Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник






Неторговельні операції в іноземній валюті

Організація кореспондентських відносин з іноземними банками

 

Проведення банком валютних операцій і базується на здійсненні різноманітних платежів, що перетинають кордон. Забезпечувати виконання міжнародних розрахунків банки можуть шляхом створення за кордоном власних філій (пред­ставництв) або через відкриття кореспондентських рахунків в іноземних бан­ках (найбільш поширена форма).

Міжнародні кореспондентські відносини – це договірні відносини між банками різних країн з питань здійснення платежів і розрахунків за дорученням один одного.

Банком-кореспондентом є банк, який представляє в даному регіоні інте­реси іншого банку за його рахунок та виконує його фінансові та комерційні доручення.

При встановленні кореспондентських відносин банки обмінюються листа­ми, домовляються, яким чином будуть здійснюватися розрахунки, обмінюють­ся зразками підписів посадових осіб, тарифами комісійної винагороди та фі­нан­совою звітністю. При виборі закор­донного банку, який має функціонувати як банк-кореспондент, важливу роль відіграють його надійність і платоспро­можність.

Оформлення кореспондентських відносин відбувається шляхом укладання відповідної двосторонньої угоди.

Банки відкривають один одному рахунки «ностро» та «лоро».

У багатьох країнах світу на кошти, що перебувають на рахун­ках «ностро», відсотки не нараховуються. Тому У зв’язку з цим банки намагаються тримати на рахунках мінімально припустимі залиш­ки, розміщуючи тимчасово вільні кошти на світових кредитних ринках. Багатьом банкам, які мають високу діло­ву репутацію, банки-нерезиденти можуть надавати за їх коррахунками корот­котермінові овердрафти.

 

 

 

Поточні неторговельні операції банків пов’язані з готівковими розрахун­ками клієнтів в іноземній валюті [10, 11, 12].

Для забезпечення валютно-касового обслуговування своїх клієнтів уповно­важені банки створюють відповідні валютні підрозділи і валютну касу, до якої входять:

– валютне сховище для зберігання запасу готівки інвалюти, бланків суво­рої звітності; дорожніх чеків; документів, прийнятих на інкасо; векселів; акре­дитивів; цінних паперів в іноземній валюті, та інших валютних цінностей;

– каса перерахунку для перевірки, визначення платоспромож­ності, прове­дення експертизи, оброблення, об’єднання та форму­вання валютних цінностей;

– операційна каса для здійснення валютно-касового обслуго­вування клі­єнтів банку з прийняття та видачі іноземної валюти го­тівкою та інших цін­ностей;

– вечірня касадля забезпечення валютно-касового обслуговування клієн­тів у другій половині операційного дня;

– обмінні пункти для здійснення операцій з купівлі та прода­жу іноземної валюти готівкою фізичними особами.

Найбільш поширеними серед неторговельних операцій є:

1) операції, пов’язані з видачею іноземної готівки з поточних валютних рахунків на відрядження працівникам підприємств. Для цього банк вимагає від клієнта – юридичної особи: копія наказу про відрядження за кордон, розрахунок витрат і доручення на отримання кош­тів на відряджен­ня у касі уповноваженого банку. Ці документи залишаються в уповноваженому банку.

Видача готівкової іноземної валюти може здійсню­ватися дорож­німи чеками. Якщо сума витрат на відрядження перевищує встановлені норми вивезення готівкової іноземної валюти, то для здійснення розрахунків за кор­доном використовується корпоративні пластикові картки однієї з міжнародних платіжних систем (VISA, Mastercard, American Express).

Дорожній чекплатіжний документ, що використовується як засіб між­народних розрахунків неторговельного характеру, перева­жно для забезпе­чення валютою туристів. Це грошове зобов’я­зання виплатити означену суму грошей власнику, чий зразок підпи­су проставляється на чеку в момент його продажу. При пред’явленні чека до оплати власник повинен повторно розписатися на ньому.

Невикористаний залишок іноземної валюти готівкою, що бу­ла отримана юридичною особою на відрядження за кордон, підлягає зара­хуванню на розподільчий рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України протягом п’яти банківських днів з дати опри­бу­ткування до каси юридичної особи.

2) валютно-обмінні операції. Вони можуть виконуватися банком як через каси так і через обмінні пункти.

До обмінних операцій банків з іноземною валютою належать: купівля-про­даж готівкової іноземної валюти за готівкову гривню, розмін і перевірка справ­жності банкнот, обмін (конверсія) однієї інвалюти на іншу інвалюту, інкасо платіжних документів в інвалюті, видача інвалюти готівкою за платіжними картками та дорожніми чеками.

Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі банку, у пунк­тах обміну валюти встановлюються банком щоденно до по­чатку робочого дня згідно з наказом по банку.

Валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї країни, яку виражено в грошових одиницях іншої країни.

3) виплата іноземної валюти готівкою за переказами з-за кордону та переказ за межі України (авторські гонорари, пенсії, аліменти, оплата праці, спад­щи­на, допомога родичам); перерахування коштів в іноземній валюті на проведення міжнародних виставок, конгресів, зустрічей, за навчання, лікування, патентування, на сплату митних платежів, членських внесків; оплата праці нерезидентів, які згідно з укладенимиконтрактами працю­ють в Україні; інші виплати та перекази.

 


Читайте також:

 1. Активні операції банків
 2. Активні операції комерційних банків
 3. Алгебраїчні операції
 4. Арифметичні операції
 5. Арифметичні операції в різних системах числення
 6. Арифметичні операції над цілими числами
 7. Банк і його операції. Правова природа банківської діяльності
 8. БАНКАМИ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
 9. Бартерні операції
 10. Біржові операції.
 11. Біржові операції. Котирування цін на біржі
 12. Валютна позиція банку та її врахування в бухгалтерських записах за операціями в іноземній валюті




Переглядів: 548

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відкриття та ведення валютних рахунків | Операції з обслуговування міжнародних розрахунків

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.078 сек.