Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ

 

Далі в процесі фінансового аналізу вивчаються оборотні акти­ви за джерелами формування та причини їх зміни. Для цього ви­користовують наступні показники:

1. Наявність власних (чистих) оборотних активів (BOA), яка розраховується за формулою:

 

BOA = ВК - НА,

BOA = ОА - ЗП,

 

де ВК – власний капітал;

НА – необоротні активи;

ОА – обо­ротні активи;

ЗП – зобов'язання підприємства.

 

Взагалі для визначення власних оборотних коштів нині немає єди­ного алгоритму навіть на рівні державних органів – Аудитор­ської палати України, Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України та Державної податкової адмініст­рації України.

Найчастіше власні оборотні кошти (ВОК) розраховують як різ­ницю між оборотними активами та поточними зобов'язаннями (за рядками балансу 260 і 620)

ВОК = Рядок 260 - Рядок 620.

Алгоритм цього розрахунку рекомендовано Аудиторською палатою України в Методичних рекомендаціях щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних то­вариств та підприємств – емітентів облігацій (крім комерційних банків). Схвалено Аудиторською палатою України. Протокол за­сідання АПУ від 23.02.2001 р. та в Положенні про порядок здійс­нення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затверджені наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 № 49/121 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 08.02.2001 р. за № 121/532.

За цим алгоритмом розрахунку власних оборотних коштів на­явність розділу III активу Балансу, де містяться і оборотні активи, не враховується.

За Методичними рекомендаціями щодо аналізу фінансово-госпо­дарського стану підприємств та організацій, затвердженими Дер­жавною податковою адміністрацією України від 16.06.2000р. власні оборотні активи розраховують як різницю між власним капіталом і необоротними активами, проте з останніх вирахову­ють довгострокову дебіторську заборгованість

ВОК = Рядок 380 – (Рядок 080 - Рядок 050).

Таблиця 3.1

Розмір власних оборотних коштів підприємства

№ пор. Формула розрахунку
Рядок 260 - Рядок 620
(Рядок 260 + Рядок 270) - (Рядок 620 + Рядок 630)
(Рядок 260 + Рядок 270) - (Рядок 480 + Рядок 620 + Рядок 630)
4 мін Рядок 380 - (Рядок 080 - Рядок 050)
Рядок 380 + Рядок 430 - Рядок 080
6 макс Рядок 380 + Рядок 430 + Рядок 630 - Рядок 080
Рядок 380 + Рядок 430 + Рядок 480 - Рядок 080

Взагалі ж цей показник свідчить про те, яка сума оборотних активів зали­шається в розпорядженні підприємства після розрахунків за його зобов'язаннями.

Основним джерелом позитивної зміни цього показника є чис­тий прибуток, а негативної – збиток, що отримує підприємство в результаті здійснення господарської діяльності.

Господарські операції, що супроводжуються одночасними змінами вартісної величини оборотних активів та поточних зо­бов'язань або перегрупуванням їх складу, розмір власних оборо­тних активів не змінюють.

Ефективність приросту чистих оборотних активів залежить від об'єктів, в які розміщується чистий прибуток. Якщо діяль­ність підприємства супроводжується збільшенням виробничих і товарних запасів або дебіторської заборгованості, яке не обумов­лено розширенням обсягів об'єктів діяльності, а отже, є невипра­вданим, то використання чистого прибутку на формування акти­вів не можна розглядати як ефективне управлінське рішення.

Загрожує підприємству і ситуація, коли величина власних боротних активів зменшується від збиткової діяльності або коли іоротні активи зростають меншими темпами, ніж поточні зо-;ов'язання, оскільки це потребує додаткового фінансування не­обхідних активів на позиковій основі.

Отже, при дослідженні величини власних оборотних активів необхідно не тільки визначити розмір і динаміку зміни цього по­казника, а й з'ясувати їх причини та наслідки.

2. Величина власних та прирівняних до них оборотних акти­вів (ВПА):

 

ВПА = ВК + ДЗ - НА.

 

Даний показник визначає оборотні активи, які фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов'язань (ДЗ). При цьому у підприємства збільшується свобода маневру акти­вами з позиції короткострокової перспективи. Цей же результат можна одержати й іншим способом: від загальної суми оборот­них активів (ОА) відняти поточні зобов'язання (ПЗ).

 

ВАП = ОА-ПЗ.

 

Зниження показника до від'ємних значень сигналізує про від­сутність у підприємства не тільки платіжних засобів, а і власних виробничих запасів.

3. Рівень забезпеченості власними оборотними активами гос­подарської діяльності (РВО). Його розраховують за формулою:

 

РВО = BOA (ВПА): ОА.

 

Показник свідчить, яка частка оборотних активів формується за рахунок власних або власних і прирівняних до них фінансових ресурсів підприємства, і чим вища вона, тим безпечніша госпо­дарська діяльність. Цей показник характеризується такими ж ко­ливаннями і тенденціями, що й попередні показники BOA і ВПА. Вони є взаємопов'язаними, оскільки визначаються за величинами вартості оборотних активів, які забезпечуються за рахунок влас­них коштів.

Інша частина оборотних активів визначає рівень їх забезпече­ності за рахунок поточних зобов'язань (РЗО).

 

РВО = ПЗ : ОА.

 

Значний рівень формування оборотних активів за рахунок по­зикових коштів свідчить про зниження фінансової стабільності підприємства і підвищення залежності від зовнішніх кредиторів.

4. Рівень маневреності власних оборотних активів (РМО) який характеризує їх частку, що знаходиться у формі грошових коштів (ГК):

 

РМО = ГК : BOA (ВПА).

 

Зростання показника в динаміці розглядається як позитивна тенденція.

5. Рівень поточної забезпеченості господарської діяльності розраховується як відношення власних оборотних активів до ви­робничих запасів і витрат незавершеного виробництва (ВЗ), а в торгівельних підприємствах – товарних запасів.

 

РПГ = BOA (ВПА): ВЗ.

 

Нижня межа, що рекомендується для цього показника, не менше 1,0. При розрахунку показника поточної забезпеченості господарсь­кої діяльності власні та прирівняні до них оборотні активи можна збільшити на короткострокові кредити і кредиторську заборгова­ність за отримані виробничі запаси. Суми власних, прирівняних до них і забезпечені поточними зобов'язаннями фінансових ресурсів, що розміщені в оборотних активах, і визначають загальну величину джерел фінансування залишків виробничих запасів (ЗВА).

Якщо значення цього показника менше за одиницю, то під­приємству необхідно перегрупувати джерела залучених фінансо­вих ресурсів у власні.

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. SWOT-аналіз у туризмі
 4. SWOT-аналіз.
 5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 6. V. Нюховий аналізатор
 7. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 8. АВС (XYZ)-аналіз
 9. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 10. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 11. Адміністративний арешт активів та його наслідки
 12. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
Переглядів: 5154

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами та ефективності їх використання | ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.