Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Істотними умовами договору купівлі-продажу за загальним правилом є умови щодо предмету.

Зобов’язання, що виникають у зв’язку з передачею майна у власність

1. Договір купівлі-продажу.

2. Договір дарування.

3. Договір ренти.

4. Договір довічного утримання.

 

1. Договір купівлі-продажу

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) пере­дає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 ЦК).

Договір купівлі-продажу належить до категорії договорів із передачі майна у власність.

Це двосторонній, консенсуальний і оплатний договір.

Сторонами в договорі є продавець і покупець. За загальним правилом право продажу товару надано власнику.

Предметом договору можуть бути як речі, що визначені інди­відуальними та родовими ознаками, так і майнові права і право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру.

Для того, щоб річ визнавалася товаром і могла виступати як предмет договору купівлі-продажу, необхідно наділити її такою власти­вістю, як оборотоздатність. Речі, обмежені в обігу, можуть бути предметом договору купівлі-продажу лише за наявності у продав­ця та покупця спеціального дозволу на їх реалізацію чи придбан­ня (наркотичні речовини, мисливська зброя), а речі, які вилучені з обігу, взагалі не можуть продаватися і купуватися.

Найчастіше предметом договору купівлі-продажу виступають речі, які є у продавця на момент укладення договору або будуть створені (придбані) у майбутньому.

Умова щодо предмета договору купівлі-продажу вважається виконаною, якщо зміст договору дозволяє визначити найменування товару і його кіль­кість. Кількість може визначатися в мірах ваги, площі, штуках тощо.

На відміну від ЦК 1963 p., відповідно до якого ціна була істотною умовою договору купівлі-продажу, згідно з ЦК 2003 p. ціна є істотною умовою лише для окремих видів дого­ворів купівлі-продажу (наприклад, продаж нерухомості).

В інших випадках за відсутності прямої вказівки на ціну безпосередньо в договорі вона визначається за правилами ст. 632 ЦК, тобто сплачується звичайна ціна, яка склалася на аналогічні товари на момент укладення договору. Ціна вста­новлюється за кількісну або за вагову одиницю товару.

Якщо в основу ціни покладена вагова одиниця, необхідно визначити характер ваги: брутто (вага з тарою), нетто (чиста вага), брутто за нетто (вага упаковки настільки незначна, що вона зараховується в чисту вагу товару).

Ціна в договорі може бути як договірною, тобто встановленою за погодженням сторін, так і централізованою або фіксованою.

Мета централізованих цін:

· обмежити монополізм;

· не допустити недобросовісної конкуренції;

· захистити права споживачів.

Погодженням предмета та ціни інтерес покупця та продавця до договору не обмежується. Залежно від виду договору їх можуть цікавити такі умови як якість, комплектність, асорти­мент, виготівник, строк гарантії тощо.

Інколи собівартість товару (продукції) може бути незначною (гравій, пісок), але значні витрати пов'язані із його заванта­женням, розвантаженням, перевезенням тощо.

Форма договору залежить від ціни предмета договору, суб'єктного складу, предмета договору і спеціальних вказівок закону. Договір купівлі-продажу може укладатися як в усній, так і в письмовій чи письмовій нотаріальній формі, а також шляхом вчинення конклюдентних дій, тобто дій, які свідчать про бажання покупця укласти договір на запропонованих йому умовах.

Так, договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Договір купівлі-продажу належить до типових двосторонніх договорів.

Обов'язки продавця:

· передати товар покупцеві у власність. Передача може здій­снюватися або шляхом безпосереднього вручення, або здачею товару для перевезення чи пересиланням органам транспорту
або пошти;

· передати покупцеві необхідні документи на товар, які пе­
редбачені законом чи договором;

· забезпечити виникнення у покупця права власності на
товар;

· інформувати покупця про недоліки речі;

· попередити покупця про права третіх осіб, тобто про так
звані юридичні недоліки речі;

· зберігати продану річ в тих випадках, коли право власнос­
ті переходить до покупця до її передачі;

· виступити на боці покупця, якщо треті особи звернулися
до покупця з позовом про витребування речі.

Обов'язки покупця:

· сплатити обумовлену грошову суму за товар;

· вчинити дії, необхідні для забезпечення передачі товару
(надати відвантажувальні реквізити, оформити довіреність пред­
ставнику тощо);

· прийняти товар або забезпечити зберігання товару, який
покупець відмовився прийняти;

· оглянути товар і перевірити його якісні і кількісні харак­
теристики;

· притягнути продавця до справи, якщо треті особи зверну­
лися з позовом про витребування речі.

Спільними обов'язками сторін є відшкодування збитків, які виникли у контрагента у зв'язку з неналежним виконанням договору, затримкою виконання або відмовою.

Відповідальність сторін за неналежне виконання договору купівлі-продажу:

Відповідальність може настати за невиконання будь-якої умови договору у вигляді сплати неустойки і відшкодування збитків.

Так, покупець, якому передано товар неналежної якості, має право вимагати від покупця на свій вибір:

· пропорційного зменшення ціни;

· безоплатного усунення недоліків в розумний строк;

· відшкодування витрат на усунення недоліків.

Якщо недоліки товару настільки істотні, що їх неможливо усунути, покупець має право вимагати заміни товару або взагалі відмовитися від договору. Продавець також відповідає за продаж некомплектного товару, продаж товару без тари і упаковки, порушення асортименту тощо.

На покупця може бути покладена відповідальність за без­підставну відмову від оплати чи порушення строків оплати товару у вигляді неустойки.

Особливості роздрібної купівлі-продажу:

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зо­бов'язується передати покупцеві товар, що зазвичай признача­ється для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зо­бов'язується прийняти товар і оплатити його.

Цей договір належить допублічних договорів, оскільки пови­нен укладатися на однакових умовах з будь-якою особою, яка забажає укласти його з підприємством роздрібної торгівлі.

Головна особливість цього договору полягає в тому, що він укладається за правилами публічної оферти, тобто підприємства роздрібної торгівлі пропонують укласти цей договір будь-якій особі.

Крім окремих статей ЦК, цей договір регулюються Законом України від 12 травня 1991 р. "Про захист прав споживачів" та окремими правилами торгівлі (на ринках, в розстрочку, транспортними засобами і номерними агрегатами, правилами продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів та ін.).

Крім загальних обов'язків, продавець зобов'язаний надати інформацію стосовно найменування і ціни товару, його спожив­чих властивостей, умов набуття, правил і способів використання і зберігання, гарантійних зобов'язань і порядку пред'явлення претензій. Продавець, який не надав покупцеві можливості одер­жати повну і достовірну інформацію про товар, несе відпові­дальність за недоліки товару, які виникли після його передачі, якщо покупець доведе, що вони виникли у зв'язку з відсутністю у нього такої інформації.

Істотна умова договору роздрібної купівлі-продажу — ціна, яка є однаковою для всіх покупців.

В роздрібній торгівлі покупцеві надається право протягом 14 днів з дня продажу обміняти непродовольчий товар на аналогічний товар іншого розміру, фасону, кольору чи комплектації.

У разі виявлення покупцем протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених продавцем, покупець має право на свій вибір:

· вимагати безоплатного усунення недоліків або відшкоду­
вання витрат, здійснених покупцем на їх виправлення;

· замінити товар на аналогічний належної якості або на
такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у
разі різниці в ціні;

· вимагати зменшення ціни товару;

· розірвати договір і вимагати повернення сплаченої суми.

При розірванні договору розрахунки з покупцем у випадку підвищення ціни на товар проводяться виходячи із його вартості на момент звернення, у разі зниження ціни на товар — виходячи із ціни, яка була сплачена на момент купівлі (ст. 14 Закону "Про захист прав споживачів").


Читайте також:

 1. Аналогія як умовивід
 2. Атестація робочих місць з шкідливими і небезпечними умовами праці.
 3. Атестація робочих місць за умовами праці
 4. Атестація робочих місць за умовами праці
 5. Атестація робочих місць за умовами праці
 6. Блок 4. Умови та охорона праці.
 7. Блок перевірки умови
 8. БУДОВА ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ ШАРУВАТИХ ТОВЩ
 9. В залежності від того, хто може вимагати виконання договору,останні поділяються на договори, що укладаються на користь їх учасників, та договори на користь третьої особи.
 10. Види адміністративного договору
 11. Види аудиторських висновків та умови їх надання
 12. Види договору.
Переглядів: 2020

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
В залежності від того, хто може вимагати виконання договору,останні поділяються на договори, що укладаються на користь їх учасників, та договори на користь третьої особи. | Права покупця при купівлі товарів належної якості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.