Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Питання до заліку

Варіант 12.

Варіант 11.

Варіант 10.

Варіант 9

Варіант 8

Варіант 7.

Варіант 6.

Варіант 5.

Варіант 4.

Варіант 3.

Варіант 2.

Варіанти контрольних робіт Варіант 1.

Мета та завдання дисципліни

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Мета курсу - дати студентам цілісне уявлення про теорію і практику соціально-економічної конфліктології, методику дослідження соціально-економічних конфліктів, їхнього врегулювання й завершення.

Завдання курсу:

– Сформулювати основні поняття й категорії соціально-економічної конфліктології;

– Виявити об'єктивні й суб'єктивні підстави конфліктності й співробітництва в процесі соціально-економічних взаємодій;

– Класифікувати основні концепції соціально-економічного конфлікту й згоди;

– Позначити мету, функції конфліктів в соціально-економічній сфері й методи їх запобігання, використання, урегулювання й завершення;

– Виявити структуру й способи налагодження соціальних взаємодій конфліктного й конвенційного характеру;

– Класифікувати технології комунікативного регулювання конфліктів в економіці: протест, посередництво, переговори, маніпуляція;

– Виділити особливості протікання й вирішення соціально-економічних конфліктів у різних сферах діяльності;

– Сформулювати тенденції розвитку соціально-економічних конфліктів глобального, регіонального, локального рівня в сучасних умовах.

 

1.Конфліктологія у системі наукового знання. Об'єкт і предмет конфліктології.

2. Розвиток конфлікту. Етапи конфлікту

3. Цінова та нецінова конкуренція

1. Категорії та закони та методи конфліктології.

2. Конфліктна поведінка

3. Сумлінна та несумлінна конкуренція

1.Давні уявлення про соціальні конфлікти

2. Дії сторін у конфлікті.

3. Сутність і поняття і типологія політико-економічного конфлікту. .

1.Основні конфліктологічні теорії ХІХ – поч. ХХ ст.

2. Сутність економічного конфлікту.

3. Управління політико-економічними конфліктами.

1.Розвиток соціально-економічної конфліктології у ХХ ст.

2. Витоки, причини, рушійні сили та види економічних конфліктів.

3. Корупція як чинник соціально-економічних конфліктів.

1.Природа та сутність конфлікту.

2. Види, форми, сторони та особливості динаміки трудових конфліктів

3. Управління, розв'язання і регулювання конфлікту: основні поняття.

1. Функції конфлікту.

2. Особливості розв'язання колективних трудових конфліктів.

3. Діагностика конфлікту

1.Суб'єкти соціальних конфліктів

2. Природа, типи причини та наслідки конфлікту в організації

3. Стратегії виходу із конфлікту: моделі та стилі.

1. Суспільна криза і катастрофа.

2. Керування конфліктною ситуацією в організації

3. Засоби і методи врегулювання конфліктів.

1.Об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення конфліктів.

2.Суть і функції економічної конкуренції.

3. Неюридичні технології розв’язання конфліктів

1.Загальне поняття про види економічної конкуренції.

3.Мотивація конфліктів. Концепція депривації.

2. Правові засоби розв'язання конфліктних ситуацій.

1.Види конфліктів

2. Досконала та недосконала конкуренція.

3. Попередження конфліктів

 

Конфліктологія у системі наукового знання.

Об'єкт і предмет та методи конфліктології.

Категорії та закони конфліктології.

Давні уявлення про соціально конфлікти

Основні конфліктологічні теорії ХІХ – поч. ХХ ст.

Розвиток соціально-економічної конфліктології у ХХ ст.

Теорія соціального простору П’єра Бурдьє

Природа та сутність конфлікту.

Суб'єкти соціальних конфліктів

Суспільна криза і катастрофа

Об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення конфліктів.

Мотивація конфліктів. Концепція депривації.

Розвиток конфлікту. Етапи конфлікту. Учасники конфлікту.

Суб'єктивна сторона конфлікту

Конфліктна поведінка

Сутність економічного конфлікту та його функції.

Витоки, причини, рушійні сили та види економічних конфліктів.

Особливості розв'язання колективних трудових конфліктів

Природа, типи причини та наслідки конфлікту в організації.

Керування конфліктною ситуацією в організації.

Економічна конкуренція та її роль в розгортанні економічних конфліктів (2 год.)

Загальне поняття про види економічної конкуренції.

Досконала та недосконала конкуренція.

Цінова та нецінова конкуренція

Сумлінна та несумлінна конкуренція

Сутність і поняття політико-економічного конфлікту.

Типологія політичних конфліктів.

Специфіка політико-економічних конфліктів.

Управління політико-економічними конфліктами.

Корупція як чинник соціально-економічних конфліктів.

Розв'язання і попередження соціально-економічних конфліктів

Управління конфліктом, розв'язання і регулювання конфлікту: основні поняття.

Діагностика конфлікту.

Стратегії виходу із конфлікту: моделі та стилі.

Засоби і методи врегулювання конфліктів.

Неюридичні технології розв’язання конфліктів.

Технології консенсусу і компромісу.

Технології конфліктного медіаторингу.

Правові засоби розв'язання конфліктних ситуацій.

 

Фінансове право

Вступ

Вивчення курсу «Фінансове право» має велике значення для майбутніх фахівців із фінансової справи. Адже під час своєї практичної діяльності за обраним фахом їм необхідно кожну свою дію звіряти із законами та підзаконними актами. Незнання чи поверхове знання правових аспектів питань, які потрібно буде вирішувати, може завдати великих збитків тим установам, організаціям, підприємствам, де вони працюватимуть, а, ймовірно, державі загалом. Тому студент має чітко усвідомити важ­ливість цього курсу для свого майбутнього.

Сьогодні Україна будує нову державу з ринковими відносинами. За цих умов основним джерелом дохідної частини бюджету стають податки, які сплачують комер­ційні структури, підприємці, громадяни. Але правовий інститут податків в нашій країні ще не розвинений. Змінюється порядок витрачання бюджетних коштів. Виникає потреба в докладнішому вивченні їх правового регулювання.

У розділі «Фінансове право» вивчаються питання, що стосуються поняття фінансів і діяльності держави в цій галузі, предмету і методу правового регулювання, особливостей фінансово-правових норм. Велика увага приділяється аналізу законодавства, норми якого регулюють фінансовий контроль, податкові відносини, державні доходи та видатки, розглядаються правові режими державних централізованих фондів коштів і фондів коштів органів місцевого самоврядування, правові основи державного кредиту та страхування.

Основними формами вивчення курсу «Фінансове право» є лекції, семінарські заняття й самостійна робота студентів.

Питання для виконання контрольних робіт

1. Фінансове право: поняття, предмет, метод.

2. Правове положення Міністерства фінансів України.

3. Складові частини бюджету.

4. Органи контролю спеціальної компетенції за дотриманням бюджетного законодавства та їх повноваження.

5. Система фінансового права.

6. Функції Міністерства фінансів України.

7. Бюджетний період.

8. Фінансовий контроль як складова частина бюджетного процесу.

9. Джерела фінансового права.

 

10. Система й завдання органів державної податкової служби.

11. Зведений бюджет.

12. Несвоєчасне прийняття місцевих бюджетів.

13. За яких умов грошові операції органів державного управління відносяться до фінансової
діяльності держави?

14. Правосуб'єктність у фінансовому праві.

15. Методи фінансової діяльності держави.

16. Поняття бюджету.

17. Поняття та функції державного кредиту.

18. Види державних органів, що здійснюють фінансову діяльність держави.

19. Чим забезпечується єдність бюджетної системи України?

20. Суб'єкти фінансового права.

21. Методи формування грошових фондів.

22. Поняття та мета державного фінансового контролю.

23. Бюджетне законодавство.

24. Розгляд звіту про виконання Державного бюджету України.

25. Охарактеризуйте рефінансування державного боргу.

26. Дайте порівняльну характеристику завдань державної податкової служби та контрольно-
ревізійної служби України.

27. Держава як суб'єкт фінансового права.

28. Методи розподілу грошових фондів.

29. Види фінансового контролю.

30. Державний кредит.

31. Колективні суб'єкти фінансового права.

32. Методи використання грошових фондів.

33. Затвердження місцевих бюджетів.

34. Аудит. Загальна характеристика.

35. Види ревізій.

36. Назвіть способи встановлення моменту вступу в дію фінансово-правових актів.

37. Місце фінансового права в системі права України.

38. Правове положення Державної податкової адміністрації України.

39. Резервний фонд бюджету.

40. Проект рішення про місцевий бюджет і матеріали, що додаються до нього.

41. Поняття та види міжбюджетних трансфертів.

42. Види перевірок.

43. Поняття та риси фінансово-правових норм.

44. Функції органів Державної контрольно-ревізійної служби.

45. Безспірне списання коштів бюджету.

46. Звітність про виконання місцевих бюджетів.

47. Основні галузі та види страхування.

48. Поняття та структура фінансово-правової норми.

49. Права органів Державного казначейства.

50. Правове регулювання оподаткування в Україні.

51. Порядок складання місцевих бюджетів.

52. Назвіть види методів фінансового контролю.

53. Розкрийте співвідношення між поняттями «бюджетний устрій» і «бюджетна система».

54. Класифікація фінансово-правових норм.

 

 


Читайте також:

 1. IV. Питання самоконтролю.
 2. V. Питання для самоконтолю
 3. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 4. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 5. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 6. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 7. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
 8. Бесіда за запитаннями.
 9. В лекції висвітлюються питання використання мережних структур, їх недоліки та переваги.
 10. Виділення в природних комплексах незвичайних, унікальних ділянок і явищ і питання їх збереження.
 11. Висновок з 1 питання
 12. Відповідаючи на питання, будьте впевнені в своїй перемозі і все у вас вийде.
Переглядів: 577

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Питання до заліку | Боротьба за возз’єднання Української держави, за незалежність у 60-80-х роках XVII ст.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.029 сек.