Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Облік доходів і фінансових результатів.

 1. Визнання і оцінка доходів згідно П(С)БО 15 „Дохід”. Класифікація доходів.
 2. Синтетичний облік доходів.

2.1. Облік доходу (виручки) від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг).

2.2. Облік інших операційних доходів.

2.3. Облік фінансових доходів.

2.4. Облік інших доходів.

2.5. Облік надзвичайних доходів.

 1. Поняття фінансових результатів і порядок їх формування.
 2. Облік формування фінансових результатів.
 3. Облік використання прибутку підприємства.

- 1 -

Нормативним документом, який визначає методологічні за­сади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі — підприємства) незалежно від форм власності (крім бюд­жетних установ).

Дохід визначається під час збільшення активу або змен­шення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Критерії визнання доходу, наведенні в Положенні (стан­дарті) 15, застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії потрібно застосовувати до окремих елементів однієї опе­рації або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій).

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших по­датків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів.

2. Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципа­ла тощо.

3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

5. Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором.

6. Надходження, що належать іншим особам.

7. Надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Визнані доходи класифікуютьсяв бухгалтерському обліку за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи;

д) надзвичайні доходи.

Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, вста­новлено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку З "Звіт про фінансові результати";

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

- підприємство не здійснює надалі управління та конт­роль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'я­зані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є по­дібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

ü можливості достовірної оцінки доходу;

ü імовірності надходження економічних вигод від надан­ня послуг;

ü можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

ü можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться:

ü вивченням виконаної роботи;

ü визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

ü визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат.

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід виз­начається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завер­шеності надання послуг).

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути до­стовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкоду­ванню.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути до­стовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати визнаються ви­тратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде до­стовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.

Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (то­варів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами підприємства згідно з По­ложенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість".

Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підпри­ємство виконає умови щодо такого фінансування. Отримане цільове фінансування визнається доходом про­тягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з вико­нанням умов цільового фінансування. Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів.

Цільове фінансування, що отримане як компенсація вит­рат (або збитків), яких вже зазнало підприємство, або з метою не­гайної фінансової підтримки підприємства без майбутніх пов'я­заних із цим витрат, визнається доходом того періоду, в якому утворилася дебіторська заборгованість, пов'язана з цим фінан­суванням.

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнаєтьсяу вигляді процен­тів, роялті та дивідендів, якщо:

o імовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з такою операцією;

o дохід може бути достовірно оцінений.

Такий дохід має визнаватися у такому порядку:

ü проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку корис­тування відповідними активами;

ü роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;

ü дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають от­риманню.

Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільше­ною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.

 

- 2 -

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства призначені рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності".

На рахунках цього класу, крім рахунку 76 "Страхові пла­тежі" , протягом звітного року за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебе­том — щомісячне відображення належної суми непрямих подат­ків, зборів (обов'язкових платежів), щорічне або щомісячне відне­сення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати".

До обліку доходів планом рахунків передбачено застосу­вання наступних бухгалтерських рахунків:

70 "Доходи від реалізації";

71 "Інший операційний дохід";

72 "Доходи від участі в капіталі";

73 "Інші фінансові доходи";

74 "Інші доходи";

75 "Надзвичайні доходи".

- 2.1 -

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації гото­вої продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяль­ності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші ви­рахування з доходу призначено рахунок 70 "Доходи від реалізації".

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" має такі субрахунки:

701 "Дохід від реалізації готової продукції";

702 "Дохід від реалізації товарів";

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";

704 "Вирахування з доходу".

За кредитом субрахунків 701-703відображається збіль­шення (одержання) доходу, за дебетом— належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); суми, які отримуються підприєм­ством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); результат зміни резервів незароблених премій (у страхо­вих організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції"узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів"під­приємства торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"підприємства і організації, що виконують роботи і надають по­слуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій.

На субрахунку 704 "Вирахуванняз доходу"за дебетом відображається сума наданих після дати реалізації знижок покуп­цям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.


 

Бухгалтерськими документами з обліку доходів від реа­лізації виступають: "Прибутковий касовий ордер", виписка банку, "Рахунок-фактура", "Товарно-транспортна накладна", "Наклад­на вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів", та ін.

Віднесення доходу від реалізації на фінансові результати від основної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки) оформленої працівниками бухгалтерії.

 

- 2.2 -

Узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (вируч­ки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ведеться на рахунку 71 "Інший операційний дохід".

До інших операційних доходів відносяться: доходи від ре­алізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за опе­раціями в іноземній валюті; суми одержаних штрафів, пені, неус­тойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання креди­торської заборгованості, щодо якої минув строк позовної дав­ності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів та суб­сидій; інші доходи від операційної діяльності.

За кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід"відо­бражається збільшення (одержання) доходу, за дебетом— суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 71 "Інший операційний дохід" має такі субрахунки:

711 "Дохід від реалізації іноземної валюти";

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів";

713 "Дохід від операційної оренди активів";

714 "Дохід від операційної курсової різниці";

715 "Одержані штрафи, пені, неустойки";

716 "Відшкодування раніше списаних активів";

717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості";

718 "Одержані гранти та субсидії";

719 "Інші доходи від операційної діяльності".

На субрахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти"узагальнюється інформація про доходи від реалізації іноземної валюти.

На субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо).

На субрахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів"узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім фінансо­вої) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства.

На субрахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці"узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами й зобов'язаннями підприємства, пов'язани­ми з операційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 715 "Одержані штрафи, пені, неустойки"узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржни­ком або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків.

На субрахунку 716 "Відшкодування раніше списаних ак­тивів"узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів.

На субрахунку 717 "Дохід від списання кредиторської за­боргованості"узагальнюється інформація про доходи від списан­ня кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційно­го циклу, по закінченні строку позовної давності.

На субрахунку 718 "Одержані гранти та субсидії"узагаль­нюється інформація про отримані підприємством гранти, асигну­вання та субсидії.

На субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяль­ності"узагальнюється інформація про інші доходи від опе­раційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 "Інший операційний дохід", зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо.

- 2.3 -

Крім основної та операційної діяльності підприємство може здійснювати фінансову діяльність.

Під фінансовою діяльністю розуміють таку діяльність, яка пов'язана зі змінами розміру та складу власного та позикового капіталу підприємства.

Основними видами доходів, які належать до фінансової діяльності, є:

ü дивіденди одержані;

ü відсотки одержані;

ü інші фінансові доходи;

ü доходи від інвестицій в асоційовані, спільні підприємства.

Метод участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відповідно на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування. Тому рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" буде кореспондувати безпосередньо з дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

Асоційоване підприємство - підприємство, в якому інвестору належить блокувальний пакет акцій (більш як 25 % акцій) і яке не є дочірнім чи спільним підприємством інвестора.

Для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі, призначено ра­хунок 72 "Дохід від участі в капіталі".

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі"має такі субрахунки:

721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства";

722 "Дохід від спільної діяльності" ;

723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства".

За кредитом рахунку відображаєтьсязбільшення (одер­жання) доходу, за дебетом— списання в порядку закриття на ра­хунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства"узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвес­тування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприєм­ствами прибутків або зростання власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних ак­тивів та інвестицій тощо).

На субрахунку 722 "Дохід від спільної діяльності"уза­гальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням ча­стки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства"узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвес­тування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємства­ми прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

 

Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахун­ку 72 "Дохід від участі в капіталі" призначено рахунок 73 "Інші фінансові доходи".

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" має такі субрахунки:

731 "Дивіденди одержані";

732 "Відсотки одержані";

733 "Інші доходи від фінансових операцій".

За кредитом рахунку відображається визнана сума дохо­ду, за дебетом — списання кредитового обороту на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 731 "Дивіденди одержані" узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

На субрахунку 732 "Відсотки одержані" узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними папе­рами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 "Дивіденди одержані", зокрема винагороди за здані в фінансову оренду нео­боротні активи тощо.

На субрахунку 733 "Інші доходи від фінансових операцій"узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяль­ності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахун­ку 73 "Інші фінансові доходи".

Бухгалтерськими документами по обліку інших фінансо­вих доходів виступають: "Прибутковий касовий ордер", виписка банку, "Товарно-транспортна накладна", "Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів", "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", кон­тракти та договори про передачу необоротних активів в фінансо­ву оренду та ін.

- 2.4 -

Під інвестиційною діяльністю розуміють такий вид діяльності, коли підприємство купує та продає основнізасоби, цілісні майнові комплекси та інші необоротні активи, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

До таких доходів, зокрема, належать доходи від:

ü реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів тощо), майнових комплексів;

ü неопераційних курсових різниць;

ü безоплатно отриманих необоротних активів;

ü інші доходи від звичайної діяльності, в тому числі від списання кредиторської заборгованості, що виникла не під час операційного циклу, після закінчення строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом тощо.

Для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяль­ністю підприємства, призначено рахунок 74 "Інші доходи".

За кредитом рахунку 74 "Інші доходи"відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом— належна сума не­прямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку за­криття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 74 "Іншідоходи" має такі субрахунки:

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій";

742 "Дохід від реалізації необоротних активів";

743 "Дохід від реалізації майнових комплексів";

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів";

746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

На субрахунку 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку 742 "Дохід від реалізації необоротних ак­тивів"узагальнюється інформація про доходи від реалізації нео­боротних активів.

На субрахунку 743 "Дохід від реалізації майнових ком­плексів"узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"узагальнюється інформація про курсові різниці за акти­вами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінан­совою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних ак­тивів"узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних активів. У разі безоплатного одержання підприємс­твом необоротних активів, дохід визначається за сумою аморти­зації таких активів одночасно з її нарахуванням.

На субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяль­ності, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка виз­нається доходом.

 

- 2.5 -

До надзвичайних подій відносяться стихійне лихо, пожежа, повінь, техногенні аварії тощо. Однакові події можуть бути надзвичайними для одного підприємства і звичайними для іншого. Наприклад, втрати від стихійного лиха будуть розглядатися як надзвичайні підприємством, яке їх понесло і звичайними витратами для страхової компанії, яка здійснює страхування від таких випадків.

Облік доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій, ведеться на рахунку 75 "Надзвичайні доходи".

Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" — тимчасовий, пасивний, призначений для обліку господарських процесів, має такі субрахунки:

751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій"

752 "Інші надзвичайні доходи".

По кредиту рахунку відображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, по дебету — списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку 752 "Інші надзвичайні доходи" відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

 

- 3 -

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності.

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на її виробництво та збут.

Прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Збитки - перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат.

В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає:

ü чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);

ü валовий прибуток (збиток);

ü фінансові результати від операційної діяльності;

ü фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування;

ü фінансові результати від звичайної діяльності;

ü фінансові результати від надзвичайної діяльності;

ü чистий прибуток (збиток).

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів, знижок тощо.

Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком)

Що стосується фінансового результату від операційної діяльності, то. він визначаються як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого-операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших; операційних витрат.

А фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування; визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.

Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку.

Окремо від фінансових результатів від звичайної діяльності відображаються невідшкодовані збитки та прибутки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожежі, техногенних аварій тощо).

Остаточний фінансовий результат - чистий прибуток (збиток визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємстві за звітний період.

 

- 4 -

Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 79 "Фінансові результати". Рахунок 79 "Фінансові результати" - тимчасовий, результатний, має ознаки пасивного рахунку.

По кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" на підставі довідок та розрахунків бухгалтерії відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Рахунок 79 "Фінансові результати", має субрахунки:

791 "Результат основної діяльності";

792 "Результат фінансових операцій";

793 "Результат іншої звичайної діяльності";

794 "Результат надзвичайних подій".

Первинними документами при відображенні накопичення фінансових результатів різних видів діяльності та віднесення до складу нерозподіленого прибутку (збитку) є довідки та розрахунки бухгалтерії.

- 5 -

В усіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток. Порядок використання прибутку визначає власник (власники) підприємства або уповноважений ним орган згідно із статутом підприємства.

За рахунок прибутку, в першу чергу, по встановлених нормативах здійснюються розрахунки з бюджетом, формуються цільові фонди на підприємстві, покриваються збитки минулих років.

Чистий прибуток, одержаний товариством як результат його господарської діяльності після сплати податків до бюджету, а також інших І платежів, спрямовується на виплату дивідендів учасникам товариства в розмірі, обумовленому зборами учасників товариства.

Сума, що залишилася, спрямовується на формування фондів підприємства, а саме:

 • резервного фонду у розмірі не менше 25 % статутного капіталу \ товариства. Він використовується для покриття витрат, пов'язаних з > відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Резервний фонд \ створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 % чистого, прибутку товариства до одержання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається зборами учасників товариства;
 • фонду сплати дивідендів. Розмір планової і нарахованої за рік суми грошових коштів цього фонду затверджується зборами учасників товариства;
 • фонду соціально-культурного розвитку, який формується і використовується відповідно до рішень, затверджених зборами учасників товариства.

В разі потреби підприємство може формувати й інші фонди.

Збитки, що можуть виникнути в результаті діяльності товариства, покриваються з резервного фонду, а у разі недостатності - з інших фондів, створених на підставі установчих документів.

Нерозподілений прибуток - це сума чистогоприбутку, нерозподіленого у вигляді дивідендів між акціонерами і власниками підприємства. В момент виникнення весь чистий прибуток за звітний період може бути визначений як нерозподілений.

Залишений нерозподілений за звітний рік прибуток (або непокритий поточними доходами збиток) перераховують на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку. По кредиту рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, по дебету - збитки та використання прибутку.

Для бухгалтерського обліку зазначених щойно коштів передбачено такі субрахунки (у рахунку нерозподіленого прибутку):

441 "Прибуток нерозподілений"

442 "Непокриті збитки"

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".

Чистий прибуток визначається в кінці звітного року і відображається по дебету рахунку 79 "Фінансові результати" і по кредиту рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Збиток по звітному балансу відображається по дебету рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" і по кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" (останній в будь-якому випадку закривається). Кредитове сальдо по рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" характеризує нерозподілений прибуток, а дебетове сальдо - непокритий збиток.

 


Читайте також:

 1. IX. Відомості про військовий облік
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. Автоматизовані форми та системи обліку.
 4. Акції та їх облік
 5. Акції та їх облік
 6. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 7. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств
 8. Аналіз динаміки та структури банківських доходів
 9. Аналіз доходів і витрат підприємства
 10. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 11. Аналіз доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права.
 12. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Етичні проблеми виконавчого провадження | Загальні положення щодо набуття членства в ЄС

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.