Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Вправи для самостійної роботи

Вправа 1. Розподіліть пасиви на джерела власних та залучених коштів.

Прибутки, статутний капітал, довгострокові кредити банків, розрахунки за податками, резервний капітал, векселі видані, розрахунки з постачальникам за матеріали, короткострокові кредити банків, аванси видані, розрахунки з оплати праці, пайовий капітал, доходи майбутніх періодів, додатковий капітал, розрахунки зі страхування, розрахунки з учасниками.

Вправа 2. Які з перелічених статей належать до активів, а які до пасивів?

Прибутки, доходи, витрати, товари, статутний капітал, дебіторська заборгованість, грошові кошти, кредити банків, поточні фінансові інвестиції, транспортні засоби, меблі, зобов’язання за податками, резервний капітал, готова продукція, зобов’язання з оплати праці, додатковий капітал, устаткування, господарський інвентар, будівля офісу.

Вправа 3. Що з наведеного нижче належить до засобів праці, а що – до предметів праці?

Автомобіль, меблі, устаткування, сировина і матеріали, паливо, напівфабрикати, вугілля, комп’ютер, будинок офісу, будівля цеху, гроші на рахунках в банку, незавершене виробництво, фарба, сталь листова, земля, верстати, масло машинне, деревинностружкові плити (ДСП), цемент, інструмент, господарський інвентар, запасні частини, чугунні чушки.

Вправа 4. Розподіліть активи на оборотні й необоротні.

Автомобіль, меблі, устаткування, сировина і матеріали, паливо, напівфабрикати, вугілля, комп’ютер, будинок офісу, будівля цеху, гроші на рахунках в банку, незавершене виробництво, фарба, сталь листова, земля, верстати, масло машинне, деревинностружкові плити (ДСП), цемент, інструмент, господарський інвентар, запасні частини, чугунні чушки, грошові кошти в касі, готова продукція, грошові кошти на рахунках в банку, ліцензії, патенти, придбані програмні продукти, малоцінні та швидкозношувані предмети.

Вправа 5. Розподіліть господарські засоби підприємства за ступенем ліквідності.

Грошові кошти в касі підприємства, виробничі запаси, основні засоби, нематеріальні активи, поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, незавершене виробництво, малоцінні швидкозношувані предмети, цінні папери, довгострокові фінансові інвестиції, товари, готова продукція, капітальні інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість.

Тести для самоконтролю

1. Яке з наведених нижче визначень відображає суть предмета бухгалтерського обліку:

а) стан господарських засобів, їх використання і результати, узагальнені для потреб управління;

б) стан і використанні засобів підприємства у процесі відтворення;

в) факти господарської діяльності з одного боку і процес відтво­рення з іншого;

г) процес отримання облікової інформації про майно і госпо­дарську діяльність підприємства для потреб користувачів?

2. Яке з наведених нижче тверджень про предмет бухгалтер­ського обліку правильне:

а) визначення предмета бухгалтерського обліку законодавчо регламентоване і визначається в Законі України «Про бухгалтерсь­кий облік і фінансову звітність»;

б) поняття предмета бухгалтерського обліку в науковій літера­
турі відсутнє;

в) у науковій літературі існує багато визначень предмета бух­галтерського обліку;

г) жодне з тверджень не можна вважати правильним?

3. Об’єктами бухгалтерського обліку і звітності є:

а) джерела господарських засобів;

б) засоби і джерела засобів та господарські процеси;

в) господарські процеси;
г) господарські засоби.

4. Не є об’єктами бухгалтерського обліку:
а) господарські засоби і їхні джерела;

б) господарські процеси;

в) активи, зобов'язання і капітал;

г) немає правильної відповіді.

5. Які класифікації господарських засобів (майна) використо­вують у бухгалтерському обліку:

а) за складом і розміщенням, за джерелами формування;

б) за функціональною роллю у процесі відтворення;

в) не використовують жодної;

г) за джерелами формування?

6. Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству на­зивається:

а) кредиторською;

б) дебіторською;

в) бюджетною;

г) відстроченою.

7. Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як правило змінюють свою форму, і свою вартість повністю перено­сять на вартість продукції, вони називаються:

а) оборотними;

б) основними;

в) залученими;

г) вилученими.

8. Не належать до основних засобів:

а) будівлі, споруди;

б) грошові кошти;

в) автотранспорт;

г) меблі.

9. Майно підприємства формується за рахунок:

а) власних коштів;

б) власних і залучених джерел господарських засобів;
в) прибутку;

г) кредитів банків.

10. Не належать до залучених засобів:

а) кошти, отримані від випуску облігацій;

б) кошти, отримані від випуску акцій;

в) кредити банків;

г) немає правильної відповіді.

11. Джерелами формування майна підприємства можуть бути:

а) зобов'язання і активи;

б) активи і капітал;

в) капітал;

г) зобов'язання і капітал.

12. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них
продукції або товарів і послуг називається:

а) операційним циклом;

б) циклом формування капіталу;

в) середнім терміном зберігання запасів;

г) терміном комерційного кредиту.

13. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства, називається:

а) господарською діяльністю;

б) господарською практикою;

в) господарською операцією;

г) господарським процесом.

14. Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси:

а) купівля, виробництво, розподіл прибутку;

б) купівля, виробництво, формування резервів;

в) постачання, виробництво, реалізація;

г) випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів.

15. Правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці, реєстрації господарських операцій і при їх відображенні у звітності, - це:

а) принцип бухгалтерського обліку;

б) правило бухгалтерського обліку;

в) припущенням бухгалтерського обліку;

г) немає правильної відповіді.

16. Принцип безперервності передбачає, що оцінка активів і зобов'язань здійснюється, виходячи з такого припущення:

а) підприємство має намір або потребу значно скорочувати свою діяльність;

б) підприємство має намір або потребу ліквідуватися;

в) підприємство не має наміру або потреби ліквідуватися чи значно скорочувати свою діяльність;

г) всі наведені припущення не відповідають дійсності.

17. Відповідно до базових принципів бухгалтерського обліку
пріоритетною оцінкою активів має бути:

а) оцінка за поточною ринковою вартістю;

б) проіндексована вартість відповідно до рівня інфляції;

в) оцінка, яка базується на витратах на їх виробництво та придбання;

г) пріоритетного способу оцінки активів не виділяється.

18. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та зобов’язання власників підприємства не повинні відображати­ ся в його фінансовій звітності:

а) обачності;

б) автономності;

в) повного висвітлення;

г) така вимога в основних принципах бухгалтерського обліку
не висувається?

19. Коли згідно з принципом нарахування доходи і витрати ма­ють відображатися в бухгалтерському обліку:

а) відповідно до дати сплати або отримання грошових коштів;

б) у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження
або сплати грошей;

в) за першою з двох подій, перелічених у пунктах а) та б);

г) на власний розсуд підприємства?

20. Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова звіт­ність має містити:

а) всю інформацію про фактичні наслідки господарських опе­рацій;

б) всю інформацію про фактичні наслідки господарських опе­рацій та інших подій;

в) всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки госпо­дарських операцій та інших подій, здатних вплинути на рішення,
що приймаються на її основі;

г) всю інформацію про потенційні наслідки господарських опе­рацій, здатних вплинути на рішення користувачів.

21. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необ­хідно запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і зави­щенню оцінки активів та доходів:

а) послідовності;

б) автономності;

в) повного висвітлення;

г) обачності?

22. Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу бухгалтерського обліку:

а) оцінка;

б) калькуляція;
в)дисконтування;
г) подвійний запис?

23. Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:

а) документації та інвентаризації;

б) оцінки та калькуляції;

в) рахунків та подвійного запису;

г) балансу та звітності.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 6. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 7. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 8. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 9. Акробатичні вправи
 10. Акробатичні вправи.
 11. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 12. Алгоритм роботи прозорого моста
Переглядів: 629

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Питання 4. Господарські процеси та господарські операції. Результати діяльності підприємства. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.