Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Джерела зовнішнього короткострокового фінансування

Призначення короткострокового та довгострокового фінансування

Короткострокове фінансування часто використовується для поповнення оборотного капіталу, необхідного для:

üзакупівель сировини,

üінвестицій у безперервне виробництво (незавершене виробництво),

üінвестицій у готову продукцію,

üпокриття різниці між дебіторською заборгованістю і кредиторською заборгованістю.

Чистий оборотний капітал = Поточні активи - Поточні зобов'язання

Вимоги до оборотного капіталу:

• відрізняються в залежності від галузі і підприємства,

• піддані сезонними і/або циклічним коливанням,

• залежать від ефективності керування портфелем продукції,

• залежать від стратегії керування оборотним капіталом.

Поповнення оборотного капіталу звичайно виконуються за допомогою:

• внутрішнього фінансування,

• короткострокового кредитування.

Як правило, перевага надається в даному випадкам внутрішнім джерелам, адже підприємство може забезпечити собі „внутрішнє” фінансування за рахунок кращого розпорядження оборотним капіталом:

Ø Зменшити дебіторську заборгованість

• скорегувати стратегію кредитування замовників,

• забезпечити щоденний контроль за рахунками до одержання,

• почати збір прострочених належних сум.

Ø Забезпечити собі більш тривалий кредит у постачальників.

Ø Знизити рівень матеріальних запасів:

• робити ощадливі закупівлі сировини,

• припинити виробництво продукції на склад.

Довгострокове фінансування потрібне для капітальних інвестицій

ØКапітальні інвестиції потрібні для росту і розвитку підприємства.

ØПостійний розвиток важливо для забезпечення конкурентноздатності підприємства. При цьому потрібні значні фінансові ресурси для:

üрозробки/придбання нових технологій,

üзакупівлі сучасного устаткування,

üрозробки нової або поліпшення існуючої продукції,

üстворення дистриб'юторської мережі,

üудосконалювання інформаційних систем і системи звітності для поліпшення керування і т.д.

Підприємство може забезпечити себе внутрішнім довгостроковим фінансуванням за допомогою:

Ø утримання прибутку,

Ø продажі або здачі в оренду недовикористовуваних активів,

Ø продажу збиткових напрямків діяльності,

Ø продажу неосновних виробництв.

Можливості зовнішнього короткострокового фінансування для українських підприємств включають:

Ø Торговельний кредит (комерційний кредит)

Ø Толінг

Ø Банківське короткострокове фінансування

Ø Взаєморозрахунки / бартер

Ø Комерційні папери / векселі

Ø Продаж або дисконтування дебіторської заборгованості (факторинг)

Ø Короткостроковий операційний лізинг

Джерела короткострокового фінансування відрізняються по гнучкості і вартості

 

До джерел спонтанного фінансування фірми відноситься торговий кредит. Торговий кредит (рахунки до оплати) -- грошові кошти, які компанія повинна повернути постачальникам.

Його виникнення пов'язане з операціями, що здійснюються фірмою. Так, при закупівлі у інших фірм товарів, сировини в кредит у фірми, що розглядається виникає борг, який враховується у вигляді кредиторської заборгованості (торгового кредиту). Чим довше період погашення кредиторської заборгованості і більше об'єм реалізації закупівлі, тим значніше додаткове фінансування для фірми. Торговий кредит має певний процент, який звичайно зазначається в оферті продавця (безкоштовний торговий кредит) і може бути використаний протягом терміну дії знижки.

Торговий кредит є незапланованою мірою фінансування для компаній кредитоспроможних, але що опинилися у важких обставинах. Торговий кредит в цьому випадку є найменш дорогою формою фінансування товарно-матеріальних запасів.

Переваги торгового кредиту полягають в наступному:

1) завжди може бути наданий, оскільки кредитори розраховують на продовження ділових відносин;

2) не може розглядатися як заставна майнова вартість;

3) при його застосуванні не нараховуються проценти (або вони мінімальні);

4) існує можливість продовження його терміну, якщо фірма знову виявиться в скрутному становищі.

Недоліки торгового кредиту пов'язані з тим, що подовження його терміну або саме його отримання (наприклад, в Україні) часто виявляється проблематичним або через його неефективність для продавця, або через ненадійність оплати постачання, зроблену на умовах відкритого рахунку або документарного інкасо внаслідок низької кредитоспроможності покупця. У випадку якщо фірма постійно продовжує терміни кредиторської заборгованості, їй буде відмовлено в наданні грошових знижок і рейтинг її кредитоспроможності помітно знизиться.

ØТорговельний кредит здається безкоштовним, але звичайно містить сховані витрати:

üПостачальник, що продовжує торговельний кредит, несе тимчасові витрати по засобах, інвестованим у дебіторську заборгованість

При використання підприємствами торгових кредитів використовується поняття „знижки” з метою якнайшвидшого його погашення. Перш ніж прийняти торговельний кредит, потрібно довідатися, на яку знижку можна розраховувати при оплаті грішми, і порівняти цей варіант з іншими формами фінансування.

Комерційні кредити надаються фірмами виробниками товарів або послуг своїм клієнтам і по­лягають у продажу товару або наданні послуг на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцево­го розрахунку на визначений строк та під процент. Покупець сплачує кошти за поставлений йому товар (виконані роботи або послуги) через певний проміжок часу, який називають кредитним періодом. При цьому до суми платежу входять як вартість товару, так і про­цент за наданий кредит, тобто процент за можливість користування коштами протягом кредитного періоду. Комерційний кредит передбачає передання права власності на товари в момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів покупцем незалежно від строку погашення заборгованості.

Комерційні кредити, надані підприємствами, відображуються в таких статтях активів балансу, як розрахунки з дебіторами або рахунки до отримання. Кредити, отримані підприємствами від інших суб'єктів господарювання, відображуються в статтях пасивів: розрахунки з кредиторами або рахунки до сплати. Для оформлення комерційного кредиту застосовують також вексель.

Комерційне кредитування є необхідним результатом розвитку конкуренції на ринку товарів і послуг. На відміну від банківських комерційні кредити надають­ся підприємствами не з метою отримання прибутку від надання кредитних послуг, а з метою збільшення при­бутковості та ефективності основного виду діяльності.

Комерційний кредит у країнах із розвиненою рин­ковою економікою є продажем на умовах відстрочення платежу з чітко обумовленим кінцевим строком пога­шення заборгованості та механізмом проведення роз­рахунків. В умовах перехідної економіки продукція реалізується, як правило, на умовах передоплати. Ре­алізація продукції та послуг у кредит з оформленням кредиту вексельною угодою обумовлена неможливістю реалізувати продукцію на інших умовах і відсутністю у покупців продукції грошових коштів для своєчасної оплати. При цьому досить часто трапляються випадки тимчасового користування грошовими коштами іншо­го підприємства на безоплатній основі, що не можна на­звати комерційним кредитуванням. Це надходження передоплати на підприємство і затримка з відвантажен­ням продукції або відвантаження продукції та затрим­ка в надходженні оплати за відвантажену продукцію. В першому випадку кредитором виступає покупець продукції, а в другому — її продавець. Можливість ко­ристуватись коштами інших суб'єктів господарюван­ня на безоплатній основі переважно пов'язана з низь­ким рівнем фінансової та юридичної підготовки мене­джерів підприємств — кредиторів, а також з багатьма зовнішніми чинниками.

Предметом векселя можуть бути тільки гроші. Дозволяєть­ся виставлять вексель як у національній, так і в іноземній валюті. Можливість і умови виставлення і оплати векселя в іноземній валюті визначаються нормами національного валютного законо­давства.

Комерційний кредит відноситься до короткострокового кредиту. На його вартість впливають два фактори: знижка при наданні комерційного кредиту та термін сплати комерційного кредиту.

Знижка надається покупцеві, якщо він сплатить суму кре­диту за короткий термін, якщо термін сплати розтягується, то по­купець втрачає право користуватися знижкою.

 

Вартість комерційного кредиту обчислюється за формулою

 

Про- Знижка (%) 360


Читайте також:

 1. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 2. Адаптація організму до змін чинників зовнішнього середовища
 3. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 4. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 5. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 6. Аналіз зовнішнього середовища
 7. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 8. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
 9. Антропогенне забруднення природного середовища. Джерела забруднень
 10. Антропологічні джерела
 11. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
 12. Безперебійні джерела живлення
Переглядів: 406

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств | Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.034 сек.