Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


D) усі попередні відповіді вірні.

D) усі попередні відповіді вірні.

D) витрачається на заохочення конкуренції в науково-технічній сфері шляхом надання фінансової підтримки високоефективним науковомістким проектам малих інноваційних підприємств.

232. До державних джерел фінансування відносяться:

a) державний бюджет, бюджети регіонів, позабюджетні фонди;

b) державна кредитна система, державна страхова система;

c) державні запозичення;

233. До джерел недержавної системи фінансування інноваційних проектів відносяться:

a) власні засоби підприємств;

b) кредити комерційних банків;

c) спеціалізовані й благодійні фонди;

234. Ризик – це:

a) прямий грошовий збиток;

b) ймовірність виникнення визначеного рівня втрат;

c) матеріальні, трудові та фінансові втрати;

d) стійкість виробництва й реалізації продукції.

235. Оцінювання ризику можна проводити параметрами:

a) ефективності реалізації нововведень;

b) корисності від правильного рішення;

c) ціною ризику;

d) величиною можливих втрат;

e) усі попередні відповіді вірні.

236. Інвестування в "зовнішні умови" здійснюють у вигляді:

a) пайової участі підприємства в спільних проектах;

b) прямого кредитування;

c) збільшення ресурсів підприємства;

d) створення необхідних товарно-матеріальних запасів.

237. До державних позабюджетних форм підтримування інноваційної діяльності слід віднести:

a) державний правовий захист та підтримка інноваторів;

b) бюджетне фінансування;

c) надання кредитів національним банком;

d) надання пільг в оподаткуванні.

238. Ризик-тейкерами називають менеджерів, що діють (виберіть найбільш дієву характеристику):

a) ризиковано;

b) творчо;

c) зухвало;

d) ризиковано, але з розрахунком.

239. Трудові втрати являють собою:

a) борг за неоплачену покупцем поставлену йому продукцію;

b) нанесений збиток здоров’ю та життю людей;

c) втрати робочого часу;

d) сплату додаткових податків.

240. Під інноваційним ризиком розуміють ризик, пов'язаний з:

a) виробництвом продукції;

b) інноваційними процесами;

c) науково-технічними проектами;

d) інфляцією грошей.

241. Фінансові втрати — це:

a) прямий грошовий збиток;

b) виплата штрафів, сплатою додаткових податків;

c) втрата коштів;

d) усі попередні відповіді вірні.

242. Нанесення збитку здоров’ю і життю людей, навколишньому середовищу відносяться до:

a) трудових втрат;

b) фінансових втрат;

c) спеціальних видів втрат;

d) втрат часу.

243. До особливих видів грошового збитку можна віднести:

a) збиток, пов’язаний з інфляцією;

b) збиток, пов'язаний зі зміною валютного курсу гривні;

c) збиток, пов'язаний з невиконанням запланованих робіт;

d) непередбачені платежі.

244. Інноваційний інженер повинен:

a) мати право на ризик і визначені межі відповідальності за ризик;

b) працювати без ризику.

245. Загальним принципом оцінювання ефективності є:

a) економічний ефект;

b) зіставлення ефекту і витрат;

c) інтегральний ефект;

d) дисконтна ставка.

246. Науково-технічний ефект характеризують наступні фактори:

a) освітленість, шум, вібрація;

b) обсяг виробництва і споживання ресурсів;

c) новизна, простота, корисність, естетичність, компактність;

d) фінансові показники.

247. До показників екологічного ефекту відносять:

a) підвищення ступеня безпеки працівників;

b) приріст обсягів продажів;

c) кількість отриманих патентів на винаходи;

d) зниження відходів виробництва.

248. Соціальний ефект інноваційної діяльності характеризується:

a) приростом доходів працівників інноваційної організації;

b) підвищенням кваліфікації робітників;

c) зниженням викидів в атмосферу;

d) усі відповіді неправильні.

249. Показники оцінювання ефективності інноваційної діяльності в міжнародній практиці використовують за рекомендацією:

a) ЮНЕСКО;

b) ООН;

c) ЮНІДО;

d) усі відповіді вірні.

250. Чистий дисконтований доход або інтегральний ефект – це:

a) норма дисконту, за якою доходи дорівнюють витратам;

b) відношення приведених доходів до приведених на цю ж дату інноваційних витрат;

c) різниця результатів і інноваційних витрат за розрахунковий період, приведених до одного року;

d) усі відповіді вірні.

251. Індекс рентабельності визначають відношенням:

a) приведених доходів до приведених на цю ж дату інноваційних витрат;

b) коефіцієнта дисконтування до коефіцієнта накопичення;

c) економічного ефекту до витрат;

d) розрахункового ефекту до реального.

252. Ліцензійна торгівля інноваційними технологіями включає:

a) угоди з патентами, ноу-хау;

b) інжинірингові послуги;

c) організацію ліцензійного виробництва;

d) постачання обладнання.

253. Паушальний платіж – це:

a) твердо фіксована сума ліцензійної винагороди;

b) поточні виплати за ліцензійною угодою;

c) величина податку за ліцензійну продукцію;

d) плата за інжинірингові послуги.

254. Ліцензія на використання винаходів, захищених патентом, складає:

a) давальницьку операцію;

b) комерційну операцію;

c) технологічну операцію;

d) фінансову операцію.

255. Виберіть найправильніший вислів: "Ціна ліцензії...":

a) пропорційна фінансовим витратам;

b) залежить від затрат праці на створення технології;

c) є монопольною;

d) визначається ліцензіатом.

256. Найменший ступінь впливу менеджменту на кінцевий результат інноваційної діяльності є в процесі:

a) планування;

b) фундаментальних досліджень;

c) НДДКР;

d) запуску виробу у виробництво.

257. Найвищий ступінь впливу менеджменту на кінцевий результат інноваційної діяльності є в процесі:

a) планування;

b) фундаментальних досліджень;

c) прикладні дослідження;

d) НДДКР.

258. Основною характеристикою інноваційного колективу є:

a) кількісний і якісний склад персоналу;

b) наявність засобів механізації і автоматизації наукових досліджень;

c) витрати на утримання фахівців;

d) рівень заробітної плати фахівців.

259. Інтегральною оцінкою організаційної структури менеджменту інноваційного колективу є

a) рівень заробітної плати фахівців;

b) витрати на отримання персоналу;

c) рівень кваліфікації персоналу;

d) усі попередні відповіді вірні.

260. У резюме наукового працівника доцільно відображати:

a) величину заробітної плати;

b) список найбільш значущих наукових праць;

c) особисті дані;

d) мотивацію до роботи.

261. На найнижчому рівні ієрархічної піраміди Абрахам Маслоу є:

a) потреби в безпеці та самозбереженні

b) задоволення первинних фізіологічних потреб;

c) потреби в самовираженні;

d) соціальні потреби.

262. Теорія чекань американського філософа і соціолога Віктора Врума передбачає аналізування наступних факторів:

a) чекання, валентність, інструментальність;

b) виконана робота, винагорода;

c) робота, очікування, винагорода;

d) мотивація, статус, винагорода.

263. Теорія чекань американського філософа і соціолога Віктора Врума пкркдбачає визначення:

a) винагороди;

b) рівня трудового внеску,

c) ймовірності підвищення посади;


Читайте також:

 1. D) усі відповіді вірні.
 2. D) усі попередні відповіді вірні.
 3. Виберіть 1 варіант відповіді.
 4. ВІДПОВІДІ
 5. Відповіді до самостійної роботи
 6. Відповіді на питання № 2 – 7
 7. Відповіді на ситуаційні задачі.
 8. Відповіді на ситуаційні задачі.
 9. ВКАЖІТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ
 10. Вправа 1. Знайдіть правильні відповіді
 11. Вправа 1. Знайдіть правильні відповіді
Переглядів: 795

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
D) реінжиніринг. | D) усі попередні відповіді вірні.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.