Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Організація облікового процесу

Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Основи організаціїбухгалтерського обліку на підприємстві

Лекція 3.

 

План лекції

1. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

2. Організація облікового процесу на підприємстві.

3. Облікова політика підприємства.

4. Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку.

 

Система нормативно-правового регулювання бух. обліку представлена чотирма рівнями, кожен з яких охоплює ряд документів:

Перший рівень – документи, що регулюють порядок ведення обліку, складання і подання бух. звітності юридичними особами.

Другий рівень – План рахунків бух. обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій і Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(с)БО), що встановлюють правила і способи ведення обліку господарських операцій, складання та подання бухгалтерської звітності.

Третій рівень – нормативні акти і методичні вказівки (інструкції, листи, накази, рекомендації) з питань бух. обліку, що розробляються Міністерством фінансів України та іншими органами.

Четвертий рівень – робочі документи, що формують облікову політику підприємства (робочий План рахунків бух. обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій та графік документообігу тощо).

З 1 січня 2000 року основними нормативно-правовими актами, які регламентують систему бухгалтерського обліку в Україні є:

1 ЗУ «Про бух. облік та фін. звітність в Україні» №996-XIV від16.07. 1999 р.;

2. Національні Положення (стандарти) бух. обліку, затверджені наказами Міністерства фінансів України;

3. План рахунків бух. обліку активів, капіталу, зобов’язань і госп. операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ №291 від30.11.1999 р.;

4. Інструкція із застосування Плану рахунків бух. обліку, затверджена наказом Міністерства фінансів України №291 від30.11.1999 р.;

5. Ухвала КМУ «Про затвердження порядку подання фін. звітності» №419 від 28.02.2000 р.

 

Організація бух. обліку – це сукупність заходів власника (керівника) підприємства, які мають цілеспрямований характер щодо створення, забезпечення, постійного впорядкування і вдосконалення функціонування системи бух. обліку та здійснення його процесу на підприємстві.

Організація бух. обліку забезпечує отримання, відображення і застосування знань про принципи, форми й способи побудови процесу бух. обліку, отримання інформації про господарську діяльність підприємства.

Предметом організації бух. обліку є забезпечення процесу ведення і функціонування системи бух. обліку на підприємстві.

Об'єктами організації бух. обліку є документування господарських операцій та документообіг підприємства, фінансова політика, структура облікового підрозділу підприємства і регламентація роботи облікових працівників, організаційне, методичне, правове та технічне забезпечення бухгалтерського обліку.

Складові об’єктів організації обліку законодавством чітко не врегульовані. Кожне підприємство повинно самостійно визначати питання організації обліку з урахуванням норм законодавства та особливостей діяльності суб’єкта господарювання. Раціональною організацією бух. обліку вважають таку організацію, за якої облік може найбільш успішно виконувати поставлені перед ним завдання при найменших витратах засобів і праці.

Завдання організації бух. обліку визначаються, виходячи із завдань бух. обліку і передбачають:

- вибір методики ведення бухгалтерського обліку;

- вибір технології і техніки ведення бухгалтерського обліку;

- підбір облікового персоналу та забезпечення його роботи.

Процес організації бух. обліку є трудомістким, вимагає ґрунтовних знань особливостей діяльності підприємства.

Процес організації бухгалтерського обліку передбачає три етапи:

Перший етап: створення суб’єкта господарювання (складання протоколу зборів засновників, який передбачає прийняття рішення щодо затвердження керівника на посаді, він автоматично, відповідно до законодавства, визнається відповідальною особою за організацію бухгалтерського обліку);

Другий етап: організація бух. обліку (цей етап передбачає три взаємопов’язані напрямки: методичний, технологічний і організаційний);

Третій етап: упорядкування і вдосконалення системи обліку – етап, який супроводжує життєдіяльність підприємства для забезпечення ефективного функціонування обліку та його ведення.

Напрями організації бух. обліку (методичний, організаційний, технологічний) забезпечують формування системи бух. обліку та здійснення його процесу в умовах конкретного суб’єкта господарювання.

Методичний:

1) вибір методики оцінки активів, списання витрат майбутніх періодів, калькулювання собівартості, нарахування резерву сумнівних боргів, фондів спеціального призначення тощо;

2) встановлення критеріїв розмежування основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та МШП;

3) вибір методів нарахування амортизації необоротних активів.

Технологічний:

1) вибір форми ведення бухгалтерського обліку;

2) розробка форм внутрішньої звітності і порядку її заповнення;

3) встановлення строків і порядку проведення інвентаризації;

4) визначення випадків залучення фахівців(сторонніх осіб) для проведення інвентаризації специфічних для підприємства об’єктів майна та зобов’язань;

5) вибір номенклатури бух. рахунків з аналітичними розрізами до них;

6) розробка форм первинних документів і графіку документообороту;

7) встановлення порядку зберігання документів, у т.ч. електронних, в архіві і доступ до них;

8) уніфікація і кодифікація даних;

9) організація архіву бухгалтерських документів;

10) встановлення порядку захисту відомостей, які складають комерційнутаємницю під-ва;

11) організація внутрішньогосподарського (у т.ч. бух. контролю)

Організаційний:

1) вибір оптимальної форми організації обліку;

2) організація роботи бух. служби (розробка організаційно-розпорядчих документів);

3) встановлення норм праці, необхідних для виконання робіт і визначення оптимальної чисельності облікових працівників;

4) формування політики підбору облікових працівників та підвищення їх кваліфікації;

5) встановлення порядку атестації бухгалтерів;

6) правове, технічне та методичне забезпечення роботи облікових працівників;

7) заходи наукової організації праці;

8) розробка правил ділової етики облікових працівників;

9) порядок приймання-передачі справ при зміні бухгалтера

Організація бух. обліку на підприємстві регулюється ЗУ «Про бух. облік та фін. Звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV.

Для забезпечення ведення обліку підприємство (власник або уповноважений орган) самостійно обирає форми його організації на підприємстві:

1) введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з гол. бухгалтером;

2) користування послугами спеціаліста з БО, зареєстрованого як підприємця, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юр. особи;

3) ведення БО на договірних засадах централізованою бухгалтерією чи аудиторською фірмою;

4) самостійне ведення БО та складання звітності власником чи керівником підприємства. Ця форма не може застосовуватись на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватись.

Підприємство самостійно:

– визначає облікову політику підприємства;

– обирає форму організації бух. обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних засад, встановлених Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;

– розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

– затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

– може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бух. облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

Керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бух. обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бух. обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бух. обліку на підприємстві:

- забезпечує дотримання на під-ві встановлених єдиних методологічних засад бух. обліку, складання і подання у встановлені строки фін. звітності;

- організує контроль за відображенням на рахунках бух. обліку всіх господарських операцій;

- бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

- забезпечує перевірку стану бух. обліку в філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Відповідальність за бух. облік господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов’язань підприємства та складання ліквідаційного Балансу і фін. звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Організація і проведення спортивних походів
 4. II. Організація перевезень
 5. II. Організація перевезень
 6. II. Поняття соціального процесу.
 7. IV. План навчального процесу.
 8. А. Організація Острозького колегіуму – Академії
 9. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 10. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 11. Адміністративний примус застосовують на основі адміністративно-процесуальних норм.
 12. Адміністративно-територіальна організація
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Моделі даних | Облікова політика підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.