Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Показники ліквідності

Ліквідність характеризує спроможність майна підприємс­тва швидко перетворитись у грошові кошти для негайного по­гашення його поточної заборгованості.

Показниками, що характеризують ліквідність, є:

1) коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабс.л), що відобра­жає частину поточної заборгованості, яку підприємство може негайно погасити найближчим часом. Він обчислюється за формулою

де ГКЕ - грошові кошти та їхні еквіваленти, грн.;

ПЗ - поточні зобов'язання, грн.

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності має перебува­ти в межах 0,2 - 0,35. Якщо ж коефіцієнт набуває значення, нижчого за 0,2, то це означає, що у підприємства виникає ри­зик неспроможності покриття своїх невідкладних зобов'язань;


2) коефіцієнт критичної ліквідності (Ккр.л), що характери­зує очікувану платоспроможність підприємства через період, який дорівнює тривалості одного обороту дебіторської забор­гованості. Він визначається за формулою

де ПФІ- поточні фінансові інвестиції, грн.;

ДебЗ - дебіторська заборгованість, грн.;

Нормальним вважається стан, коли значення цього коефі­цієнта перевищує одиницю;

3) коефіцієнт покриття або коефіцієнт поточної ліквід­ності (Кпокр) характеризує здатність підприємства погасити поточні зобов'язання протягом періоду, що дорівнює тривало­сті обороту його обігових активів. У цьому разі розглядається не тільки забезпечення своєчасних розрахунків з дебіторами та реалізації готової продукції, а й продажу в результаті потреби інших оборотних засобів (сировини, матеріалів тощо). Він об­числюється за формулою

де 3-вартість запасів, грн.

Нормальним вважається стан, коли значення цього коефі­цієнта перевищує 2.

5 Показники ділової активності

На підставі інформації, поданої в балансі та звіті про фі­нансові результати, можна визначити показники, що характе­ризують ділову активність підприємства, тобто віддачу ресур­сів, які застосовуються ним, та ефективність використання джерел фінансування його діяльності.

Показниками ділової активності підприємства є:

1) ресурсовіддача (РВ) - відображає чистий дохід, який підприємство заробляє на одній гривні вартості усіх своїх ре­сурсів, і обчислюється за формулою

де ЧД - чистий дохід підприємства за звітний період, грн.;

А - середня вартість активів підприємства за звітний пері­од, грн.;

2) фондовіддача (ФВ) відображає, скільки виручки припа­дає на одиницю вартості основних засобів, чим характеризує ефективність їх використання. Обчислюється показник за фор­мулою

де ЧД- чистий дохід підприємства за звітний період, грн. (ф.№2р.О35);

Во.з - середня вартість основних засобів підприємства за звітний період, грн.;

3) коефіцієнт оборотності обігових коштів (Ко.о.к) харак­теризує кількість оборотів обігових коштів за звітний період і обчислюється за формулою

де ЧД - чистий дохід підприємства за звітний період, грн.;

Во.к - середня вартість обігових коштів у звітному періоді, грн.

Чим більше оборотів здійснюють обігові кошти, тим вища ефективність їх використання;

4) період одного обороту обігових коштів (То.о.к) обчислю­ється (у днях) за формулою

де Дк - кількість календарних днів у звітному періоді;

5) коефіцієнт завантаження обігових коштів є оберненим до Ко.о.к і характеризує участь оборотних коштів у кожній гро­шовій одиниці доходу, отриманого підприємством від реаліза­ції продукції. Чим менше обігових коштів припадає на 1 гро­шову одиницю доходу, тим краще вони використовуються;

6) рентабельність (прибутковість) обігових коштів (Ro.k.) характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн. обігових коштів, тобто відображає ефективність їх використання й об­ числюється за формулою

де По.д - прибуток від операційної діяльності, грн.;

7) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Kо.д.з.) відображає, у скільки разів чистий дохід підприємства перевищує середню дебіторську заборгованість, і обчислюєть­ся за формулою

де ЧД - чистий дохід підприємства від реалізації продукції, товарів, послуг у звітному періоді, грн.;

ДебЗ - середня дебіторська заборгованість у звітному пе­ріоді, грн.;

6 Показники рентабельності

Показники рентабельності є відносними характеристика­ми ефективності діяльності підприємства. До них належать:

1) рентабельність ресурсів (активів) підприємства за при­бутком від звичайної діяльності (Rзв.д) показує, скільки прибут­ку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інве­стованих в активи підприємства, й обчислюється за формулою

де Пзв.д - прибуток від звичайної діяльності підприємства, грн.;

А - середня вартість активів підприємства, грн.;

2) рентабельність ресурсів (активів) за чистим прибут­ком (R.ч )показує, скільки чистого прибутку припадає на оди­ницю коштів, інвестованих в активи підприємства, й обчислю­ється за формулою

де Пч - чистий прибуток підприємства за звітний період, грн.;

7) рентабельність власного капіталу (Rв.к.) показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю власного капіталу підприємства, й обчислюється за формулою

де ВК - середня сума власного та прирівняного до нього капі­талу підприємства, грн.;

4) рентабельність виробничих фондів (Rв.ф.) характеризує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю вартості вироб­ничих фондів підприємства:

де Вв.ф - середня вартість виробничих фондів підприємства, грн.;

5) рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності (Rпр) характеризує, скільки прибутку припадає на грошову одиницю повної собівартості реалізова­ної продукції підприємства, й обчислюється за формулою

де По.д. - прибуток від операційної діяльності підприємства, грн.;

Cn - повна собівартість реалізованої продукції, товарів, ро­біт, послуг, реалізованих підприємством у звітному періоді, грн.

 


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. Абсолютні показники фінансової стійкості
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 4. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 5. Аналіз ліквідності балансу
 6. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.
 7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
 8. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.
 9. Аналіз ресурсної бази та активів банку з позиції ліквідності
 10. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства.
 11. Аналітична оцінка динамічної ліквідності банку
 12. Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення
Переглядів: 1311

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фінансовий стан та елементи його визначення | Фінансовий план підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.