Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аудит основних засобів

Лекція №17

Порядок застосування фінансових санкцій і стягнення боргів по податкових сплатах.

Розміри штрафів залежать від платежу, по якому було допущене порушення. Крім того, має значення й вид порушення, виявленого під час тематичної перевірки. По кожному порушенню в нормативних актах передбачені певні фінансові санкції. Посадові особи сплачують адміністративні штрафи. Підприємства проводять сплату фіскальних штрафів.

Ревізійні органи наділені правом не застосовувати штрафні санкції в ряді випадків. В основному штрафи можуть не застосовуватися при незначних сумах недоплати, а також, коли підприємство самостійно виявило порушення й проінформувало про це контролюючі органи.

У підсумку відзначимо, що процес контролю розрахунків підприємства з бюджетом можна вважати сформованим й відпрацьованим. Тепер державі необхідно оптимізувати податкову політику, тому що в цей час підприємства потенційно нездатні на легальне функціонування.

 

До основних засобів належать матеріальні необоротні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду, очiкуваний строк корисноrо використання яких бiльше одного року (або операцiйний цикл, якщо вiн довший за один рiк). При цьому аудитор керуеться Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 „Основні засоби”. Облік основних засобiв ведеться на рахунку 10 „Основнi засоби”, який мае дев'ять субрахункiв; за дебетом рахунка 10 вiдображаеться надходження (придбання) основних засобiв, за кредитом - вибуття.

Спочатку аудитору слiд впевнитися у правильностi органiзацiї аналiтичного облiку i визначити, чи вci основнi засоби пiдприемства закрiплено за матерiально вiдповiдальними особами. Джерелами аудиту операцiй з облiку основних засобiв є первиннi документи тa їx надходження, вибуття i внутрiшнє перемiщення (акти приймання-здавання об'єктiв, акти на списання, iнвентарна картка, картка облiку руху основних засобiв, iнвентарний список, розрахунки амортизацiї), данi аналiтичного i синтетичного облiку.

Аудитор перевiряе правильнiсть ведення iнвентарних карток iндивiдуального i групового облiку основних засобiв, своєчасне заповнення acix реквiзитiв у них. Якщо карток на окремi об’кти немае, аудитор пропонуе керiвництву пiдприемства вiдновити аналiтичний пооб'ектний облiк основних засобiв. Достовiрнiсть даних про наявнiсть i рух основних засобiв перевiряють зiставленням суми за iнвентарною карткою iз сумою, показаною в описi iнвентарних карток.

Крiм того, встановлюють вiдповiднiсть даних аналiтичного облiку основних засобiв їхньому залишку за рахунком 10 "Основнi засоби" на вiдповiднi дати. Якщо є розходження мiж даними аналiтичного i синтетичного облiку, то аудитор з'ясовує прицини, винних oci6, визначає наслiдки (не донарахування або зайве нарахування амортизацiї) i пропонуе усунути недолiки.

Аудитор також перевiряє повноту i своєчаснiсть проведення iнвентаризацiї основних засобiв, правильнiсть вiдображення її результатiв у бухгалтерському облiку. Цим самим він з'ясовуе, чи можна довiряти результатам проведеної інвентаризацii, щоб зменшити аудиторський ризик.

Повноту i своєчаснiсть оприбуткування основних засобiв можна визначити шляхом порiвняння дати оприбуткування за рахунком 10 "Основнi засоби" з датами, вказаними у первинних документах (актах введення в експлуатацiю, актах приймання-передання основних засобiв тощо).

Слiд документально перевiрити операції зi списання основних засобiв, правильнiсть оформлення їx, законнiсть i доцiльнiсть вибуття i вiдображення його в облiку. Аудитор також перевіряє правильнiсть переоцінки основних засобів за відновною вартістю, її вiдображення в бухгалтерському облiку.

Аудитом правильності проведення річної інвентаризації основних засобів слід з'ясувати, чи реально відображені в балансі підприемства у статті "Основні засоби"' (код рядка 031) їx первісна (балансова) та залишкова (код рядка 030) вартість, а також сума нарахованого зносу. Причому ця сума стосуеться як власних, так i орендованих основних засобів.

Для відображення в облiку реальної вартості об'єктів основні фонди періодично підлягають індексації, під час якої вci основні фонди оцінюють за відновною вартістю при одночасному встановленні їx зносу.

Переоцінена первинна вартiсть та знос об'єкта основних засобiв визначаються як добуток пepвiсної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцiнки визначаеться діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюеться, на його залишкову вартiсть. Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобiв відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки - у укладі затрат звітного періоду.

У зв'язку з цим у бухгалтерському обліку записують:

· Дт рахунка 10 „Основні засоби”;

· Кт рахунка 42 „Додатковий капітал” (423 „Дооцінка активів”).

Далі аудит перевіряє правильність ведення обліку амортизації основних засобів.

Об'єктом амортизації є окремі основні засоби, крім землі, продуктивної худоби, житлових будинків, споруд благоустрою, автодоріг, видавничої продукції тощо. Амортизація нараховується протягом строку корисного використання об'єкта основних засобів. Нарахування амортизації до 1 січня 2000 р. здійснювалося за середньорічними нормами амортвідрахувань за окремими видами i групами основних засобiв у відсотках до їx балансової вартості.

Однак згідно з П(С)БО 7 „Основні засоби” з 1 січня 2000 р. метод амортизації має враховувати форму, в якій економічну вигоду від активу отримує підприемство. Вибір методу амортизації основних засобів підприемство здійснюе самостійно. Обрані методи амортизації основних засобів є елементами облікової політики підприемства: 1) прямолінійної; 2) зменшення залишково вартості; 3) прискореного зменшення залишковоївартості; 4) кумулятивної; 5) виробничоїi (див. П(С)БО 7).

Кумулятивний метод.

Річна амортизація = Вартігсть, що амортизується х Кумулятивний коефіцієнт

Під час перевірки правильності облiку затрат, пов'язаних із полiпшенням основних­ засобів, враховують запис:

 

· Дт рахунка 10 „Основні засоби”;

· Кт рахунка 15 „Капітальні інвестиції”.

Важливе мiсце займае перевірка вибуття основних засобів внаслідок лiквідації обєктів, що стали непридатними через їх старіння i зношеність. Аудитор перевіряє правильність оформлення i своєчасність відображення операцій щодо списання основних засобів. Встановлюють правомірність списання витрат щодо ліквідації основних засобів, повноту оприбуткування цінностей, що надійшли від ліквідації та їx відображення в обліку.

Документом на списування основних засобів у всіх випадках вибуття (крім передачі iншим підприємствам) є акт про ліквідації основних засобів, у якому зазначають причини вибуття, технічний стан, первинну вартість, суму зносу (амортизації), затрати на ліквідацію, найменування i вартість залишків від ліквідації, вартість капітальних ремонтів за час експлуатації, результати ліквідації. При ліквгдації основних засобів роблять записи:

а) Дт рахунка 131 "Знос основних засобів";

Кт рахунка "Основні засоби";

б) на залишкову вартість основних засобів:

Дт рахунка 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів";

Кт рахунка 10 "Основні засоби";

в) при нарахуванні заробітної плати за розбирання об'екта:

Дт рахунка 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів";

Кт рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці";

г) відображення суми податкових зобов'язань з ПДВ:

Дт рахунка 976 "Списання необоротних активів";

Кт рахунка 64 "Розрахунки за податками i платежами".

У процесі дослідження операцій, пов'язаних із орендою, з'ясовують питання своєчасності нарахування i розрахунків за орендовані основні засоби, виявляють факти передачі в оренду основних засобів безобліково, перевгряють правильність відображення ПДВ:

· Дт рахунка 713 "Дохід від операційної оренди активів";

· Кт рахунка 64 "Розрахунки за податками i платежами".

 


Читайте також:

 1. Cтруктура апаратних засобів ІВС
 2. Адреса аудитора.
 3. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 4. Амортизація основних засобів
 5. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 6. Амортизація основних засобів.
 7. Амортизація основних фондів
 8. Амортизація основних фондів
 9. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації
 10. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації.
 11. Амортизація основних фондів, методи її нарахування.
 12. Аналіз ефективності використання основних засобів.
Переглядів: 1014

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Особливості податкового контролю за умови спрощеної системи оподаткування | Аудит інвестицій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.