Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 10. КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

В останні роки в Україні досить стрімко на великих підприєм­ствах почались впроваджуватися корпоративні інформаційні сис­теми КІС, що базуються на клієнт-серверній архітектурі. Цими системами почались витіснятися традиційні АСУП і цей процес набирає оберти. В даний час на ринку програмних продуктів України пропонується більше десятка зарубіжних і декілька віт­чизняних зразків корпоративних систем. Сам термін «корпоратив­на інформаційна система» не має типового визначення, більш того, у деяких працях з інформаційної тематики ці системи нази­вають інтегрованими, хоча в нашій літературі, як було зазначено раніше, інтегровані інформаційні (автоматизовані) системи мають цілком визначене значення.

Корпоративна інформаційна система — це інформаційна сис­тема, яка підтримує автоматизацію функцій управління на під­приємстві (в корпорації) і поставляє інформацію для прийняття управлінських рішень. У ній реалізована управлінська ідеологія, яка об'єднує бізнес стратегію підприємства і прогресивні інфор­маційні технології.

Сучасні КІС мають такі основні характеристики. Масштабність. Це одна із важливих характеристик інформа­ційних систем такого класу, враховуючи масштаби діяльності кор­порації. Масштабна 1C повинна функціонувати на масштабній програмно-апаратній платформі (сервери, операційні системи, сис­теми комунікації, СУБД), що потребує значних зусиль спеціаліс­тів з проектування й упровадження таких систем. Оскільки варі­антів конфігурації базового устаткування і програмного забезпе­чення може бути багато, то КІС має бути багатоплатформною.

Багатотатформне обчислювання. В КІС виникає потреба в тому, щоб прикладна програма працювала на кількох платфор­мах. При цьому мають бути забезпечені однакові інтерфейс і логіка роботи на всіх платформах, маючи на увазі подібність схем екрана, елементів меню і діалогової інформації, що надається ко­ристувачеві різними платформами; інтегрованість з користуваць­ким операційним середовищем; однакова поведінка на різних платформах; узгоджена підтримка незалежно від платформи то­що. Реалізувати прикладну програму одночасно в кількох сере­довищах нелегко. Тому з'явилися інтегровані програмні середо­вища розробки (framewors), які значно полегшують перенесення прикладаних програм між різними середовищами. До них нале­жать Windows Open Systems Architecture (WOSA); Win 32, зага­льне відкрите програмне середовище UNIX COSE s App Ware Foundation та інші.

Робота в неоднорідному обчислювальному середовищі. Важли­вою перевагою КІС є можливість роботи в мережах, до яких вхо­дять комп'ютери, що працюють під управлінням різних опера­ційних систем або побудовані на різних обчислювальних плат­формах. При цьому має бути забезпечена взаємодія всіх робочих обчислювальних платформ і операційних систем, які використо­вуються.

Розподілені обчислення. Це один із видів роботи в клієнт-сер­верній архітектурі, коли поступаючі з клієнтських машин дані чи запити розподіляються поміж кількома машинами, наприклад між кількома серверами, що збільшує пропускну здатність для корис­тувача і дає можливість багатозадачної роботи. Це сприяє макси­мальному використанню обчислювальних ресурсів, зниженню витрат і підвищенню ефективності системи.

Забезпечення розподіленої роботи і удаленого доступу до до­кументів — це обов'язкова вимога до інформаційних систем кор­поративного рівня. Останніми роками невід'ємною складовою частиною цієї вимоги стала підтримка роботи в архітектурі Internet/Intranet.

КІС надає користувачеві можливість вирішення таких глобаль­них задач:

• зробити прозорим для керівництва корпорацією викорис­тання вкладених у бізнес капіталів;

• надати повну інформацію для економічної доцільності стра­тегічного планування;

• професійно керувати витратами, наочно і своєчасно показу­вати, за рахунок чого можна мінімізувати витрати;

• реалізувати оперативне управління підприємством згідно виб­раних ключових показників (собівартість продукції, структура витрат, рівень прибутковості тощо);

• забезпечити гарантовану прибутковість підприємства за ра­хунок оптимізації і прискорення ряду процесів (строків виконан­ня нових замовлень, перерозподілу ресурсів і т. д.).

Повноцінна КІС повинна забезпечити інформаційну прозо­рість підприємства, формувати єдиний інформаційний простір, який об'єднує інформаційні потоки, що йдуть від виробництва до нього, з даними фінансово-господарських служб і видавати необ­хідні повідомлення для всіх рівнів управління підприємства.

Розглянемо коротко найбільш відомі в Україні корпоративні інформаційні системи, котрі впроваджені на багатьох вітчизня­них об'єктах господарювання.


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. IV. Розподіл нервової системи
 5. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 6. IV. Філогенез кровоносної системи
 7. POS-системи
 8. VI. Філогенез нервової системи
 9. Автокореляційна характеристика системи
 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 12. Автоматизовані форми та системи обліку.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Штучний інтелект | Language and extralinguistic world

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.