Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аналіз для прийняття рішень стосовно залучення інвестицій

Тема 6

 1. Сутність і стадії бюджетування капітальних інвестицій

Рішення про інвестиції завжди справляють великий вплив на майбут­нє, а тому мають бути ретельно обміркованими. Зокрема такі показни­ки як зміни у витратах і прибутках, пов’язані із збільшенням кількості про­дукції, слід співвіднести з сумою, яку необхідно витратити на придбання нового обладнання. Оцінюючи швидкість окупності інвестицій, важливо розрахувати термін експлуатації нового обладнання, з огляду на високі темпи морального старіння із-за вдосконалення технологій.

За умов саморегульованої конкурентної економіки нинішні сподівання на дуже високий прибуток можуть виявитися марними вже в недалекому майбутньо­му, коли більшість фірм почне займатися тим самим бізнесом, споку­сившись його теперішньою високою при­бутковістю.

Таке відбувається постійно, тож не слід покладатися на те, що підпри­ємство весь час матиме високі прибут­ки, якщо ви не вживатимете заходів, щоб завжди бути попереду.

Довготермінові рішення передусім по­в’язані із плануванням і фінансуванням про­ектів капітальних інвестицій.

Рішення стосовно капітальних інвести­ційце рішен­ня, які стосуються довготермінового плану­вання інвестицій у необоротні активи та їх фі­нансування.

Прикладами таких рішень є автоматизація виробництва; будівництво нових підприємств; заміна обладнання; розширення виробництва; оренда чи купівля; реалізація соціальних програм; стратегічні зміни.

Основна риса, що відрізняє рішення стосовно капітальних інвестицій від поточ­них (операційних) рішень, пов’язана з часом та значним обсягом витрат.

На відміну від поточних рішень, рішен­ня про капітальні вкладення передбачають витрачання значних ресурсів для отриман­ня майбутніх вигід за 5, 10 або 20 років.

Тривалість очікування надходжень від інвестицій та їх обсяг визначають високий рівень ризику і потребують детального ана­лізу всіх аспектів, що стосуються прийняття рішень щодо капітальних інвестицій.

Тому прийняття рішень пов’язане, на­самперед, із вибором тих проектів, що як­найбільше відповідають політиці компанії і даватимуть відчутні вигоди. Процес прийняття рішень стосовно інвестиційних проектів називають бюджетуванням капітальних інвестицій.

Бюджетування капітальних інвестиційпроцес виявлен­ня, оцінювання, планування й фінансування значних інвестиційних проектів.

Тести:Бюджетування капітальних інвестицій має такі стадії:

1) визначення потенційних проектів капітальних інвестицій;

Бухгалтери-аналітики найчастіше не беруть участі у першій стадії проекту, але облікова інформація є конче необхідною на всіх наступних стадіях бюджетування капітальних інвестицій.

Пропозиції стосовно капітальних інвестицій виникають на різних рівнях управління і в різних підрозділах підприємства (пропозиції щодо придбання дочірніх компаній або будівництва нових підприємств здебільшого ініціює вище керівництво, необхідність придбання нового устаткування або заміни існуючого може бу­ти обґрунтована підрозділами, яким це устаткування потрібне)

Усі запропоновані проекти капітальних інвестицій надходять для оцінювання групі аналітиків або безпосередньо вищому керівництву, з яких воно має обрати ті проекти, що якомога повніше задовольняють потреби компанії.

Для цього треба знати витрати і вигоди, зумовлені здійсненням кожного проекту.

2) калькулювання витрат і доходів, пов’язаних із здійсненням проектів;

При доборі проектів капітальних інвес­тицій необхідною умовою є відшкодуван­ня інвестицій за рахунок вигід, отриманих від їх використання.

Вигода від використання об’єктів капітальних інвестицій зазвичай виступає у вигляді економії витрат або додаткового прибутку.

Приклад: якщо нове обладнання придба­но для автоматизації ручних операцій, його застосування сприятиме економії ви­трат внаслідок зниження витрат на експлуатацію. Придбання нового обладнання для нарощування виробни­чої потужності забезпечує додатковий прибуток від реалізації продукції внаслі­док збільшення обсягу продажу.

Додатковий прибуток є різницею між додатковими надходженнями від реалізації продукції й додатковими витратами на її виготовлення.

Найчастіше для оцінювання проектів капітальних вкладень використову­ють показник чистих грошових потоків, тобто чистих грошових надходжень і чистих інвестицій.

З капітальними інвестиціями пов’язані такі грошові потоки (рис. 1)

           
   
Грошові потоки  
 
   
 

 

 


Чисті грошові надходженняце сума, на яку додаткові гро­шові надходження перевищують додаткові грошові витрати за певний період або сума економії грошових витрат за цей період (дохід від продажу - виробничі витрати - податок на прибуток + ліквідаційна вартість+амортизація).

Чисті грошові надходження порівнюють з чистими інвестиціями на здійс­нення проекту.

Чисті інвестиції сума додаткових грошових коштів, спря­мованих на здійснення проекту капітальних інвестицій (вартість будівництва, обладнання або перепідготовку кадрів, а також вкладення коштів у додаткові товар­но-матеріальні запаси, дебіторську заборгованість та інші активи, якщо придбання нового обладнання супроводжується реалізацією старого обладнання, то при визначенні чистих початкових інвестицій виручка від продажу останнього вираховується з суми інвестицій у нове обладнання (рис.)).

3) оцінка запропонованих проектів;

Оцінку здійснюють за допомогою методів, які можна поділити на дві категорії:

- методи дисконтування грошових потоків;

- методи, що не враховують вартість грошей у часі (3 питання лекції).

Застосування вказаних методів сприяє зниженню рівня невизначеності ситуації, в якій знаходиться підприємство.

4) складання бюджету капітальних інвестицій;

5) переоцінку вже ухвалених проектів.


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
 4. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 5. IV. Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
 6. IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
 7. SWOT-аналіз у туризмі
 8. SWOT-аналіз.
 9. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 10. V. Нюховий аналізатор
 11. V. Прийняття рішень у полі п’ятої інформаційної ситуації
 12. VI. Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Судово-психологічна експертиза в цивільному та адміністративному процесі | Цілі інвестиційних розрахунків і інформація, необхідна для їх проведення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.