Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види архітектурного проектування

Варіантне проектування- розробка за одним завданням декількох проектів (варіантів). Варіантне проектуванняможе бути передпроектною стадією індиві­дуального або типового проектування. При розробці першого варіанту якість проекту становить приблизно 60—70 % від потенціально можливої. Кожний наступний варіант кращий за поперед­ній приблизно на 6—7 %, тому за ра­хунок варіантного проектування можна досягти підвищення якості проекту на 30—40 %. Після 10—12 варіантів якість проекту вже не підвищується, і розробкою більшої кількості варіантів можна знехтувати. Варіантне проектування може виступати також різнови­дом типового проектування: замість од­ного типового проекту розробляється призначений для багаторазового за­стосування проект з декількома варі­антами об'ємно-просторової композиції, колірного і декоративного вирішен­ня. Це дозволяє при застосуванні типо­вих проектів точніше враховувати міс­цеві умови і різноманітити вигляд за­будови. Варіантне проектування застосовувалось вже у 18 ст. у Франції — під час будівництва м. Шо (арх. К.-Н. Леду), у Росії в 19 ст.— під час будівництва Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі (арх. А. Монферран).

В. Дахно

Індивідуальне проектування -розробка проекту конкретного об'єкта (будинку, споруди тощо) як одиничного. П. і. є найбільш традиційним видом проек­тування, зараз в умовах масового бу­дівництва застосовується тільки при будівництві унікальних будинків і спо­руд, а також містобудівних об'єктів. Індивідуальний проект призначається для одноразового застосування.

Конкурсне проектування-розробка за одним завданням (для одного об'єк­та) декількох проектів і вибір опти­мального на основі їхнього зіставлен­ня.

Концептуальне (пошу­кове) проектування – це проектування, яке має будь-які нові ідеї, кон­цепції. Концептуальний проект не при­значається для здійснення і складаєть­ся із обмеженого, необхідного тільки для ілюстрації принципового рішення, обсягу проектних матеріалів. За ре­зультатами оцінки проекту ідею, яка міститься у ньому, або концепцію можна прийняти для подальшої розробки або відкинути. Концептуальне проектування може передуватиіндивідуальномуабо типовому про­ектуванню, що сприяє під­вищенню якості і зниженню вартості цих видів проектування. Метою концептуального проектування може бути також розробка явно нере­альних, а то й фантастичних проектів (т. зв. „паперова архітектура”).

В. Дахно

Серійне проектуванняза­родилося в кінці 40-х рр. ХХ ст. Це особливий вид типового проектування, розробка серіїтипових проектів одного об'єкта (жит­ловий будинок, школа тощо), об'єднаних єдиним підходом, архітектурно-плану­вальними та конструкційними вирішен­нями, але таких, що відрізняють­ся будь-якими іншими характеристиками (демографічними, містобудівними, ком­позиційними та ін.). Серійне проектування сприяє уні­фікації конструкцій, індустріалізації бу­дівництва, поліпшенню організації ро­боти будівельних підприємств.

В. Дахно

Типове проектування- розробка про­ектів, призначених для багаторазового використання у масовому будівництві. Типове проектування дозволяє значно скоротити загаль­ну вартість і строки розробки проект­ної документації. До якості типових проектів ставляться особливо жорсткі вимоги, оскільки функціональні та еко­номічні їхні недоліки при багаторазо­вому використанні призводять до ве­ликих втрат. Типові проекти призна­чаються для певної території (зона, підзона) і розробляються з урахуван­ням її природнокліматичних, ґрунтових, сейсмічних та ін. особливостей. Типові проекти «прив'язуються», тобто доопрацьовуються звичайно тільки стосовно фундаментів з урахуванням конкретних умов будівництва. Типове проектування особливо поширилося наприкінці 1950-х рр., що дозволило перейти на індустріальні методи масового житлового будівництва і поклало початок заводському домобудуванню.

В.Дахно

Проектування експериментальне – індивідуальне проектування з метою перевірки нових архітектурно-планувальних, конструктивних, технологічних та ін. вирішень для наступного їх впровадження.

В.Дахно

До специфічних видів архітектурної діяльності відносяться: об’ємне проектування (проектування окремих будівель і споруд), містобудування, реставрація пам’яток архітектури, ландшафтне проектування (ландшафтна архітектура).

Ландшафтна архітектура – це діяльність з формування гармонійного поєднання природного краєвиду з освоєними людиною територіями, поселеннями, архітектурними комплексами, інженерними спорудами[2].

 

Найбільш складним і багатоаспектним видом архітектурної діяльностіємістобудування (урбаністика). Це комплексна наукова і практична діяльність, у сферу якої входять принципи, чинники і методи просторової організації нових міст, а також реконструкції існуючих.

Містобудівна діяльність охоплює дослідження, проектування та управління процесами реалізації за­ходів, що визначають формування і розвиток функціональної та архітек­турно-планувальної структури населе­них місць і районів у відповідності з демографічними, соціальними, економіч­ними вимогами та природно-екологіч­ними умовами; розвиток інженерної та транспортної інфраструктури; збере­ження і збагачення оточуючого середо­вища. Засобами вирішення містобудів­них завдань є раціональна планувальна організація території та узгоджене взаєморозташування житлових районів, ви­робничих комплексів, рекреаційних зон, громадських центрів тощо.

Як галузь архітектурної діяльності містобудування спрямова­не на створення міських ансамблів, що поєднують споруди з природним оточен­ням. Масштаб та характер об'єктів виз­начають особливості архітектурної твор­чості в містобудуванні, яка заснована на принци­пах історичної спадкоємності, що віддзеркалює об'єктивні умови безперерв­ного процесу розвитку населених місць[3].

 

Контрольні запитання за темою

 

1.Яке соціальне призначення архітектури?

2.Що являють матеріальна і культурна функції архітектури?

3.Як і коли вдбувалось становлення професії архітектора?

4. Назвіть видатних архітекторів Відродження.

5. Як відбувалсь становлення архітектурної теорії у період Відродження? Назвіть відомих теоретиків архітектури.

6.Поясніть творчі і прагматичні аспекти діяльності архітектора.

7. Що складає специфіку архітектурного проектування?

8. Розкрийте поняття «Архітектурний проект» і «Архітектурне поектування».

9.Назвіть стадії архітектурного проектуваня.

10. Охарактеризуйте види архітектурного проекту.

11. Які є види архітектурного проектування?

12. Розкрийте поняття «урбаністика».

 


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. VII. Етап проектування
 3. VII. Етап проектування
 4. Автоматизація проектування напівзамовлених ВІС.
 5. Варіантне проектування будівельного виробництва.
 6. Варіантне проектування технології зведення будівель та споруд.
 7. Вибір мікропроцесорного комплекту для проектування обчислювальних пристроїв і систем
 8. Вибір способу виготовлення заготовки. Попереднє проектування заготовки.
 9. Вимоги щодо проектування електрообладнання для пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон
 10. Виникнення і розвиток землевпорядного проектування
 11. Вихідні дані для проектування
Переглядів: 1561

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Специфіка архітектурної професії | Комплексне проектування як інформаційний метод

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.