Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Організація міжбюджетних відносин

 

Суть міжбюджетних відносин визначено ст. 81 Бюджетного кодексу:

"Міжбюджетні відносини- відносини міме державою,
АРК та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення від­
повідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними
для виконання функцій, передбачених Конституцією та за­
конами України".

Передумови міжбюджетних відносин:

· Визначений законодавством поділ повноважень між: дер­жавною виконавчою владою та місцевим самоврядуванням. У ст. 86 Бюджетного кодексу передбачений поділ видаткових по­вноважень на основі принципу субсидіарності;

· видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст та їх об'єднань на фінансування бюджетних установ та заходів, що забезпе­чують необхідне першочергове надання соціальних послуг, га­рантованих державою, і розташованих найближче до споживачів;

· видатки, що здійснюються з бюджетів міст обласного значення тарайонних бюджетів на фінансування бюджетних установ та за­ходів, що забезпечують надання основних соціальних послуг, га­рантованих державою для всіх громадян України;

· видатки, що здійснюються з обласних бюджетів, бюджету АРК на фінансування бюджетних установ та заходів, що забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окремих категорій громадян, або фінансування регіональних програм.

· Гарантії держави щодо фінансового забезпечення наданих повноважень місцевому самоврядуванню.

· Чинний механізм розмежування доходів і видатків між: рівня­ми бюджетної системи.

· Фінансова підтримка місцевих бюджетів з огляду на істотні коливання між- обсягом видатків та податковим потенціалом те­риторій.

 

Види бюджетних потоків:

1) Міжбюджетні трансферти:

· дотації вирівнювання;

· субвенції; кошти, що передаються (офіційні трансферти);

· бюджетні позички;

· взаємні розрахунки;

2) Взасмозаліки і взасморозрахунки:

· між окремими рівнями бюджетів;

· між бюджетами і суб'єктами підприємницької діяльності.

3) Об'єднання коштів. Мета - фінансування спільних проектів та завдань.

Отже, мета регулювання міжбюджетних відносин- за­безпечення відповідності між: повноваженнями на здійснен­ня видатків та наявними фінансовими ресурсами, що ма­ють забезпечувати виконання цих повноважень.

Фінансове вирівнювання- приведення у відповідність ви­трат бюджетів за функціональною та економічною класи­фікаціями до гарантованого державою мінімального рівня соціальних послуг на душу населення; ліквідація диспропор­цій у здійсненні видатків у розрізі окремих територій.

В Україні відсутні кількісні параметри державних соціальних гарантій. Тому метою фінансового вирівнювання є наближення видатків місцевих бюджетів у розрахунку на душу населення до середнього рівня, який склався по країні.

Принципи фінансового вирівнювання:

1.Врахування об'єктивно існуючих розбіжностей в економіч­ному та соціальному розвитку територій, особливостей їхмісцезнаходження, природно-кліматичних, екологічних, демогра­фічних, інших умов.

2.Визначення критеріїв і переліку депресивних територій, які потребують додаткових фінансових ресурсів.

3.Вирівнювання доходів місцевих бюджетів для забезпечення рівних умов функціонування всіх територіальних громад.

4.Визначення ступеня вирівнювання доходів з метою вста­новлення зацікавленості органів місцевого самоврядування у збіль­шенні доходних джерел.

5.Вирівнювання видатків бюджетів місцевого самоврядуван­ня для забезпечення надання суспільних послуг на єдиному рівні, гарантованому законами України.

Бюджетне регулювання- надання коштів з державного бюджету місцевим бюджетам з метою збалансування до­ходів і видатків останніх.

Причинитериторіальних відмінностей формування доходів місцевих бюджетів:

· Різний рівень економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, їх спеціалізація.

· Різноманітність природно-кліматичних умов.

· Різний екологічний стан територій.

· Особливості розташування населених пунктів, насамперед адміністративних центрів.

· Насиченість шляхами сполучення.

· Кількість населення та його віковий стан.

· Сформована протягом минулих періодів мережа об'єктів соціальної та побутової інфраструктури, її стан.

 

 

Причини територіальних відмінностей видатків місцевих бюджетів:

1.Нестабільність, неузгодженість законодавства з питань фінансів, бюджету, податків.

2.Щорічні зміни складу доходів і видатків.

3.Невизначеність цілей та пріоритетів фінансового вирівнювання.

4.Відсутність стабільного, науково обґрунтованого, прозо­рого механізму бюджетного регулювання (до прийняття Бюд­жетного кодексу).

5.Нераціональне розташування мережі бюджетних установ.

6.Непослідовна політика щодо передачі соціально-культурних об'єктів з державної власності у комунальну.

7.Домінування споживацьких тенденцій у використанні коштів місцевих бюджетів, відсутність зацікавлення місцевого самоврядування у додатковій мобілізації доходів.

Метою бюджетного регулювання є:

1) Вертикального- забезпечення необхідними доходами бюд­жетів усіх рівнів відповідно до чинного законодавчого розмежу­вання повноважень між органами державної влади та місцевим самоврядуванням. Здійснюється у формі закріплення конкретних доходів за відповідними рівнями бюджетної системи.

2) Горизонтального - ліквідація відмінностей рівня бюджет­ної забезпеченості бюджетів місцевого самоврядування, тобто фінансове вирівнювання. Досягається шляхом вирівнювання до­ходів і видатків однотипних місцевих бюджетів.

Бюджетним кодексом передбачені такі методи бюджетного регулювання:

1.Метод відсоткових відрахувань від загальнодержавних по­датків і зборів до територіальних бюджетів. При цьому можуть застосовуватися такі види нормативів:

· єдині для всіх місцевих бюджетів;

· групові -єдині в межах певних груп місцевих бюджетів;

· індивідуальні.

 

2. Надання фінансової допомоги у вигляді бюджетних трансфертів.

Чинним бюджетним законодавством передбачено застосування таких форм міжбюджетних відносин:

1. Прямі бюджетні трансферти:

· дотація вирівнювання- фінансова допомога вирівнювання доходної спроможності місцевих бюджетів. Може надаватися:

- з державного бюджету бюджетам АРК, міст Києва і Севастополя,

обласним, районним, міським обласного значення;

- з бюджетів міст Києва і Севастополя, міст обласного значення бюд­
жетам районів у містах, сіл, селищ, міст районного підпорядку­
вання.

· субвенція - цільова фінансова допомога на основі пайової участі у фінансуванні.

Може надаватися:

- з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту;

- з державного бюджету на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування, на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою;

- з державного і місцевих бюджетів на виконання інвестиційних проек­тів;

- з місцевих бюджетів на утримання об'єктів спільного користуван­ня чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільно­го користування;

- з місцевих бюджетів на виконання власних повноважень територі­альних громад сіл, селищ, міст;

- з державного і місцевих бюджетів - інші субвенції.

· кошти, що передаються (вилучення коштів):
- з місцевих бюджетів до державного бюджету;

- змісцевих бюджетів до інших місцевих бюджетів вищого рівня управління.

· інші дотації. Надаються з державного і місцевих бюджетів
вищого рівня бюджетам місцевого самоврядування.

2. Бюджетні позички. Мета надання - фінансування касових розривів при виконанні місцевих бюджетів.

Види касових розривів :

1) планові - виникають, коли об'єктивно не збігаються терміни фінансування з бюджету і терміни одержання доходів, а також: при запланованому дефіциті бюджету;

2) позапланові - виникають при невиконанні плану доходів і перефінансуванні окремих видів видатків.

Бюджетні позички- позички, що надає один бюджет ін­шому.

Умови надання:

· безпроцентний характер;

· цільове призначення - фінансування тимчасових касових роз­ривів;

· надання бюджетом вищого рівня бюджету нижчого рівня, що безпосередньо пов'язаний з ним за прямою ієрархічною підпо­рядкованістю;

· короткостроковий характер - не більше одного року. Бюд­жетні позички мають бути погашені до кінця бюджетного року (31 грудня);

· розмір - фактична сума утвореного касового розриву.

 

Право надання бюджетних позичок з державного бюджету делегується міністру фінансів, з місцевих бюджетів - відповідним адміністраціям, що можуть передавати це право фінансовому органу.

Фінансовий орган, управління Державного казначейства, що здійснюють виконання бюджету, з якого буде надана позичка, перевіряють доцільність її надання, встановлюють терміни погашен­ня. Надання позички здійснюється на підставі відповідного рішен­ня. Вищий фінансовий орган та управління державного казначей­ства контролюють своєчасність та повноту погашення заборго­ваності за позичкою.


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. II. Організація перевезень
 3. II. Організація перевезень
 4. А. Організація Острозького колегіуму – Академії
 5. Аграрні відносини в Україні у ХVІ - перш. пол. ХVІІІст.
 6. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 7. Адміністративні правовідносини
 8. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 9. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 10. Адміністративно-правові відносини
 11. Адміністративно-правові відносини
 12. Адміністративно-територіальна організація
Переглядів: 1943

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Виконання державного та місцевих бюджетів за видатками | Взаємні розрахунки між бюджетами.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.