Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Сутність фінансів та передумови їх виникнення

 

Фінанси - історична категорія. Висхідним положенням для розкриття сутності фінансів є розуміння того, що фінанси - це одна з конкретних історичних форм економічних відносин, функціонування яких пов'язано з об'єктивною необхідністю розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту. В процесі розподілу формуються та використовуються грошові фонди, призначені для задоволення суспільних та особистих потреб.

Характерні ознаки фінансів:

¾ обмінно-розподільний характер;

¾ рух вартості від одного суб’єкта до іншого;

¾ грошова форма відносин;

¾ формування доходів і здійснення видатків;

¾ еквівалентний (за призначенням) характер обміну та розподілу і нееквівалентний перерозподілу.

Поняття “Фінанси” (від латинського “платіж”) спочатку означало завершення розрахунку, платежів у грошових відносинах між населенням і державою, а потім поширилося як на всі платежі на користь держави і різних державних інститутів так і на грошові операції по відкупах і карбуванню монет.

Специфіка суспільного призначення фінансів полягає в розподілі частини вартості валового внутрішнього продукту в грошовій формі.

Таким чином, значення фінансів полягає в тому, що вони:

- є частиною фінансового бізнесу;

- допомагають державі виконувати свої функції;

- допомагають здійснювати рух національного продукту, а саме: виробництво, обмін,

розподіл, споживання.

Як економічна категорія фінанси характеризуються рядом ознак, які дозволяють вичленити фінансові відносини із загальної сукупності грошових відносин.

Важливою ознакою фінансів є їх грошовий характер. В повсякденному житті ми часто вживаємо слово "фінанси", маючи на увазі гроші. Дійсно, фінанси завжди мають грошову форму вираження.

Гроші є обов'язковою умовою існування фінансів.

В цьому зв'язку неправомірно відносити до фінансів натуральні відносини, які мали місце в епоху рабовласництва і феодалізму. Наявність фінансових відносин завжди супроводжується реальним рухом грошових коштів. Немає грошей - не може бути і фінансів. Але це не дає приводу для ототожнення категорій "фінанси" і "гроші". За своїм місцем у товарному виробництві й обігу гроші - це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом. На відміну від грошей фінанси не можна реально сприймати і відчувати на дотик.

Фінанси - це економічні відносини або між людьми в суспільстві, або між державою і суспільством, що виражаються через рух грошових потоків (готівкових або безготівкових). Отже, у суті фінансів відображається не вся сукупність економічних відносин, а лише такі операції, які можна оцінити у вартісних вимірниках.

Сферою виникнення фінансових відносин є процеси первинного розподілу вартості суспільного продукту, тобто коли ця вартість розподіляється на зарплату, прибуток і т. і. та відбувається формування грошових доходів. Виділення у складі виручки від реалізації продукції прибутку, відрахувань на соціальне страхування, амортизаційних відрахувань відбувається за допомогою фінансів і відображає процес розподілу вартості у відповідності з цільовим призначенням кожної її частини.

Суспільне виробництво як основа існування людини відбувається у вигляді економічного відтворення,ключову роль в якому відіграють Фінанси -особлива,специфічна форма виробничих відносин, пов’язана з процесом розподілу і перепозподілу частини вартості виробленого в країні валового внутрішнього продукту, утворенням і використанням на цій основі цільових централізованих і децентралізованих грошових фондів суспільногопризначення. Утворення фінансів нерозривно пов’язано з існуванням грошей, як основної фізичної форми їх існування.

Оскільки використання фінансових ресурсів відбувається в основному через фонди цільвого призначення, існує також визначення фінансів як економічної категорії, що відображає створення, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів для задоволення потреб господарської діяльності, надання різноманітних послуг населенню з боку держави, забезпечення виконання державою її функцій. Або фінанси трактуються як економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій і завдань держави і забезпечення умов розширеного відтворення [2.ст.13]. Під централізованими фінансами розуміють економічні відносини, пов’язані з формуванням і використанням фондів грошових коштів держави, що акумулюються в державній бюджетній системі і урядових позабюджетних фондах, під децентралізованими фінансами – грошові відносини, що опосередковують кругообіг грошових фондів підприємств. Отже, як випливає з наведених визначень, фінансовими будуть ті грошові відносини, які опосередковують відносини розподілу і перерозподілу вартості ВВП.

Разом з тим існує думка, що “фінанси– сукупність грошових відносин, пов’язаних з формуванням, мобілізацією і розміщенням фінансових ресурсів та з обміном, розподілом і перерозподілом вартості створеного на основі їх використання валового внутрішнього продукту, а за певних умов і національного багатства”.

За своєю політекономічною сутністю фінанси являють собою сукупність економічних відносин між державою, організаціями, підприємствами і громадянами, які виникають при розподілі і перерозподілі товарів та послуг, вироблених в державі і пов’язаних із системою утворення та використання фондів грошових ресурсів для задоволення потреб розширеного відтворення суспільного виробництва.

За філософською сутністю фінанси являють собою явище, яке відбувається у суспільній свідомості або у свідомості особи з приводу руху вартостей і виявляється у відносинах з іншими фізичними або юридичними особами, коли для однієї особи вартість (частина вартості ) є здобуттям і вона визначає її як набуте й привласнене “своє”(бюджет для держави, виграш в лотерею для фізичної особи, позиковий відсоток для банку ), а для іншої особи є збуттям, втратою, яку вона визначає як їй не належне, “чуже” (податок, який сплачуєпідприємець, відсоток за користування кредитом, сума, відшкодована страховою компанією за понесені збитки страхувальнику тощо ).

Суб’єктами фінансових відносин виступають підприємства, громадські організації, державні органи управління, держава в цілому й населення країни.

Фінанси обслуговують кругообіг та обіг виробничих фондів у грошовій, виробничій і товарній формах, а також охоплюють широкий спектр податкових платежів населення, позики, лотереї, вклади в Ощадбанки тимчасово вільних грошей. Через фінансові важелі держава, у свою чергу, надає населенню кредити, регулює індивідуальну трудову діяльність, здійснює управління соціально-економічними процесами, визначає темпи та пропорції суспільного відтворення.

Володіння засобами фінансових фондів і розпорядження ними здійснюють суб’єкти економічного буття країни: держава, в особі уповноважених органів, підприємства, організації, населення. Держава використовує фінансові ресурси, відчужені в суб’єктів економічної діяльності за допомогою податків, на виконання соціальних зобов’язань, підтримку окремих об’єктів соціальної сфери (школи, лікарні, заклади культури) і виконання своїх безпосередніх функцій (захист кордонів, забезпечення безпеки населення, виконання управлінських функцій).

Фінанси пов’язані з використанням коштів і товарногрошових відносин в процесі утворення, розподілу валового внутрішнього продукту й національного доходу.

Передумовами виникнення фінансів є наявність держави і розвиток економічних відносин в ній. Основними ознаками держави є наявність: певної території; населення, шо проживає на ній; верховної влади (в особі голови держави – монарха, президента і т. п.); “вертикалі управління” –представників верховної влади у всіх населених пунктах держави ; військових з’єднань, що захищають зовнішні кордони; закладів, що охороняють інтереси правлячої більшості (міліція, поліція, карний розшук і т. п. ); судової влади.

При переході до суспільного поділу праці (спочатку – на скотарство і землеробство ) виникла необхідність обміну продуктами праці. У цей період виникли відносини обміну, що вже були економічними відносинами, тому що припускали певну оцінку продуктів і товарів, які підлягали обміну.

При переході до обміну не товарами. А їх еквівалентами по вартості- грошима (або їх сурогатами) та по мірі розвитку державних інститутів влади- армії, суду, верховної влади, виникають не просто економічні , а вже фінансові взаємовідносини між суб’єктами економічного життя держави: у зв’язку з необхідністю сплати податків, мита, різних зборів і т. п. Таким чином, необхідність розвитку фінансових відносин пов’язана з виникненням і розвитком товарного виробництва.

Фінанси сприяють забезпеченню збалансованості економіки держави на основі досягнення відповідності між матеріальними і грошовими ресурсами. Фінанси надають можливість державі формувати цільові фонди грошових ресурсів суспільного призначення, необхідні для виконання усіх функцій держави. Об’єктивна необхідність фінансів обумовлюється існуванням держави, товарно-грошових відносин і дією закону вартості.


Читайте також:

 1. XVII ст.). Виникнення козацтва.
 2. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 3. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 4. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 5. Безпосередньо збутові ризики та причини їх виникнення
 6. Безробіття: сутність, види, соціально – економічні наслідки.
 7. Бізнес-план підприємства: сутність та складові
 8. Біологічна, соціальна та психологічна сутність здоров’я.
 9. Біохімічна гіпотеза виникнення життя.
 10. Біохімічні чинники виникнення втоми при виконанні короткочасних вправ максимальної і субмаксимальної потужності
 11. Бюджетне регулювання, його сутність та методи здійснення
 12. Бюджетний дефіцит як економічне явище та причини його виникнення
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Історичний розвиток фінансів | Функції фінансів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.