Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Порядок проходження коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Порядок зарахування коштів до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного майна

ТЕМА 10. КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ФОНДІВ

1. Характеристика державних цільових фондів

2. Порядок зарахування коштів до державних цільових фондів

1. Характеристика державних цільових фондів

Фонди фінансових ресурсів цільового призначення є самостійною ланкою фінансової системи і входять до складу державних фінансів. Основним централізованим фондом грошових коштів держави є бюджет. Кошти бюджету знеособлені і забезпечують реалізацію функцій держави. Разом з тим у держави можуть бути певні потреби, які мають особливе значення і потребують гарантованого фінансового забезпечення. До таких потреб належать: надання певних соціальних гарантій населенню у разі досягнення непрацездатного віку, втрати працездатності, годувальника, роботи, настання інших непередбачуваних подій. Це і є причиною формування фондів цільового призначення [9, с.206-207].

На сьогодні багато вчених дають різне визначення поняттю державні цільові фонди. Розглянемо деякі з них.Законодавство у стаття 2 Закону України «Про систему оподаткування» надає таке визначення - «Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законодавством України внесків юридичних осіб незалежно від форм власності та внесків громадян» [1].Згідно з Базилевичем В.Д. державні цільові фонди – це форма перероз­поділу і використання фінансових ресурсів, залучених державою для фінансування суспільних потреб з визначених джерел, які мають цільові призначення [4, с. 122].

Романенко О.Р. вважає, що державні цільові фонди – це форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, що залучаються державою для фінансування деяких суспільних потреб [9, с.207].

А згідно Кириленко О.П державні цільові фонди – це сукупність фондів грошових коштів, які знаходяться в розпорядженні центральних та місцевих органів влади [6].

А Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. визначають державні цільові фонди як грошові відносини з приводу розподілу та перерозподілу вартості суспільного продукту та частини національного багатства, пов'язаних з формуванням фінансових ресурсів в розпорядженні держави та використанням державних коштів для забезпечення розширеного відтворення, задоволення соціально-культурних потреб суспільства, матеріального стимулювання членів суспільства щодо пенсійного, соціального захисту населення, розвитку науково-технічного потенціалу держави.

Основне призначення державних цільових фондівполягає у:

· забезпеченні соціального захисту населення шляхом виплати субсидій, пенсій, фінансування соціальної інфраструктури;

· сприяння економічному піднесенню держави через фінансу­вання, субсидування, кредитування вітчизняних підприємств;

· фінансування природоохоронних заходів;

· надання позик, кредитів.

Джерелами формування доходів державних цільових фондів є:

· бюджетне фінансування;

· обов'язкові відрахування юридичних та фізичних осіб;

· доходи від інвестування власних коштів;

· добровільні внески, спонсорська допомога;

· інші джерела.

На підставі досліджень різноманітних точок зору у загальному виді державні цільові фонди можна згрупувати за наступними ознаками:

1. За способом утворення :

· шляхом відокремлення із державного бюджету окремих видатків, що мають велике значення;

· формуванням спеціальних фондів із самостійними джерелами доходів.

2. За джерелами мобілізація коштів:

· спеціальні збори (дуже часто обов'язкові);

· добровільні внески і пожертвування;

· позики;

· кредити;

· направлення коштів із бюджету.

3. За терміном дії:

· постійні фонди, створення яких пов'язане з виділенням окремих функцій держави. Так, в частині реалізації соціальної функції особлива увага приділяється соціальному страхуванню;

· тимчасові фонди, які формуються з метою прискореного вирішення актуальних проблем. Вони створюються за конкретною необхідністю і після вирішення проблеми закриваються.

4. В залежності від рівня, на якому утворюються фонди, вони можуть бути:

· державними;

· місцевими.

5. В залежності від напрямків використання існують фонди:

· економічні;

· соціальні;

· науково-дослідні;

· страхові;

· міждержавні та інші.

6. По відношенню до державного бюджету поділяють на:

· цільові бюджетні фонди (фонди, що входять до складу державного бюджету);

· державні позабюджетні фонди (фонди, що не входять до складу державного бюджету) (Рис.1.1).

Більш детально розглянемо фонди, що виділяються за останньою класифікаційною ознакою.

Під цільовими бюджетними фондамислід розуміти грошові фонди, що утворюються у складі бюджету держави за рахунок цільових джерел засобів і використовуються на фінансування певних державних чи місцевих витрат під конт­ролем фіскальних органів держави. Наприклад, платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів, збір за забруднення навколишнього природного середовища, цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.

Реформування системи фінансів України на початку 90-х років призвело до появи нової ланки загальнодержавної системи фінансів - позабюджетних фондів [10,с.299-300].

Особливе значення серед них мають соціальні позабюджетні фонди:

1. Пенсійний фонд України відображає страхування на випадок постійної втрати працездатності. Формою страхового відшкодування є пенсії (рис. 1.2).

2. Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності. Формою страхового відшкодування виступають допомоги на період втрати працездатності та на відшкодування частини витрат на відновлення працездатності (рис.1.3).

3. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, забезпечує страхування на випадок втрати місця роботи. Формою страхового відшкодування виступають допомоги по безробіттю, на перекваліфікацію, на працевлаштування (рис. 1.4).

4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Створений з метою проведення профілактичних заходів з охорони праці, відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування їм завданої матеріальної та моральної шкоди (рис. 1.5) [ 7, с.116].

Специфікою позабюджетних фондів є чітке закріплення дохідних джерел і, як правило, суворе цільове їх використання. Джерелами формування позабюджетних фондів є: спеціальні податки і збори, асигнування із державного і місце­вих бюджетів, спеціальні позики, добровільні поступлення. Поступлення можуть формуватися також від капіталізації частини тимчасово вільних засобів позабюджетних фондів (як, наприклад, покупка цінних паперів, інвестування тощо).

В управлінні та контролі за коштами бюджетних та позабюджетних фондів є певні відмінності:

по-перше, використання коштів бюджетними фондами регламентується законодавством та органами влади, а використання коштів позабюджетних фондів - законодавством та виконавчими дирекціями фондів, при цьому є реальна можливість використання коштів в оперативному режимі;

по-друге, контроль за діяльністю і використанням коштів бюджетних фондів здійснює Верховна Рада України, а позабюджетні фонди не підлягають контролю з боку законодавчих органів. Контроль здійснюється податковими інспекціями, фінансовими відділами і виконавчими дирекціями фондів.

 

2. Порядок зарахування коштів до державних цільових фондів

 

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України. Однак, кошти Пенсійного Фонду все ж таки консолідуються на єдиному казначейському рахунку Державного казначейства України.

Органами Державного казначейства відкриваються рахунки за балансовими рахунками 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" та 3718 "Рахунки для обліку коштів від приватизації". Порядок відкриття цих рахунків регламентується листом Державного казначейства України від 10.01.2002 року №07-06/45-254 і повинен здійснюватися наступним чином:

3717 KPVV 900 NNN,

де К – ключ, що вираховується автоматично;

Р – ознака фонду;

VV – вид надходження;

NNN – код території, взятий з довідника адміністративно-територіальних одиниць відповідних бюджетів.

Ознака фондів до рахунку 3717 "Рахунки державних цільових фондів" мають наступний вигляд:

- Пенсійний фонд України.

- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

- Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

- Фонд державного майна України.

Рахунки за балансовим рахунком 3718 "Рахунки для обліку коштів від приватизації відкриваються за аналогічною схемою.

Рахунки за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" в розрізі районів відкриваються таким чином:

3717 КРVV 900 NNN

де ВВ – аналітичний параметр, який має наступні значення;

00 – надходження;

01– використання.


Читайте також:

 1. Cплата єдиного соціального внеску - 2013
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. The peace – порядок
 4. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 5. Аверсивную терапію використовують, як правило, при лікуванні алкоголізму, нікотиновій залежності і деяких інших захворювань.
 6. Адміністративно-правове регулювання проходження державної служби
 7. Активний бюджетний дефіцитхарактеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.
 8. Алгоритм проходження графу вглиб
 9. Алгоритм формування статутного фонду банку
 10. Аналіз використання фонду робочого часу.
 11. Аналіз виробничого травматизму і професійних захворювань в рослинницькому технологічному комплексі
 12. Аналіз грошових коштів
Переглядів: 1033

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Виконання місцевих бюджетів | Приватизації державного майна

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.022 сек.