Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Структура аудиторського висновку.

Рис. 5.2. Систематизація факторів, що порушують незалежність аудитора.

Рис. 5.1. Схема структури Аудиторського звіту.

 

Визначення аудиторського висновку в Законі України „Про аудиторську діяльність” тлумачиться як:

„офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається у встановленому порядку за наслідками проведеного аудиту і містіть в собі висновок стосовно достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського фінансово – господарської діяльності”.

Акт аудиту і Аудиторський висновок підписують і ставлять печатку окремо, тому що Акт аудиту містить в собі конфіденційну інформацію і залишається для внутрішнього використання, а Аудиторський висновок надається Загальним Зборам акціонерів, або іншим користувачам.

Питання щодо сутності аудиторського висновку в економічній літературі тривалий час залишається суперечливим.

Акт аудиту – це документ складений кількома особами, що підтверджує будь які встановлені факти, події. Його підписують кілька осіб окрім аудитора (замовник, гол. бухгалтер, інші відповідальні особи).

В Аудиторському висновку аудитор висловлює тільки свою думку щодо достовірності відображення фактів господарського життя та правильності складання звітності. Його думка – це тільки професійне судження, робочі матеріали аудитора не можуть бути направлені на розгляд прокурору чи інші правові інстанції.

Зверніть увагу, що така точка зору не висвітлена в навчальних посібниках. Ми підкреслюємо, що висновок не має правового значення, він не може розглядатися в суді. Аудиторському висновку не надається правова оцінка. Він є лише підставою, а не доказом, для вивчення в подальшому поставлених питань.

Переважна кількість аудиторських висновків носить в назві словосполучення „незалежної аудиторської фірми”, або „незалежних аудиторів”. Абсолютної незалежності АФ та аудиторів не існує. Крім того, аудитор і АФ є залежними від роду обставин (рис.5.2.).

„Чи може аудитор бути незалежним як фактично, так і зовні, якщо виплата винагороди за аудит залежить від адміністрації організації (клієнта) в якій він здійснюється? Швидше за все, на це питання не буде знайдено відповіді, яка б задовольняла усіх, але він дуже добре вказує те, наскільки важко скласти таку атмосферу для праці, у котрій аудитори були б повністю незалежні [Аренс Э.А., Поббек Дж. Аудит: Пер. с англ.; - М.: Фин. и Стат., 1995. – 560с., с.86]”.

Таким чином, основною умовою незалежності аудиторо повинна бути незалежність від замовника (керівника підприємства - клієнта).

 

 

 

 


Студенту треба знати, що порядок складання висновку регламентується МСА – 700; 700 А „Аудиторський висновок про фінансову звітність”, МСА – 800 „Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту суспільного призначення”.

 

Структура аудиторського висновку має такі елементи:

♦ заголовок;

♦ замовник;

♦ вступ;

♦ масштаб перевірки;

♦ висновок аудитора про перевірену фінансову звітність;

♦ дата аудиторського висновку;

♦ підпис аудиторського висновку;

♦ адреса аудиторської фірми.

Заголовок аудиторського висновку містить запис проте, що аудиторську перевірку проведено незалежним аудитором (аудиторами), а також назву фірми або прізвище аудитора, який здійснював аудит. Це є свідченням того, що під час аудиту не було жодних обставин, які могли б призвести до порушення принципу незалежності перевірки. Незалежність міркувань аудитора— обов'язкова вимога об’єктивності аудиторського дослідження. Якщо цю умову порушено, аудитор не має права складати висновок про перевірену звітність, оскільки зібрана інформація не є достатньою і доказовою.

Замовник аудиторського висновку. В аудиторському висновку слід чітко зазначити, кому він адресований (дати повну назву підприємства, яке перевірялося, і час перевірки).

Вступ. Аудиторський висновок має містити інформацію про склад перевіреної звітності та дату її складання. Слід також зазначити, що відповідальність за правильність складання звітності покладається на керівництво підприємства, яке перевіряється, а за обґрунтованість аудиторського висновку, складеного за цією звітністю, — на аудитора.

Масштаб перевірки. В аудиторському висновку необхідно наводити масштаб аудиту і зміст проведених робіт. Цей розділ аудиторського висновку дає впевненість його користувачам у тому, що аудиторська перевірка здійснена відповідно до вимог українського законодавства та норм, які регулюють аудиторську практику і ведення бухгалтерського обліку, або у відповідності з вимогами міжнародних стандартів та практики.

У цьому розділі говориться, що перевірка була спланована і підготовлена з достатнім рівнем упевненості в тому, що фінансова звітність не має суттєвих помилок.

Під час аудиторської перевірки аудитор повинен робити оцінку помилок у системах обліку та внутрішнього контролю підприємства на предмет їх суттєвого впливу на фінансову звітність. При оцінці суттєвості помилок аудитор повинен керуватися положеннями МСА 320 "Суттєвість в аудиті" Далі зазначається, що аудитор використовував принцип вибіркової перевірки інформації і що під час перевірки він брав до уваги тільки суттєві помилки. Також дається інформація про принципи бухгалтерського обліку, які використовувалися на підприємствах у період перевірки.

 

Аудиторський висновок повинен містити дані про:

♦ використання аудитором конкретних тестів при перевірці інформації, котра підтверджує цифровий матеріал, на якому ґрунтується звітність;

♦ методологію обліку, яку використовувало керівництво підприємства, що перевіряється, при підготовці звітності в цілому та фінансових звітів зокрема.

Масштаб перевірки може бути викладений приблизно так:

"Ми провели перевірку відповідно до вимог нормативів аудиту, що діють в Україні, які передбачають, що вона планується і здійснюється з метою збирання достатньої інформації про те, що звіти підприємства, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок, і склали за ними висновок про його реальний фінансовий стан. Застосовуючи тестування, ми перевірили інформацію, що підтверджує цифровий матеріал, на якому ґрунтується звітність. Під час перевірки досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, використані керівництвом підприємства: оцінка основних засобів, матеріалів, МШП тощо. Вважаємо, що зібрана інформація є достатньою для складання аудиторського висновку".

Висновок аудитора про перевірену фінансову звітність. Аудитор повинен підготувати чіткий висновок про перевірену звітність, відповідність її в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та принципам обліку, що передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Датою аудиторського висновку є день завершення аудиторської перевірки. В цей день аудитор зобов'язаний доповісти про результати перевірки керівництву підприємства, що перевіряється.

Дата на аудиторському висновку проставляється того самого дня, коли керівництво підприємства підписує акт приймання-передачі аудиторського висновку. Дата в аудиторському висновку проставляється або перед вступною частиною аудиторського висновку, або біля підпису аудитора.

Підпис аудиторського висновку. Аудиторський висновок підписує від імені аудиторської фірми її директор або аудитор, який має сертифікат аудитора України відповідної серії. Аудиторський висновок рекомендується підписувати ім'ям аудиторської фірми, оскільки вона несе юридичну відповідальність за якість проведеного аудиту та згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" може бути позбавлена права на аудиторську діяльність Аудиторською палатою України у разі неякісного проведення аудиторської перевірки.

В аудиторському висновку вказується адреса дійсного місцезнаходження аудиторської фірми та код у реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності на аудиторську діяльність. Ця інформація може розміщуватися як у кінці аудиторського висновку, після підпису аудитора, так і в матриці бланка аудиторської фірми.

Висновок аудитора за результатами аудиту є різних видів. Класифікація висновків наведена на рис. 5.3.

 

           
 
 
     
 

 

 Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. VІ. План та організаційна структура заняття
 3. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 4. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 5. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 6. Атомно-кристалічна структура металів
 7. Базова алгоритмічна структура
 8. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 9. Безцехова виробнича структура.
 10. Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв'язок.
 11. Бухгалтерська оцінка капіталу банку. Структура капіталу
 12. Бюджетна структура
Переглядів: 857

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методичні вказівки для самостійного вивчання). | Позитивний висновок

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.