Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Питання для роздумів, самоперевірки, повторення

Рис. 2.9. Шляхи поліпшення ефективності використання основних засобів

Основними напрямами поліпшення використання основних виробничих засобів гірничорудних підприємств є наступні:

1) зниження частки неактивної частини у вартості основних засобів і, насамперед, гірничих виробок у результаті зменшення вартості проходки 1 м і питомої їхньої довжини (на 1000 т видобутку); останнє досягається в результаті територіальної концентрації гірничих робіт;

2) зростання концентрації виробництва (збільшення навантаження на очисний вибій, кута нахилу виробки, для підприємства в цілому);

3) зниження втрат корисних копалин у надрах і ступеня розубоження руд;

4) застосування більш продуктивної технології (високопродуктивних систем розробки, раціональних схем транспорту й ін.);

5) упровадження комплексної механізації й автоматизації процесів, що забезпечує найбільш повне використання устаткування і високих економічних показників;

6) поліпшення використання машин і гірничого устаткування. При даному режимі роботи підприємства це можливо, насамперед, у результаті ліквідації простоїв, поліпшення організації праці в очисному забої та на дільницях, раціональній організації ремонтної служби. Для підвищення використання парку устаткування необхідно максимально можливо скоротити число машин і механізмів, що знаходяться в резерві, а також скоротити тривалість ремонту. Важливе значення для поліпшення використання основних засобів має модернізація устаткування, тому що в умовах швидкого технічного прогресу велика кількість засобів праці морально спрацьовується, і швидко замінити їх новими, технічно більш продуктивними, не завжди є можливим;

7) прискорення освоєння проектних потужностей поліпшує основні показники роботи підприємств гірничодобувних галузей промисловості і підвищує рівень фондовіддачі;

8) реконструкція гірничих підприємств із приростом виробничих потужностей та їхнє технічне відновлення.

Інтенсифікація використання основних засобів підприємств дає змогу значно знизити витрати, пов'язані з моральним зносом машин і устаткування, сприяє прискоренню їх оновлення, що в кінцевому результаті позитивно позначається на фондоозброєності праці працюючих та зростанні її продуктивності. А в кінцевому підсумку зростає і фондовіддача на підприємствах.

Цей процес можна пояснити відповідними розрахунками. Наприклад, якщо в розрахунку фондовіддачі (Фв) обсяг виробництва продукції виразити через добуток чисельності працівників (Ч) і продуктивності їхньої праці (ПП), а вартість основних засобів – через добуток чисельності працівників і фондоозброєності їх праці за умови однозмінної роботи, то матимемо таке відношення:

(2.38)

Таким чином, фондовіддача наявних на підприємстві основних засобів прямо пропорційно залежить від продуктивності праці працюючих і обернено пропорційно від її фондоозброєності. Отже, для зростання фондовіддачі на підприємствах необхідно розробляти і застосовувати заходи, які даватимуть змогу забезпечувати випередження темпів зростання продуктивності праці порівняно з темпами зростання її фондоозброєності.

За даними наукових спостережень та досліджень модель фондовіддачі основних виробничих засобів залізорудних підприємств з підземним видобутком формується такими факторами:

1) коефіцієнт використання проектної потужності;

2) глибина розробки;

3) коефіцієнт міцності руд;

4) річна продуктивність шахти;

5) коефіцієнт міцності порід лежачого боку;

6) кількість поверхів у роботі;

7) інтенсивність відпрацювання родовища;

8) питома вага активної частини в загальній вартості основних промислово-виробничих засобів;

9) коефіцієнт, що враховує випуск порожніх порід відносно видобутку руди;

10) кількість діючих стволів.

Було встановлено, що найбільший вплив на величину фондовіддачі основних засобів мають гірничогеологічні умови роботи підприємства, а також інтенсивність використання активної частини основних засобів. Раціональне врахування та керування названими факторами дозволить визначити достатні резерви підвищення ефективності використання наявних основних виробничих засобів. Серед напрямів підвищення ефективності використання основних засобів на підприємствах ГМК (особливо у металургії) пріоритетними повинні стати заходи, спрямовані на поліпшення їх екстенсивного використання. Зокрема, важливе значення повинно надаватися таким інструментам впливу, які спрямовані на підвищення показника змінності роботи устаткування. Підвищення змінності роботи устаткування є важливим фактором зростання обсягів виробництва продукції і підвищення ефективності використання основних засобів. У зв'язку з цим, на підприємствах необхідно домагатися оптимальної структури засобів праці, досягнення пропорцій між робочою силою і відповідними видами машин і устаткування, тобто повинна зростати питома вага прогресивного нового устаткування, удосконалюватись організація функціонування виробничої інфраструктури, що сприятиме поліпшенню технічного обслуговування основних підрозділів підприємства, перерозподілу працюючих у його межах, вивільненню робітників у допоміжних виробництвах і залученню їх після відповідної підготовки до роботи в основних цехах, щоб підвищити змінність наявного у них устаткування.

Підвищення коефіцієнтів змінності роботи устаткування підприємства може бути досягнуто шляхом розширення меж використання автоматизованих систем, суміщення професій. Можливості використання засобів автоматизації виникають у результаті технічного удосконалення устаткування, підвищення рівня комплексної механізації й автоматизації виробництва. Підвищенню змінності роботи устаткування повинно сприяти удосконалення його структури, тобто зменшення в його складі тих машин і обладнання, які за своїми технологічними можливостями лише частково завантажені роботою протягом зміни. Наявність на підприємствах ГМК обладнання, яке лише частково використовується у виробничому процесі, не дає змоги протягом строку корисного його використання перенести свою вартість на виготовлену продукцію (послуги). У результаті маємо значну недоамортизацію такого устаткування, що негативно впливає на економічні показники діяльності підприємства. Досвід діяльності багатьох підприємств показує, що позбутися надлишку устаткування можна шляхом зміни його структури, наприклад, реалізації або списання застарілих машин, придбання нового устаткування, за рахунок високої продуктивності якого можна більш повно завантажити все існуюче обладнання.

Важливе значення в підвищенні ефективності використання основних засобів мають соціальні фактори. Так, проведені соціологічні дослідження на ряді підприємств дали змогу виявити ряд причин, які негативно впливають на організацію використання активної частини основних засобів у другу зміну. Насамперед, мова йде про незадовільне забезпечення другої зміни необхідним комплексом послуг виробничої інфраструктури (своєчасного ремонтного обслуговування, ритмічного забезпечення робочих місць необхідними матеріалами, інструментом, комплектуючими, транспортними засобами, різними видами енергії), низький рівень організації харчування, медичного обслуговування; недостатність в організації соціально-побутової інфраструктури міст та робітничих селищ; невисокий рівень кваліфікації кадрів, що не дає можливість ефективно використовувати нову техніку.

Поряд з технічними й організаційними факторами важливу роль в підвищенні ефективності використання основних засобів повинні відігравати фактори матеріального стимулювання працівників підприємств. Тобто, у системі менеджменту підприємства необхідно розробляти і постійно удосконалювати механізми матеріального стимулювання робітників, інженерів та інших працівників, діяльність яких сприяє виявленню та організації використання резервів підвищення ефективності роботи устаткування.

Поліпшення інтенсивного та екстенсивного використання основних засобів підприємств безпосередньо позначається на зниженні собівартості продукції за рахунок економії на умовно-постійних витратах, а в кінцевому підсумку це дає змогу збільшити прибуток підприємств ГМК та підвищити рентабельність їх діяльності.

 

1. Що таке основні виробничі засоби та як вони класифікуються?

2. Які існують види обліку та оцінки основних засобів? Дайте їм характеристику.

3. Що таке фізичне і моральне спрацювання об’єктів основних засобів?

4. Дайте характеристику ремонтів та модернізації об’єктів основних засобів.

5. Що таке амортизація?

6. Які існують методи нарахування амортизації?

7. Назвіть основні показники, які характеризують використання основних засобів. Дайте їм характеристику.

8. Що таке фондовіддача та фондомісткість продукції?

9. Які показники характеризують рух основних засобів?

10. Наведіть шляхи кращого використання основних засобів підприємства?


Читайте також:

 1. III. Повторення вивченого матеріалу.
 2. IV. Питання самоконтролю.
 3. V. Питання для самоконтолю
 4. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 5. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 6. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 7. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 8. Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: безумовні цикли, цикли з після умовою та з передумовою.
 9. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
 10. Бесіда за запитаннями.
 11. В лекції висвітлюються питання використання мережних структур, їх недоліки та переваги.
 12. Виділення в природних комплексах незвичайних, унікальних ділянок і явищ і питання їх збереження.
Переглядів: 496

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Показники зносу та ефективність використання основних засобів за окремими галузями промисловості України | Завдання, вправи, тести

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.036 сек.