Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Активні операції комерційних банків

Мобілізовані шляхом здійснення пасивних операцій грошові кошти засновників банку, вкладників, кредиторів та інвесторів комерційні банки розміщують по різних напрямках через про­ведення активних операцій.

Активні операції — це операції, в процесі яких банки розміщу­ють наявні власні і залучені ресурси з метою отримання при­бутку, а також, забезпечення ліквідності.Серед активних опе­рацій провідними є кредитні та інвестиційні.

Кредитні операції передбачають організацію економічних від­носин, що пов'язані з оформленням, наданням і погашенням бан­ківських позичок. Такі операції, як правило, забезпечують банкам основну частину їхніх доходів та займають провідне місце серед статей активу балансу.

Комерційні банки можуть надавати кредити підприємствам усіх форм власності різних галузей господарства, населенню, централь­ним і місцевим органам державної влади, кредитно-фінансовим установам.

До кредитних операцій належать активні операції банку, що пов'язані з наданням клієнтам залучених коштів у тимчасове користування (надання кредитів у готівковій або безготівковій формі, на фінансування будівництва житла та у формі враху­вання векселів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, операцій РЕПО, фінансового лізингу тощо) або прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування (надання гарантій, поручительств, авалів тощо), а також операції з купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів і від свого імені (включаючи андеррайтинг), будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми.

В Україні кредитні операції здійснюються в межах параметрів, визначених політикою (меморандумом) банку, які включають: пріоритетні напрями в кредитуванні; обсяги кредитів та структуру кредитного портфеля, що формується в межах наявних бан­ківських ресурсів.

Кредитний портфель — сукупність усіх позик, наданих бан­ком з метою отримання прибутку. Банк може видавати кредити безпосередньо, укладаючи угоду з позичальником, або купувати позику чи частину позики, яка була видана іншим кредитором, шляхом укладення угоди з позичальником. Кредитний портфель включає агреговану балансову вартість усіх кредитів, у т.ч. і прострочених, пролонгованих та сумнівних до повернення креди­тів. Кредитний портфель не включає в себе відсотки нараховані, але ще не сплачені, не профінансовані, зобов'язання видати кре­дит, кредитні лінії, які ще не списані, гарантії та акредитиви, депозити в інших банках.

Від структури і якості кредитного портфеля банку значною мірою залежать його стабільність, репутація та фінансовий успіх. Тому, банку необхідно аналізувати якість позик, проводити належ­ні експертизи кредитних проектів і заходів, виявляти випадки відхилення від накресленої кредитної політики.

Інвестиційні операції. Комерційні банки проводять активну засновницьку та інвестиційну політику. Зокрема, комерційні банки здійснюють інвестиційну діяльність за принципом реінвестицій — проведення реальних або фінансових інвестицій за рахунок при­бутку, отриманого від інвестиційних операцій. Прямі фінансові інвестиції передбачають внесення коштів або майна для збільшен­ня статутного капіталу юридичної особи і придбання таким чином корпоративних прав, емітованих цією юридичною особою; порт­фельні фінансові інвестиції — це придбання цінних паперів та інших фінансових активів на організованому (біржовому) ринку.

Фінансові інвестиції банк здійснює через інвестиційні опе­рації — шляхом вкладання коштів у цінні папери підприємств різних форм власності. Крім інвестиційних операцій, що їх банк виконує власним коштом, банки можуть здійснювати інші опера­ції з цінними паперами, які мають назву фондових. До фондових операцій належать:

1) емісійні операції, які передбачають випуск та розміщення цінних паперів (як власних, так і третіх осіб) серед інвесторів та по­середників;

2) операції з продажу цінних паперів на вторинному ринку за дору­ченням і за рахунок клієнтів (брокерські операції);

3) операції зберігання й управління цінними паперами (операції ДЕПО);

4) операції надання кредиту під заставу цінних паперів.

Основними об'єктами інвестиційної діяльності банків є облігації приватних компаній і держави, а також акції корпорацій. Сукуп­ність банківських ресурсів, вкладених у цінні папери, утворює інвестиційний портфель банку. Його склад і структура форму­ються відповідно до інвестиційної політики банку. Суть такої політики полягає у визначенні кола цінних паперів, найбільш придатних для вкладання коштів, і оптимізації структури порт­феля інвестицій стосовно конкретного періоду часу.

Структура інвестиційного портфеля комерційних банків має бути оптимізована таким чином, щоб максимально знизити ризик імовірних втрат коштів, вкладених у цінні папери, що пов'язано, передовсім, із можливим невиконанням емітентом узятих на себе зобов'язань. Основним способом зниження цього ризику є дивер­сифікація, тобто розподіл інвестиційного портфеля між різними видами цінних паперів за ступенем ризикованості та прибутко­вості. Портфель цінних паперів банку є також його фінансовим резервом, який використовується в разі погіршення фінансового стану банківської установи для забезпечення її платоспроможності та ліквідності.

Як правило, комерційні банки формують спеціальні підрозділи для організації інвестиційних операцій, оскільки проведення таких потребує високої кваліфікації, знання ситуації на фондовому ринку, а також стану справ і перспектив розвитку окремих галузей економіки.

Формування касових залишків і резервів. Хоча основною метою діяльності комерційних банків є отримання прибутку, вони не можуть вкладати всі ресурси тільки у високодохідні активи (позики та інвестиції), оскільки за здійснення активних операцій банки водночас мають забезпечити і своєчасне повернення коштів їхнім власникам, тобто виконувати свої зобов'язання за пасивами. Тому частина активних операцій комерційного банку передбачає утворення поточних резервів платіжних засобів з метою постійного підтримування платоспроможності банку. Ці резерви поділяються на дві основні групи — первинні та вторинні.

Первинні резерви — це вкладення банку у високоліквідні активи, які можуть бути негайно використані як засіб пла­тежу. До них належать кошти на кореспондентському рахунку в центральному банку і на рахунках в інших банках, що забез­печують можливість безперебійної організації безготівкових роз­рахунків, а також залишки готівки в касі банку для готівкових платежів.

Групу вторинних резервів утворюють вкладення в активи, які можна перетворити на платіжні засоби з мінімальною за­тримкою, — це, як правило, інвестиції у короткострокові дер­жавні цінні папери або боргові зобов'язання інших банків, що Дають невеликий дохід, але мають високий рівень ліквідності. Вторинні резерви, по суті, є джерелом повернення коштів первин­них резервів.

Постійне утримання комерційним банком певної частини акти­вів у формі первинних та вторинних резервів забезпечує високий рівень його платоспроможності, що уможливлює ефективну реалі­зацію банком кредитно-розрахункових, депозитних та інших послуг клієнтам.Читайте також:

 1. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 2. Активні HTML -документы
 3. Активні RC-фільтри (АRC- фільтри).
 4. Активні групові методи
 5. Активні інгредієнти, що входять до складу препаратів для симптоматичного лікування лихоманки.
 6. Активні інгредієнти, що входять до складу препаратів для симптоматичного лікування сухого кашлю.
 7. Активні операції банків
 8. Активні турбіни
 9. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 10. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки
 11. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
Переглядів: 4150

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Склад продукції комерційних банків | Комісійно-посередницька діяльність комерційних банків

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.