Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ВАРІАНТИ ТЕСТІВ ДЛЯ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

Завдання № 1. Життєдіяльність людини в період палеоліту носила характер:

а) привласнюючий;

б) відтворюючий.

 

Завдання № 2. Основними знаряддями праці періоду палеоліту були:

а) прим. палиця; д) снасті;

б) мікроліти; е) лук і стріли;

в) макроліти; є) рало, соха.

г) складні знаряддя;

 

Завдання № 3. Характерними ознаками “неолітичної революції” були:

а) тваринництво; д) кочове життя;

б) землеробство; е) постійні поселення;

в) ремесло; є) первісні цивілізації.

г) макроліти;

 

Завдання № 4. Вкажіть на спільні риси і відмінності господарства (письмово):

а) Єгипту;

б) Месопотамії;

в) Індії.

Завдання № 5.Ідеї мислителів якої країни (країн) стали відправною точкою для сучасної економічної науки:

а) Стародавнього Китаю;

б) Стародавнього Єгипту;

в) Стародавньої Греції;

г) Стародавнього Риму;

д)Стародавньої Індії.

 

Завдання № 6. Економічна думка стародавнього світу характеризується:

а) глибоким теоретичним аналізом тогочасної економічної системи;

б) відображенням стану соціально-економічного і політичного розвитку тогочасних суспільств;

в) самостійністю стосовно інших галузей знань;

г) переважанням натурально-господарського ставлення до економічних питань;

д) визнанням значної ролі держави в економічному житті суспільства;

е) формуванням основ економічної науки.

 

Завдання № 7. Що таке ергестерія? (письмово)

 

Завдання № 8. Що таке трапеза? (письмово)

Завдання № 9. Арістотель відносив до сфери хрематистики:

а) землеробство і ремесло;

б) велику торгівлю і лихварство;

в) дрібну торгівлю.

 

Завдання № 10. Хто мав більше соціально-економічних привілеїв у класичному Римі? Чому?

а) нобілі; в) паупери;

б) вершники; г) раби.

Завдання № 11. Що таке (пояснити письмово):

а) вілла; в) сальтус;

б) латифундія; г) парцелла.

 

Завдання № 12. Колони це:

а) квазіліони; г) нобілі;

б) вершники; д) паупери.

в) лібертіони;

Завдання № 13. В якому році було запроваджено серваж у Римі:

а) 476 р.; в) 395 р.;

б) 332 р.; г) 284 р.

 

Завдання № 14. Назвіть найважливішу економічну проблему стародавньої римської

літератури:

а) захист економічних інтересів селянства;

б) рабовласництво і його виправдання;

в) організація та методи господарювання в рабовласницьких латифундіях;

г) збільшення ефективності сільського господарства.

Завдання № 15. Визначіть основні галузі господарства трипільської культури:

а) хліборобство; е) будівництво;

б) садівництво; є) бортництво;

в) городництво; ж) риболовство;

г) гончарство; з) збиральництво.

д) ткацтво;

 

Завдання № 16. Галузями життєдіяльності скіфів було:

а) хліборобство; е) гончарство;

б) торгівля; є) ковальство;

в) війни; ж) ювелірна справа.

г) тваринництво;

д) ткацтво;

 

Завдання № 17. Які причини еллінської колонізації Північного Причорномор’я.

а) стратегічна;

б) військова;

в) торгівельно-економічна.

 

Завдання № 18. Які міста-поліси Північного Причорномор”я ви знаєте?

 

Завдання № 19. Центром Боспорського царства було місто:

а) Ольвія; в) Пантікапея;

б) Тірас; г) Танаїс.

Завдання № 20. Визначіть основні ознаки аграрного суспільства (письмово).

 

Завдання № 21. Класичною формою землеволодіння у Франції був:

а) аллод;

б) бенефіцій;

в) лен.

Завдання № 22. Прекарій – це (письмово) - ?

 

Завдання № 23. Що таке бокленд - ? (письмово).

 

Завдання № 24. Що гальмувало розвиток феодальних відносин у Німеччині:

а) роздробленість; г) природно кліматичні умови;

б) община-марка; д) державна влада.

в) відсталість господарства;

 

Завдання № 25 . Що таке митрокомія - її стосунки із державою у Візантії?

 

Завдання № 26. Наведіть приклади:

а) міст-держав .............................

б) міст-комун ...............................

в) імперських міст ........................

г) вільних міст .............................

 

Завдання № 27. Цех – це (дати визначення) ?

 

Завдання № 28. Комунальні революції це:

а) підпорядкування міст державі;

б) завоювання незалежності;

в) підпорядкування міст окремим феодалам;

г) формування самоуправління.

 

Завдання № 29. Якими привілеями користувалися міста Ганзійського союзу?

1............................................. 4 ...............................................

2. .......................................... 5. ..............................................

3. .........................

 

Завдання № 30. Згідно з поглядами Арістотеля і Томи Аквінського гроші — це:

а) зовсім некорисний товар;

б) результат домовленості між людьми;

в) специфічний товар — загальний еквівалент.

 

Завдання № 31. Згідно з поглядами Томи Аквінського в основу визначення «справедливої ціни» товару покладено:

а) витратний принцип;

б) морально-етичний принцип;

в) витратний і морально-етичний принцип одночасно.

 

Завдання № 32. “Вервь” – це - ?

 

Завдання № 33. “Руську Правду” підготував:

а) Володимир Великий; г) Святослав;

б) Ярослав Мудрий; д) Володимир Мономах;

в) княгиня Ольга;

 

Завдання № 34. Які форми земельної власності характерні для Київської Русі?

а) алод; г) феодальна вотчина;

б) бокленд; д) державне землеволодіння;

в) общинне землеволодіння; е) бенефіцій.

 

Завдання № 35. В якому році відбулось повне закріпачення українського селянства:

а) 1529; г) 1557;

б) 1470; д) 1588;

в) 1566; е) 1470.

 

Завдання № 36. Що таке фільварок - ?.

 

Завдання № 37. До основних грошових одиниць в Україні доби середньовіччя належали:

а) дукати; г) таллери;

б) куни; д) гроші.

в) гривни

Завдання № 38. Визначіть основні селянські верстви в литово – польську добу на Україні: (письмово).

Завдання № 39. Визначіть основні передумови формування індустріального суспільства (письмово).

Завдання № 40. Мануфактура – це (письмово) :

 

Завдання № 41. Батьківщиною мануфактурного виробництва є:

а) Англія; г) Іспанія;

б) Франція; д) Італія.

в) Голландія;

Завдання № 42. “Революція цін” – це ?

Завдання № 43. До основних наслідків географічних відкриттів слід віднести:

а) формування колоніальної системи; г) первинне нагромадження;

б) “революція цін “; д) швидкий розвиток с/г.

в) розвиток місцевих народів;

Завдання № 44 До основних завоювань першої хвилі буржуазних революцій у Європі слід віднести:

а) свобода торгівлі; г) недоторканість приватної власності;

б) зростання феодальної ренти; д) швидкий розвиток с/г.

в) свобода підприємництва;

Завдання № 45. “Навігаційний акт” було прийнято:

а) 1640 р.; в) 1660 р.;

б) 1651 р.; г) 1609 р.;

Завдання № 46. Джентрі – це ?

Завдання № 47. Автором терміна “політична економія” є:

а) Арістотель;

б) Тома Аквінський;

в) А. Монкретьєн;

г) А. Сміт;

д) К. Маркс.

Завдання № 48. Згідно з меркантилістською концепцією джерелом грошового багатства є:

а) зростання закордонних інвестицій;

б) перевищення імпорту над експортом;

в) перевищення експорту над імпортом.

 

Завдання № 49. Предметом вивчення меркантилізму є:

а) сфера обігу;

б) сфера виробництва;

в) сфера обігу і виробництва одночасно.

 

Завдання № 50. Визначте історичні умови виникнення меркантилізму:

а) бурхливий розвиток капіталізму, прискорений промисловим переворотом;

б) формування світового ринку;

в) посилення циклічного характеру розвитку капіталістичної економіки;

г) розклад феодалізму та зародження капіталізму;

д) первісне нагромадження капіталу;

е) розгортання науково-технічної революції.

 

Завдання № 51. В ході Великої французької революції дворянство :

а) розорилося; в) було знищене;

б) зміцнило свої позиції; г) емігрувало;

Завдання № 52. Назвіть головні засади класичної школи політичної економії:

а) державне регулювання економіки;

б) дослідження сфери обігу;

в) визнання дії об’єктивних економічних законів;

г) проголошення економічного лібералізму;

д) дослідження сфери виробництва;

е) визнання сфери обігу джерелом багатства;

є) розгляд проблеми цінності переважно з позицій трудової теорії.

 

Завдання № 53. Назвіть прихильників фізіократизму:

а) В.Петті; д) Ф.Кене;

б) Дюпон де Немур; е) Ж.Тюрго;

в) Мірабо; ж) П. Буагільбер;

г) А.Сміт; з) Мерсьє де Ла Рів’єр.

Завдання № 54. США було проголошено :

а) 1640 р.; в) 1783 р.;

б) 1776 р.; г) 1787 р.;

Завдання № 55. Промисловий переворот це (письмово):

 

Завдання № 56. Перша парова машина з’явилась (приведіть у відповідністьдати і країни):

а) 1733; а) Англія

б) 1783; б) Франци

в) 1820; в) Німеччина;

г) 1769; г) США;

д) 1765; д) Росія.

Завдання № 57. Пріорітет у ході промислового перевороту у Франції віддавався:

а) формуванню промислового капіталу;

б) формуванню фінансового капіталу;

в) формуванню кредитної системи.

 

Завдання № 58. Промисловий переворот у США розпочинається у:

а) мануфактурному виробництві;

б) фабрично-заводському виробництві;

в) кустарному виробництві.

Завдання № 59. Доктрина Монро передбачала - ?

Завдання № 60. Які процеси відбувалися у Німеччині в ході промислового перевороту:

а) обєднання країни;

б) поглиблення митних протиріч;

в) промисловий занепад;

г) господарське піднесення;

Завдання № 61. Назвіть теоретичні засади економічних поглядів А. Сміта:

а) егоїзм людини;

б) споживна вартість як мета виробництва;

в) схильність людей до обміну;

г) обіг як джерело багатства;

д) низький рівень заробітної плати;

е) поділ праці;

є) економічний лібералізм;

ж) дія об’єктивних економічних законів;

з) визначення цінності речі її корисністю.

 

Завдання № 62. Назвіть, яку працю А. Сміт визнає за продуктивну:

а) працю в сільському господарстві;

б) працю у сфері матеріального виробництва;

в) працю, що створює цінність;

г) працю у сфері обігу;

д) працю у сфері нематеріального виробництва;

е) працю, що закріплюється в матеріальних цінностях.

 

Завдання № 63. Назвіть проблеми, що перебували в центрі економічних досліджень Д. Рікардо:

а) аналіз обмеженості ресурсів;

б) теорія цінності;

в) дослідження потреб людини;

г) розподіл багатства;

д) аналіз якісних характеристик капіталізму.

Завдання № 64. У визначенні вартості Д. Рікардо дотримується:

а) трудової теорії вартості;

б) теорії витрат;

в) теорії корисності.

Завдання № 65. А. Сміт обмежував предмет дослідження політекономії:

а) сферою матеріального виробництва;

б) сферою розподілу;

в) нематеріальною сферою.

Завдання № 66. Одною з характерних рис учення Ж.-Б. Сея є те, що він визнавав вартість продуктом…:

а) живої праці;

б) праці, капіталу та землі сил природи;

в) підприємнрицьких здібностей капіталіста .

Завдання № 67. Укажіть, які з наведених положень відповідають економічним поглядам С. Сісмонді:

а) критика капіталізму;

б) державне втручання в економіку;

в) схильність до традиційних поглядів класичної політекономії;

г) трудова теорія вартості;

д) визначення мети капіталістичного виробництва як споживання;

е) сприйняття абстрактного методу класиків;

є) визнання прогресивності великого капіталістичного виробництва;

ж) критика комуністичних ідей.

Завдання № 68. Назвіть історичні передумови формування критичного напряму в політичній економії:

а) зростання ролі торгового капіталу;

б) бурхливий розвиток капіталізму;

в) активне втручання держави в економіку;

г) занепад дрібного виробництва;

д) підвищення продуктивності праці;

е) економічні кризи;

є) посилення експлуатації трудящих;

ж) нагромадження капіталу.

Завдання № 69. Монополія – це ?

 

Завдання № 70. Синдикат – це ?

 

Завдання № 71. Трест – це ?

 

Завдання № 72. Додаткова вартість за К. Марксом створюється:

а) працею, капіталом, землею;

б) неоплаченою працею робітників;

в) постійним капіталом.

 

Завдання № 73. Які причини, за К. Марксом, породжують тенденцію норми прибутку до зниження:

а) переливання капіталів з однієї сфери виробництва в іншу;

б) зростання органічної будови капіталу;

в) зростання цін на предмети споживання;

г) збільшення в структурі капіталу частки постійного капіталу;

д) зростання відносного рівня заробітної плати робітників.

 

Завдання № 74. К. Маркс доводив, що вартості створюються...:

а) живою працею найманих робітників;

б) капіталом і працею;

в) капіталом, працею і землею.

 

Завдання № 75. Процес капіталістичного нагромадження за

К. Марксом — це...:

а) збільшення позичкового капіталу;

б) капіталізація частини додаткової вартості;

в) концентрація і централізація капіталу.

Завдання № 76. Двигуни внутрішнього згорання винайшли :

а) Отто; в) Бенц;

б) Даймлер; г) Дизель;

 

Завдання № 77. До основних причин першої світової війни слід віднести:

а) Балканська криза;

б) колоніальні протиріччя ;

в) диспропорції у промисловому виробництві;

г) індустріалізація;

д) торгівельні війни;

Завдання № 78. Маржиналізм ґрунтується на дослідженні:

а) сумарних економічних величин;

б) середніх економічних величин;

в) граничних економічних величин.

 

Завдання № 79. Назвіть теорії, які було покладено в основу синтетичної

теорії А. Маршалла:

а) марксизм;

б) інституціоналізм;

в) трудова теорія вартості;

г) кейнсіанство;

д) маржиналізм;

е) теорія трьох факторів виробництва.

Завдання № 80. Вартість товару А. Маршаллом характеризується на основі:

а) трудової теорії;

б) теорії витрат;

в) теорії граничної корисності;

г) виявлення рівноважної ціни, що визначається граничною корисністю

і граничними витратами.

Завдання № 81. Автором учення про статику і динаміку та теорії граничної

продуктивності є:

а) В. Джевонс; г) Л. Вальрас;

б) А. Маршалл; д) В. Парето.

в) Дж. Б. Кларк;

Завдання № 82. Поділ економіки на які складові відповідає методу

дослідження Дж. Б. Кларка?

а) макроекономіка;

б) мікроекономіка;

в) універсальна економіка;

г) економічна статика;

д) економічна динаміка;

е) ефективна економіка;

є) неефективна економіка;

ж) національна економіка;

з) світова економіка.

Завдання № 83. Серед учених-маржиналістів засновником сучасного методу

макроекономічного моделювання слід вважати:

а) В. Джевонса; г) Дж. Б. Кларка;

б) А. Курно; д) В. Парето.

в) Л. Вальраса;

Завдання № 84. Хто з названих нижче економістів присвятив свої дослідження

проблемам:

 

1) ціни рівноваги; а) Дж. Б. Кларк;

2) продуктивності капіталу і праці; б) К. Менгер;

3) економічного добробуту; в) Л. Вальрас, В. Парето;

4) загальної економічної рівноваги; г) А. Маршалл;

5) граничній корисності предметів споживання; д) А. Пігу.

 

Завдання № 85. Знайдіть відповідність:

1. Австрійська школа граничної корисності; а) Дж. Б. Кларк;

2. Кембриджська школа; б) А. Курно, Л. Вальрас, В. Парето;

3. Американська школа; в) А. Маршалл, А. Пігу;

4. Математична школа; г) К. Менгер, Ф. Візер,

5. Шведська (стокгольмська) школа. д) К. Вікселль, В. Кассель;

е) Бем-Баверк;

 

Завдання № 86. Господарські реформи Б. Хмельницького полягали у:

а) збільшенні феодального землеволодіння;

б) зменшенні феодального землеволодіння;

в) наділенні селян землею;

г) наділенні козаків землею;

д) збільшенні землеволодіння козацької старшини;

е) зменшенні землеволодіння козацької старшини.

 

Завдання № 87. Юридичне оформлення кріпосного права на Україні відбулося:

а) 1711р.; в) 1783 р.;

б) 1775р.; г) 1785 р.;

Завдання № 88. Який тип мануфактур переважав у XVІІ - XVІІІ ст. на Україні:

а) централізований; в) змішаний;

б) сільське ремесло; г) розсіяний;

Завдання № 89. М. Туган-Барановський репрезентував:

а) праксеологію;

б) інвестиційну теорію циклів;статистика;

в) енергетична теорія економічного розвитку;

Завдання № 90. Хто був автором однієї з перших наукових праць з політекономії російською мовою: а) М. Левитський;

б) Т. Степанов;

в) М. Зібер;

г) М. Бунге;

д) М. Драгоманов

Завдання № 91. Версальський мирний договір прийнято у:

а) 1918 р.; в) 1922 р.;

б) 1919 р.; г) 1924 р.

 

Завдання № 92. План Ч. Дауеса передбачав:

а) посилення репараційного тиску; в) прямі інвестиції в економіку;

б) надання фінансової допомоги; г) конкуренцію з боку німецьких товарів.

Завдання № 93. “Просперіті” – це ?

Завдання № 94. За рахунок яких факторів відбувалось економічне зростання США:

а) ленд-ліз; д) поставки зброї і продовольства;

б) міграція робочої сили; е) впровадження нових технологій;

в) приплив капіталу; є) протекціонізм уряду;

г) ек. реформи; ж) вивіз капіталу.

 

Завдання № 95. Визначіть причини економічного відставання Англії в 20-х рр. (письмово) - ?

 

Завдання № 96. Причинами світової економічної кризи 1929-1933 рр. стали:

а) недовиробництво товарів; е) відсталість с/г;

б) мілітаризація економіки; є) політична боротьба;

в) надвиробництво товарів; ж) державне регулювання економіки;

г) проблема перекваліфікації робітників; з) І світова війна.

д) монополізація виробництва;

 

Завдання № 97. Визначіть країни, що увійшли до стерлінгового блоку: - ?

Завдання № 98. “Новий курс президента Ф. Рузвельта” передбачав: - ?

 

Завдання № 99. Німецький шлях виходу з економічної кризи передбачав: - ?

Завдання № 100. План Юнга було прийнято у:

а) 1929 р.; в) 1931 р.;

б) 1930 р.; г) 1933 р.

Завдання № 101. Що передбачав Вестмінстерський статут 1931 р. - ?

Завдання № 102. “Дирижизм“ – це - ?

Завдання № 103. Хто написав працю “Загальна теорія зайнятості, процента і грошей“:

а) Д. Кейнс; в) Е. Хансен;

б) К. Маркс; г) Р. Харрод.

Завдання № 104. Які теорії критикував Дж. М. Кейнс:

а) теорію ринкового саморегулювання економіки;

б) кількісну теорію грошей;

в) теорію ринків Сея (закон Сея);

г) усі попередні відповіді правильні;

д) правильні тільки відповіді а) і б).

Завдання № 105. Який період можна вважати початковим етапом формування кейнсіанства:

а) 20-ті роки XX ст.;

б) безпосередньо роки «великої депресії»;

в) 30-ті роки XX ст.

Завдання № 106. Назвіть історичні передумови виникнення кейнсіанства:

а) розвиток монополій;

б) збільшення кількості грошей в обігу;

в) зростання цін;

г) «велика депресія»;

д) посилення циклічності економічного розвитку;

е) жорстке регулювання економіки державою.

Завдання № 107. Що можна назвати центральною проблемою загальної теорії Кейнса:

а) інвестиційний мультиплікатор;

б) середню і граничну схильність до споживання;

в) принцип ефективного попиту.

Завдання № 108. Якщо за кейнсіанською теорією споживання дохід зростає, то:

а) гранична схильність до споживання знижується;

б) гранична схильність до споживання зростає;

в) середня схильність до заощадження знижується;

г) середня схильність до заощадження зростає.

Завдання № 109. Згідно з “основним психологічним законом” Дж. М. Кейнса зі зростанням доходів темпи приросту споживання:

а) залишаються на попередньому рівні;

б) випереджають темпи приросту доходів;

в) зростають, але не тією ж мірою, що й доходи;

г) зменшуються порівняно з попереднім рівнем.

Завдання № 110. Основу методології дослідження Дж. М. Кейнса становлять:

а) пріоритет мікроекономічного аналізу;

б) пріоритет макроекономічного аналізу;

в) концепція “ефективного попиту”;

г) прихильність “законам ринку” Ж.-Б. Сея;

д) автоматичне саморегулювання ринкової економічної системи;

е) мультиплікатор інвестицій.

Завдання № 111. Які заходи, на погляд Кейнса, спроможні вивести економіку з кризи?

а) помірна інфляція;

б) підвищення граничної ефективності капітальних вкладень;

в) зниження облікової ставки (норми) процента;

г) активне втручання держави в економіку;

д) створення додаткових робочих місць;

е) стимулювання заощаджень;

є) розвиток споживчого кредиту.

 

Завдання № 112. Назвіть послідовників Кейнса:

а) Т. Веблен; ж) М. Фрідмен;

б) Д. М. Кларк; з) Дж. Хікс;

в) Дж. Гелбрейт; и) Ф. Перру;

г) Л. Мізес; і) Дж. Робінсон;

д) Ф. Хайєк; ї)Р.Харрод;
е) Е. Хансен; й) В. Ойкен;

є) С. Харріс; к) О. Домар.


Завдання № 113. Установіть відповідність:

1. Дж. М. Кейнс; а) теорія економічного зростання;

2. Ф. Перрі; б) посткейнсіанська концепція розподілу;

3. Е. Хансен; в) теорія індикативного планування;

4. Р. Харрод; г) теорія “ефективного попиту”;

5. Дж. Робінсон; д) неокейнсіанська теорія економічного циклу.

Завдання № 114. Кріпосне право в Україні було відмінено у:

а) 1848 р.; в) 1867 р.;

б) 1861 р.; г) 1906 р.

 

Завдання № 115. Столипінська аграрна реформа передбачала:

а) збереження общинної власності; в) капіталізацію с/г;

б) руйнування общини; г) переселення селянства.

Завдання № 116. “Воєнний комунізм“ – це ?

 

Завдання № 117. Який уряд найбільше піклувався розвитком народного господарства:

а) Генеральний секретаріат; в) уряд Директорії;

б) Гетьманський уряд;

Завдання № 118. Продрозкладка – це ?

Завдання № 119. Визначіть причини впровадження НЕПу (письмово) - ?

 

Завдання № 120. НЕП було прийнято на :

а) X зї’зд РКП(б);

б) XV зї’зд ВКП(б) ;

 

Завдання № 121. НЕП в Україні передбачала:

а) націоналізацію промисловості і сільського е) “воєнний господарства; комунізм”;

є) розвиток всіх форм торгівлі;

б) денаціоналізацію економіки; ж) натуральний обмін між містом і селом;

в) формування приватного з) соціальні реформи.

капіталу;

г) державне регулювання економіки;

д) формування трестів, концесій, кооперації;

 

Завдання № 122. Назвіть кооперативні обєднання в Україні періоду НЕПу (письмово) - ?

Завдання № 123. ГОЕЛРО – це (письмово) ?

Завдання № 124. Які грошові одиниці було введено в обіг у 1921 р.:

а) імперіали; в) карбованці;

б) рублі; г) червінці.

Завдання № 125. В який період реалізовувався перший п’ятирічний план:

а) 1921 – 1925 рр.; в) 1928 – 1932 рр.;

б) 1923 – 1928 рр.; г) 1927 – 1931 рр.

Завдання № 126. Назвіть найбільші новобудови в Україні періоду індустріалізації (письмово) - ?

Завдання № 127. Визначіть причини і наслідки голодомору 1932-1933 рр. (письмово).

Завдання № 128. “Державний соціалізм” 30-х років XX ст. передбачав:

а) інтенсифікацію економічного розвитку; е) екстенсивний розвиток екон.;

б) приватну власність; є) загальнодержавну власність;

в) економічні стимули праці; ж) позаекономічний примус.

г) автократію в управлінні економікою;

д) ліберальне управління господарством;

Завдання № 129. Визначіть наслідки Версальської системи для Західної України (письмово).

Завдання № 130. Причинами другої світової війни були:

а) диспропорції у світовому господарстві;

б) мілітаризація;

в) економічне зростання США;

г) відродження промислового потенціалу Німеччини;

д) економічна позиція Франції;

е) реваншизм;

є) боротьба за стратегічні ресурси;

ж) “політика умиротворення агресора”.

Завдання № 131. Політика “умиротворення агресора” – це (письмово) - ?

Завдання № 132. Найбільше ефективною соціально-економічною системою в ході другої світової війни, виявилася:

а) американська; г) німецька;

б) французька; д) британська;

в) радянська; е) японська.

 

Завдання № 133. План Маршалла передбачав:

а) соціально-економічні реформи;

б) державне регулювання економіки;

в) політичну стабілізацію;

г) подолання розрухи;

д) стабілізацію фінансового обігу;

е) надання фінансових субсидій;

є) перерозподіл колоній;

ж) зміну сфер економічного впливу;

з) уніфікацію митної системи;

и) вільне пересування робочої сили;

і) свободу підприємництва;

ї) підтримку американської політики.

Завдання № 134. “ Зворотний курс” Доджа – Макартура передбачав: - ?

 

Завдання № 135. Бреттон – Вудська система включає:

а) НАТО; г) РЕВ;

б) МВФ; д) МБРР;

в) Систему коригування фінансових курсів валют; е) СОТ.

 

Завдання № 136. Визначіть загальні тенденції розвитку світового господарства у 40 – 90-х рр. XX ст. (письмово): - ?

Завдання № 137. Термін “соціальне ринкове господарство” належить:

а) Дж. М. Кейнсу; г) П. Самуельсону;

б) М. Фрідмену; д) К. Менгеру;

в) А. Мюллєру-Армаку; е) В. Ойкену.

 

Завдання № 138. Назвіть основні теоретичні засади неолібералізму:

а) вільне ціноутворення і стабільність грошового обігу;

б) зростання обсягів державних замовлень, закупівлі і позик;

в) пріоритет приватної власності;

г) державне регулювання економіки;

д) соціальне вирівнювання за допомогою справедливого розподілу;

е) обмежена економічна роль держави.

Завдання № 139. Соціальне ринкове господарство передбачає:

а) вільну конкуренцію;

б) рівні можливості;

в) монополізм;

г) відсутність конкуренції;

д) акціонування капіталу;

е) тоталітаризм;

є) масове виробництво споживчих товарів;

ж) узгодження інтересів праці та капіталу;

з) обмеження конкуренції;

и) досягнення соціальної згоди.

Завдання № 140. “Рейганоміка” – це : - ?

 

Завдання № 141. Європейське Співтовариство утворилося:

а) 1945 р.; в) 1953 р.;

б) 1949 р.; г) 1957 р.

Завдання № 142. Чи входять до “G – 8” наступні країни:

а) США; д) Великобританія;

б) Росія; е) Італія;

в) Японія; є) Канада.

г) Німеччина;

Завдання № 143. Які етапи у своєму розвитку проходять інтеграційні процеси - ?

Завдання № 144. Д. Белл розробив:

а) економічнe теорію “прав власності”;

б) теорію постіндустріального (індустріально-технократичного суспільства);

в) соціально-правовий інституціоналізм;

г) концепцію “технотронної ери”;

д) теорію суспільного вибору.

 

Завдання № 145. Дж. Б’юкенен розробив::

а) економічнe теорію “прав власності”;

б) теорію постіндустріального (індустріально-технократичного суспільства);

в) соціально-правовий інституціоналізм;

г) концепцію “технотронної ери”;

д) теорію суспільного вибору.

 

Завдання № 146. Назвіть прихильників інституціоналізму з наведеного списку:

а) Р. Коуз; г) А. Пігу; є) Л. Вальрас;;

б) В. Мітчелл; д) Дж. Гелбрейт. ж) Ф. Ліст;

в) М. Фрідмен; е) Т. Веблен з) Г.Ч. Кері;

и) Дж. Коммонс.

 

Завдання № 147. Назвіть представників раннього інституціоналізму з наведеного списку:

а) А. Маршалл; д) Дж. Гелбрейт;

б) М. Фрідмен; е) В. Мітчелл;

в) Т. Веблен; є) В. Ойкен;

г) Ф. Ліст; ж) Дж. Коммонс.

 

Завдання № 148. Західно українські землі були включені до складу України:

а) 1945 р.; в) 1943 р.;

б) 1939 р.; г) 1941 р.

Завдання № 149. Які галузі господарства України відбудовувалися у повоєнний період першочергово:

а) сільське господарство; г) металургійна;

б) паливно - енергетична; д) машинобудівна.

в) легка;

Завдання № 150. Яку реформу було започатковано 14 грудня 1947 р.:

а) податкову; в) соціальну;

б) грошову; г) політичну.

Завдання № 151. Реформи М.С. Хрущова передбачали:

а) відмову від тоталітаризму; д) волюнтаризм у сільському господ.;

б) госпрозрахунок; е) вирішення житлової проблеми;

в) створення раднаргоспів; є) конфлікт із Заходом;

г) децентралізацію управління; ж) “політику відлиги”.

 

Завдання № 152. Реформи О. Косигіна передбачали:

а) посилення директивного планування; д) інвестування сільського господ.;

б) контроль над діяльністю підприємств; е) підвищення ефективн. виробн.;

в) внутрішньогалузевий госпрозрахунок; є) застій в економіці.

г) самофінансування;

Завдання № 153. Наведіть приклади великих підприємств, що стали до ладу у роки повоєнної відбудови на Україні (письмово): - ?

Завдання № 154. Яким шляхом розвивалося господарство України у 70 – 80-х рр.. XX ст.:

а) інтенсивним; б) екстенсивним;

Завдання № 155. До основних галузей індустріальної України слід віднести – (письмово)?

Завдання № 156. Які великі транзитні газопроводи були збудовані на території України у 70 – 80-х рр.. XX ст.: - (письмово) - ?

Завдання № 157. “Декларацію про державний суверенітет України” було прийнято:

а) 1985 р.; в) 1991 р.;

б) 1990 р.; г) 1994 р.

Завдання № 158. Закон України “Про економічну самостійність України прийнято”:

а) у липні 1990 р.; в) у серпні 1990 р.;

б) у серпні 1991р.; г) у грудні 1991 р.

 

Завдання № 159. В “Основних напрямках економічної політики в умовах незалежності” передбачалося:

а) розширення військового комплексу; д) модернізацію виробництва;

б) проведення конверсії; е) пріоритетний розвиток металургії.

в) державні дотації підприємствам;

г)закриття нерентабельних підприємств; .

 

Завдання № 160. Виберіть із наведеного списку терміни, поняття і визначення, які характеризують “змішану економіку”:

а) революційний перехід до соціалізму;

б) поступове реформування відносин власності;

в) директивне планування, державний контроль за цінами, рівнем доходів, суспільні фонди споживання;

г) комунітаризм та конкуренція;

д) індивідуалізм та конкуренція;

е) розвиток демократичних форм контролю за виробництвом з боку його суб’єктів та держави;

є) вільне ціноутворення;

ж) перерозподіл державою національного доходу на користь соціальної сфери.

 

Завдання № 161. Виберіть терміни, поняття і визначення, які характеризують учення представників радянської школи політекономії:

а) суспільні фонди споживання;

б) саморегулювання економіки;

в) три фактори виробництва;

г) індивідуалізм та конкуренція;

д) об’єкт дослідження, що обмежується матеріальною сферою виробництва;

е) метод національних рахунків, що базується на міновій концепції;

є) балансовий метод, що базується на концепції трудових витрат;

ж) об’єктивна природа економічних законів;

з) основною умовою економічної рівноваги є планування народногосподарського розвитку;

и) основною умовою становлення соціалізму є встановлення суспільної власності на засоби виробництва;

і) вимірювання вартості через показники витрат факторів виробництва;

ї) невтручання держави як запорука ефективної дії механізмів саморегулювання.

 

Завдання № 162. Назвіть проблеми теоретичних дискусій 20—30-х рр. ХХ ст. в СРСР:

а) аграрні; е) кредиту і грошового обігу;

б) демографічні; є) поліпшення матеріального

в) госпрозрахунку; становища населення;

г) світового ринку; ж) екологічні;

д) методологічні й з) відтворення, планування,

загальнотеоретичні;

 

Завдання № 163. М. Фрідмен розробив:

а) доктрину неокласичного відродження;

б) теорію “раціональних очікувань”;

г) “монетаризм”;

 

Завдання № 164. Дж. Робінсон обгрунтувала:

а) теорію недосконалої конкуренції;

б) концепцію “ідеальних типів господарських систем”;

в) теорію монополістичної конкуренції;

г) теорію ефективної конкуренції.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
 3. III. Актуалізація набутих знань
 4. III. Контроль знань
 5. IV. Закріплення й узагальнення знань
 6. IV. Питання самоконтролю.
 7. IV. Повідомлення теми та мети уроку V. Сприймання і засвоєння нових знань, умінь та навичок.
 8. IІ. Актуалізація опорних знань учнів.
 9. V. Закріплення знань
 10. V. Засвоєння знань
 11. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 12. VI. Узагальнення та систематизація знань
Переглядів: 2073

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ | ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.148 сек.