Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Стратегічні альтернативи

Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі.

Портфельна матриця Р.Купера

Р.Купер критеріями вибору стратегії підприємства вважає наступні (рис. 6.6):

1. Привабливість галузі, яка у свою чергу визначається чинниками: а) привабливістю ринку; б) технологічним рівнем.

2. "Сила бізнесу", яка також визначається чинниками: а) ринковими перевагами товару; б) синергетичним ефектом підприємства у технології виробництва і маркетингу.

 

Привабливість галузі "Сила" бізнесу
велика мала
Велика Добрі шанси Шанси великого ризику
Мала Консервативні шанси Немає шансів

 

Рис. 6.6. Портфельна матриця Р.Купера

 

Якщо провести діагональ через поля матриці – з нижнього лівого кута у верхній правий – то над нею буде приваблива зона для бізнесу, а під нею – неприваблива (Додаток Д., Е).

 

В процесі формування корпоративної стратегії, в рамках її трьох базових типів, викристалізовуються різні варіанти стратегічного розвитку підприємства чи СОБ. Ці варіанти називають стратегічними альтернативами, з яких і вибирається майбутня стратегія (табл.. 5.1.).

Таблиця 5.1.

Стратегічні альтернативи

Базові стратегії Стратегічні альтернативи
1. Зростання (розвитку) 1.1. Інтенсифікація 1.2. Диверсифікація 1.3. Інтеграція 1.4. Техніко-технологічний розвиток
2. Стабілізації (обмеженого росту) 2.1. Економія витрат, збирання "врожаю" 2.2. Постійна адаптація до зовнішнього середовища 2.3. Збереження науково-технічного і кадрового потенціалу
3. Виживання (скорочення) 3.1. Організаційна санація 3.2. Економічна і фінансова санація 3.3. Маркетингова санація 3.4. Соціальна санація 3.5. Ліквідація бізнесу

 

 

Стратегічні альтернативи - це можливі варіанти розвитку підприємства чи СОБ в рамках кожної із трьох базових корпоративних стратегій: зростання, стабілізації, скорочення

Слід відмітити, що відповідність стратегічних альтернатив базовій стратегії не потрібно сприймати як незмінну: вони можуть "перехрещуватись". І все-таки кожна із базових корпоративних стратегій має безліч альтернативних варіантів реалізації. В свою чергу, стратегічні альтернативи реалізуються через набір заходів, при якому по кожному із заходів і в цілому по кожному напрямку доцільно визначати затрати (обсяги інвестування) і очікуваний економічний ефект.

**

Зокрема, стратегічні альтернативи, що входять до стратегії зростання можуть передбачати наступне (рис. 5.1).

Базова стратегія зростання

Основні стратегічні альтернативи стратегії зростання і заходи по їх реалізації

Інтенсифікація

Диверсифікація

Інтеграція

Нарощування обсягів випуску продукції на існуючих потужностях.

Глибоке проникнення на ринок (на існуючих ринках з існуючим товаром).

Розширення меж ринку (з існуючими товарами на нових ринках).

Вдосконалення товару

(модифіковані і нові товари для існуючих ринків).

Концентрична диверсифікація (поповнення асортименту товарами, подібними на ті, що випускає підприємство).

Горизонтальна диверсифікація (поповнення асортименту товарами, не подібними на ті, що випускає підприємство, але цікавими для існуючих ринків)

Конгломератна диверсифікація (поповнення асортименту товарами, що не мають відношення ні до існуючих товарів і ринків, ні до технології, що застосовується на підприємстві).

Об’єднання з системою маркетингу інших галузей

Інтеграція по основній діяльності підприємства (злиття, поглинання, створення СП, об’єднання з системою маркетингу галузі і регіону).

Регресивна інтеграція

(з постачальниками, посилення впливу і контроль за поставками).

Прогресивна інтеграція (посилення впливу і контролю за системою розподілу, збуту).

Рис. 5.1. Заходи по реалізації стратегічних альтернатив, що входять до стратегії зростання

 
 

 


Стратегічна альтернатива "інтенсифікація" передбачає реалізацію системи заходів по розширенню виробництва і підвищенню його ефективності за рахунок кращого використання наявних ресурсів, а не за рахунок їх додаткового залучення, що характерно для екстенсивного шляху розвитку.

Диверсифікація передбачає вихід діяльності підприємства за рамки існуючого основного бізнесу (нові товари і нові ринки), а також розширення асортименту товару за рахунок освоєння його нових модифікацій.

Стратегічна альтернатива "інтеграція" передбачає розширення діяльності підприємства в сторону постачальників, конкурентів, різних посередників, продавців тощо, шляхом поглинання, злиття, створення спільного бізнесу. Відповідно інтеграційні стратегії можуть набирати наступні види:

– "інтеграція назад" полягає у посиленні контролю за вхідними каналами (забезпечення ресурсами);

– "інтеграція вперед" передбачає посилення контролю над вихідними ми каналами (збут товару);

– "інтеграція по горизонталі" дозволяє здійснювати контроль над конкурентами.

Стратегічна альтернатива "техніко-технологічний розвиток" є обов’язковою умовою реалізації стратегії зростання і передбачає інноваційну діяльність по розробці і впровадженню нових видів продукції, послуг, технологій, організаційних форм тощо.

 

Найбільш поширені альтернативи базової корпоративної стратегії стабілізації передбачають наступне.

Стратегічна альтернатива "економія витрат", зокрема, включає в себе аналіз поточних витрат виробництва та експлуатаційних витрат з метою виявлення резервів їх зниження, а також запровадження системи управління затратами та інших заходів, результатом яких має стати здобуття цінових переваг на ринку, тобто зміцнення конкурентоздатності підприємства. "Збирання врожаю" означає зведення до мінімуму чи відмову від інвестування даного бізнесу і пожинання плодів колишніх капіталовкладень (віддача інвестицій).

Постійна адаптація до зовнішнього середовища, як стратегічна альтернатива, передбачає пристосування до постійних змін зовнішнього середовища, дії, направлені на максимальне та ефективне використання його можливостей і усунення загроз, з метою недопущення порушень стабільності підприємства якомога триваліший період.

Збереження науково-технічного і кадрового потенціалу, як стратегічна альтернатива, направлена на підтримання іміджу підприємства, збереження його домінуючих позицій на ринку, а також на зниження соціальної напруги у його внутрішньому середовищі. При реалізації стратегії обмеженого зростання така альтернатива достатньо важлива з огляду на майбутнє зростання.

**

Альтернативи базової корпоративної стратегії виживання (скорочення) означають наступне.

Організаційна санація передбачає:

– вдосконалення організаційної структури управління підприємством, оптимізацію чисельності персоналу і скорочення витрат на управління;

– зміну організаційно-правової форми підприємства;

– участь підприємства у різноманітних об’єднаннях і т.д.

Економічна і фінансова санація передбачає:

– продажу лишнього майна, перш за все "неліквідів", залежалих запасів;

– нормалізацію дебіторської і кредиторської заборгованості;

– інші заходи по відновленню власних оборотних засобів і підвищенню ефективності їх використання.

Маркетингова санація передбачає:

– проведення досліджень ринку з метою збільшення частки продаж на існуючих ринках, пошук нових "ніш", нових ринків збуту;

– реорганізацію служби маркетингу і активізацію її діяльності, вироблення маркетингової стратегії і плану першочергових дій, пов’язаних з виживанням підприємства у існуючих важких умовах і відновлення його належної виробничо-фінансової діяльності.

Соціальна санація передбачає:

– передачу соціально-комунальної сфери на баланс муніципальних органів влади;

– комерціалізацію соціально-комунальної сфери;

– заходи по соціальному захисту персоналу підприємства

Стратегічна альтернатива "ліквідація бізнесу" або його скорочення означає певне скорочення бізнесу у важких умовах виживання з метою його відновлення і примноження у перспективі або ж скорочення бізнесу, що збанкрутував, з направленням виручених від реалізації активів засобів на підтримання і зміцнення бізнесу, що зостався.

На основі базової корпоративної стратегії і вибраних її альтернатив розробляються конкурентні (бізнесові) та функціональні стратегії.

 Читайте також:

 1. Альтернативи діалектики
 2. Альтернативи діалектики. Метафізика, софістика, еклектика, догматизм, релятивізм.
 3. Альтернативи діалектики. Метафізика, софістика, еклектика, догматизм, релятивізм.
 4. Базові (головні, стратегічні) психологічні проблеми управління.
 5. Базові стратегії і стратегічні альтернативи
 6. Базові стратегічні альтернативи
 7. Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання.
 8. Грошово-кредитна політика центрального банку: типи, стратегічні цілі, проміжні й тактичні завдання. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики.
 9. Діалектика та її альтернативи
 10. Діалектика як метод. Альтернативи діалектики.
 11. Д\З аналіз цих методів, Балансові стратегічні карти, Balance co-cards
 12. Інтегровані структури міжнародного бізнесу та міжнародні стратегічні альянси
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тривимірна модель Абеля | Стратегії малих підприємств

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.