Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Бюджетний механізм та його підсистеми: забезпечуючі, оперативні, ретроспективні.

 

Бюджетний механізм є реальним втіленням бюджетної політики. Реалізація бюджетної політики, успішне її впровадження до життя забезпечується за допомогою бюджетного механізму. Бюджетний механізм є найдинамічнішою частиною бюджетної політики.

Формування бюджетного механізму здійснюється державою відповідно до бюджетної стратегії. Зміни окремих елементів механізму відбуваються у зв'язку з вирішенням різноманітних тактичних завдань, тому бюджетний механізм чуттєво реагує на всі особливості стану в економіці і соціальній сфері. Відповідно до основних положень бюджетної політики за допомогою бюджетного механізму здійснюються широкомасштабні розподіл і перерозподіл ВВП.

У цілому бюджетний механізм можна розглядати як систему встановлених державою форм і методів організації бюджетних відносин. Він є зовнішньою оболонкою бюджету, що виявляється у бюджетній практиці. У практичному плані бюджетний механізм — це налагоджена економічна структура, яка відображає послідовність і способи дій відповідних державних органів у процесі мобілізації і використання бюджетних коштів. Механізм мобілізації бюджетних ресурсів називають податковим механізмом. Призначення механізму використання бюджетних коштів полягає у виконанні двох найважливіших функцій — фінансового забезпечення та фінансового регулювання соціально-економічних процесів у державі.

Бюджетний механізм — сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації бюджетних відносин та забезпечення належних умов для економічного і соціального розвитку. Розглянемо різні підходи до розуміння поняття «Бюджетний механізм» (табл.2.1).

 

Табл.2.1

Різні точки зору щодо сутності поняття «бюджетного механізму»

Автор Суть поняття Джерело
Енциклопедія Фінансів Бюджетний механізм - складова частина фінансового механізму, представлена сукупністю видів і форм організації бюджетних відносин, специфічних методів мобілізації та використання бюджетних коштів, принципів планування та фінансування, умов і методів здійснення фінансового контролю. Энциклопедия финансов / [ред.- упоряд. М.Г. Назарова]. - М.: Финстатинформ, 1995. - 785 с.
Крупка М.І. Бюджетний механізм - сукупність форм, методів, важелів та інструментів використання державного бюджету і впливу на соціально - економічний розвиток. Крупка М.І. Фінансово- економічний механізм інноваційного розвитку України / М.І. Крупка. - Л.: Вид. центр ЛНУ, 2001. - С. 212
Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетний механізм - це практичне використання бюджету для здійснення фінансової політики в державі. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: [підручник] / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 544 с
Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетний механізм - це система економічних заходів впливу на забезпечення мобілізації оптимальних обсягів фінансових ресурсів бюджету, їх найефективнішого розміщення і найекономнішого використання з метою забезпечення соціального-економічного розвитку суспільства, визначеного економічною політикою держави. Артус М.М. Бюджетна система України: [навчальний посібник] / М.М. Артус, Н.В. Хижа. К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 220 с.
Куценко Т. Ф. Бюджетний механізм - це сукупність способів і форм організації бюджетних відносин, що застосовуються суспільством з метою розв’язання соціально- економічних проблем розвитку країни. Куценко Т.Ф. Бюджетно- податкова політика: [навч.- посібник] / Т.Ф. Куценко. - К.: КНЕУ, 2005. - 508с.
Ковальова Т.М., Барулін С.В Бюджетний механізм - це механізм управління бюджетним процесом, реалізації на практиці функцій і принципів бюджетної системи та бюджетної політики на базі норм бюджетно - податкового права. Ковалева Т.М. Бюджет и бюджетная політика в Российской Федерации / Т.М. Ковалева, С.В. Барулин. - 2-е изд. - М.: Кнорус, 2006. - 208 с.
Юрій С.І., Федосов М.В. Бюджетний механізм - систему встановлених державою форм і методів організації бюджетних відносин. Він є зовнішньою оболонкою бюджету, що виявляється у бюджетній практиці. Юрій С.І. Фінанси: [підручник] / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко та ін. - К.: Знання, 2008. -611 с.
Чугунов І.Я. Бюджетний механізм - це інструмент приведення бюджетної системи у відповідність до зовнішнього середовища, що постійно змінюється, через застосування конкретних форм і методів бюджетного регулювання. Чугунов І.Я. Фінанси України: інституційні перетворення та напрямки розвитку. / І.Я. Чугунов. - К.: ДННУ АФУ, 2009. - 848 с.

 

Бюджетний механізм складається з низки елементів, характеристика яких подана в табл. 2.2.

 

Таблиця 2.2

Складові елементи бюджетного механізму

Елементи бюдже­тного механізму Сутність
Бюджетне планування й регулювання Визначаються фінансові можливості держави щодо фінансового забезпечення розвитку соціально-економічної сфери.
Фінансові показники Узагальнюючі: доходи і видатки, державний борг, рівень інфляції Індивідуальні: рівень витрат бюджету на одного жителя, величи­на податків, які сплачує один працівник
Нормативи Характеризують певний рівень забезпечення видатків, різних ви­дів витрат фінансових ресурсів
Ліміти Є певним обмеженням на витрати в інтересах держави, під­приємств, населення країни
Резерви Мають на мсті нейтралізувати дію непередбачуваних обставин у майбутньому, тимчасові касові розриви під час виконання бюджету
Система управ­ління коштами бюджету Держава в особі її законодавчих і виконавчих органів влади встановлює методи розподілу національного доходу, форми гро­шових заощаджень, регулює види платежів, визначає принципи і напрями використання бюджетних коштів

 

Бюджетний механізм може бути охарактеризований як комплекс спеціально розроблених й законодавчо закріплених у державі форм і методів створення та використання фінансових ресурсів для регулювання економічних і соціальних процесів. Основною метою цього регулювання є фінансове забезпечення темпів і пропорцій розвитку економіки, а також соціальних гарантій населенню.

Кількісна та якісна характеристика бюджетного механізму обумовлюється обсягом фінансових ресурсів, що акумулюються і витрачаються за відповідними рівнями господарського управління, технологією мобілізації і використання. Важливо правильно обрати технологію цих процесів: суб’єкт і об’єкт мобілізації і витрачання фінансових ресурсів, показники, ставки, норми, санкції, пільги, тобто весь інструментарій здійснення руху фондів грошових коштів.

Призначення бюджетного механізму зводиться до двох основних функцій: фінансового забезпечення й фінансового регулювання економічних і соціальних процесів у державі.

Бюджетне забезпечення здійснюється через використання методів бюджетного фінансування, кредитування тощо. Кожний з цих методів має особливість застосування на практиці. При бюджетному фінансуванні враховуються умови визначення обсягів фінансування, періодичність передачі коштів, норми витрат на конкретний вид витрат та ін. При кредитуванні визначаються умови надання кредитів.

Бюджетне регулювання являє собою метод здійснення функцій управління економічними і соціальними процесами. Використовуючи їх, держава через встановлення форм і методів акумуляції фінансових ресурсів та їх використання стимулює або локалізує певні явища і процеси. Виділяючи кошти на розвиток економіки, держава стимулює розвиток таких виробництв,

які в умовах ринку не можуть забезпечити свій розвиток за рахунок власних ресурсів.

Структура бюджетного механізму є досить складною. До неї входять різні елементи, що відповідають розмаїттю бюджетних відносин. Саме множина бюджетних взаємозв'язків передбачає застосування великої кількості видів, форм, методів, важелів та інструментів їхньої організації як елементів бюджетного механізму. До структури бюджетного механізму входять різноманітні організаційні форми, форми бюджетного забезпечення, методи та інструменти бюджетного регулювання, бюджетні стимули та санкції, які можна об'єднати у відповідні підсистеми.

Бюджетний механізм
Забезпечуючі підсистеми
Оперативні підсистеми
Ретроспективні підсистеми
Розробка законодавчого інформативного забезпечення функціонування бюджетної системи
Бюджетне прогнозування
Бюджетне програмування
Бюджетне регулювання
Бюджетне нормування
Оподаткування
Неподатковий механізм мобілізації доходів
li eZDtra5iF3om1bhHykqfdAzSjRb4oRyiU6uzKaWpjigsmLGtcQxx0xr4QUmPLV1Q933PQFCi3ms0 5zadz8MMxMN8sUIpCVxHyusI0xyhCuopGbdbP87N3oJsWvxSGtXQ5h4NrWXUOpg9sjrRx7aNFpxG LMzF9Tlm/foRbH4CAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDzsZC64AAAAAsBAAAPAAAAZHJzL2Rvd25y ZXYueG1sTI9BT4NAEIXvJv6HzZh4s7ulFguyNEZTE48tvXgbYASUnSXs0qK/3vVUj5P35b1vsu1s enGi0XWWNSwXCgRxZeuOGw3HYne3AeE8co29ZdLwTQ62+fVVhmltz7yn08E3IpSwS1FD6/2QSumq lgy6hR2IQ/ZhR4M+nGMj6xHPodz0MlIqlgY7DgstDvTcUvV1mIyGsouO+LMvXpVJdiv/Nhef0/uL 1rc389MjCE+zv8Dwpx/UIQ9OpZ24dqLXcK+iOKAaVsnmAUQgYrWMQJQhWq8TkHkm//+Q/wIAAP// AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEAtoM4kv4AAADhAQAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRf VHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQA4/SH/1gAAAJQBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAC8BAABf cmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQBfMijaLAIAAFAEAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAC4CAABk cnMvZTJvRG9jLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQDzsZC64AAAAAsBAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAIYE AABkcnMvZG93bnJldi54bWxQSwUGAAAAAAQABADzAAAAkwUAAAAA ">
Кошторисне фінансування
Бюджетне інвестування
Бюджетне дотування
Бюджетне кредитування
Бюджетне резервування
Бюджетна звітність
Бюджетний контроль

 

 


Рис. 2.1. Підсистеми бюджетного механізму

 

До таких підсистем можна віднести (рис. 2.1):

— забезпечуючі (використовуються під час прогнозування та бюджетного планування);

— оперативні (використовуються у процесі виконання бюджетів);

— ретроспективні (використовуються на заключних стадіях бюджетного процесу).

У структурі бюджетного механізму можна виділити такі складові: організаційні форми, форми бюджетного забезпечення, методи та інструменти бюджетного регулювання, бюджетні стимули і санкції.

До організаційних форм бюджетного механізму належать бюджетне прогнозування, бюджетне програмування, бюджетне планування, оперативне управління і бюджетний контроль.

До форм бюджетного забезпечення відносять кошторисне фінансування, бюджетне інвестування, бюджетне кредитування, бюджетне субсидіювання, бюджетне дотування, бюджетне резервування.

Методами (важелями) бюджетного регулювання вважають податки, обов'язкові збори, неподаткові платежі, міжбюджетні трансферти, бюджетні призначення, бюджетні зобов'язання, бюджетні асигнування.

До інструментів належать ставки податків, зборів, норми амортизаційних відрахувань, проценти за кредит, бюджетні нормативи, бюджетні норми, норми витрат, тарифи тощо.

Під бюджетними стимулами і санкціямирозуміють бюджетне фінансування, пільги, штрафи, пеню, бюджетні відшкодування тощо.

Економічна сутність бюджетного механізму визначається двома підходами: з одного боку, бюджетний механізм можна розуміти як процес функціонування самих бюджетних коштів (відображення внутрішньої організації функціонування фінансових ресурсів), з іншого – як сукупність методів і форм, інструментів і важелів впливу на стан та розвиток економіки (відображення зовнішньої дії функціонування бюджету і фінансових ресурсів як фактора впливу на стан економіки).

Функціонування бюджетного механізму України містить значні недоліки. Як правило в Україні бюджети затверджуються з порушенням строків та виконують не в повному обсязі. Бюджетне законодавство приймається без урахування реального стану економіки. Закони, пов'язані з формуванням дохідної бази бюджету, щорічно змінюються, що не сприяє стабілізації економічного життя в державі. У багатьох випадках прийняті закони суперечать один одному.

Можемо констатувати факт недотримання строків прийняття бюджету Верховною радою України. Навіть у разі формального своєчасного першого подання проекту строки розгляду і прийняття бюджету виходять за законодавчо встановлені строки (табл. 2.2).

Таблиця 2.3

Фактичні дати бюджетного процесу в Україні за 2001-2013 рр.

Рік Не пізніше 15 вересня року, що передує плановому, КМУ подає проект закону про Державний бюджет України з відповідними матеріалами до Верховної Ради України Фактична дата реєстрації проекту державного бюджету в парламенті Закон про Державний бюджет України повинний бути прийнятий не пізніше 1 грудня року, що передує плановому Фактичне прийняття ЗУ “Про Державний бюджет Україниˮ Кількість змін, що вносилася до закону про Державний бюджет України
до 15.09.2000 15.09.2000 до 01.12.2000 7.12.2000
до 15.09.2001 14.09.2001 до 01.12.2001 20.12.2001
до 15.09.2002 14.09.2002 до 01.12.2002 26.12.2002
до 15.09.2003 10.09.2003 до 01.12.2003 27.11.2003
до 15.09.2004 13.09.2004 до 01.12.2004 23.12.2004
до 15.09.2005 15.09.2005 до 01.12.2005 20.12.2005
до 15.09.2006 12.12.2006 до 01.12.2006 19.12.2006
до 15.09.2007 26.12.2007 до 01.12.2007 28.12.2007
до 15.09.2008 23.12.2008 до 01.12.2008 26.12.2008
до 15.09.2009 23.04.2010 до 01.12.2009 27.04.2010
до 15.09.2010 10.12.2010 до 01.12.2010 23.12.2010
до 15.09.2011 15.09.2011 до 01.12.2011 22.12.2011
до 15.09.2012 3.12.2012 до 01.12.2012 6.12.2012  

 

Тому головні завдання бюджетної політики України :

— стимулювання інвестиційної активної, збільшення частки фонду нагромадження в національному доході;

— скорочення непродуктивних витрат бюджету та державних дотацій окремим галузям матеріального виробництва;

— зміцнення дохідної бази бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати податків;

— створення системи дійового фінансового контролю за ефективним і цілеспрямованим використанням державних видатків;

— посилення контролю за розміром державного боргу.

Отже, бюджетний механізм є засобом реального втілення бюджетної політики. За допомогою нього, держава може спрямувати економічний і соціальний розвиток на своїй території відповідно до потреб її громадян. Проте на сучасному етапі існує низка проблем, які потребують застосування конкретних заходів для вирішення.

 

 


Читайте також:

 1. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 2. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 3. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 4. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 5. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 6. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 7. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 8. Аеробний механізм ресинтезу АТФ
 9. Акти застосування норм права в механізмі правового регулювання.
 10. Активний бюджетний дефіцитхарактеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.
 11. Акціонерні товариства як механізм трансформації
 12. Альдостерон та механізми ренін-ангіотензину
Переглядів: 2034

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Бюджетний процес: поняття, роль, та значення у проведенні бюджетної політики. | Загальна характеристика цивільного права.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.