Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Виконання державного та місцевих бюджетів за видатками

 

Виконання видатків бюджетів здійснюється шляхом списання коштів з рахунків відповідного бюджету на рахунки розпоряд­ників бюджетних коштів.

Розпорядники бюджетних коштів- керівники міністерств, відомств, установ, яким надано право розпоряджатися бю­джетними призначеннями, отриманими на відповідні цічі.

Розпорядники бюджетних коштів поділяються на три групи:

1. Головні розпорядники коштів- керівники міністерств та місцевих органів управління, що отримують кошти з бюджету. Вони наділені такими правами:

· розподіл бюджетних призначень між нижчесгояіцими розпорядни­ками бюджетних коштів;

· використання бюджетних призначень на централізовані заходи;

· використання бюджетних призначень на утримання апарату уп­равління.

2. Розпорядники коштів другого ступеня- керівники, що отримують кошти для їх розподілу між: підвідомчими установами.

3. Розпорядники коштів третього ступеня- керівники, що отримують кошти від розпорядників другого ступеня для їх безпосереднього використання.

Триступенева система фінансування має місце на рівні державного бюджету щодо установ місцевого значення, які фінансуються за рахунок державних асигнувань. На рівні місцевих бюджетів формула фінансування має вигляд:

Головний розпорядник бюджетних коштів Розпорядник коштів третього ступеня.

Механізм виконання державного бюджету за видатками визначається ст. 51 Бюджетного кодексу. Зазначена процедура здійснюється у такій послідовності:

1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису;

2) затвердження кошторисів розпорядниками бюджетних коштів;

3) взяття бюджетних зобов'язань;

4) отримання товарів, робіт, послуг;

5) здійснення платежів;

6) використання товарів, робіт, послуг на виконання бюджет­них програм.

Уточнені кошториси подаються на розгляд головних розпорядників коштів Міністерства фінансів та його місцевим структу­рам у 2-тижневий термін після отримання лімітної довідки. Зат­верджується кошторис не пізніше 30-ти днів з дня затвердження розпису бюджету, з якого фінансується установа.

На підставі кошторису розпорядники бюджетних коштів бе­руть зобов'язання. Обсяг зобов'язань не може перевищувати сум, затверджених у кошторисі та плані асигнувань.

Отримавши, внаслідок взятих зобов'язань, товари (роботи, послуги) розпорядники бюджетних коштів подають платіжні документи у Державне казначейство.

Умови проведення платежу Державним казначейством :

1. наявність бюджетного зобов'язання для відповідного платежу у бухгалтерському обліку виконання державного бю­джету;

2. відповідність напрямів використання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню;

3. залишок невикористаних бюджетних коштів у розпоряд­ників бюджетних коштів.

 

1.Виконання бюджету згідно з бюджетним розписом та на під­ставі проектів кошторисів головних розпорядників коштів.

2.Надання Міністерством фінансів Державному казначейству роз­пису державного бюджету. Органи Державного казначейства здійснюють контроль за відповідністю розподілених бюджет­них асигнувань в розрізі розпорядників бюджетних коштів ниж­чого рівня та затверджених кошторисів бюджетих установ.

3.Доведення Державним казначейством до головних розпоряд­ників коштів витягів з бюджетного розпису.

4.Розподіл головними розпорядниками коштів бюджетних асиг­нувань між: розпорядниками бюджетних коштів нижчого рі­вня; подання відповідної інформації для контролю органам Дер­жавного казначейства; затвердження кошторисів підвідом­чих бюджетних установ; представлення цих кошторисів ор­ганам Державного казначейства, які їх обслуговують.

5.Контроль органів Державного казначейства за процесом розподі­лу бюджетних асигнувань головних розіюрядників коштів, дове­денням їх до розгюрядників бюджетних коштів нижчого рівня.

6.Прийняття розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов 'язань згідно із затвердженим кошторисом.

7.Реєстрація бюджетних зобов'язань у Державному казначействі. Бюджетні зобов 'язання приймаються у вигляді угод на при­дбання товарів, контрактів на виконання робіт та послуг.

8. Поставка товарів, виконання робіт, надання послуг, їх наїеж-не документальне оформлення і формування на цій

основі фі­нансових зобов 'язань. Фінансові зобов 'язання є підставою для здійснення платежу.

9. Перевірка Державним казначейством платіжного документу на відповідність бюджетним асигнуванням у кошторисі та здійснення платежу.

 

Аналогічні процедури проводяться на рівні місцевих бюджетів. Касове виконання бюджетів здійснюється шляхом проведення платежів по відкритих в органах Державного казначейства рахун­ках. Підставою для проведення платежів є наступні документи: 1)Платіжні доручення; 2) Інші документи, що підтверджують цільове скерування коштів: рахунки; рахунки-фактури; накладні; товарно-транспортні накладні; трудові угоди; договори на виконання робіт; акти виконання робіт; звіти про закупівлю товарів.

Платіжні документи приймаються:

1. За загальним фондом- відповідно до зареєстрованих в органах Державного казначейства зобов язань, згідно з кошторисни­ми призначеннями та помісячними планами асигнувань, у межах залишку коштів на рахунку за всіма кодами економічної класифі­кації видатків;

2. За спеціальним фондом- відповідно до кошторису призначень та у межах загального залишку коштів на спеціальних реєстрацій­них рахунках за всіма кодами економічної класифікації видатків.

Реквізити, які обов'язково зазначаються у платіжних дорученнях та інших розрахункових документах :

· Назва документа;

· Номер документа, число, місяць, рік його складання;

· Назви та коди установи платника та отримувача кош­тів, Номери рахунків за дебетом і кредитом;

· Назва установи банку, органу Державного казначейства, номер коду;

· Сума платежу.

 

У призначенні платежу вказується:

· назва товарів (робіт, послуг), за які здійснюється оплата

номер і дата документа, на підставі якого здійснюється платіж, коди бюджетної класифікації;

· коди бюджетної класифікації доходів і видатків при
здійсненні видатків з бюджету, перерахуванні коштів до бюд­жету або перерозподілі бюджетних коштів;

· додаткові реквізити, визначені Державним казначейством України.

Схема казначейського виконання видатків бюджетів наведе­на на рис. 5.2.

 


Підставою для виплати розпорядникам бюджетних коштів готівки на заробітну плату, стипендії, допомоги, службові відряд­ження тощо є заявка на видачу готівки. Операції щодо руху готівки оформляються згідно з чинними документами, що регла­ментують готівковий грошовий оборот.

З метою своєчасного отримання готівки органи Державного казначейства подають до уповноважених банків касові заявки. За 55 днів до початку кварталу розпорядники коштів подають касові заявки до органів Державного казначейства, у яких їм відкриті реєстраційні рахунки. Касові заявки на отримання готі­вки звіряються з кошторисами, узагальнюються. Зведена касова заявка подається до банківських установ не пізніше 45 днів до початку кварталу або в строки, передбачені угодою між органа­ми Державного казначейства та установами банків.

 


Читайте також:

 1. III. Виконання бюджету
 2. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 5. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 6. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.
 7. Аргументи на користь і проти державного регулювання аграрної сфери
 8. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 9. БАЖАННЯ і НАМІРИ - це миттєво виникаючі і досить часто змінюють один одного мотиваційні суб'єктивні стани, що відповідають змінюваних умов виконання дії.
 10. Безпека виконання робіт.
 11. Будівельний генеральний план на стадії виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт.
 12. Будівельні роботи. Поняття. Підготовчі роботи. Поняття, особливості виконання.
Переглядів: 744

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Виконання державного та місцевих бюджетів за доходами | Організація міжбюджетних відносин

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.