Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Природоохоронні заходи та принципи їх економічного обґрунтування.

Соціальна та економічна ефективність безвідходних і маловідходних технологій.

Показники економічної ефективності природозахисних витрат.

Природоохоронні заходи та принципи їх економічного обґрунтування.

Лекція 17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

1.Дудник І.М. Соціально-економічна екологія. Курс лекцій. - Полтава: ПІБМНТУ, 2003. - 226 с.

2.Екологія для економічних вузів і факультетів. Підручник / Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Коценко К.Ф. та інш. - К., КНЕУ, 2005. - 320 с.

3.Екологія. Навч.-метод. посіб. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф. та інш. -К., КНЕУ, 2005.

4.Заблоцький В.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна

макроекономіка. - К.: Академвидав, 2003. - 353 с.

5.Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: Підручник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2005. - 288 с.

6.Клименко М.О., Прищепа A.M., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. -К.: Видавничий центр "Академія", 2006. - 306 с.

7.Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини. Підручник. - Харків: ХДПУ, "ОВС", 2000. - 208 с.

8.Олійник Я.Б. Еколого-економічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування / За ред. П.П.Борщевського. - К.: Лібра, 1996. - 208 с.

9.Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України / СІ. Дорогунцов, Л.Г. Чернюк, П.П. Борщевський, Б.М. Данилишин та ін. -К.: Нічлава, 2002. - 690 с.

 

 

До природоохоронних заходів належать усі види господарської діяльності, спрямовані на зниження й ліквідацію негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище, збереження, поліпшення і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу країни, регіонів, а саме: 1) будівництво та експлуатація очисних, знешкоджувальних споруд та обладнання; 2) розвиток мало- та безвідходних технологічних процесів і виробництв; 3) розміщення підприємств і систем транспортних потоків з урахуванням екологічних вимог; 4) рекультивація земель; 5) заходи боротьби з ерозією ґрунтів; 6) заходи з охорони й відтворення флори і фауни; 7) охорона надр і раціональне використання мінеральних ресурсів.

Економічне обґрунтування природоохоронних заходів здійснюється через зіставлення їхніх економічних результатів із необхідними для їх упровадження витратами з допомогою показників загального і чистого економічного ефекту від цих заходів.

Економічним результатом (повним економічним ефектом) природоохоронних заходів за розрахунків загальної ефективності природоохоронних витрат є:

· у сфері матеріального виробництва — приріст обсягів чистої продукції або прибутку, а в окремих галузях або на підприємствах — зниження собівартості;

· у невиробничій сфері — економія витрат на виробництво робіт і надання послуг;

· у сфері приватного споживання — скорочення витрат з особистих коштів населення.

Економічним результатом природоохоронних заходів є сума таких величин:

· відвернені економічні збитки від забруднення навколишнього середовища, тобто нездійснені завдяки зменшенню забруднення навколишнього середовища затрати в матеріальному виробництві, невиробничій сфері та витрати населення;

· приріст економічної (грошової) оцінки природних ресурсів, збережених чи поліпшених завдяки реалізації природоохоронних заходів;

· приріст грошової оцінки реалізованої продукції, отриманої завдяки повній утилізації сировинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів унаслідок здійснення природоохоронних заходів.

Природоохоронна діяльність є безпосередньо нерентабельною як в масштабах всього господарства, так і, особливо, в рамках окремого підприємства. Виступаючи складовою частиною науково-технічного прогресу, така діяльність ніби вступає в протиріччя з його загальними завданнями - збільшенням випуску продукції, зниженням її собівартості, підвищенням продуктивності праці. Все це зумовлює певні труднощі впровадження природоохоронних заходів в практику. Таке становище склалось в результаті однобічного підходу до оцінки суто економічного ефекту таких заходів без врахування соціальних та екологічних наслідків. Тому застосування критерію збільшення прибутків при оцінці ефективності природоохоронних заходів потребує введення екологічних обмежень. Необхідно розраховувати не лише пряму економічну ефективність, а інтегральну еколого-економіко-соціальну ефективність використання, відтворення та охорони природних ресурсів

Оцінка економічної ефективності природоохоронної діяльності має особливості, які виявляються у відмінностях ефекту, що досягається в результаті вкладення засобів, видах ефектів та методах їх визначення. Так, якщо капітальні вкладення у виробництво забезпечують зростання прибутку, то ефект від вкладень в охорону природного середовища виявляється переважно у вигляді недопущених втрат та уникнення додаткових затрат на компенсацію шкоди.

Особливістю природоохоронного ефекту є його регіональний характер, тобто, вияв його не стільки на підприємстві, де здійснюються ці заходи, а на всій території (регіоні), на яку поширюється дія таких заходів. Тому для визначення ефекту необхідно знати не тільки затрати конкретного підприємства, але й зміни в затратах підприємств, що використовують порушені природні ресурси (середовище). Тут спостерігається один з виявів правила інтегрального ресурсу.

Однією з важливих особливостей природоохоронного ефекту є його соціальні прояви (наслідки), що викликають позитивні зміни в поліпшенні якості життя. Ці наслідки непросто відобразити у вартісній оцінці. Еколого-економічний ефект (як співвідношення витрат та результатів в природоохоронній діяльності) в значній мірі визначається масштабами природоохоронних затрат, що мають тенденцію до зростання.

Зростання природоохоронних витрат є закономірним явищем, яке виходить з внутрішньої природи, властивостей та мети функціонування глобальної та регіональних еколого-економічних систем. В цьому відношенні повинне витримуватись таке співвідношення: темпи зростання величини еколого-економічного ефекту повинні бути вищі темпів зростання витрат природокористування (О.В. Неверов, 1980).

Підкреслимо, що в сучасних умовах існує три підходи до визначення економічної ефективності природоохоронних затрат:

а) на основі мінімізації приведених затрат (метод розрахунку порівняльної економічної ефективності);

б) співставлення затрат з нормативним станом оточуючого природного середовища;

в) співставлення затрат з вартісною оцінкою відвернених економічних збитків (розрахунок загальної економічної ефективності).

Перший підхід дає досить обмежене уявлення про дійсний еколого-економічний ефект, оскільки він використовується для порівняння різних варіантів природоохоронної діяльності та зразків природоохоронної технології і оцінює власне техніко-екологічну ефективність. Другий підхід використовує систему натуральних показників, що характеризують "нормативний стан природного середовища". Тобто, ефективність визначається на основі затрат, що необхідні для досягнення бажаного (визначеного нормативами) стану природного середовища. В зв'язку з недостатньою науковою розробкою екологічних стандартів та практичною дорожнечею їх досягнення цей підхід не набув поширення, хоч з екологічної точки зору він найбільш відповідав меті природоохоронної діяльності.

Найбільш поширеним є третій підхід, який дозволяє шляхом співставлення затрат на природоохоронні заходи та результатів цих заходів досить повно врахувати соціально-економічні наслідки забруднення, глибше вивчити господарські витрати та збитки і, таким чином, реально оцінити економічну ефективність природоохоронної діяльності. Цей підхід дає можливість враховувати витрати на відшкодування екологічної шкоди, як необхідні (неминучі) витрати виробництва.

В загальному вигляді схему розрахунку економічної ефективності природоохоронної діяльності можна показати таким чином:

Е = Р - де Е - економічна ефективність;

Р - величина економічних результатів природоохоронної діяльності;

Zp - приведені затрати на таку діяльність.

О.В. Неверов пропонує декілька показників визначення економічної ефективності природоохоронної діяльності.

Еколого-економічна ефективність регіонального природокористування:

„ Вр — В„

Ер = - —, де

Зпа ■ К

Ер - ефективність регіонального природокористування; Ве - вартість екологічно чистої (нормативної) продукції підприємств регіону (безвідходні та маловідходні технології);

Вп - вартість продукції, що вироблена з порушенням екологічних

норм;

Зп - поточні витрати на охорону, відновлення та експлуатацію природних ресурсів;

К - нормативний коефіцієнт ефективності природоохоронних затрат;

30 - короткотермінові витрати на охорону та відновлення природного середовища (ресурсів).

Виходячи з вищесказаного, в регіоні доцільно виділяти з точки зору ефективності природокористування три групи підприємств: природовідтворюючі, природоексплуатуючі та природозабруднюючі.


Читайте також:

 1. II. Загально-шкільні заходи
 2. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 3. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 4. Адміністративно-запобіжні заходи
 5. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 6. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 7. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання
 8. Альтернативні уявлення щодо макроекономічного регулювання: теорії раціональних сподівань та економіка пропозиції. Крива Лафера.
 9. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору
 10. Антикорупційні принципи
 11. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 12. Архітектурно- планувальні заходи по поліпшенню стану міського середовища .Аналіз циклу життя споруди
Переглядів: 2051

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Показники економічної ефективності природозахисних витрат

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.