Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Основні метрологічні характеристики і класи точності засобів вимірювання

В електромеханічних приладах вимірювана величина перетворюється у механічне переміщення стрілки. Для розширення функціональних можливостей електроме­ханічні прилади комплектуються вимірювальними пере­творювачами фізичних величин і тому дістали назвуелек­тромеханічні прилади з перетворювачами.

Засоби вимірювання, за допомогою яких здійснюють процедуру вимірювання

Засобами вимірювання, в яких процедура вимірювання здійснюється повністю, є: вимірювальні прилади; інформаційно-вимірювальні системи (ІВС);вимірювально-обчислювальні комплекси (ВОК); вимірювальні установки.

Вимірювальним приладом називають засіб вимірювання, призначений для вироблення сигналу вимірювальної інформації у формі, доступній для безпосереднього сприйняття спостерігачем. Вимірювальні прилади поділяються на аналогові і цифрові. Вимірювальний прилад, покази якого є неперервною функцією вимірюваної величини, називаєтьсяаналоговим. Цифрові прилади дають покази у цифровій формі.

Аналогові прилади у свою чергу поділяються на: еле­ктромеханічні; електромеханічні з перетво­рювачами; електронні.

Аналогові вимірювальні прилади, в яких для підви­щення точності, чутливості, розширення діапазону тощо застосовують електронні пристрої, називаютьсяелектронними.

Для дослідження складних об'єктів необхідно одночас­но вимірювати багато фізичних величин, виконувати складну обробку інформації і тому використовують інфор­маційні вимірювальні системи.

Інформаційна вимірювальна система це об'єднання функціонально зв'язаних вимірювальних, обчислю­вальних та інших технічних засобів для отримання вимірювальної інформації, її перетворення та обробки.

Останнім часом, у зв'язку з бурхливим розвитком обчис­лювальної та мікропроцесорної техніки, знайшли широ­ке застосування вимірювально-обчислювальні комплекси до складу яких входять комп'ютери. Вони є автома­тизованими засобами вимірювання та обробки вимірю­вальної інформації.

Для виконання масових технологічних вимірювань за­стосовуються вимірювальні установки.Вимірювальною установкою називають сукупність функціональ­но та конструктивно об'єднаних засобів вимірювання та допоміжних засобів, призначених для раціональної ор­ганізації вимірювань.

Засобами вимірювання вважаються ті технічні засоби, для яких нормовано метрологічні характеристики.Мет­рологічними характеристиками засобів вимірювання називаються характеристики, необхідні для визначення результату вимірювання та його точності. Метрологічні характеристики поділяються на кілька груп.

Ø Характеристики, призначені для визначення ре­зультатів вимірювання.

Функція перетворення (статична характеристика) вимірювального перетворюва­ча або вимірювального приладу з неіменованою шкалою — це функціональна залежність між інформативни­ми параметрами вихідного сигналу У і вхідного сигна­лу X:

Ціна поділки шкали аналогового вимірювального при­ладу (або міри) — різниця тих значень величини, які відповідають двом сусіднім позначкам шкали.

Ціною поділки називається кількість одиниць вимірюваної величини, яка відповідає переміщенню вказівника приладу на одну поділку або на 1 мм шкали приладу:

Чутливість вимірювального приладу (S) — називається кількість поділок шкали(або кутове відхилення вказівника), яка відповідає одиниці вимірюваної величини:

Діапазон вимірювань межі значень вимірюваної величини, для якої нормовані допустимі похибки.

Ø Характеристики похибки засобу вимірювання.

Най­важливішою характеристикою засобу вимірювання є похибка, яку вносить засіб вимірювання в результат вимірювання, тобто похибка засобу вимірювання. Про похибку засобів вимірювання, її види та способи нормування йтиметься далі детальніше.

Ø Характеристики чутливості засобів вимірюваннядо величин, які впливають на результат вимірювання, та умов, в яких виконуються вимірювання (функції впливу). Для кожного засобу вимірювання визначаються нормальні умови вимірювання, тобто умови, за яких величини, що впливають на результат вимірювання, не виходять за межі так званої нормальної області значень. Наприклад, нормальний діапазон значень температури становить (20±5)°С, атмосферного тис­ку — це 760 мм рт. ст., напруга мережі живлення має (220±5) В.

Робочим або розширеним діапазоном називається діа­пазон значень впливових величин, для яких нормується додаткова похибка.

Ø Характеристики взаємодії засобів вимірювання з об'єктом дослідження та навантаженням. Такими харак­теристиками є вхідний zbx та вихідний Zвих повні опори засобу вимірювання. Чим більший вхідний повний опір засобу вимірювання, тим менший вплив цього засобу на протікання процесів в об'єкті вимірювання. Вихідний повний опір особливо важливо врахувати в тому разі, коли засоби вимірювання з'єднані каскадно. Тоді зі зменшенням вихідного повного опору даного засобу вимірювання зменшуватиметься вплив цього засобу на наступні.

Ø Динамічні характеристики засобів вимірювання нор­муються для динамічного режиму роботи, тобто для робо­ти зі змінною вимірюваною величиною і визначають інерційність засобів вимірювання.

Динамічні характеристики поділяються на повні та ча­сткові. Динамічна характеристика, за допомогою якої можна повністю визначити зміни вихідного сигналу за відомим вхідним сигналом, називаєтьсяповною.

До повних динамічних характеристик належать такі ха­рактеристики засобу вимірювання:

- перехідна та імпульсна характеристики;

- амплітудно-частотна та фазочастотна характерис­тики;

- передаточна функція.

Частковими динамічними характеристиками є параме­три повних динамічних характеристик. Прикладами част­кових характеристик є тривалість реакції засобу вимірю­вання, коефіцієнт заспокоєння, власна резонансна частота та інші.

Ø Неінформативні параметри сигналів. Ця група мет­рологічних характеристик встановлює допустимі діапазо­ни значень параметрів сигналів, які безпосередньо не пов'язані з вимірюваною величиною, але можуть вплива­ти на точність вимірювань.

Точність вимірювання є однією з найважливіших мет­рологічних характеристик засобу вимірювання.

Клас точності — це узагальнена характеристика точ­ності засобів вимірювання, яка визначає межі допустимих-основної і додаткової похибки.


Контрольні запитання:

1. Які технічні пристрої належать до засобів вимірювання?

2. Як класифікують засоби вимірювання?

3. Що таке міра фізичної величини?

4. Для чого призначені компаратори?

5. Для чого призначені вимірювальні перетворювачі?

6. Що називається вимірювальним приладом?

7. Що називається інформаційно-вимірювальною системою?

8. Що називається вимірювально-обчислювальним комплексом?

9. Які метрологічні характеристики засобів вимірювання Вам відомі?

10. Що таке ціна поділки приладу?

11. Що таке клас точності вимірювального пристрою?


Тема 2.1 Вимірювання струмів і напруг

План

1. Загальні поняття.

2. Вимірювання струмів і напруг приладами прямої дії.

3. Схеми ввімкнення амперметрів та вольтметрів.

4. Електронні аналогові та цифрові вольтметри та амперметри.

5. Вимірювання струмів і напруг компенсаторами (потенціометрами) постійного та змінного струмів.

6. Міри електричних величин.

7. Електромеханічні вимірювальні перетворювачі.

8. Вимірювальні трансформатори струму і напруги

 


Читайте також:

 1. Cтруктура апаратних засобів ІВС
 2. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 3. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 4. V. Класифікація і внесення поправок
 5. V. Класифікація рахунків
 6. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 7. А .Маршалл - основоположник неокласичної теорії.
 8. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 9. Абстрактні класи
 10. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 11. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 12. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
Переглядів: 3613

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Засоби вимірювання, за допомогою яких здійснюють операції вимірювання | Схеми увімкнення амперметрів і вольтметрів. Методична похибка при вимірюванні струму і напруги

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.