Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аудит інвестицій

Лекція №18

 

 

lнвестицiї - це всi види цiнностей, якi вкладаються безпосередньо в об'єкти пiдприемницької та іншої дiяльностi з метою одержання прибутку (доходiв). Інвестицiї здiйснюються у виглядi: iноземної валюти, валютних цiнностей, рухомого i нерухомого майна (будинкiв, споруд, обладнання), акцiй, облiгацiй, авторських прав, прав на вина­ходи, торгових знакiв тощо, пiльгових банкiвських вкладiв, паїв, прав користування землею, природними ресурсами.

Аудитор вивчає дотримання порядку державної реєстрацiї iнвестицiй. Тут також важливо "дослiдити, як використовуються кошти, особливо цiльовi банкiвськi вклади, акцiї та iншi цiннi папери, майно. Визначаються об’єктиісуб’єкти iнвестицiйної дiяльностi. Об'єктом iнвестицiйної дiяльностi може бути майно (основнi фонди, оборотнi кошти, цiннi папери, майновi права).

Інвестиції у вiдтворення основних фондiв можуть бути здiйсненi у формi капiтальних вкладень. Інвестицiї можуть бути фiнансовими, реальними, валовими i чистими, приватними i державними.

Фiнансовi iнвестицїi - це вкладення капiталу в акції, облiгацiї та iншi цiннi папери.

Реальнi iнвестицїi - це вкладення в основний капiтал i на прирост матерiально­виробничих запасiв.

Валовi інвестиції – це сумарнi вкладення, необхiднi для вiдшкодування i приросту основноrо капiталу.

Лриватнi iнвестціїi - фiнансуються за рахунок власних джерел i залучених коштiв (довготермiнових кредитiв, емiсiй цiнних паперiв).

Державнi iнвестицii фiнансуються за рахунок коштiв державного бюджету.

Особлива увага аудитора має бути зосереджена на достовiрностi джерел фінансування iнвестицiй.

Джерелами фiнансування інвестиційної дiяльностi є:

· власнi фiнансовi ресурси iнвесторiв (прибуток, амортизацiйнi вiдрахування, грошовi нагромадження, заощадження юридичних i фiзичних осiб тощо);

· позиченi кошти iнвесторiв (банкiвськi та бюджетнi кредити, облiгацiйнi займи тощо);

· залученi кошти iнвесторiв (кошти вiд продажу акцiй, пайовi внески юридичних i фiзичних осiб);

· бюджетнi iнвестицiйнi асигнування тощо.

Аналiзуючи iнформацiю про негрошовi операцiї iнвестицiйної дiяльностi, аудитор керується Положенням (стандартом) бухгалтерськоrо облiку 4 "Звiт про рух грошових­ коштiв". При цьому цiльове фiнансування капiтальних iнвестицiй визнаеться доходом протягом перiоду корисного використання вiдповiдних об'єктiв iнвестування (основних засобiв, нематерiальних активiв тощо) пропорцiйно сумi нарахованої амортизацiї цих об'єктiв. У такому випадку дохiд вiдображаеться у бухгалтерському фiнансовому облiку в сумi реальноi вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню.

Дохiд, що виникае внаслiдок використання активiв пiдприємства iншими сторонами, визнаеться у виглядi процентiв, роялтi та дивiдендiв, якщо:

· iмовiрне настання економiчних вигод, пов'язаних iз такою операцiєю;

· дохiд може бути достовiрно оцiнений.

Такий дохiд має визнаватися у такому порядку:

· проценти визнаються у тому звiтному пepioдi, до якого вони належать, виходячи з бази їx нарахування та строку користування вiдповiдними активами;

· роялтi визнаються за принципом нарахування згiдно з економiчним змiстом вiдповiдної угоди;

· дивiденди визнаються у пepioдi прийняття рiшення про їx виплату.

Одним з ефективних методiв фiнансового аналiзу грошового обігу пiдприємства є операцiйний аналiз, вiдомий пiд назвою "витрати - обсяг - прибуток". Вiн може бути успiшно використаний пiд час аудиту iнвестицiйної дiяльностi.

Операцiйний аналiз служить для вiдповiдi на основнi запитання, якi постають перед фiнансовими аналiтиками, особливо на першому етапi грошового обiry, коли оцiнюється iнвестицiйна програма (проект):

· скiльки потрiбно капiталу;

· яким чином можна мобiлiзувати цi капiтальнi вкладення;

· до якого ступеня можна доводити фiнансовий ризик iз використанням ефекту ­фiнансового векселя.

 


Читайте також:

 1. Адреса аудитора.
 2. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 3. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 4. Аналіз для прийняття рішень стосовно залучення інвестицій
 5. Аналіз доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права.
 6. Аналіз ефективності інвестиційних проектів
 7. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
 8. Аналіз рейтингових підходів і оцінка інвестиційної
 9. Аналіз фінансових інвестицій та їх ефективності.
 10. Аналіз чутливості інвестиційного проекту
 11. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці
 12. Аналітичні пройцедури в комп,ютерному аудиті
Переглядів: 996

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аудит основних засобів | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.