Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Прийоми документального контролю

Таблиця 1.3

Таблиця 1.2

Таблиця 1.1

Класифікація об’єктів внутрішнього економічного контролю підприємства

№ п/п Класифікаційна ознака № п/п Угрупування за ознакою Сутність і склад угрупування
Зв’язок об’єктів з цілісністю систми 1.1   Системи підприємства В основу класифікації покладено принцип ієрархічності
1.2 Підсистеми
1.3 Елементи підсистеми
Вид об’єктів 2.1     Об’єкти системи, якою управляють     Це угрупування складається із організаційної виробничої структури підприємства, його ресурсів, господарських процесів, економічних показників діяльності
2.2 Об’єкти системи управління Організаційні структури управління, засоби управління, управлінські кадри. Функції управління: прогнозування, планування, облік, контроль, економічний аналіз, регулювання, стимулювання тощо.
Інформаційна прозорість об’єкта 3.1 Об’єкти з повною інформаційною прозорістю Знання бажаного стану чи дії, що дає змогу ефективно управляти об’єктом, встановлення реального стану чи дії, співставлення бажаного й реального станів чи дій об’єкта, оцінка отриманої різниці
3.2 Об’єкти з частковою інформаційною прозорістю Це такі об’єкти, щодо яких наявна інформація лише про їх фактичний стан, або ж відомий як бажаний, так і фактичний стан, але не зроблено аналізу інформації і не прийнято відповідних управлінських рішень.
Повнота охоплення об’єктів контролем 4.1 Окремі види ресурсів Передбачає виділення груп і підгруп ресурсів: за видовими ознаками, відношенням до стадій життєвого циклу ресурсів, відношенням до місця їх знаходження та використання, зв’язком з нормативами, зв’язком із напрямками використання ресурсів.
    4.2 Окремі види процесів Будь-які господарські процеси, що перебігають на підприємстві
4.3 Сукупні ресурси і господарські процеси Досліджуються в разі необхідності контролю використання конкретного виду ресурсів в конкретному господарському процесі з метою удосконалення окремих сфер діяльності
4.4 Цілісна система об’єктів Виділяється в разі необхідності дослідження з метою удосконалення окремих сфер діяльності підприємства
Характеристика стану об’єктів 5.1 Об’єкти, стан яких характеризується кількісними оцінками Це ресурси і економічні результати діяльності
5.2 Об’єкти, стан яких характеризується якісними оцінками Це методи і функції управління, організаційні форми.
5.3 Об’єкти, стан яких оцінюється з використанням кількісних і якісних оцінок Охоплюють групу господарських процесів. Наприклад, у разі контролю виробничого процесу можна дати кількісну оцінку витрат на виробництво продукції і якісну оцінку його технології.

 

Ознаками класифікаційного моделювання системи об’єктів внутрішнього економічного контролю в часі доцільно визнати наступне: тривалість підконтрольності об’єктів, відношення до стадій господарського процесу, зв’язок об’єктів з часом (табл. 1.2).

Класифікація об’єктів економічного контролю в часі

№ п/п Класифікаційна ознака № п/п Угрупування за ознакою Сутність і склад угрупування
Тривалість підконтрольності об’єкта 1.1 Об’єкти постійного контрольного впливу Окремі види ресурсів і господарських процесів та їх сукупність, функції управління, витрати виробництва тощо. Практично основна сукупність об’єктів, задля яких функціонує система внутрішнього економічного контролю
1.2 Об’єкти періодичного контролю Визначаються в залежності від мети і задач внутрішнього контролю та ситуації всередині підприємства. Це – окремі процеси, функції управління, результати економічної діяльності. Наприклад, оцінка стану бухгалтерського обліку, контролю; оцінка майна
    1.3 Об’єкти разового контрольного впливу Об’єкти щодо яких потрібен реінжиніринг, тобто кардинальні зміни з метою суттєвого їх удосконалення і розробки цілеспрямованих організаційних структур.
Відношення до стадій господарського процесу 2.1 Об’єкти превентивного контролю на стадії планування господарського процесу Це відносини з різними діловими партнерами (контрагентами) на стадії угод та домовленостей щодо обсягів виконання робіт, постачання чи закупівлі тощо; планування господарських процесів.
2.2 Об’єкти оперативного контролю на стадії здійснення господарського процесу  
2.2.1 - за ступенем знаходження під впливом оперативного контролю Об’єкти, що потребують циклічного чи ситуаційного підходу.
2.2.2 - за видами Ресурси підприємства і процеси
2.2.3 - за складністю об’єктів Окремі елементи незавершеного виробництва та інших незакінчених господарських операцій і процесів, завершені господарські операції і процеси
2.2.4 - за відношенням до життєвого циклу підприємства Окремі види діяльності підприємства, в т.ч. діяльність, яка пов’язана з економічною безпекою об’єктів.
2.2.5 - за зв’язком з функціями управління Класифікація об’єктів необхідна як доповнення до попередніх угрупувань і використовується при вирішенні задач, пов’язаних з вибором підходу до управління конкретними об’єктами
2.3 Об’єкти наступного контролю на завершальній стадії господарського процесу Наступний контроль охоплює всі види ресурсів і процесів, що знайшли відображення в регістрах обліку бухгалтерської (фінансової) звітності.
Зв’язок об’єктів з часом 3.1 Об’єкти, стан яких оцінюється в минулому Законність, доцільність здійснення господарських операцій; достовірність показників тності; ефективність використання матеріальних та інших ресурсів.
    3.2 Об’єкти, оцінка стану яких можлива в теперішньому часі Наявність грошових коштів, матеріальних цінностей, основних засобів тощо.
    3.3 Об’єкти, відносно яких робиться прогноз на майбутнє Організаційні структури управління, інформаційні можливості бухгалтерського обліку тощо.

 

Метод і методика внутрішнього економічного контролю

Метод економічного (в т.ч. фінансового) контролю – це сукупність специфічних прийомів, які використовуються при додержанні відповідних принципів для вивчення законності, доцільності, достовірності фінансово-господарських операцій на основі облікової, звітної, нормативної та іншої інформації у сполученні з дослідженням фактичного стану підконтрольних об’єктів [Максімова В.Ф. Контроль і ревізія. Навч. посібник. – Одеса: Автограф, 2003. – 334с. – с.25].

До основних елементів методу економічного контролю за системним підходом доцільно віднести: вхід – це інформаційне забезпечення контрольної діяльності, а також безпосередньо наявні на підприємстві об’єкти контролю; вихід – це продукт функціонування системи внутрішнього економічного контролю; ця інформація стосується інформаційної прозорості даного об’єкта, необхідної для прийняття ефективних управлінських рішеньта управління об’єктом і підприємством в цілому; механізм, що перетворює вхід вистеми в її вихід.

Під механізмом цілісної системи внутрішнього економічного контролю підприємства (як елемента його методу - Л.С.) слід розуміти технологію контролю, яка і є проявом його методу. Тобто фактично, механізм контролю розкривається у здійсненні контрольних процедур згідно з цілями, задачами контролю, його прийомами, формами [, с.124].

Сутність методу контролю полягає у співставленні отриманої інформації з бажаним станом (за законами, інструкціями, планами, розрахунками, дійсним станом об’єкта за документами чи в реальному вимірі тощо).

Систем методів і прийомів

Застосування різних методів у сфері контролю представлено на рис. 1.11.

Окрім власного методу, в сфері внутрішнього економічного контролю можливе застосування базового (діалектичного) методу дослідження, загальнонаукових методів (дедуктивний, індуктивний), методів інших наук (аналіз господарської діяльності, системний аналіз, соціологія, психологія та інші).

Прийом контролю – сукупність елементарних контрольних дій в межах певної змістовної сутності для вивчення об’єктів.

 

 


Рис. 1.11. Формалізація методів в сфері внутрішнього економічного контролю

Контрольна процедура є похідною від прийому контролю і визначає, яким шляхом буде проходити робота стосовно підконтрольного об’єкту.

Контрольні процедури висвітлюють технологію контрольного процесу, його методику, здійснення якої стає можливим завдяки добору адекватних прийомів контролю. Наприклад, контрольна процедура: перевірка правильності й обгрунтованості бухгалтерських записів з оплати учасниками акцій грошовими засобами повинна здійснюватись суцільним способом із застосуванням процедур формального огляду документів, логічного осмислення змісту операцій, встановлення правильності кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, інших спеціальних прийомів перевірки документів.

Спосіб контролю – порядок, згідно з яким просувається дослідник на шляху пізнання. Спосіб вказує на обсяг охоплення об’єкта контрольними діями – суцільний спосіб гарантує стовідсоткову перевірку господарських операцій; вибірковий – менше, ніж 100 %.

Прийом методу внутрішнього економічного контролю доцільно класифікувати за зв’язком зі специфікою підконтрольного об’єкта: прийоми контролю документів, прийоми контролю фактичного стану об’єктів (табл. 1.3 -1.4); за зв’язком з джерелами необхідної для контролю (вхідної) інформації: прийоми контролю об’єктів за документальними інформаційними джерелами; прийоми контролю за інформаційними джерелами щодо фактичного стану об’єктів (рис. 1.12); за зв’язком з алгоритмом прояву прийомів в процесі контролю: прийоми визначення якості вхідної інформації і прийоми обробки отриманої інформації згідно з методом контролю; прийоми формування вихідної інформації за результатами співставлення (рис. 1.13).

Прийом Характеристика прийому
Формальний огляд документів (формальна перевірка) При формальній перевірці документів виявляється наявність і достовірністьтих реквізитів, що передбачено для даного типу документів. Формальну перевірку застосовують з метою виявлення фактів підробки та зловживань в документах, викривлення цифрових даних і зміни реквізитів.
Зустрічна перевірка Передбачає співставлення двох примірників одного й того ж документу, що знаходяться в різних відділах підприємства або підрозділах одного підприємства. Метою її проведення є виявлення фіктивних документів та фактично не здійснених операцій, неоприбуткованих матеріальних цінностей, привласнених коштів, списаних цінностей не за призначенням тощо.
Перевірка правильності підрахунків (арифметична перевірка) Здійснюється шляхом перерахунку результатів таксування, загальних підсумків, узгодження нарахувань і утримань (знижок) тощо з метою визначення правильності підрахунків та виявлення відхилень, що приховані за неправильними арифметичними діями.
Нормативно-правова перевірка Полягає у вивченні господарських операцій щодо їх відповідності нормативним актам, інструкціям, стандартам, положенням державних органів влади та керівництва господарюючих суб’єктів. Перевірка застосовується тоді, коли під сумнів ставиться правильність або законність документу на виплату готівки, передачу запасів та інші операції.
Економічна перевірка Полягає у встановленні економічної доцільності господарських операцій шляхом з’ясування того, яку економічну вигоду вони приносять, до яких результатів призвела господарська операція.
Логічне осмислення змісту операцій (логічна перевірка) Є прийомом вивчення об’єктивної можливості документально оформлених господарських операцій за допомогою різних співставлень взаємопов’язаних виробничих і фінансових показників.

Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. IV. Питання самоконтролю.
 3. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 4. Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення
 5. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю
 6. Аудиторська оцінка системи внутрішнього контролю
 7. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
 8. Біржова валютна торгівля та ступінь валютного регулювання і контролю
 9. ВАРІАНТИ ТЕСТІВ ДЛЯ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 10. Ваучерна система обліку і контролю грошових коштів
 11. Види державного контролю
 12. Види економічного контролю
Переглядів: 635

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Прийоми фактичного контролю

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.