Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Стаття 8. Бюджетна класифікація

Бюджетна класифікація та її показники

1. Бюджетна класифікація України застосовується для здійс­нення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів міс­цевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних кош­тів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видат­ків, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянно­сті бюджетних показників.

2. З метою досягнення цілісності бюджетних категорій до­ходів і видатків та для забезпечення взаємозв'язку між функ­ціональними призначеннями і економічним характером видат­ків бюджету Міністр фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про це в обо­в'язковому порядку Верховну Раду України.

3. Бюджетна класифікація має такі складові частини:

1) класифікація доходів бюджету;

2) класифікація видатків (в тому числі кредитування за ви­рахуванням погашення) бюджету;

3) класифікація фінансування бюджету;

4) класифікація боргу.

 

Визначення бюджетної класифікації міститься в статті 2 Кодек­су. Бюджетна класифікація являє собою єдине систематизоване згру­пування доходів, видатків (у тому числі кредитування за вирахуван­ням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнарод­них стандартів. Тобто це - систематизоване вичерпне згрупування за певними ознаками доходів і видатків бюджету, які розташовані та закодовані у певному порядку.

За рахунок показників бюджетної класифікації здійснюється контроль за діяльністю розпорядників бюджетних коштів, забезпечується порівнянність міжнародних та загальнодержавних бюджетних показників. Бюджетна класифікація сприяє реалізації принципу єдності при регулюванні бюджетної ді­яльності, забезпечує єдину базу щодо систематизації показників до­ходів, видатків, фінансування, боргу для всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України.

Верховна Рада України постановою від 12 липня 1996 р. № 327 «Про структуру бюджетної класифікації» з метою створен­ня єдиної інформаційної системи зведення державних доходів і видатків на всіх рівнях влади, забезпечення загальнодержавної та міжнародної порівнянності бюджетних даних затвердила загаль­ну структуру бюджетної класифікації України. Нову бюджетну класифікацію на виконання цієї постанови було введено з 1 січня 1998 р. наказом міністра фінансів України «Про запровадження нової бюджетної класифікації України» від 3 грудня 1997 р. № 265 (додатки 1-6 до наказу). Відомчі класифікації видатків респуб­ліканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів затвердили міністр фінансів Автономної Республіки Крим та керівники відповідних фінансових органів. Ця структура бюджетної класифікації була чинною до прийняття Бюджетного кодексу України.

Нині чинна бюджетна класифікація введена в дію на виконан­ня статті 8 Бюджетного кодексу з 1 січня 2002 р. наказом Міністер­ства фінансів України «Про бюджетну класифікацію та її введен­ня» від 27 грудня 2001 р. № 604. Частина 2 статті 8 Кодексу перед­бачає обов'язкову інформацію Верховної Ради України міністром фінансів України щодо затвердження та змін бюджетної класи­фікації, відповідно до чого цим наказом департаменту по бюджету було доручено в тижневий строк проінформувати Верховну Раду України про затверджену бюджетну класифікацію. Відповідно, на­каз від 3 грудня 1997 р. з 1 січня 2002 р. втратив чинність.

Бюджетна класифікація містить чотири складові частини, кожній з яких присвячено окрему статтю Бюджетного кодексу:

1) класифікація доходів бюджету (ст. 9);

2) класифікація видатків (у тому числі кредитування за вираху­ванням погашення) бюджету (ст. 10), яка включає:

а) функціональну класифікацію;

б) економічну класифікацію;

в) відомчу класифікацію;

г) програмну класифікацію;

3) класифікація фінансування бюджету (ст. 11);

4) класифікація боргу (ст. 12).

 

Відповідно до статті 9 Бюджетного кодексу (Класифікація доходів бюджету):

1. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти.

2. Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

3. Неподатковими надходженнями визнаються:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори та платежі, доходи від

некомерційного та побічного продажу;

3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;

4) інші неподаткові надходження.

4. Трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

 

Відповідно до статті 10 Бюджетного кодексу (Класифікація видатків бюджету):

1. Видатки бюджету класифікуються за:

1) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація видатків);

2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);

3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча

класифікація видатків);

4) за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).

2. Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталізації:

1) розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення відповідно загальних функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування;

2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування.

3. За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення, склад яких визначається Міністром фінансів України.

4. Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.

5. Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом.

 

Відповідно до статті 11 Бюджетного кодексу (Класифікація фінансування бюджету):

1. Класифікація фінансування бюджету визначає джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками (до цієї категорії належать платежі з погашення основної суми боргу).

2. Класифікація фінансування бюджету здійснюється за такими ознаками:

1) фінансування за типом кредитора - за категоріями кредиторів або власників боргових зобов'язань;

2) фінансування за типом боргового зобов'язання - за засобами, що використовуються для фінансування дефіциту або профіциту.

 

Класифікація фінансування бюджету передбачає згрупуван­ня за певними ознаками фінансових ресурсів для покриття де­фіциту бюджету, конкретизації напрямів використання коштів, що утворились в результаті профіциту бюджету. Визначення де­фіциту бюджету (перевищення видатків бюджету над його дохо­дами) та профіциту бюджету (перевищення доходів бюджету над його видатками) надано в статтях 2 і 14 Кодексу.

Згідно зі світовими стандартами бюджетної статистики у Бюджетному кодексі класифікація фінансування бюджету здійс­нюється за двома ознаками: типом кредитора та типом боргового зобов'язання. Деталізується це відповідними нормами Бюджетної класифікації (розділ III).

Згідно з нею фінансування бюджету роз­поділяється:

1) за категоріями кредиторів або власників боргових зобов'я­зань (типом кредитора):

а) внутрішнє фінансування (за рахунок коштів бюджетів різних рівнів та державних фондів; за рахунок позик банківських уста­нов; інше внутрішнє фінансування; надходження від приватизації державного майна; фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ та організацій; зміна обсягів депо­зитів та цінних паперів, що використовуються для управління лі­квідністю; коригування);

б) зовнішнє фінансування (позики, надані: міжнародними орга­нізаціями економічного розвитку; органами управління іноземних держав; іноземними комерційними банками; постачальниками; по­зики, не віднесені до інших категорій; зміна обсягів депозитів та цін­них паперів, що використовуються для управління ліквідністю);

2) за засобами, що використовуються для фінансування дефі­циту або профіциту (типом боргового зобов'язання):

а) внутрішнє фінансування (довгострокові зобов'язання із стро­ком розміщення від п'яти до десяти років; середньострокові зо­бов'язання із строком розміщення від одного до п'яти років; корот­кострокові із строком розміщення до одного року; інші зобов'язан­ня; зміна обсягів коштів, депозитів та цінних паперів, що вико­ристовуються для управління ліквідністю; надходження від прива­тизації державного майна);

б) зовнішнє фінансування (довгострокові зобов'язання, серед­ньострокові зобов'язання, короткострокові зобов'язання; інші зо­бов'язання; зміна обсягів депозитів та цінних паперів, що вико­ристовуються для управління ліквідністю).

Відповідно до статті 12 Бюджетного кодексу (Класифікація боргу):

1. Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування.

2. Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Аналіз витрат на підприємстві за їх елементами та статтями калькуляції.
 7. Аналіз собівартості продукції за статтями витрат.
 8. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 9. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 10. Банківський кредит та його класифікація.
 11. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 12. Будівельна класифікація ґрунтів
Переглядів: 457

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Бюджетні права органів державної влади і управління

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.