Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тести до теми БІОСФЕРА

1. Складна за складом, будовою й організованості оболонка, що охоплює нижню частину атмосфери, всю гідросферу та верхню частину літосфери, що населені живими організмами, "область існування живої речовини" називається:

1. Ноосфера

2. Ризосфера

3. Біосфера

4. Мезосфера

5. Астеносфера


2. Термін "біосфера" введений: (визначте необхідне)

1. У 1935 р. А. Теслі

2. У 1926 р. В Вернадським

3. У 1875 р. Е Зюсом

4. У 1933 р. В. Вольтерра

5. У 1913 р. В. Шелфордом

 

3. Ким створено вчення про біосферу, як про активну оболонку Землі, в якій сукупна діяльність живих організмів (у тому числі й людини) проявляється як геохімічний фактор планетарного масштабу та значення ?

1. В.І.Вернадським

2. Е.Геккелем

3. І.Жоффруа Сент Ілером

4. В.В.Докучаєвим

5. Б. Коммонером

 

4. Вік біосфери складає: (визначте необхідне)

1. 2,3 млрд. років

2. 4 млрд. років

3. 3 млн. років

4. 6,7 млрд. років

5. 150 млн. років

 

5. Біосфера включає до себе такі види речовини: живу (1), біогенну (2), абіогенну (3), біокосну (4), ноогенну (5), косну (6), первинну (7), вторинну (8). (визначте необхідне)

1. 1, 5, 7, 8

2. 2, 3, 4, 6

3. 4, 6, 7, 8

4. 1, 2, 4, 6

5. 1, 2, 3, 4

 

6. Сукупність тіл живих організмів, що населяють Землю поза залежності від їх систематичної належності, називається:

1. Біогенною речовинною

2. Живою речовиною

3. Первинною речовиною

4. Вторинною речовиною

5. Біокосною речовиною

 

7. Речовина, що утворювалася або перероблялася організмами, називається:

1. Антропогенною

2. Біокосною

3. Біогенною

4. Первинною

5. Вторинною

 

8. Речовина, що утворюється одночасно живими організмами і косними процесами, називається:

1. Біокосною

2. Біогенною

3. Первинною

4. Вторинною

5. Живою

 

9. Речовина, що утворюється процесами, в яких жива речовина не бере участь, називається:

1. Первинною

2. Вторинною

3. Біокосною

4. Антропогенною

5. Косною

 

10. Чим, передусім, зумовлені межі біосфери?

1. Термодинамічною рівновагою

2. Полем існування життя

3. Наявністю кисню у атмосфері

4. Речовинно-енергетичним обміном

5. Станом метеорологічних умов

 

11. Верхня межа біосфери знаходиться на висоті близько ............. над рівнем моря. (підставити пропущені розміри)

1. 25 км

2. 11 км

3. 6 км

4. 8,5 км

5. 4 км

 

12. Нижня межа існування активного життя у гідросфері знаходиться на глибині близько: (підставити пропущені розміри)

1. 3,8 км

2. 14 км

3. 11 км

4. 12,6 км

5. 6 км

 

13. Нижня межа існування активного життя у літосфері знаходиться на глибині (фактично): (підставити пропущені розміри)

1. 1-2 км

2. 2-3 км

3. 3-4 км

4. 4-5 км

5. 5-6 км

 

14. Вертикальна потужність біосфери в океанічній області Землі досягає ............ км, в суходільній - ............. км. (підставити пропущені розміри)

1. 39 і 31

2. 17 12

3. 7,8 і 14

4. 21,1 і 9

5. 12 і 6

 

15. "Міграція хімічних елементів на земній поверхні й у біосфері в цілому здійснюється під переважним впливом живої речовини" -це формулювання: (визначте необхідне)

1. Закону розвитку природної системи за рахунок оточуючого її середовища

2. Періодичного закону хімічних елементів

3. Природно-історичного закону

4. Закону біогенної міграції атомів

5. Закону внутрішньої динамічної рівноваги

 

16. Основні етапи еволюції біосфери це: (визначте необхідне)

1. Антропогенез та ноогенез

2. Біогенез та ноогенез

3. Абіогенез та біогенез

4. Біогенез та антропогенез

5. Антропогенез та техногенез

 

17. "Появлення на Землі живої речовини, її розвиток та перетворення на одну з найпотужніших геохімічних сил нашої планети" - цезміст першого етапу еволюції біосфери - ...... (підставити пропущені слова)

1. Антропогенезу

2. Абіогенезу

3. Біогенезу

4. Техногенезу

5. Ноогенезу

 

18. "Появлення людини, людського суспільства, перетворення його у потужну силу, що свідомо, цілеспрямовано, закономірно та неповоротно змінює все навколишнє середовище" - це зміст другого етапу еволюції біосфери - ........ (підставити пропущені слова)

1. Антропогенезу

2. Абіогенезу

3. Біогенезу

4. Техногенезу

5. Ноогенезу

 

19. Ноосфера це: (визначте необхідне)

1. Сукупність всіх вищих тварин і людей на Землі

2. Сукупність людей на Землі та їх область існування

3. Фаза розвитку біосфери, в ході якої діяльність людства стає головним фактором її функціонування

4. Розумна сфера

5. Немає вірної відповіді

 

20. Найбільший внесок у розвиток учення про біосферу зробив: (визначте необхідне)

1. Е. Леруа

2. П. Тейяр де Шарден

3. В. І. Вернадський

4. Е. Зюс

5. Ч. Р. Дарвін

 

21. Спроможність природної екосистеми до відновлення внутрішніх властивостей й структур після якогось природного або антропогенного впливу, що змінив ці властивості й структури, називається: (визначте необхідне)

1. Динамічною рівновагою

2. Саморегуляцією

3. Сукцесією

4. Інформаційною забезпеченістю

5. Ентропією

 

22. Саморегуляція заснована на принципі: (визначте необхідне)

1. Стійкої нерівновагі

2. Залежності життєдіяльності організмів від рівнів дії оточуючих факторів

3. Зворотного зв'язку окремих підсистем, що складають природну систему, й екологічних компонентів

4. Природних ланцюгових реакцій

5. Переривисті і безперервності еволюції

 

23. Необхіднішими для людини функціями екосистем є: виробництво харчу (1). накопичування інформації (2), виробництво кисню (3), виробництво незамінних ресурсів біологічного походження (4), підтримання пружній стійкості біосистем (5), підтримання резистентної стійкості біосистем (6), переробка й знешкодження різноманітних відходів (7), рекреація й підтримання нормального стану нервової системи людини (8). (визначте необхідне)

1. 1, 2, 3, 4, 6

2. 4, 5, 6, 7, 8

3. 2, 4, 5, 6, 8

4. 1, 3, 4, 7, 8

5. 1, 3, 5, 7, 8

 

24. Найбільш важливими для існування людини є наступні екосистеми: антропогенні (1), техногенні (2). сільськогосподарські (3), лісні (4), полідомінантні (5), прибережні та прісноводні (6).(визначте необхідне)

1. 1, 2, 5

2. 1, 3, 6

3. 3, 4, 6

4. 1, 2, 3, 4

5. 1, 2, 3, 4, 6

 

25. Які групи потоків можна виділити усередині функціонуючої екосистеми? (визначте необхідне)

1. Інформаційні, хімічні, енергетичні потоки

2. Акустичні, ефірні, хімічні

3. Речовинні, енергетичні, інформаційні

4. Хімічні, речовинні, енергетичні

5. Енергетичні, акустичні, інформаційні

 

26. Енергетично слабка дія, яка сприймається організмом як закодоване повідомлення про змогу багаторазово більш міцної дії на нього з боку інших організмів або факторів середовища, та викликає у організму відповідну реакцію, називається: (визначте необхідне)

1. Релаксація

2. Інформація

3. Ентропія

4. Сукцесія

5. Деградація

 

27. Що відіграє універсальну роль носія інформації у біосфері? (визначте необхідне)

1. Хімічні речовини

2. Ефірні потоки

3. Акустичні поля

4. Світлові хвилі

5. Електромагнітні поля

 

28. .............., як засіб зв'язку у біосфері у порівнянні з іншими засобами, мають такі переваги: – розповсюджуються у будь-якому середовищі життя; мають максимальну швидкість розповсюдження; можуть передаватися на будь-яку відстань; на них реагують усі біосистеми. (підставити пропущені слова)

1. Хімічні речовини

2. Ефірні потоки

3. Акустичні поля

4. Світлові хвилі

5. Електромагнітні поля

 

29. Які бувають потоки речовини? (визначте необхідне)

1. Періодичними та аперіодичними

2. Циклічними та нециклічними

3. Монотонними та дискретними

4. Періодичними, циклічними та монотонними

5. Нециклічними, аперіодичними та дискретними

 

30. Багаторазова участь речовин у процесах, що протікають в атмосфері, гідросфері, літосфері, в тому числі у тих їх верствах, які надходять до біосфери, називається: (визначте необхідне)

1. Утилізацією речовин

2. Стратифікацією речовин

3. Кругообігом речовин

4. Локалізацією речовин

5. Іммобілізацією речовин

 

31. Основні біохімічні кругообіги такі: великий (геологічний) (1), середній (біогеологічний) (2), малий (біотичний) (3), загальний (4), частковий (5). (визначте необхідне)

1. 1, 2, 3

2. 4, 5

3. 1, 2, 3, 4, 5

4. 1, 3

5. 1, 2, 3, 4

 

32. Кругообіг хімічних речовин із неорганічного середовища через рослинні й тваринні організми назад у неорганічне середовище, що йде з використанням сонячної енергії хімічних реакцій, називається: (визначте необхідне)

1. Біохімічним циклом

2. Геохімічним циклом

3. Біогеохімічним циклом

4. Термодинамічним циклом

5. Фізико-хімічний циклом

 

33. .................. кругообіг укладається в тому, що гірські породи зазнають руйнування, вивітрювання, продукти вивітрювання зносяться струмами води у Світовий океан та утворюють морські напластування; великі повільні геотектонічні зміни призводять бо того, що ці напластування повертаються до суходолу й процес починається знову. (підставити пропущені слова)

1. Великий

2. Середній

3. Малий

4. Загальний

5. Частковий

 

34. ........................ кругообіг укладається в тому, що поживні речовини грунту, вода, вуглець акумулюється в речовині рослин, витрачаються на побудову тіла і життєві процеси як їх самих, так і організмів – консументів; продукти розпаду органічної речовини знов розкладаються до мінеральних компонентів, доступних рослинам, що знов утягують їх у потік речовин. (підставити пропущені слова)

1. Великий

2. Середній

3. Малий

4. Загальний

5. Частковий

 

35. У чому полягає динамічний стан екосистеми? (визначте необхідне)

1. Постійній коагуляції й флокуляції

2. Постійному синтезі й розпаді

3. Періодичному синтезі й розпаді

4. Постійної сорбції й десорбції

5. Періодичної сорбції й адсорбції

 

36. Підтримання динамічного стану екосистеми вимагає: споживання вільної енергії (1), певних метеорологічних умов (2), просторової організації (3), наявності у складі атмосфери необхідної кількості кисню (4), часової організації (5), максимальної ентропії (6). (визначте необхідне)

1. 1, 2, 3

2. 1, 2, 4, 6

3. 2, 4, 6

4. 1, 3, 5

5. 3, 5, 6

 

37. У термінах екологічні системи будь-якого рангу є: (визначте необхідне)

1. Відкритими дисипативними системами, що знаходяться вдалині від термодинамічної рівноваги

2. Ізольованими системами, , що знаходяться у термодинамічній рівновазі

3. Ізольованими системами, що заходяться вдалині від термодинамічної рівноваги

4. Відкритими системами, що знаходяться у стані теплового хаосу

5. Ізольованими дисипативними системами, що знаходяться вдалині від теплового хаосу

 

38. "Усі і тільки живі системи ніколи не бувають у рівновазі й виконують за рахунок вільної енергії постійну роботу проти рівноваги, що вимагається законами фізики й хімії при відповідних зовнішніх умовах" - це формулювання: (визначте необхідне)

1. Принципу спрямованості еволюції

2. Принципу перетворення природи

3. Принципу "стійкої нерівновагі"

4. Принципу Реді

5. Принципу Ле Шательє-Брауна

 

39. Для екосистеми стан термодинамічної рівноваги означає, що: (визначте необхідне)

1. Починають йти енергетичні процеси

2. Починають йти дисипативні процеси

3. Подальші енергетичні процеси неможливі

4. Відкрита екосистема перетворюється на ізольовану

5. Система перестає бути дисипативною

 

40. Система у стані термодинамічної рівноваги характеризується: (визначте необхідне)

1. Мінімальною ентропією

2. Максимальною ентропією

3. Мінімальною еманацією

4. Максимальною елімінацією

5. Мінімальною еміграцією

 

41. Ентропія відображає: можливість перетворенні енергії (1), виробництва кисню (2), переробці різноманітних відходів (3), створення нових білкових з'єднань (4), розглядається як міра невпорядкованості системи (5), а також потоків інформації (6). (визначте необхідне)

1. 1, 2

2. 5, 6

3. 3, 5, 6

4. 1, 5

5. 1, 6

 

42. Необхідну для боротьби з ентропією енергію система одержує від: (визначте необхідне)

1. Термоядерних реакцій

2. Броунівського руху молекул

3. Сонця

4. Космосу

5. Всесвіту

 

43. Максимальній ентропії відповідає: (визначте необхідне)

1. Максимальний рівень невпорядкованості (хаос)

2. Мінімальний рівень невпорядкованості (порядок).

3. Між цими поняттями не має зв'язку

4. Середній рівень невпорядкованості

5. Не має вірної відповіді

 

44. В остаточному підсумку, термодинамічна рівновага для живої екосистеми означає: (визначте необхідне)

1. Її розквіт

2. Її загибель

3. Подальше зростання її продуктивності

4. Значне зменшення споживання енергії

5. Зміну інформаційної структури

 

45. У харчових ланцюгах з одного трофічного рівня на інший передається: (визначте необхідне)

1. Енергія та інформація, яка еквівалентна цієї енергії

2. Речовина (біомаса) та інформація, яка еквівалентна цієї біомасі

3. Речовина (біомаса) та енергія, яка еквівалентна цієї біомасі

4. Інформація та енергія, яка еквівалентна цієї інформації

5. Енергія та речовина, яка еквівалентна цієї енергії

 

46. При передаванні з одного харчового рівня на інший у простір розсіюється приблизно ........% енергії. (підставити необхідне)

1. 60

2. 100

3. 45

4. 90

5. 0

 

47. Організми, які споживають частину поживних речовин, розкладаючи мертві тіла рослин і тварин до простих хімічних елементів,називається: (визначте необхідне)

1. Автотрофами

2. Продуцентами

3. Консументами

4. Редуцентами

5. Гетеротрофами

 

48. Організми, які за допомогою механізму фотосинтезу виробляють органічну речовину, споживаючи сонячну енергію, вуглекислий газ, воду і мінеральні солі, називається: (визначте необхідне)

1. Гетеротрофами

2. Продуцентами

3. Консументами

4. Редуцентами

5. Деструкторами

 

49. Організми, які харчуються органічною речовиною (рослинами або тваринами), називається: (визначте необхідне)

1. Автотрофами

2. Продуцентами

3. Редуцентами

4. Деструкторами

5. Консументами

 

50. У трофічному ланцюгу на кожному харчовому рівні зберігається приблизно .......% енергії, що засвоюється організмами попереднього харчового рівня, а решта її розсіюється в екосистемі у вигляді тепла. (підставити необхідне)

1. 60

2. 35

3. 25

4. 10

5. 0,25

 

51. Види екологічних пірамід: піраміда чисел (1), піраміда вікова (2), піраміда статево-вікова (3), піраміда біомас (4), піраміда інформації (5), піраміда енергій (6) (визначте необхідне)

1. 1, 2, 3

2. 1, 5, 6

3. 2, 4, 5

4. 3, 4, 5

5. 1, 4, 6

 

52. Піраміда .................. відображає співвідношення кількості особин у харчовому ланцюзі. (підставити пропущені слова)

1. Чисел

2. Вікова

3. Біомас

4. Інформації

5. Енергій

 

53. Піраміда ............ відображає співвідношення енергетичних еквівалентів в одиницю часу кожного кільця трофічного ланцюга. (підставити пропущені слова)

1. Чисел

2. Вікова

3. Біомас

4. Інформації

5. Енергії

 

54. Піраміда ............ відображає співвідношення мас живої речовини кожного кільця трофічного ланцюга. (підставити пропущені слова)

1. Чисел

2. Вікова

3. Біомас

4. Інформації

5. Енергії

 

55. Головні завдання охорони екосистем: створення найкращих умов для розвитку людського суспільства (1); підтримання найважливіших екологічних процесів та життєзабезпечуючих систем (2); збереження генетичної різноманітності (3); сприяння якнайшвидшому розвиненню ноосфери (4); придання використанню видів та екосистем постійного, невиснаженого характеру (5). (визначте необхідне)

1. 1, 2, 3

2. 1, 3, 5

3. 2, 3, 4

4. 2, 3, 5

5. 3, 4, 5

 Читайте також:

 1. VII. ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА
 2. Беззондові (непрямі) тести.
 3. Біосфера докембрію
 4. Біосфера Землі, її характерні властивості
 5. Біосфера, її складові, взаємозв’язок між ними.
 6. Біосфера-2».
 7. Завдання, вправи, тести
 8. Завдання, вправи, тести
 9. Завдання, вправи, тести
 10. Завдання, вправи, тести
 11. Контрольні відповіді на тести
 12. Короткострокові тести
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Екологічні піраміди. | Умови існування організмів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.