Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник






Тема 4. Організаційні основи побудови апарата керування банком.

 

 

Способи організації і структури будь - якої компанії визначаються предметом її діяльності, її суспільно - економічною сутністю, її цілями та історією. У загальному вигляді предметом діяльності банків є обслуговування фінансових операцій суб'єктів економічних відносин. Комерційний банк, виявляє не одну, а безліч суспільно-економічних сутностей.

Організаційна структура банку схожа з іншими підприємницькими структурами і регламентується Законами України «Про господарські товариства», «Про банки і банківську діяльність» та ін.

Діяльність банків, як і інших господарських товариств, ґрунтується на корпоративно - нормативних актах, до яких належать установчий договір і статут. У них повинні міститися дані про: вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, назва та місцезнаходження, розмір і порядок створення статутного капіталу, порядок розподілу прибутку, склад і компетенція органів управління, порядок змін установчих документів, порядок ліквідації чи реорганізації товариства.

 

В Україні банки функціонують як акціонерні товариства (АТ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) або кооперативні банки. Принциповою відмінністю між ТОВ та АТ є те, що учасники ТОВ мають право вимагати виділення своєї частки в статутному капіталі у разі виходу з товариства.

Структура банку формується в залежності від основних типів операцій, визначаючи назви банківських підрозділів: каса, управління розрахункових операцій, кредитне керування, відділ депозитних операцій, відділ міжнародних платежів, департамент операцій з цінними паперами. Департаменти, управління, відділи формуються відповідно до класифікації окремих банківських операцій або їхніх груп за функціональним призначенням. Тому їх кількість і конкретна назва у різних комерційних банків можуть бути неоднаковими. Великі банки мають певну мережу філій і відділень і територіальні органи управління ними (дирекції). В Україні до таких банків, які в центральному апараті мають відповідні функціональні департаменти, широку мережу відділень і територіальні дирекції, належать Промінвестбанк, АКБ "Україна", Ощадбанк, Укрсоцбанк та деякі інші.

Основні принципи організаційного процесу в банку такі:

- функціональна побудова;

- відповідність меті банку;

- ієрархія владних повноважень та рівнів організації;

- спільні й координовані дії;

- раціоналізація управління;

- цілісність і відповідність умовам зовнішнього середовища;

- забезпечення контролю;

- регламентація діяльності персоналу;

- забезпечення оперативною і достатньою інформацією.

Фактори, що впливають на вибір організаційної структури банку:

- розмір банку;

- види операцій та їх масштабність;

- обсяги зовнішньоекономічної діяльності;

- форма власності.

Організаційна структура комерційного банку визначається двома основними моментам:

- структурою органів управління;

- структурою функціональних підрозділів і служб банку.

Органи управління банком зобов'язані забезпечити безперебійне ефективне керівництво комерційною діяльністю банку з метою виконання його функцій.

До складу органів управління банком входять:

- загальні збори акціонерів (учасників);

- спостережна рада банку;

- правління (рада директорів) банку на чолі з головою.

Основним (найвищим) органом управління комерційного банку є загальні збори акціонерів (учасників) банку. Цей орган збирається, як правило, один раз на рік і здійснює загальне керівництво діяльністю, тобто вирішує всі стратегічні завдання банку. До компетенції загальних зборів банку належать приймання рішень щодо визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання, внесення змін та доповнень до статуту банку, зміни розміру статутного капіталу банку, призначення та звільнення голови та членів спостережної ради банку, ревізійної комісії, затвердження річних результатів діяльності банку, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора, розподілу прибутку та ін.

Збори обирають спостережну раду банку, а також голову правління банку. Спостережна рада банку обирається із представників засновників та акціонерів банку і здійснює загальне керівництво діяльністю банків в період між загальними зборами акціонерів. Члени спостережної ради банку не можуть входити до складу правління (ради директорів) банку, ревізійної комісії.

Спостережна рада банку:

- призначає і звільняє голову та членів правління (ради директорів) банку;

- контролює діяльність правління (ради директорів) банку;

- визначає зовнішнього аудитора;

- встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово -господарською діяльністю банку;

- приймає рішення щодо покриття збитків;

- приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв банку, затвердження їхніх статутів і положень;

- затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів правління банку;

- готує пропозицію щодо питань, які виносяться на загальні збори учасників;

- здійснює інші повноваження, делеговані загальними зборами учасників банку.

Засідання ради банку збирається, як правило, один раз на квартал. Правління банку є виконавчим органом банку, здійснює управління поточною діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи.

Голова правління (ради директорів) банку керує всією діяльністю банку, представляє банк в інших організаціях, підписує договори та інші документи від імені банку, несе персональну відповідальність за його роботу. Добір людей на керівні посади - ще одна важлива функція ради. Для забезпечення успішної роботи банку необхідні досвідчені, професійно підготовлені і відповідальні працівники.

Ревізійна комісія банку - контролюючий орган банку, склад якої формується із представників акціонерів (учасників), затверджується рішенням загальних зборів акціонерів (учасників). Членами ревізійної комісії не можуть бути особи, які є працівниками банку.

Основними функціями ревізійної комісії є контроль за дотриманням банком законодавства України і нормативно - правових актів Національного банку України, розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій загальним зборам учасників та внесення на загальні збори учасників або спостережній раді банку пропозицій щодо будь - яких питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів клієнтів.

Для керівництва та здійснення практичних операцій рада директорів формує управлінські структури банку. За ступенем самостійності та об'ємом повноважень управлінський склад має три рівня:

- вищі менеджери (top executives);

- адміністратори (administrators);

- особи, які наділені наглядовими та ревізійними функціями (supervisors).

Вищі менеджери володіють найвищим ступенем самостійності при прийнятті рішень, та їх повноваження розповсюджуються на всі аспекти діяльності банку. Керівники цього рівня зосереджують увагу не на виконанні окремих банківських задач та функцій, а намагаються забезпечити кінцеві результати діяльності банку. Головне в їх роботі - координація діяльності окремих служб, визначення конкретних програм, консультації, оцінка результатів роботи відділів і т.д.

До категорії адміністраторів відносяться керівники окремих функціональних служб, які відповідають за свій обсяг роботи. Вони діють в рамках затверджених програм та повноважень. Їхньою головною метою є забезпечення нормальної роботи свого відділу в той час, коли загальні цілі банку знаходяться в них на другому плані.

Персонал третього рівня - наглядачі - це найбільш кваліфіковані оперативні працівники, яким доручається керівництво вузько спеціалізованою групою чи ділянкою і які допомагають трудовим робітникам, вирішують спірні та складні питання, дають консультації з конкретних випадків, займаються навчанням персоналу

 

Для забезпечення додаткових заходів із метою управління ризиками банки створюють постійно діючі комітети, зокрема такі:

1. Кредитний комітет.

2. Комітет з питань управління активами та пасивами.

3. Тарифний комітет.

У функції кредитного комітету входять: розробка кредитної політики банку, структури залучених засобів і їхнього розміщення; розробка висновків по наданню найбільш великих позик (тих, що перевищують установлені ліміти); розгляд питань, пов'язаних з інвестуванням, веденням трастових операцій.

Комітет з питань управління активами та пассивами приймає рішення та встановлює процедури щодо управління фінансовими резервами, банківською прибутковістю та ризиками.

Тарифний комітет розробляє цінову політику банку, приймає рішення щодо ціноутворення на окремих сегментах банківського ринку.

Основними функціональними підрозділами, що безпосередньо здійснюють банківські операції та обслуговують клієнтів, є департаменти банку.

В універсальному комерційному банку можуть бути такі департаменти:

1. Департамент прогнозування діяльності банку.

2. Департамент маркетингу і зв'язків з клієнтурою (оцінка конкуренції, попиту та пропозиціїна банківські послуги, зміни цін).

3. Кредитний департамент (аналіз кредитоспроможності клієнта, оцінка руху резервів за кредитними операціями).

4. Валютний департамент (оцінка курсу іноземних валют та ін.).

5. Департамент депозитних операцій .

6. Департамент розрахунково - касових операцій.

7. Департамент операцій з цінними паперами (аналіз фінансовго ринку, фінансової стійкості емітента).

8. Департамент управління філіями банку.

9. Департамент аналізу і статистики.

До організаційної структури банку належать також різноманітні служби:

- відділ кадрів;

- відділ безпеки;

- адміністративно - господарський відділ;

- юридичний відділ;

- бухгалтерія;

- ревізійний відділ (служба внутрішнього аудиту);

- впровадження і експлуатації ЕОМ.

Головний бухгалтер банку очолює службу фінансового контролю та виконує організаційні та контрольні функції для забезпечення розробки та дотримання єдиних методологічних, дотримання вимог чинного законодавства та нормативних актів НБУ, принципів і методів оцінки та реєстрації в бухгалтерському обліку вимог, зобов'язань та операцій, здійснених банком, складання та подання у встановлені строки фінансової, податкової та статистичної звітності, складання та перевірка виконання затверджених бюджетів філій та головного банку, а також аналіз показників та нормативних значень банківської діяльності .

З метою оперативного кредитно - розрахункового обслуговування підприємств і організацій - клієнтів банку, територіально віддалених від місця розташування банку, він може організовувати філії і представництва. При цьому питання про відкриття філії чи представництва банку повинний бути погоджений з Управлінням НБУ по місцю відкриття філії чи представництва.


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. D-тригер з динамічним керуванням
 3. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 4. Автократично-демократичний континуум стилів керування.
 5. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 6. Автоматизація меліоративних помпових стацій. Автоматизація керування помповими агрегатами.
 7. Агресивне керування портфелем акцій
 8. Адаптивні організаційні структури управління.
 9. Аксіоматичний метод у математиці та суть аксіоматичної побудови теорії.
 10. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 11. Алгоритм побудови сітьових графіків.
 12. Алгоритми керування ресурсами




<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 2. Банківська система України. Коменрційні банки. Порядок їхнього створення. | Тема 5. Банківський менеджмент. Банківський маркетинг

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.