Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Особливості податкового контролю за умови спрощеної системи оподаткування

Особливості податкового контролю за умови спрощеної системи оподаткування полягають у здійсненні контрольних заходів за такими основниминапрямами:

1) перевірка правомірності переходу суб'єктів підприємниць­кої діяльності (юридичних та фізичних осіб) на спрощений поря­док оподаткування. При цьому контролюється:

- правильність визначення дати подання до податкового орга­ну письмової заяви для отримання свідоцтва про право сплати єдиного податку (не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного періоду);

- достовірність наведених у заяві даних та їхня відповідність умовам переходу на спрощену систему оподаткування (для юри­дичних осіб: середньооблікова кількість працюючих — не більше 50 чоловік, обсяг виручки від реалізації продукції — до 1 млн. Грн.., інші умови передбачені Законом України «Про державну підтрим­ку малого підприємництва»);

- відсутність у подавця заяви заборгованості перед бю­джетом;

2) перевірка стану обліку доходів і витрат за звітними періо­дами. Перевіряється, чи є на підприємстві книга обліку доходів і витрат, яку обов'язково має вести платник єдиного податку і яка реєструється в податковому органі одночасно з видачею свідоцт­ва про право сплати єдиного податку. Книга заводиться на один рік, її сторінки повинні бути пронумеровані та прошнуровані, завірені підписом керівника та печаткою податкового органу. Перевіряється достовірність даних, відображених у книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг), книзі обліку придбання товарів, книзі обліку доходів і витрат у хронологічному порядку на основі первинних документів (методи логічної і зустрічної докумен­тальної перевірки);

3) перевірка правильності складання та своєчасності подання до органів ДПІ звіту у формі розрахунку єдиного податку, визна­ченого за звітний період за даними про фактично отримані ви­ручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та доходи від іншої операційної діяльності. При цьому основна увага звер­тається на правильність застосування ставки єдиного податку й обчислення суми податку, що підлягає до сплати (методи аналізу й порівняння даних, нормативно-правової перевірки, формальної перевірки первинних документів);

4) перевірка правомірності звільнення платника єдиного по­датку від сплати інших податків та зборів (у тому числі податку на прибуток, комунального податку, збору на обов'язкове со­ціальне страхування та ін.);

5) у разі переходу підприємства на загальну систему оподат­кування, обліку та звітності протягом звітного року перевіря­ється правильність такого переходу, зокрема, чи не порушено вимоги, що ставляться до платників єдиного податку (перехід необхідно здійснювати з початку року, завчасно подавши про це заяву до ДПІ);

6) перевірка правильності відображення єдиного податку в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності (у ф.-2 «Звіт про фінансові результати» у складі інших операційних витрат).

 

6. Контроль розрахунків за прибутковим податком із громадян

Контроль розрахунків за прибутковим податком із громадян здійснюється за такими напрямами:

1. Правильність нарахування сум прибуткового податку за місцем основної роботи та за сумісництвом перевіряється відповідно до дек­рету КМУ «Про прибутковий податок з громадян» від 26 грудня 1992 р. та Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердже­ної наказом ГДПІ України від 21 квітня 1993 р. № 12. Для цього вико­ристовується інформація аналітичного обліку за рахунком 641 про су­купний оподаткований дохід окремих працівників (за кредитом -нарахування доходу, за дебетом - - отримання податку). Вибірково перевіряються підстави для нарахування доходу (первинні документи: наряди, табелі про відпрацьований час тощо) та записи в групувально-накопичувальних регістрах. Ревізуючи загальну суму нарахованого доходу працівника, що показується в розрахункових або розрахунко­во-платіжних відомостях чи регістрах-машинограмах, треба знати, які види доходу не включаються до сукупного оподаткованого доходу. Крім цього, за допомогою методів формальної і логічної перевірки документів (посвідчень, довідок лікарсько-трудової експертної комі­сії, копій свідоцтва про народження дитини, довідок з місця роботи батьків тощо) треба визначити обґрунтованість зменшення сукупного оподатковуваного доходу в разі застосування пільг до окремих пра­цівників та правильність визначення розміру цих пільг і терміну їхньої дії (працівників, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи, інвалі­дам з дитинства, інвалідам 1 та 2 груп, інвалідам війни, учасникам бо­йових дій тощо).

Під час контролю обчислення прибуткового податку мето­ди нормативно-правової перевірки поєднуються з методами фор­мальної перевірки документів, арифметичних розрахунків, ло­гічної перевірки взаємозв'язку операцій і зустрічної перевірки. Розрахунок податку перевіряється в такій послідовності:

1) спочатку визначається правильність місячного сукупного оподатковуваного доходу;

2) визначається правильність обчислення прибуткового по­датку згідно зі ставкою, наведеною в п. 7.1 інструкції № 12;

3) сума податку, визначена податковим інспектором, порів­нюється із сумою, обчисленою бухгалтерією підприємства, і якщо виявлено відхилення, то недонарахована або зайво нара­хована сума податку фіксується в акті перевірки.

Перевіряється також дотримання порядку стягнення та повернен­ня неправильно утриманих сум податків. У таких випадках стягнення або повернення відповідної суми податку допускається не більше як за 3 роки до виявлення факту неправильного оподаткування.

Застосування комплексної перевірки діяльності підприємства та порівняння обсягів виробництва та продажу продукції, витра­ти сировини, енергії, робочого часу з обсягами нарахованої заро­бітної плати сприяє виявленню випадків заниження сум прибут­кового податку.

2. Перевірка повноти та своєчасності перерахування до бю­джету сум податку стягненого з доходів громадян здійснюєть­ся за записами в дебеті рахунку 641 з одночасним аналізом да­них за кредитом цього рахунку. При цьому треба з'ясувати, чи своєчасно та яким чином (якими документами: платіжними до­рученнями, перевіреними на їхню достовірність) гроші у сплату прибуткового податку переказані до бюджету, чи підтверджу­ються ці операції виписками банків та чи правильно вони відоб­ражені в регістрах обліку та звітності. У разі несвоєчаснос­ті переказу грошей нараховується пеня в подвійному розмірі ставки НБУ.

3. Контроль своєчасності подання підприємством до подат­кових органів даних про доходи працівників та утримані з них суми прибуткового податку. Джерелами інформаціїдля конт­ролю є: накопичені протягом року в Державному реєстрі фізич­них осіб - - платників податків дані про виплачені громадянам доходи й сплачені суми прибуткового податку відповідно до зві­ту про нараховану заробітну плату та стягнення прибуткового податку (ф. 8-др.), довідки про оплату праці не за основним міс­цем роботи, декларації про доходи громадян, які подаються ними до ДПІ, книга реєстрації кореспонденції підприємства, у якій має бути інформація про дату пересилання даних про одержані пра­цівниками доходи та сплачені з них суми прибуткового податку. Якщо за результатами перевірки виявлені факти несвоєчасного повідомлення органів ДПІ, службові особи підприємства при­тягуються до адміністративної відповідальності й на них накла­даються адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі З неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у випадках повторення цього порушення протягом року - - у розмірі 5 не­оподатковуваних мінімумів.

7. Контроль розрахунків з бюджетом і державними цільовими фондами.

Основні напрями контролю розрахунків з бюджетом і державними цільовими фондами за іншими податками та зборами:

1) перевірка правильності визначення бази для нарахування таких податків та зборів;

2) перевірка правомірності застосування ставок внесків інших податків та зборів до бюджету та державних цільових фондів;

3) перевірка обґрунтованості застосування пільг за такими по­датками;

4) перевірка своєчасності та обгрунтованості нарахування та виплати коштів, які використовуються підприємствами з фондів соціального страхування;

5) перевірка правильності відображення в обліку операцій з нарахування та сплати податків і зборів;

6) перевірка правильності та своєчасності складання звітних форм за видами податків і внесків та своєчасності подання їх ад­ресатам.

Методика перевірки цих розрахунків в основному аналогічна методиці перевірки розрахунків із ПДВ та податку на прибуток. Спочатку визначається вид податку чи збору, який має сплати­ти підприємство, потім за даними обліку перевіряється стан розрахунків підприємства з бюджетом чи державними цільо­вими фондами та повнота і правильність складання відповід­ної звітності. Відповідно до чинних законодавчих і норматив­них актів перевіряється наявність та обсяг бази оподаткування. Так, перевіряючи правильність сплати комунального податку, треба перевірити інформацію про середньоспискову кількість працюючих, податку з власників транспортних засобів да­ні про наявність на балансі підприємства таких засобів, подат­ку з реклами про вартість послуг за встановлення і розмі­щення реклами і т. д. При перевірці відрахувань на соціальні потреби (до фонду соцстрахування, до Пенсійного фонду тощо) спочатку перевіряється правильність визначення фактичного фонду оплати праці, тобто фактичних витрат підприємства на оплату праці.

Своєчасність та повнота сплати до бюджетів чи фондів на­лежних сум перевіряється за даними банківських докумен­тів та записів в обліку на відповідних рахунках грошових коштів.

До типових порушень,виявлених під час податкового конт­ролю, належать:

а) наявність заборгованості зі сплати податків за минулі звітні періоди, у тому числі заборгованості понад рік;

б) заниження бази оподаткування чи бази визначення оподат­кованого обороту;

в) несвоєчасне подання податкової звітності до органів подат­кового контролю;

г) відсутність первинних документів, що підтверджують пра­вомірність отримання пільг при розрахунку та сплаті податків.

 


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 3. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 4. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 5. IV. Питання самоконтролю.
 6. IV. Розподіл нервової системи
 7. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 8. IV. Філогенез кровоносної системи
 9. POS-системи
 10. VI. Філогенез нервової системи
 11. VI.3.3. Особливості концепції Йоганна Гайнріха Песталоцці
 12. VI.3.4. Особливості концепції Йоганна Фрідриха Гербарта
Переглядів: 1049

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Контроль розрахунків з оплати податку на прибуток | Аудит основних засобів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.075 сек.