Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:

а) розглядає скарги:

• на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій

адвокатури або їх палат про:

— відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів;

— відмову у видачі свідоцтва про право на заняття ад­вокатською діяльністю;

— анулювання рішення атестаційної палати щодо ви­дачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяль­ністю;

— накладення на адвоката дисциплінарного стягнення;

— припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

• на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адво­катури, їх палат або членів палат, вчинені з порушенням чинного законодавства;

б) розробляє та затверджує програми і порядок складан­ня кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, порядок видачі та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю;

в) здійснює контроль за діяльністю кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, аналізує практику засто­сування ними Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність ", Поло­ження про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвока­тури, актів, прийнятих Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи цих комісій;

г) схвалює Правила адвокатської етики;

д) встановлює порядок здійснення контролю за додер­жанням адвокатами зобов'язань, що випливають із Прися­ги адвоката України, актів законодавства України, Правил адвокатської етики, порядок організації та проведення пе­ревірок, передбачених пунктом 18-1 Положення про
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури;

є) затверджує Положення про Єдиний реєстр адвокатів України, складає, веде і систематично оприлюднює цей Реєстр;

є) затверджує зразок ордера, що використовується адво­катом для підтвердження своїх повноважень з представ­ництва або захисту клієнта;

ж) виготовляє за встановленим зразком бланки свідоц­тва про право на заняття адвокатською діяльністю;

з) встановлює порядок і форми підвищення кваліфікації адвокатів та координує роботу кваліфікаційно-дисциплі­нарних комісій адвокатури з цих питань;

и) вживає заходів до усунення порушень вимог несуміс­ності адвокатської діяльності з іншими видами роботи та причин і умов, що сприяли вчиненню інших порушень за­конодавства.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в межах своїх повноважень приймає або затверджує положення, реко­мендації, роз'яснення, рішення, обов'язкові для виконан­ня кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, адвокатами та адвокатськими об'єднаннями, на яких поширюється їхня дія.

Підготовка засідання Вищої кваліфікаційної комісії ад­вокатури забезпечується її головою, заступником голови або за дорученням голови одним із членів комісії. Голова комісії визначає час і місце проведення засідання комісії та не пізніш як за 10 днів повідомляє про це особі, що звернулася зі скаргою, та іншим особам, які повинні взяти участь у засіданні комісії.

Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох тре­тин членів комісії.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури свої засідання проводить за потреби, але з обов'язковим додержанням установлених строків розгляду скарг.

Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури ве­де її голова, а в разі його відсутності — заступник або один із членів комісії, обраний для цього рішенням комісії. Усі члени комісії мають рівні права у прийнятті рішення. До початку розгляду справи у Вищій кваліфікаційній комісії особа, яка подала скаргу, має право заявити відвід члену цієї комісії, якщо вона вважає, що він особисто або його родичі зацікавлені в результатах розгляду скарги, чи має сумнів у його об'єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими чле­нами комісії без участі члена, якому заявлено відвід, від­критим голосуванням більшістю голосів. У разі рівності голосів член комісії вважається відведеним. Член комісії, якому заявлено відвід, має право дати пояснення з приво­ду заявленого відводу.

Член Вищої кваліфікаційної комісії, який брав участь у розгляді заяви чи справи і прийнятті рішення у кваліфіка­ційно-дисциплінарній комісії, не може брати участь у роз­гляді цієї справи, якщо це рішення оскаржено.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має право:

• запрошувати на засідання комісії осіб, які зверну­лися зі скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплі­нарної комісії адвокатури, представників адвокатських об'єднань, підприємств, установ, організацій, а також службових осіб;

• запитувати й одержувати безоплатно необхідну для здійснення своїх повноважень інформацію від судів, слід­чих органів, органів юстиції, прокуратури, міліції, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду­вання, адвокатських об'єднань, адвокатів, підприємств, установ, організацій, а також громадян (за їх згодою);

• здійснювати перевірку цільового використання квалі­фікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури їх коштів та якості виконання комісіями покладених на них функцій.

Органи і службові особи, до яких надійшов запит, по­винні не пізніше 10 днів дати відповідь Вищій кваліфіка­ційній комісії.

Скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних ко­місій адвокатури розглядаються в місячний строк з дня їх надходження.

У разі складності обставин, пов'язаних зі скаргою, чи потреби в додатковій їх перевірці голова Вищої кваліфіка­ційної комісії адвокатури може продовжити строк розгля­ду скарги до трьох місяців, письмово повідомивши про це особу, яка подала скаргу.

Розгляд скарги на засіданні Вищої кваліфікаційної ко­місії адвокатури починається доповіддю голови комісії, йо­го заступника або одного з членів комісії, який попередньо вивчав скаргу, справу та документи, що надійшли з кваліфі­каційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Потім заслу­ховуються запрошені на засідання особи, досліджуються необхідні матеріали і документи.

На засіданні комісії ведеться протокол, який підпису­ють голова і секретар комісії.

У результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна ко­місія адвокатури може ухвалити таке рішення:

• залишити рішення палати або кваліфікаційно-дис­циплінарної комісії адвокатури без змін, а скаргу без задо­волення;

• змінити рішення;

• скасувати рішення і надіслати справу до тієї самої ква­ліфікаційно-дисциплінарної комісії для нового розгляду, або закрити справу, або прийняти справу до свого проваджен­ня, розглянути її по суті та постановити нове рішення.

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є оста­точним. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокату­ри приймаються таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів комісії. Рішення викла­дається в письмовій формі з наведенням мотивів його прийняття і підписується головуючим на засіданні.

Член комісії може особисто або разом з іншими членами комісії викласти окрему думку щодо рішення комісії. Ок­рема думка додається до справи.

У рішенні Вищої кваліфікаційної комісії мають бути за­значені: назва комісії, її склад, місце і час засідання, пріз­вище, ім'я, по-батькові особи, яка подала скаргу, корот­кий зміст оскарженого рішення, суть скарги, висновок у справі, мотиви прийнятого рішення та результати розгля­ду справи. У триденний строк рішення комісії має бути видане особі, щодо якої його винесено.

Скарги на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій ад­вокатури, їх палат і членів палат, вчинені з порушенням ви­мог законодавства, розглядаються Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури в порядку, встановленому для розгляду скарг на рішення зазначених комісій або їх палат.

За результатами розгляду цих скарг Вища кваліфіка­ційна комісія адвокатури приймає рішення про:

• вжиття заходів до усунення порушень законодавства в діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво­катури, її палат чи членів палат та усунення причин і умов, які сприяли вчиненню порушень;

• внесення подання органу, що обрав чи призначив чле­на палати, який грубо порушив законодавство під час здій­снення своїх функцій в комісії, про його дострокове від­кликання.

Висновок: Відповідно до Закону України "Про адвокату­ру та адвокатську діяльність " та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адво­катури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 р. № 155/93, Вища кваліфікаційна комісія ад­вокатури розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Вона має право скасовувати або змі­нювати рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при Кабінеті Міністрів України. До складу Вищої кваліфі­каційної комісії адвокатури входять по одному представ­нику від кожної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства юсти­ції України, Спілки адвокатів України.

Представники від кваліфікаційно-дисциплінарних ко­місій адвокатури до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури обираються таємним голосуванням на альтер­нативній основі при вільному висуненні кандидатів з членів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Обраним вважається кандидат, за якого віддано більше половини го­лосів членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Пред­ставник від Верховного Суду України до Вищої кваліфіка­ційної комісії адвокатури обирається Пленумом Верховно­го Суду України, а представник від Спілки адвокатів України — правлінням цієї Спілки. Представник від Міні­стерства юстиції України призначається Міністром юстиції України.

 


Висновок:

 

Отже,адвокатура України є добровільним професійним гро­мадським об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти за­конні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

Діяльність адвокатури регулюється Конституцією Украї­ни, Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність ", іншими законодав­чими актами України і статутами адвокатських об'єднань.

Відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адво­катури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 р. № 155/93, Вища кваліфікаційна комісія ад­вокатури розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Вона має право скасовувати або змі­нювати рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.

Особі, яка успішно склала кваліфікаційні іспити, на підставі рішення атестаційної палати у строк до одного мі­сяця з моменту прийняття рішення кваліфікаційно-дис­циплінарна комісія видає свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за формою, що додається, якщо для цього немає перешкод, пов'язаних з несумісністю. Під час одержання свідоцтва особа, якій його вручають, скла­дає Присягу адвоката України. Якщо особа протягом вка­заного строку не одержить зазначене свідоцтво і не складе Присягу адвоката України, рішення про видачу свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією в установлено­му порядку анулюється.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при Кабінеті Міністрів України. До складу Вищої кваліфі­каційної комісії адвокатури входять по одному представ­нику від кожної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства юсти­ції України, Спілки адвокатів України.

 


[1] Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру" // Законодавство про адвокатуру і адвокатську діяльність: 36. нормат. актів; Ко­ментар / Акад. адвокатури України. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — С. 27—29.

 


Читайте також:

 1. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 2. Арбітражний збір та витрати сторін у Морській арбітражній комісії при ТПП України
 3. Болонська конвенція як засіб створення зони європейської вищої освіти.
 4. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти
 5. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи.
 6. Бюджетне повноваження Державного казначейства України.
 7. Бюджетні повноваження ДКСУ
 8. В системі вищої освіти і науки України
 9. Взаємозв’язок з освітніми системами інших країн, відповідність вищої освіти України світовому рівню.
 10. Види повноваження
 11. ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
 12. Відповідальність суб’єктів містобудівної діяльності за порушення під час виконання будівельних робіт. Повноваження ДАБК та процедура накладення санкцій
Переглядів: 1215

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Мета створення, склад та порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.