Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці

Глобалізація– складний багатогранний процес, який поширюється на всі явища суспільного розвитку і пов’язаний з поглибленням інтернаціоналізації світової економіки, зростанням взаємозалежності національних держав, зумовлених прискореним рухом міжнародних переміщень товарів, послуг, капіталу, високих технологій тощо.

Поняття «глобалізація» увійшло в науковий обіг у 80-ті роки ХХ ст. як відображення фундаментальних перетворень сучасної світової економіки, зумовлених посиленням дії загальноцивільних законів та закономірностей, які охоплюють усі сфери суспільного життя й формують постіндустріальну світову цивілізацію.

Глобалізація — це нова фаза світогосподарських зв'язків, пов'язана з переходом до глобальної економіки (геоекономіки).

В умовах глобалізації інтернаціоналізація економіки на­буває нових рис:

– формується глобальне світове виробництво на осно­ві планетарного охоплення світової економіки транснаціо­нальними корпораціями і транснаціональними банками, розвитку довгострокових виробничих зв'язків, стратегічних альянсів, договорів про співдружність тощо;

– кардинально міняється зміст світових господарських зв'язків: темпи зростання міжнародної торгівлі випере­джають темпи зростання виробництва, а фінансові потоки перевищують трансакції, пов'язані з експортом товарів і послуг;

– змінюється спрямованість і структура міжнарод­ної торгівлі, зростає товарообмін наукомісткою, високотехнологічною продукцією між розвинутими країнами;

– якісних перетворень зазнає фінансова сфера, зміню­ється її роль у світовій економіці на основі прогресуючого зростання валютних, фондових, кредитних ринків тощо;

– посилюється орієнтація розвинутих економік на розгортання всіх сфер людської активності: здатність ге­нерувати нові знання, швидко їх застосовувати, використо­вуючи сучасні методи обробки інформації;

– інтенсифікується пошук світового центру управлін­ня та інструментів регулювання глобальних світогоспо­дарських процесів.

Глобальна економікаякісно новий стан світової економіки, яка поступово перетворюється в цілісний глобальний організм, поєднаний гігантською виробни­чо-збутовою мережею, глобальною фінансовою систе­мою, планетарною інформаційною мережею тощо.

Процес глобалізації розвивається під впливом сукуп­ності техніко-технологічних, соціально-економічних, політич­них та морально-етичних факторів.

Фактори глобалізації:

- технічні, технологічні: науково-технічний прогрес, розвиток міжнародної інфраструктури, розвитк телекомунікаційних технологій;

- соціально-економічні: поглиблення міжнародного поділу праці, розвиток інтернаціоналізації виробництва, зростаюча залежність національних економік від зовнішніх чинників, розпад соціалістичної системи та посилення ринкових трансформаційних процесів;

- політичні: зростаюча орієнтація національних держав на зовнішні зв’язки, посилення ролі міжнародних економічних та фінансових інститутів, геополітичне зрушення;

- морально-етичні: інтернаціоналізація освіти, культури, інформації, зростання мобільності молоді, соціальних зв’язків на світовому рівні.

Форми прояву глобалізації:

– формування загальнопланетарного науково-інформа­ційного простору, світової комунікаційної мережі, глобаль­них технологічних систем;

– інтенсифікація міжнародних трансакцій, формуван­ня глобальних ринків робочої сили, товарів, інформаційних технологій на основі поступового демонтажу торговельних бар'єрів, підписання багатосторонніх торговельних угод тощо;

– розширення світового фінансового ринку, різке збільшення обсягів і швидкості потоків капіталів, фінансових операцій;

– зростання відкритості й посилення взаємозалежності економік, господарсько-технологічне зближення країн, інтен­сифікація регіональних інтеграційних процесів;

– становлення єдиного світового виробництва на основі інтенсифікації планетарної діяльності глобальних госпо­дарських комплексів (мультинаціональних компаній, багатопрофільних транснаціональних корпорацій, транснаціо­нальних банків, їхніх об'єднань тощо);

– міжнародний рух циклічних коливань економіки, біржових, валютних і фінансових криз; зближення процент­них ставок, внутрішніх і світових цін тощо;

– уніфікація ведення бізнесу, формування нової систе­ми глобального управління; зростання кількості наднаціо­нальних структур регулювання світового господарства, між­урядових та неурядових міжнародних організацій;

– інформаційно-культурне зближення народів, впрова­дження єдиних стандартів життя, уніфікація уподобань, цінностей, суспільної свідомості тощо;

– порушення рівноваги світової екосистеми, загострен­ня глобальних проблем.

Глобалізація – неоднозначний і суперечливий процес, який породжує низку глобальних проблем на світовому рівні. Їх класифікують за сферами наступним чином:

І. У сфері взаємодії природи і суспільства проблеми:

- проблеми забезпечення людства продовольством, енергією, сировиною;

- раціональне природокористування і збереження навколишнього середовища та утилізація відходів виробництва;

- раціональне використання ресурсів Світового океану.

ІІ. У сфері сіспільних взаємовідносин:

- відвернення світової війни та забезпечення стабільного миру;

- подолання економічної відсталості країн третього світу;

- попередження регіональних, локальних та міжнародних конфліктів.

ІІІ. У сфері розвитку людини:

- проблеми демократизації суспільства та охорони прав людини;

- боротьба з міжнародною злочинністю, наркобізнесом, тероризмом;

- подолання епідемій і тяжких захворювань (наприклад, СНІДу).

Основні форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем:

- реалізація спільних проектів і програм;

- передача технологій;

- виділення кредитів;

- участь у видобуванні, перерозподілі природних ресурсів та реформування системи ціноутворення на них;

- надання країнам, що розвиваються, доступу на світовий ринок;

- світові та регіональні угоди під егідою ООН та інших міжнародних організацій.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Що таке міжнародний поділ праці? Які причини і форми прояву міжнародного поділу праці?

2. Що таке інтернаціоналізація господарського життя та які головні форми її прояву?

3. Що таке світове господарство?

4. Які форми міжнародних економічних відносин існують на сучасному етапі розвитку?

5. Що собою представляє глобалізація світової економіки та яке її значення для розвитку світового господарства?

 


Читайте також:

 1. III.Цілі розвитку особистості
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 5. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 6. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 7. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 8. Автоматизація виробничих процесів
 9. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 10. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 11. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ|направлень| РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ
 12. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ|направлень| РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ
Переглядів: 1429

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Форми вивозу підприємницького і позичкового капіталів | Тема 16. Міжнародна торгівля і світова валютна система.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.