Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Азот, фосфор, біогенні елементи та їх сполуки, органічні речовини

• Змив мінеральних та органічних добрив, кислі опади, синтетичні миючі засоби, тваринницькі комплекси, побутові стоки, ерозія ґрунтів

• Основні фактори забруднення та евтрофікації водойм

Зважені частинки у воді:

• Продукти ерозії ґрунтів, руйнування берегів, змив з урбанізованих територій

• Зменшення прозорості води, замулення русел річок, евтрофікація

Пестициди та інші отруйні речовини:

• Змив з полів, втрати при транспортуванні та зберігання, витікання на підприємствах

• Отруєння або ураження організмів, утворення вторинних забруднюючих речовин, вивільнення важких мета

Сміття та інші тверді відходи:

• Захоронення в океані, змивання стічними водами, водний транспорт

• Забруднення пряме та продуктами розкладання, захоплення водними організмами, джерело евтрофікації водойм

Нафта та нафтопродукти:

• Втрати при добуванні (особливо зі дна морів) та транспортуванні (аварії танкерів), витікання з двигунів, стічні води

• Нафтова плівка, мазут, загибель планктону, втрата смакових якостей продуктами промислу, зменшення випаровування з водної поверхні

Важкі метали та їх сполуки:

• Стічні води, випадання з атмосфери, втрати при транспортуванні

• Накопичення в ланцюгах харчування та донних відкладеннях, перетворення в більш отруйні сполуки, отруєння водних організмів

Теплове забруднення:

• Теплова та атомна енергетика (вода як охолоджувальний агент), водосховища, надходження підігрітих вод від підприємств та інших об'єктів

• Зменшення насичення води киснем, прискорення процесів евтрофікації, порушення життєвих циклів і стреси у водних організмів

Забруднення прісних водойм:

Токсичні важкі метали (кадмій, ртуть, свинець, хром)

Пестициди, нітрати, фосфати

Нафтопродукти

Поверхнево – активні речовини (ПАВ)

Атмосферне забруднення прісних водойм:

• Грубодисперсні (зола, сажа, пил, крапельки рідини)

• Гази (сірчаний газ, закис азоту)

Евтрофікація водойм:

• Збагачення водойм біогенними елементами, особливо азотом і фосфором, або речовинами, що їх містять

• Інтенсивний ріст водоростей, накопичення в водоймах органічних речовин, продуктів відмирання організмів

Антропогенна евтрофікація водойм:

• Піддаються практично всі внутрішні водойми

• Основні фактори: мінеральні добрива, ПАВ, побутові та промислові стоки, підігріті води, тваринницькі комплекси

Наслідки забруднення гідросфери:

• Порушення стійкості екосистем

• Прогресуючі евтрофікації

• Поява червоних приливів

• Накопичення хімічних токсикантів в біоті

• Зниження біологічної продуктивності

• Виникнення мутагенезу та канцерогенезу у морській воді

• Мікробіологічне забруднення прибережних районів моря

Критерії якості води:

• Хімічні

• Бактеріологічні

• Органолептичні

Забезпечення якості питної води:

• Регламентація якості води

• Процес водопідготовки

• Процес знешкодження та очищення скидних вод

• Заходи попередження забруднення природних вод

Знешкодження та очистка стічних вод:

• Очистка стічних вод – безпосереднє видалення речовин – забруднювачів

• Знешкодження – руйнування та перетворення шкідливих речовин на менш безпечні

• Знезараження – видалення або знищення патогенних мікроорганізмів

Забруднювачі води:

• Стійкі: не руйнуються в довкіллі або розкладаються дуже повільно (синтетичні полімерні матеріали, солі ртуті, феноли, полімерні речовини, ДДТ). Токсичність води зменшують її багаторазовим розбавленням чистою водою

• Нестійкі забруднювачі: піддаються процесам біологічного розкладання, в результаті чого відбувається очистка і знешкодження стічних вод

Методи очистки стічних вод:

• Механічні

• Хімічні

• Біологічні

Механічне очищення стічних вод:

• Видалення із стічних вод нерозчинних речовин

• На 60 – 95% очищення стічних вод

• Застосовують ставки - відстійники

Хімічне очищення стічних вод:

• Додавання до стічних вод реагентів, які вступають до хімічної взаємодії із речовинами – забруднювачами, в результаті чого утворюються нешкідливі хімічні сполуки або нерозчинні осади

Біологічне очищення стічних вод:

• Використання природних явищ саморегулювання потоків речовини та енергії в екосистемах.

• Природна біологічна очистка стічних вод проводиться на полях фільтрації, полях зрошення, біологічних окислювальних ставках

• Для штучної біологічної очистки застосовують спеціальні споруди (аеротенки – резервуари з активним мулом), де можливе прискорення природних процесів самоочищення

Заходи попередження кількісного виснаження вод:

• Використання водозберігаючих технологій (енергозберігаючі)

• Перехід на багатократне використання води у виробничих територіях (замкнені або зворотні цикли)

• Виключення використання у виробничих процесах питної води (підземних вод)

• Роздільна подача води (у кранах) для різних потреб

• Використання досконалої водорозподільної арматури, що попереджає витікання, забезпечує дозовану подачу води

• Зменшення або виключення втрат води при подачі її споживачам

• Встановлення економічно обґрунтованої ціни на воду

• Створення водосховищ і зменшення випаровування її з поверхні

 

ЛЕКЦІЯ 4. ВПЛИВ НА ЛІТОСФЕРУ

 

Властивості ґрунтів та їх місце в екосистемах:

• Найважливіший блок екосистем – фактор родючості для рослин та найбільш насичене середовище життя

• Ґрунти – найважливіша ланка колооберту речовин

• В ґрунтах тривалий час акумулюються частина енергії та хімічних елементів (у детриті та гумусі)

• Фільтр для очищення води та водних розчинів

 

Антропогенний вплив на ґрунти – це:

• Ерозія ґрунтів (земель)

• Забруднення літосфери та ґрунту

• Вторинне відчуження земель, засолення та заболочування ґрунтів

• Опустелювання

• Відчуження земель

• Руйнування природних ландшафтів

• Збіднення видової різноманітності

• Різке зниження стійкості екосистем, їх продуктивності та біомаси

• Найважливіша причина зміни колообертів речовин на суходолі та між суходолом і океаном

• Причина зміни радіаційного і водного балансів (кліматичних параметрів)

Наслідки сільськогосподарської діяльності:

• Вимивання з ґрунтів азоту (втрати більше 40 млн. т/га), що веде до накопичення токсичних азотовмісних органічних сполук

• Накопичення канцерогенних сполук – n – нітрозосполуки (злоякісні пухлини, печінки, шлунку, легень)

• Порушення балансу фосфору (втрати фосфору в екосистемах)

• Порушення колооберту та балансу поживних речовин, зниження родючості ґрунтів

• Зниження урожаїв сільськогосподарських культур та якості продуктів

• Розвиток грибкових та інших захворювань рослин, ріст бур'янів

• Евтрофікація водойм

• Проникнення в атмосферу оксидів азоту та руйнування озонового шару

Джерела забруднення ґрунтів:

• Житлові будинки та комунально – побутові підприємства (побутове сміття, харчові відходи, будівельне сміття)

• Промислові підприємства

• Транспорт (оксиди азоту, свинець, вуглеводні, оксид вуглецю)

• Сільське господарство (мінеральні добрива, пестициди)

Причини псування і знищення земель:

• Ерозія

• Негативні наслідки зрошення

• Виснаження

• Відчуження

Ерозія ґрунтів: руйнування ґрунтів в результаті дії води або вітру (водна, вітрова, техногенна ерозії)

Вітрова ерозія грунтів:

• Пряма залежність від інтенсивності вітру, його тривалості, ступеня відкритості простору, стану самих ґрунтів

• Ерозію підсилює сухість ґрунтів, бідність її гумусом (пустелі, степи)

Водна ерозія:

• Проявляється всюди, особливо на територіях, де є значна кількість опадів на фоні великих просторів з інтенсивною обробкою ґрунтів

• В сильноеродованих господарствах лісостепу на 1 га рілля приходиться 5 – 10 км ярів

Причини ерозії:

• Надмірна або неправильна розпашка земель

• Нерегульовані ливневі опади і паводки

• Ненормоване випасання худоби

• Розпашка цілинних земель

• Вирубування лісів (в США – 2,8 млн. га у рік)

• Підвищений вміст легкорозчинних солей через нераціональну систему зрошення земель

Складування або захоронення твердих відходів:

• Гірська або горно – хімічна промисловість (відвали, шлаки)

• Чорна та кольорова металургія (шлаки, шлами, пил)

• Металооброблювальна промисловість (відходи, стружка, браковані вироби)

• Лісова та деревооброблювальна промисловість (відходи лісозаготівлі, стружка)

• Енергетична промисловість – теплові електростанції (зола, шлаки)

• Хімічна промисловість (шлами, фосфогіпс, пластмаси, резина)

• Харчова промисловість (кістки, шерсть)

• Легка та текстильна промисловість

 

Заходи видалення відходів:

• Редукція

• Вторинне використання

• Переробка

• Утилізація енергії

• Захоронення


Читайте також:

 1. IV. Запасні речовини
 2. Агрегатні стани речовини
 3. Адаптивні (органічні) ОСУ
 4. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 5. Азоновмістні органічні сполуки.
 6. Азотисті речовини
 7. Аморфний та кристалічний стан твердої речовини.
 8. Атомарний рівень будови речовини
 9. Атомно-молекулярна будова речовини.
 10. Базові елементи управління проектом
 11. Барвні речовини
Переглядів: 973

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛЕКЦІЯ 3. ВПЛИВ НА ГІДРОСФЕРУ | Структура стратегічних цілей, завдань і результатів просування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.