Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Класифікація господарських відносин за різними критеріями

Загальні умови, що визначають особливості регулювання гос­подарських відносин, зафіксовані у ст. 258 ГК України, відповідно до якої особливості правового регулювання господарських відно­син залежать від:

а) сфери суспільного виробництва, в якій складаються ці від­
носини;

б) особливостей певної галузі господарювання;

в) виду господарської діяльності;

г) економічної форми результату господарської діяльності;

д) простору, на якому складаються господарські відносини (внутрішньому чи зовнішньому ринку, території зі спеціальним правовим режимом);

є) особливостей суб'єктів, між якими виникають господарські відносини;

є) суспільного поділу праці, що склався;

ж) суб'єктного складу, походження та порядку використання майна (зовнішньоекономічна діяльність, іноземне інвестування).

Окремі статті розділу VI Господарського кодексу присвячені класифікації господарської діяльності (ст. 259), народного госпо­дарства (ст. 260), матеріального виробництва (ст. 261), продукції як результату господарської діяльності (ст. 262).

Так, відповідно до ст. 259 ГК, вид господарської діяльностімає місце у разі об'єднання ресурсів (устаткування, технологічних за­собів, сировини та матеріалів, робочої сили) для створення вироб­ництва певної продукції або надання послуг. Окремий вид діяль­ності може складатися з єдиного простого процесу або охоплюва­ти ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації.

Класифікація господарської діяльності за цими критеріями на певні види має практичне значення, а саме:

• для правового регулюванні господарської діяльності з ураху­ванням її специфіки;

• при здійсненні державного управління народним господар­ством з урахуванням особливості здійснення суб'єктами господа­рювання окремих видів цієї діяльності;

• для забезпечення державного управління народним господарс­твом та учасників господарського життя обліково-статистичною інформацією, яка має задовольняти їх потреби в об'єктивних
даних про стан і тенденції соціально-економічного розвитку, гос­подарські та фінансові взаємозв'язки на міждержавному, держав­ному, регіональному і галузевому рівнях. З цією метою, а також для впровадження міжнародних стандартів у галузі обліку і звіт­ності та переходу на міжнародну систему обліку і статистики Ка­бінет Міністрів України затверджує заходи щодо розвитку націо­нальної статистики України і державної системи класифікації тех­ніко-економічної та соціальної інформації. Складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації є класифікація видів економічної діяльно­сті (КВЕД), яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та має статус державного стандарту.

Об'єктами класифікації в КВЕД є усі види господарської (еконо­мічної) діяльності суб'єктів.

Складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної і статистичної інформації, яка використову­ється суб'єктами господарювання та іншими учасниками госпо­дарських відносин, а також органами державної влади та органами місцевого самоврядування в процесі управління господарською діяльністю, є загальна класифікація галузей народного господар­ства. Галузь народного господарства - це сукупність всіх суб'єк­тів господарювання (їх виробничих одиниць), які здійснюють пере­важно однакові функції (ч. 1 ст. 260 ГК України).

За критерієм створюваних благ розрізняють:

галузі сфери матеріального виробництвагалузі, які визна­чаються видами діяльності, що створюють, відновлюють або зна­ходять матеріальні блага (продукцію, енергію, природні ресурси),
а також продовжують виробництво у сфері обігу (реалізації) шля­хом переміщення, зберігання, сортування, пакування продукції чи інших видів діяльності);

галузі сфери нематеріального виробництва(невиробнича сфера) - галузі, що забезпечують надання різноманітних послуг(банківських, страхування, посередницьких, комерційної концесії та ін.).

У галузях матеріального виробництва здійснюється виробни­цтво матеріальних благ, призначених як для використання у сфері виробництва в якості засобів виробництва (продукція виробничо-технічного призначення), так і для використання у сфері особисто­го споживання (вироби народного споживання).

До сфери матеріального виробництва належать промислові підприємства, які виробляють і реалізують на підставі відповідних договорів (поставки, купівлі-продажу, міни/бартеру, контрактації сільськогосподарської продукції енергопостачання тощо) товари народного споживання та/або продукцію науково-технічного при­значення.

Невиробнича сфера - більш різноманітна. Вона включає суб'єктів господарювання, які надають різноманітні послуги на підставі відпо­відних договорів. У Господарському кодексі окремі глави або пара­графи присвячені таким галузям нематеріального виробництва, як:

- господарсько-торговельна діяльність - глава 30;

- комерційне посередництво (агентські відносини) - глава 31;

- перевезення вантажів - глава 32;

- банківська діяльність - параграф 1 глави 35;

- страхування - параграф 2 глави 35;

- посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами -параграф 3 глави 35;

- аудит - параграф 4 глави 35;

- комерційні концесії - глава 36;

- концесійна діяльність (якщо вона обмежується управлінням та експлуатацією об'єкта концесії) - глава 40 розділу VIIIГК.

- відносини, що складаються у процесі організації та здійс­нення окремих видів діяльності, характеризуються специфічними ознаками, а отже,- потребують спеціального регулювання за допомогою вищезгаданих положень ГК та спеціальних нормативно-правових актів (подаються до кожної теми цього розділу, а також у списку нормативно-правових актів до цього розділу).

Зазначені види господарської діяльності можна класифікувати за критерієм можливості чи неможливості їх поєднання з іншими видами господарської діяльності на:

- виключні види діяльності(не можна поєднувати з іншими ви­дами господарської діяльності): банківська діяльність, страхування,аудиторська діяльність, посередницькі операції з цінними паперами;

-універсальні види господарської діяльності (можна поєднувати з будь-якими іншими видами діяльності, крім виключних, за умо­ви дотримання встановлених законом вимог). До універсальних належать усі інші (крім виключних) види господарської діяльності і насамперед - виробнича та господарсько-торговельна діяльність. Крім того, слід зазначити, що при здійсненні кількох універсаль­них видів діяльності виділяють основну господарську діяльність (на якій спеціалізується суб'єкт господарювання) та допоміжну (яка здійснюється час від часу - залежно від потреби в ній суб'єкта господарювання). Так, основною діяльністю підрядних будівель­них організацій є виконання будівельних та пов'язаних з ними ро­біт, проте при цьому така організація може мати підсобні цехи з виробництва певних будівельних матеріалів (наприклад, столяр­них виробів), що використовуються в основній діяльності та реалі­зуються третім особами.

Особливість притаманна і господарській діяльності будь-яких видів, що здійснюється:

• на певних територіях (спеціальні/вільні економічні зони, те­риторії пріоритетного розвитку, виключна/морська економічна зона України, державний кордон України, території та об 'єкти,
що особливо охороняються);

• у незвичайних умовах (воєнного стану, надзвичайних ситуацій);

• за участю певних суб'єктів господарювання - іноземних ін­весторів (іноземне інвестування), резидентів та нерезидентів, якщо при цьому матеріальні цінності перетинають державний кордон
України (зовнішньоекономічна діяльність).


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Аграрні відносини в Україні у ХVІ - перш. пол. ХVІІІст.
 6. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 7. Адміністративні правовідносини
 8. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 9. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 10. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 11. Адміністративно-правові відносини
 12. Адміністративно-правові відносини
Переглядів: 485

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Об'єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин | Поняття, ознаки та види бірж

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.