Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Знайдіть помилки у відповідності букв і цифр і виправте їх (А-…,Б-…,): вказати цифру помилкової ідеї

Філософи Філософські ідеї
А) Ф. Бекон 1.Сформулював дедуктивний метод; 2.Очищення розуму від «похибок»(ідолів); 3. Головне завдання філософії - пізнання природи, оволодіння її силами
Б) Р.Декарт 4. В основі пізнання- аналітично-індуктивна методологія; 5. Сформулював принцип сумніву; 6. Поняття виникають внаслідок дії речей зовнішнього світу на органи чуття людини
В) Т.Гоббс 7. Методологія має в основі розкладання на без’якісні елементи: лінії, фігури, величини і площини та їх систематизація; 8. Мислю, отже існую; 9. Людина від народження має вроджені ідеї
Г)Д. Локк 10. Виявлення джерел походження людського пізнання; 11. Концепція первинних і вторинних якостей; 12. Знання –це сила, яка практично використовується людиною; 13. Сформулював індуктивний метод

5. Визначити, до яких напрямів сучасної філософії відносяться подані філософи: (буква-цифра)

Філософи   Напрями філософії
1. А. Шопенгауер 2. О. Конт 3. Д. Міль 4. Г.Спенсер 5.С. К’єркегор 6.Ф.Ніцше 7.А.Бергсон 8.О.Шпенглер 9. З.Фрейд 10. Е. Фромм 11. Е.Гуссерль 12. М.Хайдеггер 13.П. Боун 14. Е.Жільсон 15. Е.Корет 16. К. Леві-Строс А.позитивізм Б.структуралізм В.екзистенціоналізм Г.персоналізм Д.ірраціоналістично-песимістичний напрямок Е.психоаналіз і неофрейдизм Ж. неотомізм
     

6. Визначити положення, які відносяться до даних філософів (буква-цифра): А…., Б-….., В….,

Філософські ідеї Філософи
1. Філософія –це система усіх принципів чистого розуму; 2. «Я»- це первинна всеохоплююча визначена реальність, недосяжна цілком нашій свідомості; 3. В основі світу є «абсолютна ідея»; 4. Філософія і релігія виключають одне одного; 5. Призначення філософії - змінювати світ; 6. Практична філософія - це філософія моральності, що визначає нашу поведінку; 7. Усвідомлення своєї сутності людина відкриває в акті самосвідомості; 8. Всі знання повинні перевірятися практикою; 9. Мислення відчужує своє буття у формі матерії, природи; 10.Заперечення будь-яких природ-жених релігійних ідей та почуттів; 11.Ніщивна критика «чистого» ідеалізму; 12.Абсолютне «я» усвідомлюється за результатами його діяльності; 13.Виділення 2 видів знання (апостеріорне і апріорне); 14.Формулювання основних прин-ципів діалектики; 15.Філософія повинна досліджувати людину А) Е. Кант Б) Г.Гегель В) Й. Фіхте Г) Л. Фейєрбах Д) К. Маркс

7. Визначити, до яких філософів належать дані теорії, положення або напрямки ( у вигляді комбінацій: буква-цифри А-…,Б-….)

Напрями філософії Філософи
1. «Філософія життя» 2. Екзистенціальна діалектика 3. «Воля до влади» 4. «Інстинкт життя» і «інстинкт смерті» 5. Аналітична філософія 6. Феноменологія 7. Герменевтика А) С. К’єркегор Б) Ф. Ніцше В) З.Фрейд Г) А. Шопенгауер Д) К. Юнг Е) Е. Гуссерль Ж) Г. Гадамер

8. Визначити відповідність положень, напрямків до імен (буква-цифра):

Філософи Філософські ідеї і підходи
А) І. Вишенський Б) І. Косинський В) М. Смотрицький Г) Г. Сковорода Д) О. Потебня Е) П. Куліш 1.Пізнаючи себе людина розкриває свою двонатурність (духовну і тілесну) 2. Взаємозв’язок мови і мислення 3. Вчення про людину та її щастя 4. Всі люди рівні від народження 5. Застосування логіки до теології 6. Бог - це джерело буття, справедливості і мудрості 7. Людина повинна повернутися до землі і природи

9. Дайте відповідь на запитання? (ім’я, поняття, визначення):

1. Які має два основних основні напрямки філософія?

2. Який філософ говорив: «Я знаю, що я нічого не знаю»?

3. Які філософські школи Індії є неортодоксальними?

4. Яка давньокитайська філософія виробила культ старших?

5.Що Фалес вважав початком всього сущого?

6. Хто з грецьких філософів вважав «логос» об’єктивним законом світобудови?

7.Яке поняття вперше ввів у філософію Парменід?

8. Кого з грецьких філософів вважають винахідником діалектики?

9.Хто з греків вважав джерелом Всесвіту боротьбу двох психічних начал: любовіі ненависті? _

10. Який грецький філософ займався проблемою якісного перетворення тіл та вивів концепцію розуму?

11.Який першопочаток світу визначили Левкіп і Демокріт?

12. Як в стародавній Греції називали вчителів, які навчали мислити і говорити?

13. Хто або що стоїть в центрі філософії Сократа?

14. Хто в стародавній філософії розвинув вчення про ідеї?

15.Який грецький філософ вважається засновником логіки?

16. Хто в елліністсько-римський період античності став послідовником філософії Демокріта?

17. Який напрямок давньоримської філософії трактував ідею визначеності долі людини?

18. Яку першооснову світу виділив Анаксимандр?

19. Кому належить вислів:” Усі речі перетворюються у вогонь, а вогонь – в усі речі”?

20. Який стародавній філософ намагався «розкрити» природу за допомогою математики?

21.Дайте назву даному ланцюгу: відродження-життя-смерть-відродження?

22.Як в індійській філософії називається моральна причинність існування усіх живих речей?

23. Який філософський напрямок намагається відвернути людину від бажань і пристрастей для досягнення блаженства і спокою?

24. Який античний філософ говорив: «Платон мені друг, але істина дорожче»?

25. Який давньоримський філософський напрямок пропагував демонстрацію спокою і безпристрасного відношення до долі?

10. Встановіть хронологічну послідовність появи філософських напрямків, визначивши нумерацію цифрами (1- , 2- , 3- ,)):

- ВЕДИ

- РЕАЛІЗМ

- ПАТРИСТИКА

- ДЖАЙНІЗМ

- НЕОФРЕЙДИЗМ

- ПОЗИТИВІЗМ

- СХОЛАСТИКА

- СТРУКТУРАЛІЗМ

11. Виберіть правильну відповідь:

БУТТЯ – ЦЕ:

А- цілісна система, що розвивається в діалектичній єдності природи і суспільства;

Б- це найважливіший атрибут матерії, спосіб її існування;

В- це взаємодія, що відображає процеси взаємовпливу різних об’єктів оди на одного;

Г- це відношення, що характеризує взаємозалежність елементів певної системи;

Д- це загальне, абстрактне поняття, що означає існування будь-чого взагалі.

КОЛИ ВПЕРШЕ БУВ ВВЕДЕНИЙ В ОББІГ ТЕРМІН «ОНТОЛОГІЯ»?

А) в 5 ст. до н. е.

Б) в Х ст.

В) в ХV ст.

Г) в ХVІІ ст.

Д) в ХІХ ст.

12. Встановіть відповідність положень і імен (цифра-буква) А-…, Б-…,

МАТЕРІЯ - ЦЕ…..

Філософські визначення Філософи
1. субстанція само існуючого буття, атрибутом якої є протяжність з її властивостями; 2. субстанція, що має 3 атрибути: протяжність, непроникність, інертність; 3. те, що пізнається чуттєво (через колір, смак, звук та ін.) і існує об’єктивно; 4. це універсальна, всесвітня визначена субстанція, що має певну форму і кількісну характеристику А) Д. Скот Б) І. Ньютон В) Р. Декарт Г) П. Гольбах

13. Встановіть відповідність визначень і термінів (цифра-буква:)

Антиподи діалектики Визначення
А. Метафізика Б. Догматизм В. Софістика Г. Еклектика 1. ґрунтування на неправильному виборі вихідних положень, на змішуванні суттєвого з несуттєвим; 2. ґрунтування на подібності нетотожних об’єктів в деяких сторонах, якостях, відношеннях; 3. ґрунтування на загальних законах розвитку природи, суспільства, мислення; 4. ґрунтування на однобічності в пізнанні, розгляд речей, явищ в незмінних і незалежних один від одного формах і зв’язках; 5. ґрунтування на історичних, абстрактних способах розгляду теоретичних, практичних проблем, на консервативному мисленні; 6. спирання на протилежні, але однаково ґрунтовні судження; 7. ґрунтування на свавільному виборі координат, на випадковому поєднанні різних сторін речей.

Читайте також:

 1. D. Помилки та пропуски.
 2. Визначати ступінь відповідності обраної регресії відображуваним на діаграмі даним.
 3. Визначення середньої і граничної помилки репрезентативності.
 4. Визначення середньої і граничної помилки репрезентативності.
 5. Відповідності
 6. Вказати спосіб творення слова.
 7. Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих
 8. Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих.
 9. Вправа 1. Для кожного положення, що наводяться далі, знайдіть
 10. Вправа 1. Знайдіть правильні відповіді
 11. Вправа 1. Знайдіть правильні відповіді
 12. Вправа 1. Знайдіть правильні відповіді
Переглядів: 605

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема: Соціальна філософія | Знайдіть відповідність визначень і термінів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.