знаходяться в цих спорудах, безупинно стежити за працюючими і за повітрозабірними патрубками шлангових протигазів, не допускати до місця роботи сторонніх осіб.

Заборонено опускати в колодязь двох працівників через один люк.

Заглушки які встановлюються на фланцевих з’єднаннях, газопроводах, повинні відповідати максимальному тиску газу в газопроводі. Вони повинні мати хвостовики, які виступали б за межі фланців. На хвостовиках заглушок вибивається клеймо із зазначенням тиску газу і діаметра газопроводу. Товщина металу заглушки залежить від тиску газу але не менше 3мм.

Кожному працюючому за нарядом-допуском повинен видаватись рятувальний пояс в комплекті зі страхувальним мотузком, шланговий або ізолюючий протигаз (ПШ-1 або ПШ-2). Застосування фільтрувальних протигазів не допускається. Потреба застосування протигазів при виконанні газонебезпечної роботи визначається керівником роботи.

В комплект ПШ-1 входить: 3 гумові захисні маски різних розмірів, 2 м’які гофровані з’єднувальні трубки, один жорсткий армований сталевим дротом шланг довжиною до 10м, фільтр від пилу на кінці шланга, сигнально-рятувальний мотузок, рятувальний пояс з наплічними ременями.

В комплект ПШ-2 входить те ж в подвійній кількості, сумарна довжина шлангів - до 20м і вентилятор-повітродувка для примусової подачі повітря.

Дозвіл на користування ізолювальними протигазами в кожному випадку повинен видавати керівник робіт особам, які пройшли медогляд і спец.інструктаж з правил користування таким протигазом.

Тривалість роботи в протигазі без перерви не повинна перевищувати 30хв. Повітрозабірні патрубки ПШ при роботі повинні закріплюватися з навітряного боку від місця виділення газу. Шланг не повинен мати різких перегинів і будь-чим затискатися.

Рятувальні пояси повинні мати наплічні ремені з кільцем з боку спини на їх перетині для кріплення мотузка. Пояс повинен підганятися так, щоб кільце розміщалося не нижче лопаток. Застосування поясів без наплічних ременів забороняється.

Протигази перевіряють на герметичність перед виконанням кожної газонебезпечної роботи. При одягненому протигазі кінець гофрованої трубки затискують рукою. Якщо при такому положенні дихати неможливо - протигаз справний.

Рятувальні пояси з кільцями для карабінів випробовують так: до кільця застебнутого пояса прикріплюють вантаж масою 200кг, який висить протягом 5хв. Після зняття вантажа на поясі не повинно бути слідів пошкоджень.

Поясні карабіни випробовують навантаженням масою 200кг. Карабін з відкритим затвором залишається під навантаженням протягом 5хв. Після зняття навантаження вивільнений затвор карабіна повинен правильно і вільно стати на своє місце.

Рятувальні мотузки випробовують навантаженням 200кг протягом 15хв. Після зняття навантаження на мотузку в цілому і на окремих його нитках не повинно бути пошкоджень.

Випробування рятувальних поясів, поясних карабінів і рятувальних мотузків повинно проводитись не рідше 1 разу на 6 місяців під керівництвом особи, відповідальної за виконання робіт і призначеною наказом по підприємству.

Перед видачею поясів, карабінів і мотузків їх стан перевіряють зовнішнім оглядом.

Кожний пояс і мотузок повинні мати інвентарну бирку, на якій вказані дата проведеного і наступного випробувань.Зберігання ЗІЗ повинно бути організовано згідно з вимогами заводів-виробників.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 6. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 7. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 8. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 9. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 10. Алгоритм роботи прозорого моста
 11. Аналіз відносних показників прибутковості (рентабельності) роботи банку
 12. Аналіз предметної сфери соціальної роботи
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Газопостачання підприємств і організацій | Заходи безпеки при земляних роботах

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.