Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Відкриття та ведення валютних рахунків

Поняття та загальна характеристика валютних операцій

 

Операції з іноземною валютою на території кожної держави здійснюються відповідно до її чинного законодавства. В Україні валютні операції регулюють­ся такими нормативно-правовими актами:

– ЗУ “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”;

– ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність”;

– ЗУ “Про іноземні інвестиції”;

– декрет КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

– інші нормативні акти, інструкції, положення НБУ стосовно регулювання валютних операцій резидентів та нерезидентів.

Відповідно до чинного законодавства валютними операціями називають операції, що пов’язані з переходом права власності на валютні цінності; з використанням валютних цінностей у міжнародних платежах; із ввезенням, переказуванням і пересилан­ням на територію України та за її межі валютних цінностей.

До валютних цінностей відносяться іноземна валюта, монетарні метали, платіжні документи та цінні папери, виражені в іноземній валюті.

Банки здійснюють операції з іноземною валютою відповідно до генераль­ної валютної ліцензії та дозволу НБУ.

Генеральні валютні ліцензії видаються банкам на весь період їх діяльності на:

– здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями;

– ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній ва­люті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

– ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті або грошовій одиниці України;

– відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених ба­нках України та у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

– залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку Укра­їни та міжнародних ринках;

– операції з банківськими металами на валютному ринку України та міжнародних ринках;

– інші операції з валютними цінностями.

Окремі операції (з надання довгострокових кредитів, здійснення інвести­цій за кордон, придбання готівкових інозем­них валют за кордоном та ін.) вима­гають від банку отримання індивідуальної ліцензії НБУ [14].

Індивідуальні ліцензії видаються банкам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції.

 

 

Валютний рахунок – це рахунок, який відкривається в ко­мерційному банку для зберігання іноземної валюти і здійснення певних видів валютних операцій. Операції на даному рахунку здійснюються на підставі розрахункових та касових до­кументів уста­новленої форми.

В Україні порядок відкриття та ведення валютних рахунків регламен­тується відповідною Інструкцією НБУ [7], згідно з якою уповноважені банки можуть відкривати поточні, депозитні, позичкові та кореспондентські рахунки в іно­земних валютах.

Всім суб’єк­там господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну ді­яльність, незалежно від форми власності дозволяється відкривати поточні валютні рахунки в різних уповноважених банках на території України. Від­криття підприємствами поточних рахунків в іноземному банку за кор­доном потребує індивідуальної ліцензії НБУ. При цьому підприєм­ство повинно надавати звітність за залишками коштів на таких рахунках та інші відомості за формою і в терміни, визначені НБУ.

Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті аналогічне відкриттю поточного рахунку в національній валюті.

На поточний валютний рахунок можуть зараховуватись суми в іно­земній валюті, що надійшли як:

– експортна виручка;

– перерахування з поточних валютних рахунків інших українських під­приємств;

– внески та паї на оплату частки учасників у капіталі акціонерного това­риства або спільного підприємства;

– перерахування з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який є посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам;

– інші суми, які використовуються й отримуються в межах валютних операцій, дозволених банку ліцензією.

Суми, що перебувають на поточних валютних рахунках, можуть бути за розпо­рядженням власника рахунку:

– переведені за кордон у відповідній банківській формі за експорт­но-імпортними операціями власника рахунку;

– перераховані на рахунки зовнішньоторговельних організацій для подаль­шого переведення за кордон в оплату товарів, що імпортуються;

– перераховані на поточні рахунки інших українських і спільних підпри­ємств за оплату товарів (послуг), які виробляються (надаються) цими підприєм­ствами;

– використані на оплату заборгованості за кредитом в іноземній валюті, на оплату банківських комісійних та поштово-телеграфних витрат, витрат, що пов’я­зані з відрядженнями, а також на інші цілі.

Відкриття поточного валютного рахунку автоматично тягне за собою відкриття транзитного (розподільчого) валютного рахунку підприємства, ос­кільки на нього буде прово­дитись зарахування сум іноземної валюти, що надійшла від іноземних парт­нерів.

Для осіб – нерезидентів поточні валют­ні рахунки не відкри­ваються, для них існують особливі рахунки типу «Н» та «П».

Рахунок типу «Н» – це рахунок, який відкривається уповноваженим банком іноземним, дипломатичним, консульським, торговим та іншим офі­ційним представництвам, міжнародним організаціям і філіям, які кори­стуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також представ­ництвам юри­дичних осіб-нерезидентів, установам або особам, що пред­ставляють їх інтереси в Україні та не займаються підприємницькою діяль­ністю на території України.

Рахунок типу «П» – це рахунок, який відкривається уповноваженим банком постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнарод­них організацій, створених у будь-якій організаційній формі без статусу юри­дичної особи, через які повністю або частково здійснюється підприє­мницька діяльність нерезидента на території України.

Відкриття поточного рахунку в іноземній валю­ті для фізичних осіб (рези­дентів та нерезидентів) здійснюється на підставі договору та надання таких самих документів, що й при відкритті подібних рахунків у національній валю­ті. Для осіб – нере­зидентів додатково потрібно по­дати копію легалі­зованого дозволу централь­ного банку іноземної країни на відкриття відпо­від­ного рахунку та підтвердження джерел похо­дження валюти.

Нере­зидентам кредитні рахунки не відкриваються.

Обслуговування та закриття валютних рахунків здійснюється банком ана­логічно веденню рахунків в національній валюті.

 


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II. Відкриття і подолання схоластичного світогляду
 3. II. Організація і проведення спортивних походів
 4. V. Класифікація рахунків
 5. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 6. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 7. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 8. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 9. Актове діловодство. Діяльність судів. Ведення актових книг
 10. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 11. Алгоритми переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу
 12. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
Переглядів: 1219

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організація кореспондентських відносин з іноземними банками | Неторговельні операції в іноземній валюті

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.028 сек.