Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ВИДИ МИТА. ВИДИ МИТНИХ СТАВОК.

Види мита (ЗУ „Митний тариф України”):

1) за способом стягування:

адвалорні (вартісне) -нараховуються у відсотках до митної вартості товарів, які обкладаються митом (наприклад, 30 % від митної вартості). Застосовуються при обкладанні товарів, що мають різні якісні характеристики в межах однієї товарної групи. Перевагою є підтримання постійного рівня захисту внутрішнього ринку незалежно від цінових коливань, недоліком – необхідність проведення оцінки митної вартості, що дає можливість для зловживань з боку як сторін торговельної угоди, так і з боку митних органів;

специфічні - нараховуються у встановленому грошо­вому розмірі на одиницю товарів, що обкладаються митом (15 дол. за 1 шт., т., м.). Специфічні мита накладаються, як правило, на стандартизовані товари. Перевагою є простота його нарахування та адміністрування, недоліком є залежність рівня митного захисту від коливань ціни на даний товар – із зростанням імпортної ціни рівень захисту внутрішнього ринку знижується, а за умов економічного спаду та зниження імпортних цін специфічний тариф збільшує рівень захисту внутрішнього ринку;

комбіновані - поєднує обидва ці види митного об­кладання (3% від митної вартості, але не менше 15 дол. за 1).

2) за об'єктом обкладання:

♦ ввізне (імпортне) мито - нараховується на товари при їх ввезенні на митну територію держави. Ввізне мито ди­ференційоване, ставки таких видів:

а) преференційні,що допускають зниження ставок мита чи звільнення від обкладання митом. Вони застосовуються до то­варів, що надходять з держав, які створюють разом з держа­вою, яка стягує мито, митний союз чи зону вільної торгівлі, або до товарів, які надходять із країн, що розвиваються;

б) пільгові,які застосовуються до товарів, що надходять з країн чи економічних союзів, що користуються режимом найбільшого сприяння;

в) повні (загальні),що застосовуються до всіх інших то­варів.

Ввізні мита є переважною формою мит, що застосовують­ся всіма країнами світу для захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції;

♦ вивізне (експортне) мито - нараховується на товари при їхньому вивезенні за межі митної території країни. Ця форма мит застосовується рідко, як правило, у випадках вели­ких розходжень між внутрішніми і світовими цінами на певні види товарів. їх мета — зменшити експорт і поповнити бюджет країни. Ставка експортного мита дорівнює відсотковому пере­вищенню експортної ціни товару над ціною, за якою він про­дається на внутрішньому ринку.

3) за характером:

сезонне (ввізне і вивізне)мито - нараховується на товари сезонного характеру для оперативного регулювання міжнародної торгівлі. Термін дії не перевищує декількох місяців за рік (в Україні — до чотирьох місяців з моменту вста­новлення);

спеціальне мито застосовується державою в таких ви­падках:

а) як захисне, якщо товари ввозяться на митну територію країни в таких кількостях чи на таких умовах, що наносять або загрожують завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних чи безпосередньо конкуруючих товарів;

б) як запобіжний захід стосовно учасників ЗЕД, що порушують державні інтереси в даній галузі, а також як захід для припинення несумлінної конку­ренції;

в) як захід у відповідь на дискримінаційні дії і (чи) не­дружні дії з боку закордонних держав, а також у відповідь на дії окремих країн, що обмежують здійснення законних прав суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності держави.

Ставка спеціального мита встановлюється в кожному ок­ремому випадку.

антидемпінгове мито,що застосовується при ввезенні на митну територію країни товарів за ціною істотно нижчою, ніж у країні походження в момент цього експорту, якщо таке вве­зення завдає чи загрожує завдати шкоди вітчизняним вироб­никам подібних або конкуруючих товарів або перешкоджає організації чи розширенню виробництва таких товарів. Нараховується на товари, що є об'єктом застосування антидемпінгових заходів, і слугує тим­часовим збором для компенсації втрати від товарного демпінгу. Нараховується тільки після проведення антидемпінгового розслідування й одержання об'єктивних до­казів нанесення збитку чи погрози нанесення збитку вітчиз­няній економіці.

Розмір ставки антидемпінгового мита визначається:

- у відсотках до митної вартості товару, що є об'єктом ан­тидемпінгового розслідування;

- як різниця між мінімальною ціною і митною вартістю даного товару (як різниця між цінами товару на внутрішньому і зовнішньому ринках).

компенсаційне мито,що застосовується при ввезенні на митну територію країни товарів, при виробництві чи екс­порті яких прямо або побічно використовувалася субсидія, як­що таке ввезення завдає чи загрожує завдати шкоди національним виробникам подібних чи безпосередньо конку­руючих товарів або перешкоджає організації чи розширенню виробництва таких товарів.

Компенсаційне мито нараховується після проведення розслідування й одержання об'єктивних доказів нанесення істотного збитку національній економіці.

Розмір ставкикомпенсаційного мита визначається:

- у відсотках до митної вартості товару, що є об'єктом антисубсидиційного розслідування;

- різницею між мінімальною ціною і митною вартістю зазначеного товару.

Ставка компенсаційного мита не повинна перевищувати встановленого розміру субсидій.

Введення компенсаційних мит дозволяє вирівнювати умо­ви торгівлі.

4) за походженням:

автономні- мита, що вводяться на підставі однобічних рішень органів державної влади країни;

договірні- мита, установлювані на базі двосторонньої чи багатосторонньої угоди;

преференційні- мита з нижчими ставками порівняно з діючим тарифом. Вони накладаються на підставі бага­тосторонніх угод на товари, які походять з країн, що розвиваються, чи країн, що створюють разом з даною країною митний союз чи зону вільної торгівлі або утво­рюються в прикордонній торгівлі.

Тарифна квота -різновид перемінних митних податків, ставки яких зале­жать від обсягу імпорту товару.

Види ставоктарифних квот:

- внутрішньоквотоваставка тарифу - обкладається при імпорті в межах визначе­них кількостей товару,

- понадквотоваставка тарифу - при перевищенні визначеного обсягу імпорту.

До одного виду мита можуть застосовуватися різні ставки, які встановлюються в митному тарифі.

ВИДИ МИТНИХ СТАВОК:

1) за типом ставок:

постійні - це ставки митного тарифу, встановлені орга­нами державної влади, що не можуть змінюватися за­лежно від обставин;

змінні - це ставки митного тарифу, що можуть зміню­ватись у встановлених органами державної влади ви­падках.

2) за способом обчислення:

номінальні - митні ставки, зазначені в митному тарифі;

дійсні - реальний рівень митних ставок на кінцеві то­вари, обчислені з урахуванням рівня мит, накладених на імпортні вузли і деталі цих товарів.

Для захисту національних виробників готової продукції і стимулювання ввезення сировини і напівфабрикатів може ви­користовуватися тарифна ескалація.

Тарифна ескалація- це підвищення рівня митного обкла­дання товарів у міру зростання ступеня їхнього оброблення.

Чим вища відсоткова ставка імпортного тарифу в міру про­сування від сировини до готової продукції, тим вищий ступінь захисту виробників готової продукції від зовнішньої конку­ренції.

3) за розміром:

- генеральні (максимальні). Є найвищими тарифними ставками, стягнутими країною відповідно до її митного тарифу. Застосовуються державою до товарів, які вивозяться з країн, із якими дана держава не має договорів, укладених на основі режиму найбільшого сприяння;

- мінімальні - пільгові ставки мита, установлені державами на основі укладених ними торговельних договорів або в односторонньому порядку стосовно товарів як поступка іншій договірній стороні.

Мінімальні ставки мита застосовуються до товарів (якщо не передбачається їх безмитний увіз), які походять або ввозяться з країн, що застосовують до держав увозу режим найбільшого сприяння у митному оподаткуванні;

- конвенційні, установлені для товарів, що походять із країн, які уклали між собою угоду про стягнення цих більш пільгових митних ставок; із країн, на які такі угоди поширюються згідно з принципом найбільшого сприяння. Застосовуються державою з метою розширення торговельних відносин з іншими країнами. Широко застосовується країнами ЄС і Європейської асоціації вільної торгівлі;

- преференційні. Є найбільш пільговими. Вони рекомендуються однією державою (або групою держав) у формі знижок із митного тарифу і не поширюються на треті країни. Преференційні митні тарифні ставки в США становлять у середньому 10% від ставки мита, установленому згідно з режимом найбільшого сприяння, у Японії вони більш ніж на 10%, а в ЄС на 13% нижчі середнього рівня мита для третіх країн.


Читайте також:

 1. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
 2. Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення
 3. Види стягнень за порушення митних правил
 4. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митних правил.
 5. Відповідальність митних органів України
 6. Диференціація митних ставок залежно від країни походження товару
 7. За призначенням (обмеженням імпорту або експорту) чин­ним законодавством передбачене застосування спеціального, ком­пенсаційного та антидемпінгового мита.
 8. Інструменти торгової політики. Митні тарифи та мита. Специфічні випадки тарифної політики. Оптимальний тариф. Тарифна квота. Експортний тариф.
 9. КЛАСИФІКАТОР ВИДІВ ТА СТАВОК МИТНИХ ЗБОРІВ
 10. Контроль за справлянням мита.
 11. Корумпованість митних служб
Переглядів: 6833

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Метод. Резервний метод. | ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ У СФЕРІ ЗЕД

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.