Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА 4.2. МЕТРО-РІТМІЧНІ ЗВ `ЯЗКИ У ПРОЕКТУВАННІ

ТЕМА 4.1. УМОВИ ПІДПОРЯДКУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАФІЧНОЇ МОВИ

МОДУЛЬ 3. ПЛОЩИНА ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВІЗУАЛЬНОГО УПОРЯДКУВАННЯ.

(змістові центри, акценти)

Графіку часто називають «мистецтвом білого та чорного», та мова графіки дуже різноманітна і не виключає використання кольору. Художня виразність графічних об’єктів міститься в її лаконізмі, ємкості образів, зконцетрованості та відборі графічних засобів. Недосказаність, умовність в позначенні якостей об’єкту – складає особливу цінність графічного зображення, що розраховане на активну роботу уяви глядача та споживача. Не тільки досконало пророблені графічні аркуші, а й швидкі замальовки мають художню цінність.

Площина -рівна, плоска поверхня без підвищень і заглиблень. В практиці графічних дизайнерів, площина може перетворюватися на об’ємно-просторові стуктури – пакування, газети, буклети, журнали, різноманітні рекламні носії тощо

При вирішенні композиції на площині необхідно враховувати і використувати оптичні ілюзії сприйняття самої площині, а також точки, лінії або плями на ній.

Різні геометричні фігури в різній компоновці, оптично сприймаються по різному форми [№1]

Це ж стосується крапки, лінії та плями на площині[№1_39-24стр]

Фактура - характер поверхні художнього твору, своєрідність художньої техніки, декоративно-прикладні характеристики поверхні різних матеріалів з ​​тактильно-візуальної точки зору, наприклад, «фактура дерева», «асфальту» тощо.

Фактура може викликати у глядача різні емоційні відчуття, чинити на нього психологічний вплив. Вона може бути приємною і неприємною, неспокійною і монотонної, радісною і нудною, розкішною і кострубатою, ніжною і колючим. У поєднанні з формою фактура обсягу або плями може значительно посилити вплив на глядача, на його чуттєво-емоціональное сприйняття, викликати певні образи, спогади, асоціації. [№1_33-36стр]

Рельєф– зображення що відтворює невеликий об’ємом, трохи вищим над поверхнею (плошина, фон)

Об’єм- частини простору, обмеженої однією або декількома замкнутими поверхнями. В проектній графіці – ілюзія дуже високого рельєфу.

 

 

Створення художнього твору в будь-якій області мистецтва неможливе без композиційної побудови, без приведення до цілісності та гармонії всіх його частин, всіх його компонентів.

Композиція - найважливіший засіб побудови цілого. Під композицією ми розуміємо цілеспрямоване побудова цілого, де розташування і взаємозв'язок частин обумовлюються змістом, призначенням і гармонією цілого .

Слово "композиція" походить від латинського "Compositio" що означає - твір, складання, зв'язок, зіставлення, якщо мова йде про композицію, то завжди мається на увазі певна цілісність, наявність складної будови, що містить протиріччя ,приведені до гармонійного єдності завдяки системі зв'язків між елементами. Композиція відсутня в хаотичному нагромадженні предметів. Композиція забезпечує логічне і красиве розташування частин, з яких складається ціле, надаючи ясність і стрункість форми і роблячи дохідливим зміст. Логіка побудови та краса, гармонія існує в природі та притаманна творінням людини.

Якщо твір представляє собою несюжетну декоративну або абстрактну картину, вона може містити художній задум, ідею, реалізовану формальними засобами - відносинами форм, кольорових плям, ліній, виражають боротьбу, взаємодія сил, напруженість. Вони можуть впливати на емоції, народжувати асоціації.

Композиційна побудовавідрізняє наявність частин, пов'язаних один з одним системою відносин.

Це складне ціле складається з нерівноцінних за змістом та значенням частин. У ньому завжди можна виділити головне і другорядне, центр і периферію. Співпідпорядкованість частин - так можна визначити цю ознаку.

Єдність і цілісність- найважливіша ознака композиції. У закінченої композиції все взаємопов'язано і все підпорядковано єдиній меті, - ідеї, художньому задуму. Ця зв'язаність проявляється і в сюжетно-образному вирішенні твори, і в гармонійної впорядкованості його форми. В єдності змісту і форми.

Всі суперечливі моменти в композиції врівноважуються, приводяться до гармонійної впорядкованості.

Ознаки, які лежать в основі композиційної побудови.

Це:

1. Принцип доцільності

2. Принцип єдності складного (цілісність твору)

3. Принцип домінанти (наявність головного, провідного початку)

4. Принцип підпорядкування частин в цілому

5. Принцип динамізму (рух - основа життя і мистецтва)

6. Принцип рівноваги, врівноваженості частин цілого

7. Принцип гармонії (гармонійну єдність елементів форми між собою і єдність форми та змісту)

 

Основи, на яких базуються принципи гармонійності композицій. [№2]

(згадуйте «Основи композиції»!!!!)

Ритм - найважливіший засіб організації художнього твору, ритм форма. Все, що рухається, розвивається, функціонує в природі і в людській діяльності - підпорядковане ритму.

Ритмічне чергування різних відчуттів викликає позитивні емоції. Тривалий одноманітний стан або однорідні враження, навпаки, пригнічують психіку. Необхідність зміни станів, вражень, напруги і розслаблення і т.д. закладена в біологічній природі людини. Очевидно та ж потреба лежить в основі та іншого явища - контрасту, пов'язаного з посиленням зорових імпульсів у прикордонних зонах, чим сильніше імпульс, тим різкіше контрастують форми.

Контраст - одна з найсильніших виразних художніх засобів, «родич» ритму. За допомогою контрасту легко виділити головні елементи та додати емоційної динамічності.

Ньюанс - мінімальне розходження якостей форми, маси, об'єму, тони, кольору, фактури. Ньюанс – протилежність контрасту. Він «заспокоює» композицію.

Пропорція означає рівність двох або декількох відносин. Існує кілька видів пропорційності: математична, гармонійна, геометрична та ін

Метр і ритм - характеризує рух.

Метр - найпростіше повторення одного і того ж елемента (цегляна кладка).Метр і ритм в основі своїй мають симетрію. Але ритм, на відміну від метра, будується на чергуванні різних, але повторюваних елементів

Симетрія- закономірне розташування частин форми відносно центру або головної осі. Врівноваженість, правильність, узгодженість частин, об'єднаних в ціле - основна риса симетричної композиції. Рівновага міцно тримає зображення та надає цілісності. Симетрія відповідає одному з найглибших законів природи – прагненню до стійкості.

Асиметрія- відсутність або порушення симетрії. Асиметричні композиції не містять осі або точки симетрії, формотворення в них довільне, однак не можна думати, що асиметричність знімає проблему врівноваженості. Саме в асиметричних композиціях автори мають приділяти особливу увагу врівноваженно.

Статичність – стійкі та нерухомі, часто симетрично урівноважені, композиції що викликають враження «міцності та непорушності»

Динамічність- нестійкі, схильні до руху, асиметрії, відкритості, композиції
які чудово відображають швидкість, калейдоскопічність тощо.

Звичайно, при створенні композицій не слід забувати, що в основі їх побудови лежать прості архетипові форми або образи.

(згадуйте «Основи композиції»!!!!)

Архетип - праобраз,оригінал.

Архетип (тип, відбіток, форма, зразок) - первісна модель, вперше відкрито сформований ісконий тип.

Мистецтво, як і кожне соціальне явищем, має своюі, яка започатковано наскельні зображення тварин, ритуальними танцями і співами, кам'яними ідолами тощо. Триває і збагачується він й понині, коли поряд з живописом і музикою, театром і архітектурою існують кіно і телебачення, дизайн і реклама.

Прикладне мистецтво, архітектура і міфологія якраз і є тими художніми формами, що опосередковують конкретно-історичний та естетичних досвід.

Архетипи - форми, які передаються у спадок, образи які завжди супроводжували людину, вони є джерелом міфології, релігії, мистецтва. Міфологія була початковим способом обробки архетипових образів.

Одним з найбільш переконливий приклад архетипового в мистецтві є творчість великих іконописців.

Наявність фігуративного образу не обов'язково в архетипічній роботі, - її вплив може транслюватися за допомогою прихованих асоціацій, закладених в композиції і колориті.

Образи архетипів в мистецтві можуть бути вельми фантастичні, проте вони мають зовсім іншу природу, ніж прояви художньої фантазії в субкультурах поп-арту та постмодернізму.

Поява нових архетипових художніх форм - явище нечасте і значне.

У процесі художньої творчості відбувається перетворення смисловий (ідейної) і функціональної задачі, авторського задуму через матеріал і фізичні художньо-виражальні засоби за допомогою композиційної побудови і композиційних засобів гармонізації. Створюючи будь яку композицію, проректувальник оперує різними (ВИЩЕ ОЗНАЧЕНИМИ) засобами: ритмами, пропорціями, площинами, лініями, кольором та застосовує різні способи їх поєднання. Це можуть бути: конкретні, символічні або абстрактні зображення, орнаменти, композиції з слів, літерні і словесні зображення – будь які комбінації, але в їх основі завжди мають бути первинні, основні засоби що поєднують в композиції ідею (змістовну наповненість), засоби та техніку виконання.

 

 


Читайте також:

 1. Визначення напору насоса при проектуванні
 2. Геодезичні роботи, які виконують при проектуванні та будівництві протиерозійних гідротехнічних споруд
 3. Класифікація моделей і параметрів, які використовуються при автоматизованому проектуванні
 4. Лекція №6. Основні положення при проектуванні пасивних та активних теплових сонячних систем.
 5. Обов`язки працівників щодо виконання вимог охорони праці
 6. При проектуванні туру необхідно брати до уваги вибір
 7. Проектуванні і будівництві міст
 8. Розрахунки при проектуванні та конструюванні
 9. Системний підхід в містобудівному проектуванні.
 10. Техніко-економічні розрахунки при проектуванні і реконструкції СЕП.
 11. Функціональні фактори в технологічному проектуванні. Функціональне зонування приміщень.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Екскурсовода, гіда-перекладача | Підтема 2.9.: Команда проекту. Інструменти оцінки проектів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.