Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Контроль розрахунків з оплати податку на прибуток

Перевіряючирозрахунки з оплати податку на прибуток, треба мати на увазі, що платники податку самостійно визначають суму податку на прибуток та подають до податкового органу дек­ларацію про прибуток.

Джерелами інформації для контролює: декларації про при­буток, що складаються за видами валових доходів і валових ви­трат, кожен з яких показується окремо та детально розшифрову­ється у відповідних додатках; дані податкового обліку відносно видів валових доходів і валових витрат; дані бухгалтерського обліку за рахунками 64, рахунками 7, 9 класу та ін.

Основні напрямидокументальної перевірки розрахунків зі сплати податку на прибуток:

1. Оцінка стану таких розрахунків. Для цього в податковому органі на підставі особової справи платника податку на прибуток, що заводиться для обліку платників, ознайомлюються з даними про відкриття платником рахунків в установах банків, зі звітними документами за попередні періоди, результатами попередніх пе­ревірок тощо.

2. Контроль правильності визначення бази оподаткування по­датком на прибуток передбачає перевірку таких основних пи­тань:

1) правильності визначення обсягів валових доходів і валових витрат;

2) правильності нарахування амортизаційних відрахувань;

3) правильності визначення обсягу прибутку до оподаткуван­ня та застосування ставки податку на прибуток;

4) правильності відображення суми нарахованого та сплаче­ного податку на прибуток у податковій звітності;

5) обґрунтованості збитків підприємства.

Згідно зі ст. 4 закону про прибуток датою збільшення валово­го доходу є дата в податковому періоді, протягом якого першою відбувається одна з подій — дата зарахування коштів від покуп­ців (замовників) на банківський рахунок чи в касу, отриманих в оплату товарів (робіт, послуг), або дата відвантаження товарів чи надання результатів робіт (послуг). За даними бухгалтерського обліку на рахунках 70—75, записи на яких мають бути підтвер­джені первинними документами (рахунками-фактурами, актами здавання-приймання робіт (послуг), касовими та банківськими документами тощо), перевіряється правильність визначення обся­гів сукупного валового доходу, що охоплює: доходи від продажу продукції (робіт, послуг), від операцій із цінними паперами, валютними цінностями й борговими зобов'язаннями, від опера­цій з основними фондами, нематеріальними активами та інші ви­ди доходів.

Здійснюючи контроль правильності визначення обсягів вало­вих доходів, слід пам'ятати, що дохід від реалізації включається до складу валового доходу за мінусом ПДВ та акцизного збору, тоді як податок на рекламу, готельний збір не зменшують його. Перевірку за цим напрямом доцільно здійснювати в комплексі з перевіркою ПДВ. Але при цьому треба враховувати, що об'єкт оподаткування ПДВ далеко не завжди збігається із сумою вало­вого доходу. Для визначення правильності скоригованого валового доходу потрібно перевірити доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів для оподатку­вання (додаток «Є» декларації — доходи, отримані громадськими організаціями інвалідів; вартість відвантажених товарів, несплачених покупцем; доходи, одержані за межами митної території України за наявності міжнародного договору про усунення по­двійного оподаткування тощо).

Перевіряючи правильність визначення валових доходів плат­ника податку, треба звернути увагу на те, чи немає серед них сум, отриманих у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безкоштовно наданих товарів і, якщо таке є, то перевірити ким це надано, чи не є це інвестиціями (п. 7.11 закону про прибуток).

Особливим напрямом є контроль доходів, що одержані в ре­зультаті врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості, тому що потребує проведення перевірки строків виникнення такої заборгованості та строків її позовної давності, вивчення рішень суду про визнання боржника банкрутом і дотримання інших процедур (продаж майна боржника, операції із заставою цього майна, оцінка впливу обставин стихійного лиха чи непере­борної сили тощо).

Перевірка правильності визначення валових витрат потребує вивчення складу таких витрат. Відповідно до ст. 5 закону про прибуток до складу валових витрат належать суми будь-яких ви­трат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріаль­ній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які він купує або виробляє для подальшого використання в господарській діяльності.

При цьому треба мати на увазі, що до складу валових витрат не включаються витрати на потреби, не пов'язані з веденням гос­подарської діяльності (придбання, будівництво, ремонт основних фондів, сплата податку на прибуток, ПДВ, податку на нерухо­мість, придбання лотерей, виплата дивідендів, сплата торгових патентів, штрафів, пені, неустойки та деякі інші), а також будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими пла­тіжними або іншими документами.

Особливо уважно треба підходити до перевірки таких витрат, які мають подвійне призначення або тільки частково включають­ся до складу валових. Так, будь-які витрати звітного періоду, пов'язані з поліпшенням основних фондів можуть бути віднесені до валових тільки в сумі, яка не перевищує 5 % сукупної балан­сової вартості груп основних фондів на початок звітного року.

Операції з безкоштовної видачі товарів з рекламною метою пе­ревіряються на предмет обґрунтування номенклатури та вартості цих товарів і дотримання обмеження в розмірі до 2 % оподаткову­ваного прибутку за попередній звітний період (квартал) щодо вклю­чення вартості товарів до валових витрат. Крім того, треба про­стежувати за тим, щоб був сплачений податок на рекламу.

Під час перевірки витрат на утримання об'єктів соціальної інфраструктури слід з'ясувати, чи включаються вони до складу ва­лових витрат відповідно до вимог ст. 5.4.9 закону про прибуток (тобто за умови, що ці об'єкти не здані в оренду і не використову­ються для надання платних послуг або іншої комерційної діяльності).

Контроль правильності нарахування амортизації передбачає:

- перевірку правильності визначення об'єктів нарахування амортизаційних відрахувань (чи немає серед них таких, на які амортизація не нараховується);

- перевірку правильності застосування методу нарахування амортизації (для цілей бухгалтерського обліку амортизації під­приємство обирає один з методів, передбачених П(С)БО 7 або за­коном про прибуток, і результати розрахунків при різних методах є різними).

Правильність визначення об'єкта оподаткування (суми вало­вого доходу звітного періоду, зменшеної на суму валових витрат платника податку і скоригованої на суму амортизаційних відра­хувань по основних виробничих фондах) та суми податку на прибуток (скоригованого валового доходу, помноженого на став­ку податку) перевіряється арифметичним і логічним методами документального контролю. Зокрема логічним методом перевіря­ється взаємозв'язок показників валових доходів і валових витрат зі змістом діяльності підприємства. Перевіркою кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку операцій з нарахування та спла­ти податку на прибуток визначається правильність відображення таких операцій, виходячи зі змісту господарських операцій.


Читайте також:

 1. III. Контроль знань
 2. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 3. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 4. V. Підриємницький дохід і прибуток
 5. VII Контроль постачальника
 6. Акустичний контроль приміщень через засоби телефонного зв'язку
 7. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 8. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 9. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток
 10. Аналіз оплати праці
 11. Аудит використання трудових ресурсів і розрахунків з оплати праці
 12. Аудит розрахунків з бюджетами
Переглядів: 647

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Контроль нарахування та сплати акцизного збору. | Особливості податкового контролю за умови спрощеної системи оподаткування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.044 сек.