Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Шлюбна та сімейна структура населення

 

Шлюбний стан (статус) – положення індивіда по відношенню до інституту шлюбу, визначеному у відповідності зі звичаями та правових норм держави.

Шлюбний стан визначається під час проведення перепису населення при відповіді на запитання "Ваш сімейний стан". Відповідно до рекомендацій Статистичної комісії ООН виділяють такі категорії шлюбного стану: особи, які ніколи не були в шлюбі; знаходяться в шлюбі та проживають разом; вдові, що не взяли повторний шлюб; розлучені, що не взяли повторний шлюб; особи, що в шлюбі, але не проживають разом; невизначені.

В Україні при переписах населення в різні часи визначалося різне число шлюбних станів – від двох (у шлюбі, не у шлюбі) до чотирьох. При проведенні перепису населення України 2001 р. шлюбний стан визначався за такими категоріями:

Ø ніколи не перебував(ла) в шлюбі;

Ø перебуваю у зареєстрованому шлюбі;

Ø перебуваю у незареєстрованому шлюбі;

Ø удівець, удова;

Ø розлучений(на);

Ø розійшовся(лася).

Законом України визначений шлюбний вік – 18 років для чоловіків і 17 років для жінок. Законодавство передбачає винятки з Закону при наявності поважних причин.

 

Шлюбний вік – мінімальний шлюбний вік, починаючи з якого закон або звичай допускає взяття шлюбу. В більшості країн світу шлюбний вік визначається законодавчо з урахуванням статевої, психологічної та соціальної зрілості молодих, а також традицій, звичаїв та інших умов даної країни.

 

За матеріалами переписів населення розраховують шлюбну та сімейні структуру населення.

Шлюбна структура –це розподіл населення за шлюбним станом (статусом).

Коефіцієнти шлюбного стану розраховуються окремо для чоловіків і жінок віком 16 років і старше в цілому та за окремими віковими групами як відношення числа осіб, які перебувають у тому чи іншому шлюбному стані, до загальної чисельності населення відповідної статі та віку за формулою:

Динаміка шлюбної структури населення України за даними переписів наведена у таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Склад населення України за шлюбним станом

(на 1000 осіб населення відповідної статі)

  Чоловіки Жінки
2001 у % до 1989 2001 у % до 1989
З усього населення в віці 16 років і старше: перебувають у зареєстрованому та незареєстрованому шлюбі 89,2 91,1
незареєстрованому шлюбі - - - -
ніколи не перебували в шлюбі 126,8 122,5
вдові 133,3 101,2
розлучені та розійшлися 152,2 132,9

 

 

Наведені дані свідчать, що шлюбний стан в Україні в останні роки значно погіршився, на що вказує скорочення частки осіб, як чоловіків, так і жінок, які перебувають у шлюбі.

Більш детальну характеристику шлюбного стану населення дають вікові коефіцієнти, які розраховують аналогічно для окремих вікових груп.

Шлюбна структура допомагає краще зрозуміти причини формування та розпаду сімей. Як всяка демографічна структура вона, з одного боку, відображає минулу динаміку демографічних процесів, а з другого – дозволяє прогнозувати їх динаміку та зміни в майбутньому.

При проведені перепису 2001 р. в Україні вперше були зафіксовані окремо так звані консенсуальні шлюби, тобто незареєстровані шлюби (співжиття).

У цілому в Україні на 1000 осіб у віці 16 років і старше припадає незареєстрованих шлюбів: у чоловіків 46, у жінок 39. За час між переписами 1989 і 2001 рр. в Україні поширився процес "втечі від шлюбу". За даними перепису 2001 р., частка чоловіків старше 16 років, які ніколи не перебували у шлюбі, складала 227 ‰ (проти 179 у 1989 р.), жінок – 147 ‰ (проти 120 у 1989 р.). Підвищилася також частка розведених чоловіків з 46 до 70 ‰ і жінок з 79 до 105 ‰ .

У цій динаміці яскраво висвітлюються негативні тенденції в житті сім'ї як соціального інституту. Все більше чоловіків і жінок віддають перевагу так званим "альтернативним" формам сімейного життя.

Сімейна структура –це розподіл населення за сімейним станом (статусом). Сім'я – це базована на єдиній загальносімейній діяльності спільність людей, що пов'язана вузами шлюбу – батьківства – родинних стосунків.

З огляду на статистичний підхід сім'я – це сукупність осіб, які перебувають у родинних чи свояцьких стосунках, спільно проживають та ведуть домогосподарство, а також мають спільний бюджет. Під час проведення перепису 2001 р. в Україні вперше одиницею спостереження було домогосподарство, а не сім'я, як у попередніх переписах.

Домогосподарство – група людей (це може бути і одна особа), що проживає разом в одному приміщенні (дім, квартира тощо), має повністю або частково спільний бюджет і пов'язана сумісною діяльністю (господарською, виробничою, споживчою та ін.).

У статистиці визначається декілька типів сімей. Сім'ї діляться на повні та неповні, прості (нуклеарні) та складні.

Повною називається сім'я, в якій є хоча б одна шлюбна пара з дітьми або без них. Неповними називають сім'ї, у складі яких відсутня шлюбна пара, тобто батько або мати. Вона складається з батька або матері з дітьми (частіше матері з дітьми). Це так звані осколкові сім'ї, які утворюються внаслідок розлучення, овдовіння та безшлюбного материнства.

Як повні, так і неповні сім'ї можуть бути простими або складними.

Простоюабо нуклеарною називається сім'я, до складу якої входить тільки одна шлюбна пара з дітьми або без них, або один із батьків з дітьми.

Складні сім'ї складаються з двох і більше шлюбних пар, з дітьми і без дітей, з батьками подружжя (або без них), з іншими родичами (або без них), а також сім'ї з однією шлюбною парою з дітьми і без дітей, до складу яких входять батьки подружжя, інші родичі.

Розподіл сімей України за типами за даними переписів населення наведені у таблиці 5.2.

Таблиця 5.2

Розподіл сімей за демографічними типами, %

Типи сімей
Усього сімей
Сім'ї з однією шлюбною парою, з дітьми і без дітей 65,3 56,3
Сім'ї з однією шлюбною парою, з дітьми і без дітей, з батьками подружжя та іншими родичами 12,9 14,9
Сім'ї з двома і більше шлюбними парами, з дітьми і без дітей, з батьками подружжя та іншими родичами 5,4 4,9
Сім'ї, що складаються з матері або батька і дітей, та ті з них, до яких входить один із батьків матері (батька) 13,5 17,0
Інші сім'ї 2,9 6,9

 

З позицій відтворення населення важливим критерієм демографічної типології сім'ї є стадія життєвого циклу сім'ї. Він пов'язаний зі стадіями батьківства.

Якщо розвиток сім'ї проходить нормально, тобто шлюб не припиняється, ніхто з подружжя не вмирає передчасно, кожна сім'я проходить такі чотири фази, або стадії (за винятком сімей, які не мають дітей):

Ø добатьківська стадія – від взяття шлюбу до народження першої дитини;

Ø стадія репродуктивності або "росту" сім'ї – від народження першої дитини до народження останньої дитини;

Ø стадія стабілізації – від моменту народження останньої дитини до моменту виділення із сім'ї першої дорослої дитини;

Ø прабатьківська стадія – від моменту першого онука до смерті одного з батьків.

Така типологія дає багато інформації щодо тенденцій демографічних процесів. Так, скорочення періоду репродуктивності свідчить про скорочення народжуваності та наближення однодітності. Збіг репродуктивного періоду з інтервалом між народженням першої і другої дитини свідчить про повне зникнення сімей з трьома і більше дітьми як соціального феномена.

За даними переписів населення визначають такі важливі для демографічного аналізу показники:

Ø розмір сім'ї (число її членів);

Ø число дітей в сім'ї (дітність).

Розподіл сімейних домогосподарств за величиною в Україні за даними переписів населення наводяться у таблиці 5.3.

Таблиця 5.3

Розподіл сімей за величиною в Україні

  Число сімей з 2-х і більше осіб У % до загального числа
Усього сімей 14057,5 13479,3 100,0 100,0
у т.ч. сімей, що складаються з (кількість членів)        
4934,2 4825,6 35,1 35,8
3809,6 4003,4 27,1 29,7
3387,9 2884,6 24,1 21,4
1208,9 1105,3 8,6 8,2
6 і більше 716,9 660,5 5,1 4,9

 

Важливим критерієм класифікації сімей є їхдитинність. Виділяють три типи сімей за дитинністю:

Ø малодітні сім'ї – ті, які мають одного – двох дітей;

Ø середньодітні сім'ї – ті, які мають 3 – 4 дитини, що достатньо для розширеного відтворення;

Ø багатодітні сім'ї – ті, у яких 5 і більше дітей, тобто набагато більше, ніж потрібно для простого відтворення.

За оцінкою демографів для простого заміщення поколінь розподіл сімей за кількістю дітей повинен бути таким: бездітні сім'ї – 4%, однодітні – 10%, 2 і 3-дітні – по 35%, 4-дітні – 14% і 5-дітні – 2%. У середньому кожна сім'я повинна мати приблизно 2,6 дитини, частка середньо дітних і багатодітних сімей повинна складати не менше 51% від усіх сімей.

Розподіл сімей в Україні за кількістю дітей у віці до 18 років наведено у таблиці 5.4.

Таблиця 5.4

Розподіл сімей за кількістю дітей у віці до 18 років в Україні, %

  Частка сімей з дітьми до 18 років
2001 у % до 1989
Всі сім'ї з дітьми до 18 років  
у тому числі      
1 дитина 52,1 64,1 123,0
2 дитини 39,5 30,2 76,5
3 і більше 8,4 5,7 67,9

 

За даними цього розподілу сімей можна визначити середню величину сім'ї за формулою середньої арифметичної зваженої. Значення такого показника в Україні за 1959-2001 рр. наводиться в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5

Середня величина сімей в Україні за даними переписів населення

  Середня кількість осіб, які проживають спільно
2001 у % до 1989
Міські поселення та сільська місцевість 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 100,0
У тому числі:            
Міські поселення 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 96,9
Сільська місцевість 3,7 3,6 3,3 3,3 3,4 103,0
Село у % до міста 108,8 109,1 103,1 103,1 109,7 х

 

Отже в Україні переважають прості малочисельні домогосподарства. При цьому переписом населення 2001 р. визначено 4721,2 тис. осіб як домогосподарства, які складаються з однієї особи. З їх урахуванням середня величина домогосподарства складає 2,6 осіб (у містах –2,6, у селах – 2,8).

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. VІ. План та організаційна структура заняття
 3. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 4. Адміністративний поділ, площа і населення українських земель у складі Речі Посполитої в першій воловині ХVІІ ст.
 5. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 6. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 7. Аналіз диференціації населення за доходами
 8. Антропологічні особливості давнього населення території України
 9. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 10. Атомно-кристалічна структура металів
 11. Базова алгоритмічна структура
 12. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Люб – це санкціонована та регульована суспільством форма відносин між чоловіком і жінкою, яка визначає їх права та обов'язки відносно один одного та їх дітей. | Показники шлюбності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.