Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Класифікація господарських відносин за різними критеріями

Загальні умови, що визначають особливості регулювання гос­подарських відносин, зафіксовані у ст. 258 ГК України, відповідно до якої особливості правового регулювання господарських відно­син залежать від:

а) сфери суспільного виробництва, в якій складаються ці від­
носини;

б) особливостей певної галузі господарювання;

в) виду господарської діяльності;

г) економічної форми результату господарської діяльності;

д) простору, на якому складаються господарські відносини (внутрішньому чи зовнішньому ринку, території зі спеціальним правовим режимом);

є) особливостей суб'єктів, між якими виникають господарські відносини;

є) суспільного поділу праці, що склався;

ж) суб'єктного складу, походження та порядку використання майна (зовнішньоекономічна діяльність, іноземне інвестування).

Окремі статті розділу VI Господарського кодексу присвячені класифікації господарської діяльності (ст. 259), народного госпо­дарства (ст. 260), матеріального виробництва (ст. 261), продукції як результату господарської діяльності (ст. 262).

Так, відповідно до ст. 259 ГК, вид господарської діяльностімає місце у разі об'єднання ресурсів (устаткування, технологічних за­собів, сировини та матеріалів, робочої сили) для створення вироб­ництва певної продукції або надання послуг. Окремий вид діяль­ності може складатися з єдиного простого процесу або охоплюва­ти ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації.

Класифікація господарської діяльності за цими критеріями на певні види має практичне значення, а саме:

• для правового регулюванні господарської діяльності з ураху­ванням її специфіки;

• при здійсненні державного управління народним господар­ством з урахуванням особливості здійснення суб'єктами господа­рювання окремих видів цієї діяльності;

• для забезпечення державного управління народним господарс­твом та учасників господарського життя обліково-статистичною інформацією, яка має задовольняти їх потреби в об'єктивних
даних про стан і тенденції соціально-економічного розвитку, гос­подарські та фінансові взаємозв'язки на міждержавному, держав­ному, регіональному і галузевому рівнях. З цією метою, а також для впровадження міжнародних стандартів у галузі обліку і звіт­ності та переходу на міжнародну систему обліку і статистики Ка­бінет Міністрів України затверджує заходи щодо розвитку націо­нальної статистики України і державної системи класифікації тех­ніко-економічної та соціальної інформації. Складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації є класифікація видів економічної діяльно­сті (КВЕД), яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та має статус державного стандарту.

Об'єктами класифікації в КВЕД є усі види господарської (еконо­мічної) діяльності суб'єктів.

Складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної і статистичної інформації, яка використову­ється суб'єктами господарювання та іншими учасниками госпо­дарських відносин, а також органами державної влади та органами місцевого самоврядування в процесі управління господарською діяльністю, є загальна класифікація галузей народного господар­ства. Галузь народного господарства - це сукупність всіх суб'єк­тів господарювання (їх виробничих одиниць), які здійснюють пере­важно однакові функції (ч. 1 ст. 260 ГК України).

За критерієм створюваних благ розрізняють:

галузі сфери матеріального виробництвагалузі, які визна­чаються видами діяльності, що створюють, відновлюють або зна­ходять матеріальні блага (продукцію, енергію, природні ресурси),
а також продовжують виробництво у сфері обігу (реалізації) шля­хом переміщення, зберігання, сортування, пакування продукції чи інших видів діяльності);

галузі сфери нематеріального виробництва(невиробнича сфера) - галузі, що забезпечують надання різноманітних послуг(банківських, страхування, посередницьких, комерційної концесії та ін.).

У галузях матеріального виробництва здійснюється виробни­цтво матеріальних благ, призначених як для використання у сфері виробництва в якості засобів виробництва (продукція виробничо-технічного призначення), так і для використання у сфері особисто­го споживання (вироби народного споживання).

До сфери матеріального виробництва належать промислові підприємства, які виробляють і реалізують на підставі відповідних договорів (поставки, купівлі-продажу, міни/бартеру, контрактації сільськогосподарської продукції енергопостачання тощо) товари народного споживання та/або продукцію науково-технічного при­значення.

Невиробнича сфера - більш різноманітна. Вона включає суб'єктів господарювання, які надають різноманітні послуги на підставі відпо­відних договорів. У Господарському кодексі окремі глави або пара­графи присвячені таким галузям нематеріального виробництва, як:

- господарсько-торговельна діяльність - глава 30;

- комерційне посередництво (агентські відносини) - глава 31;

- перевезення вантажів - глава 32;

- банківська діяльність - параграф 1 глави 35;

- страхування - параграф 2 глави 35;

- посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами -параграф 3 глави 35;

- аудит - параграф 4 глави 35;

- комерційні концесії - глава 36;

- концесійна діяльність (якщо вона обмежується управлінням та експлуатацією об'єкта концесії) - глава 40 розділу VIIIГК.

- відносини, що складаються у процесі організації та здійс­нення окремих видів діяльності, характеризуються специфічними ознаками, а отже,- потребують спеціального регулювання за допомогою вищезгаданих положень ГК та спеціальних нормативно-правових актів (подаються до кожної теми цього розділу, а також у списку нормативно-правових актів до цього розділу).

Зазначені види господарської діяльності можна класифікувати за критерієм можливості чи неможливості їх поєднання з іншими видами господарської діяльності на:

- виключні види діяльності(не можна поєднувати з іншими ви­дами господарської діяльності): банківська діяльність, страхування,аудиторська діяльність, посередницькі операції з цінними паперами;

-універсальні види господарської діяльності (можна поєднувати з будь-якими іншими видами діяльності, крім виключних, за умо­ви дотримання встановлених законом вимог). До універсальних належать усі інші (крім виключних) види господарської діяльності і насамперед - виробнича та господарсько-торговельна діяльність. Крім того, слід зазначити, що при здійсненні кількох універсаль­них видів діяльності виділяють основну господарську діяльність (на якій спеціалізується суб'єкт господарювання) та допоміжну (яка здійснюється час від часу - залежно від потреби в ній суб'єкта господарювання). Так, основною діяльністю підрядних будівель­них організацій є виконання будівельних та пов'язаних з ними ро­біт, проте при цьому така організація може мати підсобні цехи з виробництва певних будівельних матеріалів (наприклад, столяр­них виробів), що використовуються в основній діяльності та реалі­зуються третім особами.

Особливість притаманна і господарській діяльності будь-яких видів, що здійснюється:

• на певних територіях (спеціальні/вільні економічні зони, те­риторії пріоритетного розвитку, виключна/морська економічна зона України, державний кордон України, території та об 'єкти,
що особливо охороняються);

• у незвичайних умовах (воєнного стану, надзвичайних ситуацій);

• за участю певних суб'єктів господарювання - іноземних ін­весторів (іноземне інвестування), резидентів та нерезидентів, якщо при цьому матеріальні цінності перетинають державний кордон
України (зовнішньоекономічна діяльність).


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Аграрні відносини в Україні у ХVІ - перш. пол. ХVІІІст.
 6. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 7. Адміністративні правовідносини
 8. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 9. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 10. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 11. Адміністративно-правові відносини
 12. Адміністративно-правові відносини
Переглядів: 876

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Об'єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин | Поняття, ознаки та види бірж

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.089 сек.