Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування

 

Особливу увагу під час оцінювання структури джерел майна підприємства необхідно приділити способу їхнього розміщення в активі. У цьому проявляється нерозривний зв’язок аналізу пасивної й активної частин балансу.

Така група показників характеризує співвідношення двох головних складників активу балансу (необоротних та оборотних активів) і двох головних складників пасиву балансу (власного і залученого капіталу) між собою та відповідно пов’язаних

розділів активу і пасиву. Це дає змогу оцінити як структури активу та пасиву балансу, так і забезпеченість відповідних активів відповідними джерелами фінансування. У разі відхилення цих співвідношень від оптимальних і середньогалузевих можна дійти відповідних висновків щодо фінансового стану підприємства.

Порівняння активів і пасивів підприємства дає змогу оцінити ефективність фінансової політики підприємства. Схематично взаємозв’язок активів та джерел їх фінансування (пасивів) подано на схемі 4.4.

 

Активи Пасиви  
  Необоротні активи Довгострокові зобов’язання  
  Власний капітал  
  Оборотні активи  
Короткострокові зобов’язання  

 

Схема 4.4. Взаємозв’язок активів і пасивів балансу

 

Відповідно до цієї схеми, основними джерелами фінансування необоротних активів є, як правило, власний капітал i частково довгострокові кредити i позики.

Оборотні активи утворюються як за рахунок власного капіталу, так i за рахунок короткострокових позикових коштів. Бажано, щоб на підприємствах виробничої сфери їx було наполовину сформовано з власного, а наполовину — з короткострокового позичкового капіталу. Тоді забезпечується гарантія погашення зовнішнього боргу.

Щоб визначити, скільки власного капіталу вкладено в довгострокові активи, слід від загальної суми необоротних активів відняти довгострокові зобов’язання.

Частку власного капіталу (ЧНАвк ) i частку позикового капіталу (ЧНАпк )у формуванні необоротних активів визначають


так:

 

Чнавк = Необ.акт-Довгостр.зобовяз./необ.акт = Ф.1. р.480/Ф.1. р080

 

Чнапк = Довгостр.зобовяз./необ.акт = Ф1. р.480/Ф1. р.080

 

або

 

Чнапк = 1-Чнавк

 

Щоб дізнатися, яка сума власного капіталу використовується в обігу (власний оборотний капітал), необхідно від загальної суми власного капіталу i довгострокових зобов’язань відняти ту частину, яка вкладена в необоротні активи.

 


Частка власного(коефіцієнт стабільності структури оборотних коштів) (Ч ОАпк ) і позиковогокапіталу (Ч ОАвк ) у формуванні

оборотних активів (ОА)визначається так:

 

ЧоаВК= Роб.капітал / обор.акт = Ф.1 р.260+р.280*-р.620-р.630** / ф.1 р.260+р.270*

 

ЧоаПК = Короткостр.зобовяз. / обор.акт = Ф.1. р.620+р.630** / ф.1. р.260+р.270*

або:

Чоа ПК =1 -Ч оаВК .

 

Для зведеного аналітичного надання інформації про те, за рахунок яких джерел сформовано окремі розділи активу балансу, використовується шаховий баланс (див. тему 2).

Отже, на ефективність використання капіталу підприємства впливають дві групи чинників: оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу, довгострокових і короткострокових джерел фінансування; рівень інвестування в основні й оборотні засоби, тобто скільки їх перебуває у сфері виробництва і сфері обігу, в грошовій і матеріальній формах та наскільки оптимальне їх співвідношення.

 

 

1. Поясніть сутність поняття «капітал».

2. Наведіть класифікацію капіталу підприємства.

3. У чому полягають особливості руху капіталу підприємства?

4. Наведіть принципи формування капіталу підприємства.

5. Надайте сутнісну характеристику власного капіталу.

6. У чому полягають особливості власного капіталу підприємства?

7. Надайте сутнісну характеристику позичкового капіталу.

8. Перелічіть особливості позичкового капіталу.

9. Назвіть мету та завдання аналізу фінансової незалежності підприємства?

10. За допомогою яких показників оцінюється фінансова незалежність підприємства?

11. Дайте оцінку системі показників структури капіталу: методам їх розрахунку, економічній інтерпретації.

12. Як розраховуються нормативні значення коефіцієнтів фінансової незалежності, фінансової залежності і фінансового ризику?

13. Сформулюйте золоте правило фінансування та золоте

правило балансу.

14. Які основні напрями інвестування в оборотні засоби?

15. У чому полягає порівняння активів і пасивів?

16. Наведіть показники, що оцінюють співвідношення активів з джерелами їхнього фінансування.

 

 

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

 

1. Поняття про ліквідність та платоспроможність.

2. Оцінювання ліквідності.

 

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. SWOT-аналіз у туризмі
 4. SWOT-аналіз.
 5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 6. V. Нюховий аналізатор
 7. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 8. АВС (XYZ)-аналіз
 9. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 10. Адміністративний арешт активів та його наслідки
 11. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 12. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПІДХОДИ ДО ФІНАНСУВАННЯ АКТИВІВ | Поняття про ліквідність та платоспроможність

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.