Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Класифікація форм соціальної роботи

План

Тема 3: Форми і методи соціальної роботи

Подведение итогов. Домашнее задание

 

 

1. Класифікація форм соціальної роботи.

2. Класифікація методів соціальної роботи

3. Технології соціальної роботи.

Література:

1. Основы социальной работы.: Уч. / Отв.ред. П.Д. Павленок, - М.., 2000.

2. Социальная работа / Под общ.ред.В.И.Курбатова. - Ростов н/Д., 1999.

3. Справочник по социальной работе / Л.С.Алексеева, П.В. Бобкова, Г.Ю.Бурлака и др.- М., 1997.

4. Теория и методика социальной работы (в вопросах и ответах) / Под ред. А.М.Панова, Е.И.Холостовой. – М., 1998.

5. Теория социальной работы /Под ред.проф.Е.И.Холостовой. - М., 1998.

6. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. – М., 2000.

Форма соціальної роботи – це упорядкована певним чином структура діяльності соціального працівника, яка зумовлена метою, завданнями, логікою та методами роботи на конкретних етапах соціальної роботи, в конкретних обставинах і характеризується особливими способами керування, організації та співробітництва соціального працівника з клієнтами у соціальній діяльності.

Форми соціальної роботи розрізняють за певними класифікаційними ознаками, що дозволяє зробити їх поділ на окремі групи.

За кількісним складом учасників форми СР поділяють на:

· індивідуальні (бесіда, гра, індивідуальне заняття);

· групові (диспут, конкурс, прес-конференція, тренінг, усний журнал та ін.);

· масові (фестиваль, збір, похід, тематичний день та ін.).

3а провідним способом педагогічного впливу виділяють:

· словесні форми (бесіда, диспут, зустріч);

· практичні форми (ярмарок, змагання, похід, аукціон);

· наочні форми (конкурс творчих робіт, плакатів, реклами, емблеми тощо).

За складністю побудови форми бувають:

· прості (диспут, вікторина, лекція, бесіда, зустріч);

· складні (семінар, свято, творча гра);

· комплексні (тематичний день, тиждень, місячник, фестиваль, марафон.

За характером змістовного наповнення розрізняють:

· інформаційні (бесіди, лекції, консультації, усний журнал);

· інформаційно-практичні форми (тематична акція, конкурс, гра-мандрівка).

2. Класифікація методів соціальної роботи

Методи соціальної роботи – сукупність прийомів та засобів впливу на клієнта, соціальну групу, різноманітні заходи для досягнення мети професійної діяльності, розв'язання соціальних проблем.

Всю сукупність методів, що використовують в соціальній роботі можна класифікувати на дві великі групи: теоретичні і практичні.

До теоретичних методів соціальної роботи слід віднести загальнонаукові методи (порівняння, аналіз, узагальнення, перехід від абстрактного до конкретного, індукція, дедукція і ін.).

Практичні методи соціальної роботи – це сукупність специфічних технологій, процедур і способів діяльності, за допомогою яких здійснюється соціальна робота. До них можна віднести біографічний (метод особистих документів), інтерв»ю, консультування, соціальне модулювання і ін.).

Вибір методів, обумовлені особливостями об'єкта, на якого спрямована діяльність соціального працівника, а також умовами соціального середовища. Більшість методів, які використовуються в соціальній роботі є міждисциплінарними, що зумовлюється універсальним характером соціальної роботи як виду діяльності.

Конкретизовані методи професійної соціальної роботи різноманітні. Вони класифікуютьсявідповідно до:

· напрямків і форм соціальної роботи (організаційні, соціально-психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-екологічні та ін.);

· об’єктів соціальної роботи (індивідуальні, групові);

· суб'єктів соціальної роботи (застосовувані окремим фахівцем, колективом соціальної служби, органом керування соціальної роботи).

Відповідно до об'єктів соціальної роботи методи поділяються на:

· індивідуальна робота (соціальний працівник–клієнт);

· робота з групою;

· робота в мікросоціальному середовищі.

Розглянемо методи соціальної роботи, класифіковані відповідно дооб'єктів.

Метод індивідуальної роботиявляє собою безпосередню допомогу об'єкту шляхом особистої взаємодії в процесі його адаптації до нових умов життя. Цей метод передбачає не тільки планування допомоги, але і проведення необхідних процедур для виявлення оптимальної взаємодії (консультування, соціальна терапія, психосоціальна реабілітація). У процесі роботи соціальний працівник повинен:

· встановити первинний зв'язок і визначити потреби клієнта в соціальних послугах;

· вивчити й з’ясувати проблему;

· мотивувати необхідність соціальної допомоги;

· визначити і досліджувати передбачувані рішення;

· вибрати стратегічний напрямок;

· реалізувати рішення проблеми й ін.

Метод соціальної роботи з групоюпередбачає роботу як у цілому з групою клієнтів, так і з кожним її членом окремо. У цьому випадку вивчаються різні області людської діяльності, що сприяє більш ефективному вирішенню проблем і труднощів.

До основних цілей групової соціальної роботи можна віднести:

· посередницький обмін між клієнтами;

· спілкування;

· самоусвідомлення існуючих проблем;

· реалістичне оцінювання своїх проблем;

· прийняття соціальних норм і цінностей.

Групова робота може проводитися з об'єднаними групами, що мають схожі проблеми чи однорідні завдання.

Групова робота доречна в тому випадку, якщо мається коло людей, об'єднаних на добровільній основі, що мають складні проблеми і завдання, що стосуються:

· життєвої позиції;

· ідеологічних установок;

· культури й освіти;

· стану здоров'я; віку;

· статі; соціального стану;

· цільової спрямованості;

· трудових навичок;

· культурно-дозвільневих інтересів;

· індивідуально-психологічних характеристик.

Групова соціальна робота орієнтується на соціальне завдання і життєву ситуацію і припускає розширення простору індивіда (малої групи), його уміння вирішувати особисті проблеми за допомогою групи. Опора на меті (посередництво, обмін, самосвідомість, приступність, реалістичність, адресність і сприйнятливість) і етапи (цілеспрямованість, процес, комунікація, усвідомлена необхідність) передбачається як при індивідуальних методах, так і при груповій роботі.

Методи соціальної роботи в мікросоціальному середовищі.

Мікросоціальне середовище— це відносно стійка сукупність людей, що проживають на одній території і характеризуються більш-менш однаковими умовами і способом життя, спільністю масової свідомості, соціальних норм, ціннісних систем і інтересів. Соціальна робота в громаді представляє собою професійну допомогу індивідам, групам, колективам, що проживають на одній території і мають спільні проблеми. При цьому основними методами роботи є:

· соціальна діагностика; соціальне прогнозування;

· соціальне планування мікросоціального середовища;

· соціально-терапевтична робота;

· розвиток системи територіального самоврядування;

· благодійні акції в мікросоціальному середовищі;

· практична робота в громаді.

Головна мета соціальної роботи в громаді — домогтися створення організаційної бази для діяльності регіональних фахівців, а також активізації різних груп населення. Необхідно враховувати зміни, зв'язані з інноваційними процесами, що відбуваються в нашому суспільстві. При цьому однією з головних завдань є впровадження наукових соціальних інновацій, з'єднання науки і практики, об'єднання гуманітарних і технічних знань.

Проаналізуємо методи соціальної роботи, що можуть використовуються в мікросоціальному середовищі, на індивідуальному і груповому рівнях.

Біографічний методметод вивчення особистих документів, що дозволяє досліджувати суб'єктивні сторони громадського життя.

У процесі індивідуальної роботи з клієнтом соціальний працівник зобов'язаний враховувати його права (кожен клієнт має право на емоційне вираження своїх почуттів, на співчуття соціального працівника; крім того, він вправі очікувати, що соціальний працівник має достатню компетенцію).

Різні форми біографічного методу — інтерв'ю, свідчення родичів, різного роду переписування, фотографії, автобіографічні фрагменти, розповідь про своє життя в цілому (чи про якісь її етапи, чи життя своєї родини, родичів) і т.д. — з різним ступенем глибини й узагальненості дозволяють виявити специфіку життєвого досвіду людини, характер реалізації його життєвих сил у процесі взаємодії з іншими людьми і різними соціальними групами. Крім того, вони сприяють визначенню характеру, позиції індивідів у групі, виявленню властивостей характеру, що допомагають розкрити його позитивні індивідуальні здібності.

Організаційні методи— прийоми і способи діяльності, що використовуються для вирішення організаційних завдань в галузі соціальної роботи поділяються на: організаційно-наказові; організаційно-координаційні; організаційно-інструктивні; організаційно-технічні й ін.

Вони закріплюють права, повноваження, обов'язки, відповідальність різних ланок управління, органів соціального захисту, соціальних служб на кінцевий результат.

Педагогічні методи спрямовані на надання соціальної допомоги людині як окремо взятому індивіду і як члену соціуму, у якому відбувається процес соціалізації і соціальної орієнтованості. Виділяють такі групи цих методів:

· методи формування свідомості особистості (переконання, навіювання);

· методи організації пізнавальної, практичної діяльності і поведінки (доручення, завдання, вправи, створення спеціальних ситуацій, що виховують,);

· методи стимулювання діяльності та поведінки індивіда (заохочення, осудження, схвалення та ін.).) методи формування свідомості б) методи стимулювання (осуд, );

· методи самовиховання (самонаказ, самопереконання, самонавіювання);

· методи педагогічної корекції (перевиховання.)

Головна особливість цих методів полягає в тому, що вони застосовуються, як правило, в комплексі й спрямовані на розвиток особистості, її соціалізацію, одночасно впливаючи на її свідомість, діяльність і поведінку.

Соціально-психологічні методи— це комплекс методів (способів, прийомів взаємодії з об'єктами соціальної роботи), які умовно поділяються на декілька груп.

1. Методи психологічного дослідження:

а) спостереження — систематичне і цілеспрямоване сприйняття психічних явищ з метою вивчення їхнього змісту і специфічних змін у визначених умовах. Ефективність, точність спостережень залежать від поставленого завдання, ступеня досвідченості та кваліфікації спостерігача;

б) експеримент — активна співучасть у соціальній ситуації з боку дослідника, що реєструє зміни в поведінці досліджуваного об'єкта.

2. Діагностичні методи— виявлення і зміна індивідуально-психологічних особливостей особистості. Особливе поширення одержало тестування, що використовує стандартизовані питання і завдання, що мають визначену шкалу значень і застосовуються для стандартизованого вивчення індивідуальних особливостей.

3. Психогенетичні методи— виявлення походження індивідуальних психологічних особливостей людини, ролі генотипу і навколишнього середовища в її формуванні.

4. Лонгітюдні методи— тривале і систематичне вивчення одних і тих самих досліджуваних, що дозволяє визначити діапазон вікової й індивідуальної мінливості фаз життєвого циклу особистості.

5. Методи дослідження життєвого шляху— вивчення індивідуального розвитку людини від народження до смерті. Життєвий шлях включає критичні періоди, які супроводжуються істотною психічною перебудовою. Даний метод концентрується на цих критичних періодах і життєвих кризах.

6. Метод психологічної допомоги— підвищення психологічної компетенції людини, виявлення уже існуючих чи формування нових ресурсів, що дозволяють людині вирішувати заплановані цілі та завдання, переборюючи труднощі і життєві кризи.

7. Поліфункціональні методиприпускають необхідність змін змісту і форм роботи в залежності від цілей і завдань соціальної роботи. До них умовно можна віднести: бесіди (інтерв'ю); метод аналізу продуктів діяльності — малюнків, письмових і усних тестів, виробів, творів мистецтва, результатів трудової діяльності та ін.

Соціально-економічні методи— сукупність прийомів і способів, за допомогою яких здійснюються дії, що враховують соціальні інтереси і потреби людей, визначаються шляхи їх задоволення: натуральна і грошова допомога, встановлення пільг і одноразової допомоги, патронажне і побутове обслуговування, санкції й ін.

– Серед методів, використовуваних у теорії і практиці соціальної роботи, особлива роль належить комплексному психосоціальному моделюванню.Цей метод у соціальній роботі є необхідним у всіх періодах дослідницького процесу — від початкового до завершального, дозволяє найбільше ефективно з'єднувати теорію і практику соціальної роботи, рельєфно окреслювати соціальну значимість і теорії, і практики соціальної роботи. Важливість цих моментів обумовлена тим, що соціальна робота одночасно є академічною дисципліною, і специфічною формою соціальної діяльності, спрямованої на оптимізацію, формування й існування життєвих сил людини.

Отже, ефективність використання того чи іншого методу соціальної роботи залежить від багатьох чинників, серед яких варто відзначити особистісні та професійні якості соціального працівника, психофізіологічні особливості клієнта, рівень взаємовідносин між працівником і клієнтом, складність проблеми, що вирішується та ін. Слід відмітити, що жоден з методів соціальної роботи не є універсальним. Тому кінцевий результат роботи соціального працівника перебуває у прямій залежності від вдало розробленої методики вирішення існуючої проблеми та вміння соціального працівника використовувати той чи інший метод.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 7. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 8. V. Класифікація і внесення поправок
 9. V. Класифікація рахунків
 10. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 11. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 12. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Норми набирання | Історії стандартів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.