Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник






Тема 6. Державна контрольно-ревізійна служба України, її функції в організації бюджетного контролю

 

План

1. Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету

2. Державна контрольно-ревізійна служба України, її функції та структура

3. Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання та виконання бюджету

1. Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету

 

Контрольно-ревізійна робота з бюджету проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби у формі ревізій і тематичних перевірок фінансових органів. Найбільш повну характеристику стану економічної і контрольної роботи фінансових органів дають комплек­сні ревізії, які повинні сприяти виконанню бюджету з кожного джерела доходів, виявленню можливостей додаткового надходження платежів до бюджету, цільовому і ефективному використанню державних коштів.

Ревізії виконання бюджету та стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя проводяться комплексно Головним контрольно-ревізійним управлінням України разом з Міністерством фінансів України, Головним управлінням Державного казначейства України за узгодженим між ними планом.

Ревізія виконання бюджету проводиться в кожному фінансовому органі не менше ніж один раз в два роки.

Крім планових ревізій державною контрольно-ревізійною службою проводяться і позапланові ревізії і перевірки, актуальність яких зростає у зв'язку з реформуванням економіки, появою багаточисленних форм господарювання, їх новизною, відсутністю нормативно-правового регулювання багатьох економічних процесів, що створює сприятливий грунт для порушень законності. В цих умовах одним з напрямів діяльності контрольно-ревізійної служби стає не тільки вияв, але й прогноз кримінальних економічних ситуацій, що супроводжують трансформаційні процеси на нинішньому етапі ринкових перетворень. У подальшому цей прогнозний матеріал може бути використаний для створення соціально-економічної програми по попередженню порушень законності в різних сферах економіки.

Основними завданнями контрольно-ревізійної роботи з бюджету є:

1) перевірка дотримання чинних нормативних актів щодо виконання бюджетів відповідних рівнів, стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства;

2) ревізія поточного рахунку відповідного бюджету, позабюджетних і валютних коштів органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування;

3) ревізія правильності витрачання коштів на утримання фінансових органів і органів Державного казначейства, апарату відповідних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

4) перевірка законності проведених операцій з грошовими коштами і матеріальними цінностями;

5) перевірка дотримання фінансової дисципліни, правильності і достовірності ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

6) вжиття заходів щодо усунення недоліків і поліпшення роботи фінансових органів і органів Державного казначейства, бюджетних установ, господарських організацій і підприємств по забезпеченню виконання бюджету, збереженню коштів і економного їх витрачання.

Таким чином, ревізію можна розглядати як послідовний процес, який починається з підготовки до її проведення і закінчується перевіркою усунення порушень і недоліків, виявлених під час ревізії.

Виходячи з цього, визначають такі етапи ревізійного процесу:

1. підготовка до проведення ревізії;

2. проведення ревізії;

3. підготовка і оформлення результатів ревізії;

4. реалізація матеріалів ревізії та організація контролю за виконанням прийнятих рішень.

Ревізія відбувається за встановленою програмою ревізії та робочим планом ревізії.

 

 

2. Державна контрольно-ревізійна служба України, її функції та структура

 

Державна контрольно-ревізійна служба України створена в 1993 році на базі Контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів України і є його правонаступником у частині майнових прав та обов'язків.

Державна контрольно-ревізійна служба є органом державної виконавчої влади і складається з Головного контрольно-ревізійного управління (ГоловКРУ) та контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах, районах у містах, які підпорядковуються Головному контрольно-ревізійному управлінню.

Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які одержують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів.

Відповідно до завдань, покладених на державну контрольно-ревізійну службу, ГоловКРУ і контрольно-ревізійні управління виконують такі функції:

* організують роботу підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів щодо проведення ревізій та перевірок, узагальнюють наслідки документальних ревізій та перевірок і у випадках, передбачених законодавством, повідомляють про них органам законодавчої та виконавчої влади;

* проводять ревізії та перевірки фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які одержують кошти з бюджету та з державних валютних фондів;

* здійснюють ревізії та перевірки правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету;

* проводять ревізії та перевірки повноти оприбуткування, правильності витрачання і зберігання валютних коштів;

* здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми ревізіями та перевірками.

На ГоловКРУ покладена розробка інструктивних та інших нормативних по проведенню ревізій та перевірок, здійснення методичного керівництва і контролю за діяльністю підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів.

Головне контрольно-ревізійне управління узагальнює досвід проведення ревізій та перевірок і поширює його серед контрольно-ревізійних служб, розробляє пропозиції по удосконаленню контролю, надає організаційно-методичну допомогу контрольно-ревізійним службам центральних та місцевих органів державної виконавчої влади.

Контрольно-ревізійні управління здійснюють заходи щодо комп'ютеризації і створення інформаційно-аналітичної системи державної контрольно-ревізійної служби, забезпечують ведення державної статистичної звітності контрольно-ревізійної роботи; беруть участь у наукових, соціологічних дослідженнях і розробках програм боротьби із злочинністю у сфері економіки. А також:

- розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства з фінансових питань (приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до бухгалтерської або статистичної звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей, невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності);

- розглядають листи, заяви і скарги громадян про факти порушення законодавства з фінансових питань;

- здійснюють заходи по добору, розстановці, професійній підготовці і перепідготовці кадрів;

- розробляють пропозиції про матеріальне і соціально-побутове забезпечення працівників контрольно-ревізійних служб та вносять їх на розгляд відповідних органів.

Контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) у районах, містах, районах у містах виконують аналогічні функції.

Для виконання вищенаведених функцій органи контрольно-ревізійної служби мають право:

* ревізувати і перевіряти у міністерствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів і матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо);

* безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі й інші приміщення для обстеження та з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою Припиняти на розрахункових та інших рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах операції у випадках, коли керівництво об'єкта, на якому необхідно провести ревізію або перевірку, перешкоджає працівнику державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов'язки:

* залучати на договірних засадах фахівців відповідних міністерств, державних комітетів, інших органів державної виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій для проведення контрольного обмірювання будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок з оплатою за рахунок спеціально передбачених на це коштів;

* вимагати від керівників об'єктів, що ревізуються та перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, у необхідних випадках опечатувати каси та касові приміщення, склади, архіви, а при виявленні підроблень, інших зловживань вилучати необхідні документи на час проведення ревізії або перевірки, залишаючи у справах акт вилучення та копії або реєстри вилучених документів;

* одержувати від Національного банку та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються або перевіряються, а від інших підприємств і організацій, у тому числі недержавної форми власності, довідки і копії документів про операції та розрахунки з установами, організаціями, підприємствами, що ревізуються або перевіряються;

* одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що ревізуються та перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій та перевірок;

* пред'являти керівникам та іншим службовим особам об'єктів, що ревізуються та перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності та фінансів, вилучати до бюджету виявлені ревізіями або перевірками приховані й занижені валютні та інші платежі, порушувати перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо одержані підприємствами, установами і організаціями кошти і позички використовуються з порушенням чинного законодавства;

* стягувати у доход держави кошти, одержані міністерствами, відомствами, державними комітетами, державними фондами, підприємствами, установами і організаціями за угодами, укладеними без встановлених законом підстав та з порушенням чинного законодавства;

* накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників та інших службових осіб підприємств, установ і організацій адміністративні стягнення;

* застосовувати до підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів підприємницької діяльності фінансові санкції.

Державна контрольно-ревізійна служба при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з місцевими органами державної законодавчої і виконавчої влади, фінансовими органами, державного податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, а також з відповідними органами інших держав.

Видатки на утримання державної контрольно-ревізійної служби визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету.

Вищою управлінською структурою в системі державної контрольно-ревізійної служби є ГоловКРУ, яке очолює заступник Міністра фінансів України, начальник ГоловКРУ. Контрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють начальники, які призначаються начальником ГоловКРУ за погодженням з Радою Міністрів Республіки Крим, областями, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції державної контрольно-ревізійної служби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у ГоловКРУ утворюється колегія в складі начальника Головного управління (голова колегії), його заступників, а також інших керівних працівників державної контрольно-ревізійної служби.

Головне контрольно-ревізійне управління в межах своїх повноважень видає на основі й на виконання чинного законодавства накази, організує і контролює їх виконання. В разі необхідності можуть бути підготовлені разом з іншими центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування спільні акти, які є обов'язковими для виконання підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності.

Структура ГоловКРУ включає управління і відділи, які входять до їх складу.

Функціональний розподіл обов'язків між окремими управліннями визначається напрямами їх діяльності. Так, на управління контролю у сфері освіти і культури покладається перевірка забезпечення керівництвом установи

 

 
 



виконання чинних законодавчих та нормативних актів щодо підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, оплати праці працівників бюджетної сфери, посилення фінансово-бюджетної дисципліни. Перевіряється правильність та обгрунтованість рахунків кошторисних призначень, виконання кошторисів витрат і основних виробничих показників, використання коштів за цільовим призначенням, забезпечення ощадливого витрачання та збереження коштів і матеріальних цінностей, дотримання фінансової дисципліни, правильність і достовірність ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

Діяльність управління контролю у сфері соціального захисту населення зосереджується на дотриманні чинного законодавства з питань пенсійного забезпечення громадян, надання їм соціальної допомоги, виплати компенсацій та ін. З цією метою перевіряються державний пенсійний фонд, державний фонд сприяння зайнятості населення, фонд соціального страхування, державний фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення та інші державні бюджетні і позабюджетні фонди.

Управління контролю у сфері матеріального виробництва проводить ревізії і перевірки на підприємствах як державного, так і недержавного сектору. Перевіряється, зокрема, фінансова діяльність, збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірність звітності та належний стан бухгалтерського обліку, правильність розрахунків з бюджетом, законність отримання доходів, дотримання чинного законодавства при зміні форми власності шляхом приватизації,проводиться перевірка законності проведених операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, повноти відрахування коштів до галузевих державних фондів.

Завдання (мета) ревізії чи перевірки підприємств і організацій недержавного сектору економіки (приватного, колективного, спільного підприємства, кооперативу, комерційного банку, довірчого товариства та іншого фінансового посередника тощо), визначається органом, який доручив її проведення.. Для проведення перевірок на договірних засадах залучаються кваліфіковані фахівці відповідних міністерств, державних фондів, підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок.

Управління контролю у сфері органів державної виконавчої влади і оборони здійснює ревізії та перевірки законності і правильності утворення в міністерствах і інших центральних органах виконавчої влади централізованих фондів, їх розміри та витрачання за цільовим призначенням, правильність спрямування та використання бюджетного фінансування, кредитних ресурсів та фінансової допомоги, отриманої за рішенням Уряду чи за угодами з Міністерством фінансів України. Перевіряється також правильність витрат на утримання апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, дотримання чинних нормативних актів при витрачанні коштів на їх утримання.

Ревізії і перевірки проводяться на основі піврічних планів:

- Головного контрольно-ревізійного управління, затверджених його Колегією;

- контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, затверджених Головним контрольно-ревізійним управлінням України;

- контрольно-ревізійних відділів у районах, містах і районах у містах, затверджених контрольно-ревізійними управліннями по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

При плануванні та проведенні ревізій і перевірок працівники державної контрольно-ревізійної служби зобов'язані дотримуватись службової і комерційної таємниць.

Ревізії і перевірки можуть проводитись за дорученнями правоохоронних органів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Службові особи державної контрольно-ревізійної служби є представниками органів державної виконавчої влади і при виконанні своїх службових обов'язків перебувають під захистом закону.

 

 

3. Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету

 

Основними завданнями ревізії роботи фінансових орга­нів по складанню і виконанню бюджету є перевірка:

дотримання при складанні і виконанні бюджету законів, а також рішень місцевих органів влади;

дотримання бюджетних прав бюджетів нижчого рівня;

відповідність розрахованих по бюджету сум доходів і видатків показникам економічного і соціального розвитку;

повноти обліку доходів і обґрунтованості видатків, передбаче­них по бюджету;

повноти і своєчасності надходження податків і платежів, виконання фінансовим органом покладених на нього обов'язків по контролю за правильним обрахуванням і своєчасною сплатою підприємствами і організаціями платежів в бюджет, а також дотримання законності при справлянні податків і зборів;

правильності виділення коштів з бюджету, відповідність їх цільовому призначенню, затвердженому бюджетом;

своєчасності фінансування передбачених бюджетом заходів;

правильності використання, а також збереження державних коштів;

правильності оформлення бюджетної документації;

правильності ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету, оперативно-бухгалтерського обліку платежів по доходах, а також правильності складання звітності;

виконання фінансовим органом покладених на нього обов'язків по контролю за використанням коштів і дотриманням фінансової дисципліни, своєчасності розгляду періодичної і річної звітності по доходах, по виконанню кошторисів бюджетних установ і прийняття необхідних заходів по ліквідації виявлених порушень.

При проведенні ревізії контролер-ревізор зобов'язаний:

а) ретельно перевірити достовірність документів, які використовувались для складання бюджету, видачі коштів, і установити законність і правильність проведених операцій;

б) перевірити відповідність бухгалтерських записів первинним документам і установити, чи немає випадків здійснення операцій без підтвердження відповідними документами;

в) провести при необхідності зустрічні перевірки правильності документів, даних обліку і звітності в банківських установах і інших установах, організаціях і підприємствах;

г) перевірити правильність складання звітів і установити від­повідність їх даним бухгалтерського обліку.

Перевірці підлягають такі питання:

− дотримання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і роз­поряджень Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну;

− наявність і правильність розрахунків та обгрунтувань доходів і видатків бюджету і позабюджетних фондів;

− повнота врахування всіх джерел доходів для визначення розмірів субвенцій і дотацій, дотримання їх цільового призначення;

− правильність визначення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів, установлених місцевою Радою народних депутатів вищого рівня;

− своєчасність і повнота надходження податків, зборів і платежів до доходної частини бюджету;

− правильність використання коштів бюджету на інвестиції, власні цільові програми, а також на спільні програми з органами влади інших адміністративно-територіальних одиниць; на зовнішньоекономічну діяльність, заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, відновлення пам'яток культури, що знаходяться у віданні відповідних органів влади, на благоустрій, утримання і капітальний ремонт житлового фонду і об'єктів комунального призначення, мережі шляхів відповідного підпорядкування;

− правильність і своєчасність виділення бюджетних коштів на утримання закладів освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, науки і культури, фізичної культури та спорту, засобів масової інформації, на утримання органів державної влади та самоврядування, інші цілі;

− обґрунтованість додаткового фінансування з урахуванням наявних та додатково залучених коштів видатків на утримання житлово-комунального господарства, установ та закладів освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, науки і культури, фізичної культури і спорту, охорону навколишнього природного середовища та на інші цілі, правильність їх використання;

− законність та обґрунтованість створення резервних і цільових фондів в межах обсягу доходів бюджету, їх використання;

− доцільність та правомірність об'єднання на договірних засадах коштів відповідного бюджету з коштами інших бюджетів, а також підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та громадян для фінансування будівництва, ремонту і утримання об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

− обґрунтованість надання додаткових пільг та допомоги громадянам, які потребують соціального захисту;

− правильність ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету і складання звітності, своєчасність розгляду періодичної і річної звітності по виконанню бюджету, кошторисів бюджетних установ і прийняття заходів щодо усунення допущених порушень фінансової дисципліни;

− дотримання фінансовими органами і органами Державного казначейства діючого порядку фінансування установ і організацій, зокрема, чи не допускалось перерахування грошових коштів з основного поточного рахунку бюджету на видатки, не передбачені бюджетом, у більших розмірах, ніж передбачено бюджетом, на фінансування позабюджетних фондів та на інші необґрунтовані і не передбачені чинним законодавством заходи.

 


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. II Державна дума
 3. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 4. IV. Питання самоконтролю.
 5. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 6. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 7. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 8. АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
 9. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 10. Адміністративна служба
 11. Акти з охорони праці в організації.
 12. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.




<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 5. Державна податкова адміністрація України, її функції в організації виконання доходної частини бюджету | Тема 7. Рахункова палата, її функції та призначення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.