Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Мовленєвий етикет

Як відомо, суспільство виробляє певні стандартизовані норми соціальної поведінки (у тому числі і мовленнєвої), які визначаються уявленнями про шаблони поведінки у конкретній ситуації. Щоб функціонувати як єдине ціле, як складна соціальна система, суспільство має встановити такі рамки поведінки індивідів, у яких ця поведінка стає одноманітною, стабільною, такою, що повторюється. Саме такими рамками й є етикет — система правил зовнішньої культури людини, її поведінки, пристойності, гарного тону тощо. У суспільстві він функціонує у двох основних формах поведінки: мовленнєвої і немовленнєвої. Як правило, ці форми поведінки тісно між собою пов'язані і взаємозалежні.

 

Якщо етикет, як встановлений у суспільстві набір правил регулює нашу зовнішню поведінку у відповідності із соціальними вимогами, то мовленнєвий етикет можна визначити, як правила, що регулюють нашу мовленнєву поведінку.

 

Під мовленнєвим етикетом розуміють мікросистему національно специфічних стійких формул спілкування, прийнятих і приписаних суспільством для встановлення контакту співбесідників, підтримання спілкування у певній тональності. Такі стійкі формули спілкування, або стереотипи спілкування є типовими, повторюваними конструкціями, що вживаються у високочастотних побутових ситуаціях. Тобто, набір типізованих частотних ситуацій призводить до появи набору мовленнєвих засобів, що обслуговують такі ситуації. Ступінь стандартизації одиниці знаходиться у прямій залежності від частотності її вживання.

 

Для реалізації формул мовленнєвого етикету потрібні певні “координати”. Мовленнєва ситуація відбувається за безпосередньої участі мовця — “я” і адресата-співрозмовника — “ти” (чи співрозмовників, їх може бути кілька: етикетна ситуація завжди діалогічна, бо передбачає спілкування, навіть, якщо її учасники (мовці) розділені часом чи простором). Дія здебільшого відбувається "тут" і "тепер" (якщо йдеться про усне спілкування).

 

Систему мовленнєвого етикету нації складає сукупність усіх можливих етикетних формул. Структуру ж його визначають такі основні елементи комунікативних ситуацій: звертання, привітання, прощання, вибачення, подяка, побажання, прохання, знайомство, поздоровлення, запрошення, пропозиція, порада, згода, відмова, співчуття, комплімент, присяга, похвала тощо. З поміж них вирізняються ті, що вживаються при з'ясуванні контакту між мовцями — формули звертань і вітань; при підтриманні контакту — формули вибачення, прохання, подяки та ін.; при припиненні контакту — формули прощання, побажання.

 

З точки зору національної специфіки мовленнєвого етикету варто сказати, що структура його склалася у кожної нації на її власній народній основі під впливом різного роду психологічних, соціально-політичних, культурологічних факторів.

 

Вважається, що мовленнєвий етикет є однією з важливих характеристик поведінки людини. Бо без знання прийнятих у суспільстві форм етикету, без вербальних форм вираження ввічливих стосунків між людьми, індивід не може ефективно, з користю для себе і оточуючих здійснювати процес спілкування. Стельмахови М. Г. з цього приводу зауважує: "Не треба забувати, що будь-який, навіть найменший відступ від мовленнєвого етикету псує настрій, вносить непорозуміння в людські стосунки, а інколи, навіть, калічить душу і ранить серце людини"1.

 

Мовленнєвий етикет, як соціально-лінгвістичне явище детермінований з функціонального боку, тобто в основі його виділення лежать спеціалізовані функції. Формановська Н. І.2 нараховує їх близько шести.

 

Перша з них контактна (фатична) функція — встановлення, збереження чи закріплення, підтримуваних зв'язків і стосунків, індивідуальних чи соціально-масових. Поняття "контактна функція" однаково стосується усіх тематичних груп одиниць мовленнєвого етикету, бо навіть прощаючись, ми встановлюємо можливість подальшого контакту.

 

Функція ввічливості (конотативна) — пов'язана з проявами ввічливого поводження членів колективу один з одним.

 

Регулююча функція (регулятивна) — теж стосується усіх проявів мовленнєвого етикету, бо вибір певної форми при встановленні контакту регулює характер стосунків адресата і адресанта.

 

Функція впливу (імперативна, волюнтативна) - передбачає реакцію співбесідника — вербальну, жестову, діяльнісну.

 

Функція звертальна (апелятивна) — тісно пов'язана з імперативною, бо привернути увагу, означає здійснити вплив на співбесідника.

 

Емоційно-експресивна (емотивна) функція — є факультативною функцією, оскільки вона властива не усім одиницям мовленнєвого етикету.

 

Усі функції мовленнєвого етикету існують на основі комунікативної функції мови.

 

Існування вказаних функцій доводить, що мовленнєвий етикет не є якимось випадковим чи несуттєвим явищем, а навпаки представляє собою своєрідний механізм, лише з допомогою якого може відбуватися ефективна комунікація.

 

Взагалі ж, за походженням одиниці мовленнєвого етикету в деякій мірі наближаються до умовних сигналів. Але набагато більше у них властивостей, що характеризують їх, як одиниці мови. Вони не довільні, позаяк з'явились не у результаті штучної домовленості, а виникли і розвивались (і розвиваються) природно і поступово, на базі існуючої мови, як вторинні утворення.

 

Мовленнєвий етикет соціальний за своєю природою, бо виявляє соціально-рольову сторону спілкування. Тобто на вибір тієї чи іншої одиниці мовленнєвого етикету впливає соціальна роль індивіда — нормативно схвалений суспільством спосіб поведінки, який очікується від кожного, хто займає дану соціальну позицію.

 

При зміні рольової структури ситуації спілкування індивід переключається з одних стереотипів поведінки на інші, послуговується різними стилями мови, різними одиницями мовленнєвого етикету і т. д. Тобто, соціальні ролі мовної особистості є ключовими в розумінні сутності мовленнєвого етикету.

 

Мовленнєвий етикет досліджується різними лінгвістичними дисциплінами. На нього звертають свою увагу культура мови (перша за все, з погляду нормативності — ненормативності використовуваних одиниць щодо норм літературної мови), стилістика, соціолінгвістика. Дослідження явищ мовленнєвого етикету здійснюється у двох основних аспектах: соціолінгвістичному і стилістичному.

 

Соціолінгвістика цікавиться соціальною стороною мовленнєвого етикету. За допомогою мовленнєвого етикету відбувається соціальний вплив комунікантів один на одного, що характерно для спілкування взагалі, а в мовленнєвому етикеті виявляється особливо яскраво. Соціальна диференціація носіїв мови, їх постійний соціальний статус і змінні соціальні ролі диктують добір одиниць і, як наслідок, закріпленність за групами носіїв стилістично маркованих формул тощо.

 

З точки зору ж стилістики мовленнєвий етикет - явище надстильове, не прекріплене до жодного стилю. Можна говорити лише про більшу чи меншу міру його вияву у тому чи іншому стилі. Наприклад, найтиповішою формою вияву мовленнєвого етикету є усне контактне спонтанне діалогічне мовлення, і ці ознаки наближають мовленнєвий етикет до розмовного мовлення. Але мовленнєвий етикет не належить до розмовного мовлення, а тим більше до розмовного стилю (хоча найбільш повно мовленнєвий етикет виражається саме в усному розмовному мовленні).

 

Письмова чи усна форма мовлення накладає певні обмеження на використання мовленнєвого етикету. Наприклад, епістолярний жанр (як представник письмового мовлення) розробив специфічні для письма одиниці.

 

Варто сказати, що мовленнєвий етикет зберігаючи традиційну структуру етикетних виразів, не є закритою системою, бо йому властива динаміка і гнучкість. Частина формул мовленнєвого етикету поступово архаїзується (наприклад, формули привітання “Добридосвідок!” , “Бог на поміч!” , “ З неділею будьте здорові!”). Можуть виникати нові, здебільшого оказіональні утворення, що творяться за типовими, для української мови моделями. Деякі вирази, втративши первісну семантику, вживаються в інших комунікативних ситуаціях. Наприклад, вираз “Ні пуху, ні пера! ” , що виник у давнину серед мисливців, як побажання удачі на полюванні, використовуються зараз набагато ширше.

 

Підсумовуючи сказане, зауважимо, що мовленнєвий етикет є однією із важливих сторін людського спілкування, — це сукупність значною мірою стандартизованих висловів, що складають собою стереотипи мовлення, готові формули з певною синтаксичною структурою і лексичним наповненням.

 

Вибір стандарту мовленнєвої поведінки, етикетних формул залежить від соціальних якостей (статусу, віку, освіти) адресата мовлення у їх стосунку із якостями автора висловлювання, і від характеру взаємин між комунікантами, ступеня їх знайомства і близькості та інших конкретних ситуацій мовлення.

 

Під час виконання професійних обов'язків безліч разів повторюються стандартні, стереотипні спілкувальні ситуації, що мають етикетний характер.

 

Авторитетний фахівець з проблем спілку вального етикету Ярослав Радевич-Винницький чітко визначає ці етикетні ситуації, що репрезентуються парадигмою мовних формул, якими варто послуговуватися і добре їх знати.17

 

Вітання та побажання Вітання - це "слова або жести, звернені до кого-небудь під час зустрічі на знак прихильного ставлення до когось"18. Доброго ранку!

 

Добрий день (добридень, здрастуйте, здорові будьте)! Добрий вечір (добривечір)! Доброї ночі! Доброго здоров 'я!

 

Вітаю (тебе; Вас)!

 

Радий (тебе; Вас) вітати!

 

Мое шанування!

 

Дозвольте Вас привітати!

 

Слава Україні! - відповідь: Героям слава!

 

Хай живе...

 

З приїздом Вас!

 

Поздоровляю Вас!

 

Здоровлю з...

 

Зичу радості, успіхів!

 

Віншую Вас з...

 

Зі святом Вас!

 

Вітаю з днем народження!

 

З настанням Нового року!

 

З передноворіччям!

 

З прийдешнім Новим роком!

 

Вітаю з передноворіччям!

 

Бажаю (зичу) щасливого Нового року!

 

Хай щастить у Новому році!

 

Будьте здорові з Новим роком!

 

З настанням Нового року

 

З неділею святою будьте здорові!

 

Зі святом будьте здорові!

 

Дай, Боже, щастя! - відповідь: Дай, Боже, здоров 'я!

 

Слава Ісусу Христу! - відповідь: Слава навіки!

 

Христос рождаешься! - відповідь: Слав і те Його

 

Христос Воскрес! - відповідь: Воістину воскрес!

 

Бажаю (зичу) Вам здоров 'я, щастя, успіхів, усіляких гараздів!

 

Щасливих Вам свят!

 

Дозвольте вітати Вас від імені...

 

Наше щире вітання...

 

Хай збудуться всі Ваші мрії!

 

Вузлики на пам'ять! Правила вітання

 

Першим вітається:

 

o молодший зі старшим;

 

o підлеглий з керівником;

 

o чоловік із жінкою;

 

молода жінка з літнім чоловіком.

 

Незалежно від віку, статі, посади:

 

o той, хто проходить повз когось або переганяє його; той, хто підходить до гурту;

 

той, хто заходить у приміщення. Словесні вітання слід супроводжувати невербальними знаками:

 

o жінки - плавним нахилом голови;

 

чоловіки - легким схилянням верхньої частини тулуба і/або голови; молоді люди - такими ж, але трохи нижчими поклонами.

 

Вітаючись, треба: привітно усміхнутися і дивитися людині у вічі; вийняти цигарку з рота, а руки з кишень; зняти темні окуляри;

 

o чоловікові підвестись і стояти доти, доки жінка не сяде або не піде.

 

Першим руку подає:

 

o старший молодшому; жінка чоловікові;

 

соціально вищий соціально нижчому; подають тільки праву руку.

 

У руку цілують:

 

o тільки заміжніх і старших жінок; дівчат цілують у щічку;

 

o руку жінки беруть за пальці, підносять і в легкому нахилі голови цілують у тильну сторону пальців або ж у передню частину тильної сторони долоні;

 

під час поцілунку чоловік має зняти капелюха і рукавиці._

 

Отже, вітайтеся завжди привітно, незалежно від того, який у вас настрій.

 

Звернення до незнайомої людини

 

Стандартна послідовність фраз у розмові з незнайомою людиною може мати таку послідовність:

 

1. Вітання: Доброго ранку (Добрий день! Добрий вечір!).

 

2. Вибачення і прохання: Вибачте, що затримую Вас! Скажіть, будь ласка, ... (Будьте ласкаві, скажітьЧине могли б Ви сказати...).

 

3. Подяка: Щиро (сердечно) дякую Вам за ... (Щиро вдячний за...).

 

4. Вибачення: Пробачте, що затримав Вас (Даруйте, що завдав Вам клопоту).

 

5. Прощання: До побачення! (Бувайте здорові! Усього Вам найкращого! Хай щастить!).

 

Мудра порада

 

У фразі з проханням варто (не обов'язково) вживати слова звернення: Шановний (а) пане/пані! Шановний (а) добродію/добродійко! Пане міліціянте!

 

Привернення уваги до себе

 

Щоби привернути до себе увагу особи, потрібно:

 

o спочатку звернутися до неї зі словами вибачення:

 

Прошу вибачення! Перепрошую! Будь ласка, пробачте! Прошу пробачити!

 

o коли особа виявить увагу поглядом, мімікою, реплікою продовжити розмову:

 

Скажіть, будь ласка! Дозвольте запитати!

 

Чи можна на хвилинку зайняти Вашу увагу? Чи можна Вас запитати?

 

Чи дозволите на хвилинку відірвати Вас від справ?

 

o репліки - відповіді адресата: Я Вас слухаю!

 

Я до Ваших послуг!

 

Чим можу Вам допомогти?

 

Прошу!

 

o якщо таких реплік не було чи вони мали відмовний характер (Даруйте, не можу Вам допомогти; На жаль (вибачте), я зайнятий), потрібно перепросити і відійти.

 

 

Знайомлення

 

Знайомлення - "встановлення контакту між людьми із повідомленням ними чи про них комунікативного мінімуму інформації, потрібної для спілкування"19.

 

Цей мінімум становить:

 

o ім'я чи ім'я і прізвище:

 

o ім'я і по батькові;

 

o всі три компоненти;

 

Залежно від ситуації спілкування та статусних ознак партнера можна назвати:

 

фах комун і канта;

 

o посаду;

 

o заклад навчання, місце роботи;

 

o місце проживання;

 

o позапрофесійні інтереси.

 

Знайомлення без посередника

 

Будьмо знайомі!

 

Я хочу (хотів би) з Вами познайомитися! Мені конче треба з Вами познайомитися! Ви не проти, щоб ми познайомилися? Чому б нам не познайомитися? Дозвольте відрекомендуватися! Після цих формул ідуть фрази самоназивання: Моє ім'я...; Моє прізвище Мене звати...; Я-....

 

Знайомлення здебільшого відбувається у формі такого діалогу:

 

- Будьмо знайомі! Моє ім 'я Тарас (Бондаренко).

 

-Андрій (Васильович; Шелудько). Дуже приємно! (Мені дуже приємно з Вами познайомитися! Радий знайомству з Вами!).

 

Знайомлення через посередника:

 

Дозвольте представити (відрекомендувати) Вам...; Дозвольте познайомити Вас із...; Познайомтеся, це...; Познайомтеся, будь ласка, це ...; Знайомтеся, будь ласка. Це мій...

 

Особа, якій відрекомендовують, може висловити свої почуття такими фразами:

 

Дуже приємно! Я вже чув про Вас;

 

Мені (надзвичайно) приємно з Вами познайомитися! Я радий знайомству з Вами!

 

Мудрі поради

 

* Жінкам не бажано знайомитися з чоловіками без посередника (крім службових, професійних взаємин).

 

* Своє ім'я (прізвище, по батькові) треба вимовляти розбірливо, без поспіху, достатньо голосно.

 

* Знайомляться через посередника стоячи.

 

* Руку першим подає той, кому відрекомендовують.

 

* Під час знайомства варто усміхатися, мати щирий вираз обличчя.

 

Увага/ Гоаматична компетенція Правильно Неправильно

 

Будьмо знайомі Будемо знайомі

 

Давайте знайомитися

 

Дозвольте відрекомендуватися

 

Дозвольте представитися

 


Читайте також:

 1. Види етикету
 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОТРИМАННЯ НОРМ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА ЕТИКЕТУ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
 3. Давньокитайський етикет
 4. Деякі аспекти мовного етикету українців
 5. Діловий етикет
 6. Діловий етикет в ресторанному господарстві.
 7. Діловий етикет при обслуговуванні іноземних туристів
 8. Діловий етикет як невід’ємна складова корпоративної культури.
 9. ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ТА ЕТИКЕТНИХ НОРМ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
 10. Дотримання мовного етикету у різних ділових ситуаціях
 11. Етика взаємостосунків, розвиток міжособистісних стосунків, етикет
 12. Етикет ділового листування
Переглядів: 1145

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Є) Стилістична норма | Безпечність виробничих процесів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.032 сек.